Скачать презентацию Методичне та інформаційне забезпечення патентно-кон юнктурних досліджень у ВНЗ Скачать презентацию Методичне та інформаційне забезпечення патентно-кон юнктурних досліджень у ВНЗ

ea9fe77bc07eb0f0d167123a2a025c5b.ppt

  • Количество слайдов: 22

Методичне та інформаційне забезпечення патентно-кон’юнктурних досліджень у ВНЗ Швед Наталія Юріївна ДНУ «Український інститут Методичне та інформаційне забезпечення патентно-кон’юнктурних досліджень у ВНЗ Швед Наталія Юріївна ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» 21 листопада 2017

НОРМАТИВНА БАЗА Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14. НОРМАТИВНА БАЗА Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14. 09. 2006 р. № 143 -V. Редакція від 09. 12. 2015 ДСТУ 3575 -97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» ДСТУ 3973 -2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково -дослідних робіт. Загальні положення» ДСТУ 3974– 2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно -конструкторських робіт. Загальні положення»

Патентно-кон'юнктурні дослідження визначені як системний науковий аналіз властивостей технологій та їх складових, які випливають Патентно-кон'юнктурні дослідження визначені як системний науковий аналіз властивостей технологій та їх складових, які випливають з їх правової охорони, стану ринків технологій, їх складових та продукції, патентної та ліцензійної ситуації, що склалася щодо них, характеру виробництва продукції. Закон України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій"

Патентно-кон’юнктурні дослідження проводить суб'єкт господарської діяльності під час: розроблення науково-технічних прогнозів розвитку технологій та Патентно-кон’юнктурні дослідження проводить суб'єкт господарської діяльності під час: розроблення науково-технічних прогнозів розвитку технологій та їх складових; створення технологій та їх складових; визначення доцільності набуття та/або передачі прав на технології та їх складові; підготовки до виробництва продукції із застосуванням технологій та їх складових.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНО-КОН’ЮНКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Методика містить рекомендації щодо порядку проведення патентно-кон’юнктурних досліджень у сфері МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПАТЕНТНО-КОН’ЮНКТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Методика містить рекомендації щодо порядку проведення патентно-кон’юнктурних досліджень у сфері трансферу технологій. Методика визначає загальні засади проведення досліджень, види робіт, порядок проведення та оформлення досліджень. Методика може бути застосована на етапах розроблення, створення та використання об'єкта господарської діяльності (ОГД). Об’єкт господарської діяльності - технологія та/або її складові; технічний об’єкт.

ВИДИ РОБІТ під час проведення патентнокон’юнктурних досліджень визначення патентоспроможності ОГД; визначення ситуації щодо використання ВИДИ РОБІТ під час проведення патентнокон’юнктурних досліджень визначення патентоспроможності ОГД; визначення ситуації щодо використання прав на об’єкт промислової власності; виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності; дослідження технічного рівня ОГД, виявлення тенденцій та напрямів їхнього розвитку;

ВИДИ РОБІТ дослідження стану ринку продукції; дослідження вимог споживачів до продукції та послуг; дослідження ВИДИ РОБІТ дослідження стану ринку продукції; дослідження вимог споживачів до продукції та послуг; дослідження напрямів науково-дослідної та виробничої діяльності організацій та фірм на ринку продукції; аналіз господарської діяльності, що включає ліцензійну діяльність розробників (організацій та фірм), виробників (постачальників) продукції, їхньої патентної політики для виявлення конкурентів, потенційних контрагентів, ліцензіарів та ліцензіатів; аналіз діяльності суб’єкта господарювання, вибір оптимальних напрямів розвитку його науковотехнічної, виробничої та комерційної діяльності, патентної та технічної політики та обґрунтування заходів щодо їхньої реалізації;

ВИДИ РОБІТ обґрунтування вимог щодо удосконалення існуючої та створення нової продукції та технологій; аналіз ВИДИ РОБІТ обґрунтування вимог щодо удосконалення існуючої та створення нової продукції та технологій; аналіз конкурентоспроможності ОГД, ефективності їхнього використання відповідно до тенденцій та прогнозу розвитку; виявлення та відбір об’єктів ліцензій; дослідження умов реалізації технічних об’єктів, обґрунтування заходів щодо їхньої оптимізації; проведення інших робіт, що відповідають інтересам суб’єктів господарської діяльності.

Порядок проведення патентно-кон’юнктурних досліджень Розроблення завдання на проведення ПКД Розроблення регламенту пошуку Пошук, обробка Порядок проведення патентно-кон’юнктурних досліджень Розроблення завдання на проведення ПКД Розроблення регламенту пошуку Пошук, обробка інформації, оформлення довідки проведення пошуку Систематизація та аналіз інформації Оформлення звіту про ПКД

РОЗРОБЛЕННЯ ЗАВДАННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ПКД Складання завдання передбачає визначення: мети дослідження; етапу виконання; видів РОЗРОБЛЕННЯ ЗАВДАННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ПКД Складання завдання передбачає визначення: мети дослідження; етапу виконання; видів робіт; відповідальних виконавців кожного виду робіт; строків виконання; форм звітних документів

РОЗРОБЛЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ ПОШУКУ Регламент пошуку включає: визначення предмета досліджень та класифікаційних індексів; визначення ретроспективності РОЗРОБЛЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ ПОШУКУ Регламент пошуку включає: визначення предмета досліджень та класифікаційних індексів; визначення ретроспективності досліджень; вибір держав досліджень; вибір джерел інформації.

