Скачать презентацию MESYUARAT UMG KHAS 2 Ogos 2016 Selasa Скачать презентацию MESYUARAT UMG KHAS 2 Ogos 2016 Selasa

fd0cc91ae88d7e0a944eedf26a0c41af.ppt

  • Количество слайдов: 43

MESYUARAT UMG KHAS 2 Ogos 2016 | Selasa Laporan Key Amal Indicator (KAI) 2016 MESYUARAT UMG KHAS 2 Ogos 2016 | Selasa Laporan Key Amal Indicator (KAI) 2016 -Q 2 Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) | 19 Julai 2016 1

Senarai KAI UTM di bawah Seliaan TNC (A&A) Tahun 2016 Bil KAI Definisi Operasi Senarai KAI UTM di bawah Seliaan TNC (A&A) Tahun 2016 Bil KAI Definisi Operasi 1 S 1. 1: Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen Peratusan (%) graduan (prasiswazah dan pascasiswazah) yang mendapat pekerjaan, melanjutkan pengajian pascasiswazah atau bekerja sendiri semasa konvokesyen 2 S 2. 1: Bilangan peserta yang mengikuti program pembelajaran sepanjang hayat Jumlah peserta bagi program secara separuh masa yang menjurus kepada kelayakan akademik dan kursus pendek seperti kursus teknikal dan latihan vokasional bagi tempoh tidak melebihi 6 bulan, program bermodul tidak melibatkan pengiktirafan dan program profesional (Kluster 1, 2, 3 dan 4) Kluster pertama: kluster PSH yang menawarkan Program PSH secara separa masa yang menjurus kepada kelayakan akademik seperti diploma, ijazah sarjana muda, sarjana, Ph. D atau kelayakan yang setaraf dengannya. Kluster kedua: kluster PSH yang menawarkan kursus teknikal dan latihan vokasional yang berstruktur bagi tempoh tidak melebihi enam bulan bagi peningkatan kemahiran dan pengetahuan seseorang peserta; Kursus teknikal dan latihan yang berstruktur ialah kursus yang mempunyai kurikulum dan pencapaian hasil pembelajaran secara objektif dan dapat dinilai secara formatif atau sumatif untuk tujuan persijilan/ pengiktirafan. Kluster ketiga: Kluster PSH secara tak formal merangkumi program PSH yang dilaksanakan secara kursus pendek bagi tempoh beberapa jam (4 jam ke atas) sehinggalah beberapa hari (tidak lebih 3 bulan) untuk peningkatan ilmu dan kemahiran bagi pembangunan diri. Kluster keempat: kluster PSH yang menawarkan program PSH secara sepenuh masa bagi pelajar dewasa yang menjurus kepada kelayakan akademik seperti diploma, ijazah sarjana muda, sarjana, Ph. D atau kelayakan yang setaraf dengannya. Definisi Pelajar Dewasa adalah seperti berikut: Pelajar yang telah meninggalkan pengajiannya sekurang-kurangnya 6 bulan atau se semester sebelum ia menyambung pengajiannya di mana-mana institusi pengajian tinggi. Contohnya; pelajar yang telah meninggalkan pendidikan formal beberapa tahun untuk bekerja dan seterusnya membuat keputusan untuk menyambung pendidikannya ke peringkat yang lebih tinggi di universiti. Atau pesara yang mendaftar untuk belajar di IPT. Pelajar dewasa tidak termasuk pelajar konvensional yang meneruskan pengajiannya secara terus-menerus di mana-mana institusi pengajian tinggi. Sasaran 2016 Kekerapan Laporan Data Provider 83% Annual - UGS - UTM CC 20, 000 Quarter - - UTMSpace Fakulti Sekola RA Kolej Kediaman PTJ 2

Senarai KAI UTM di bawah Seliaan TNC (A&A) Tahun 2016 Bil KAI Definisi Operasi Senarai KAI UTM di bawah Seliaan TNC (A&A) Tahun 2016 Bil KAI Definisi Operasi Sasaran 2015 Kekerapan Laporan 3 P 1. 1: Peratusan (%) kursus yang mengamalkan mod Pembelajaran Teradun (Blended Learning) 4 Data Provider Pembelajaran teradun merujuk kepada campuran pendekatan pembelajaran mod online dengan mod pembelajaran bersemuka di mana 30% - 80% kandungan kursus disampaikan secara online 30% Biannual - UTMLead (CTL) P 2. 1: Peratusan (%) mahasiswa pascasiswazah daripada jumlah mahasiswa Universiti Peratusan bilangan mahasiswa pascasiswazah terhadap jumlah mahasiswa secara keseluruhan, tidak termasuk mahasiswa prasiswazah separuh masa dan Diploma Sepenuh Masa (berdasarkan keperluan UTM) 56% Quarter - SRAD AMD 5 P 2. 2: Peratusan mahasiswa Ph. D bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (GOT) GOT ialah peratusan mahasiswa Ph. D yang bergraduan dalam tempoh tidak melebihi 42 bulan berbanding dengan jumlah mahasiswa yang bergraduan dengan Ph. D pada satu-satu ketika 30% Biannual - SPS 6 L 1. 1: Peratusan (%) staf akademik dengan kelayakan Ph. D Peratusan staf akademik (warganegara dan bukan warganegara) yang mempunyai kelayakan Ph. D dan setaraf pada tahun semasa. 80% Annual - UTMLead (CALPD) HCM - 3