Форма регламенту пошуку під час проведення ПКД Предм Мета Де ет пошуку ржа-ва (ОГД, Форма регламенту пошуку під час проведення ПКД Предм Мета Де ет пошуку ржа-ва (ОГД, його інформації пошуку складові Таблиця частини) Класифікаційні індекси/коди 2 3 науковотехнічна інформація кон’юнктурноекономічна інформація МПК, МКПЗ, НПК 1 патентна інформація УДК Ретроспе Д ктив-ність жерела пошуку інформації ГС, СМТК, БМН УКТЗЕД 4 5 6 7 МПК – міжнародна патентна класифікація; МКПЗ – міжнародна класифікація промислових зразків; НПК – національна патентна класифікація; УДК – універсальна десяткова класифікація; ГС – гармонізована система (гармонізована товарна номенклатура); СМТК – стандартна міжнародна торгова класифікація ООН; БМН – Брюсельска митна номенклатура. УКТЗЕД – Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності 8

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ Патентна: Бази даних Державної служби інтелектуальної власності України та ДП «Український інститут ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ Патентна: Бази даних Державної служби інтелектуальної власності України та ДП «Український інститут промислової власності» . Patent. Scope – база даних ВОІС Espacenet-Worldwide – база даних, яка надає найповніший та безкоштовний доступ до патентної інформації в Інтернеті, створена Європейським патентним відомством, Derwent Innovations Index (это самая полная база данных патентной информации в мире, объединяющая Derwent World Patents Index и Derwent Patents Citation Index. Архив с 1963 года. ) Інформація щодо електронних адрес патентних відомств різних країн наведена на сайті Всесвітньої організації інтелектуальної власності на сторінці «Country Profiles» - http: //www. wipo. int/directory/en/urls. jsp

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ науково-технічна: автоматизований інформаційний фонд НДДКР і захищених дисертацій та відповідні бази даних, ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ науково-технічна: автоматизований інформаційний фонд НДДКР і захищених дисертацій та відповідні бази даних, що сформовані та постійно оновлюються в УкрІНТЕІ; ресурси Національної бібліотеки ім. Вернадського та Державної науково-технічної бібліотеки України. Платформа Web of Science - представлено бази наукової літератури та патентів, що створюються компанією Clarivate Analytics. Центральною частиною платформи є наукометрична, реферативна, міжнародна база даних Web of Science Core Collection Wo. S(CC) , яка включає в себе понад 18000 провідних журналів; ABI/INFORM – база даних містить повні тексти багатьох наукових та торговельних журналів. Надає доступ до дисертацій, робочих документів, звітів, новин тощо.

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ кон’юнктурно-економічна: - сайт Держстату України за адресою: http: //ukrstat. gov. ua/ - ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ кон’юнктурно-економічна: - сайт Держстату України за адресою: http: //ukrstat. gov. ua/ - цінові дані та показники Статистичного бюро ООН, які публікують в щорічниках «Monthly Bulletin of Statistics МВS» , «Statistical Year book» та «Yearbook of international Trade Statistics» . - EUROMONITOR – база даних створена компанією Euromonitor International, що є світовим лідером у дослідженні споживчих ринків та містить економічну і маркетингову інформацію та інформацію про діяльність компаній на промислових ринках; DATAMONITOR – база даних, що забезпечується інформацією зі 100 офісів у 25 країнах та містить звіти, доповіді, статистичні бази даних та новини з економіки і промисловості, а також стратегічні аналітичні звіти про функціонування ринку на світовому, регіональному і національному рівнях; -

 Clarivate Analytics (Thomson Reuters) Clarivate Analytics (Thomson Reuters)

Патентний ландшафт Р Патентний ландшафт Р

 http: //www. stninternational. com/fileadmin/be_user/STN/pdf/anavist/STNAna. Vist_S ee. How. It. Works. pdf http: //www. stninternational. com/fileadmin/be_user/STN/pdf/anavist/STNAna. Vist_S ee. How. It. Works. pdf

Додаток – перелік 88 БД з гіперпосиланнями. - обсяг інформаційного масиву (кількість записів або Додаток – перелік 88 БД з гіперпосиланнями. - обсяг інформаційного масиву (кількість записів або документів); - глибина ретроспекції; - частота оновлення БД (кількість оновлень на рік); - географічний ареал охоплення даних; - фактор платності; - фактор наявності науково-технічної або економічної інформації; - фактор наявності патентної інформації; - наявність у БД можливості аналізу діяльності компаній; - наявність у БД можливості аналізу патентних сімейств та патентних цитувань: - придатність БД до застосування основних методів патентного аналізу; - придатність БД до застосування спеціалізованих рубрикаторів, кодифікаторів, - придатність БД до застосування методів аналізу по економічних показників; - придатність БД до застосування маркетинг-методів аналізу; - придатність БД до застосування методів аналізу статистичних даних (в т. ч. експорту - імпорту продукції).

Проведення досліджень збір даних аналіз інформації: структурування та аналіз статистичної патентної та кон’юнктурної інформації; Проведення досліджень збір даних аналіз інформації: структурування та аналіз статистичної патентної та кон’юнктурної інформації; здійснення аналізу щодо оцінювання можливості комерціалізації ОГД: опис ОГД та його технічного рівня визначення потенційного ринку ОГД оцінювання впливу зовнішнього середовища на комерціалізацію ОГД визначення комерційного потенціалу ОГД узагальнення інформації і оцінювання результатів складання звітної документації про патентно-кон’юнктурні дослідження

Дякую за Вашу увагу! тел. 044 -521 -09 -81 e-mail: shved@ukrintei. ua Дякую за Вашу увагу! тел. 044 -521 -09 -81 e-mail: [email protected] ua