Jadual Kerja Pengumpulan KAI 2016 -Q 2 1 Mei – 23 Jun 2016 Data Jadual Kerja Pengumpulan KAI 2016 -Q 2 1 Mei – 23 Jun 2016 Data Provider mengisi dan melengkapkan template KAI 13 Jun 2016 Mesyuarat JKTNCA Jun 2016 Mesyuarat Penyelarasan Akademik bersama Timbalan Pendaftar/ Penolong Pendaftar Akademik Fakulti 26 Jun – 27 Jun 2016 Urusetia Pejabat TNC (A&A) mengumpul, menyemak dan menyelaras data KAI 28 Jun 2016 Urusetia Pej TNC (A&A) memasukkan data KAI dalam data warehouse KAI universiti 29 Jun 2016 Sesi semakan laporan pencapaian dengan Pejabat NC 2 Ogos 2016 Pembentangan laporan pencapaian KAI kepada mesyuarat UMG

Pencapaian Pejabat TNC (A&A) berasaskan Balanced Scorecard (2016 -Q 2) Tahap Pencapaian Bilangan KAI Pencapaian Pejabat TNC (A&A) berasaskan Balanced Scorecard (2016 -Q 2) Tahap Pencapaian Bilangan KAI Peratus (%) ≥ 100% 1 16. 67% 90% - 99% 3 49. 99% 60% - 89% 2 33. 34% < 60% 0 0% Jumlah KAI Dilaporkan 6/6 100% ≥ 100% P 1. 1 Peratusan (%) kursus yang mengamalkan mod Pembelajaran Teradun (Blended Learning) 60% - 89% 90% - 99% P 2. 1 Peratusan (%) mahasiswa pascasiswazah daripada jumlah mahasiswa Universiti S 1. 1 Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan dalam tempoh enam bulan L 1. 1 Peratusan (%) staf akademik dengan kelayakan Ph. D P 2. 2 Peratusan (%) mahasiswa Ph. D bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (GOT) S 2. 1 Bilangan peserta yang mengikuti program pembelajaran sepanjang hayat (PSH). 5

Pencapaian Pejabat TNC (A&A) 2016 -Q 2 Bil 1. Key Amal Indicator S 1. Pencapaian Pejabat TNC (A&A) 2016 -Q 2 Bil 1. Key Amal Indicator S 1. 1 Pencapaian 2015 Sasaran Tahun 2016 (a) Pencapaian Jan – Jun 2016 (b) Peratusan Pencapaian Tahunan (b/a) *100 Succes Stories/ Impak/ Outcome Isu Pelaksanaan (Jika Ada) Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan (Jika Berkenaan) 76. 18% 83. 0% 79. 9% (konvokesyen Ke-56) 96. 3% 1. Sebanyak 51 pihak industri terlibat dan 7, 000 orang hadir Karnival Kerjaya UTM (21 – 22 Mac 2016) 2. 35 sesi temuduga 3. 11 sesi ceramah kerjaya 4. 10 program kerjaya bersama industri (70 industri terlibat) Kurang komitmen/ kesedaran pelajar akan kepentingan mendapatkan pekerjaan terutama pelajar akhir. Cth: pelajar mendaftar untuk sesi temuduga tetapi tidak hadir. Penasihat Akademik/ Penyelia perlu memainkan peranan. Usaha-usaha lain seperti: 1. Membangunkan sistem kerjaya online yang lebih cekap dan efisien (UTMCC). 2. Menyediakan 1 polisi bagi mewajibkan setiap pelajar tahun akhir menghantar resume secara online melalui sistem yang dibangunkan. Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen Kekerapan laporan: Annually 6

S 1. 1 Peratusan graduan yang mendapat pekerjaan dalam tempoh enam bulan Pencapaian 2016 S 1. 1 Peratusan graduan yang mendapat pekerjaan dalam tempoh enam bulan Pencapaian 2016 Sasaran 2016 Peratusan Pencapaian 79. 9% 83. 0% 96. 3% Kebolehpasaran Graduan Nota: 1. * Lain-lain termasuk mengikuti kursus jangka pendek dan menunggu penempatan pekerjaan/perguruan 2. Jumlah responden: 2, 094 3. Jumlah graduan: 2, 325 7

Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Status Pekerjaan dan Peringkat Pengajian (Konvokesyen UTM Ke-56) Peringkat Bilangan dan Peratusan Responden Mengikut Status Pekerjaan dan Peringkat Pengajian (Konvokesyen UTM Ke-56) Peringkat Pengajian Ph. D Sarjana (Penyelidikan) Sarjana (Kerja Kursus) Sarjana (Mod Campuran) Sarjana Muda Diploma Jumlah Bekerja Melanjutkan Pengajian Meningkatkan Kemahiran Menunggu Belum Bekerja Penempatan Pekerjaan 17 84 5. 6% 27. 7% 1 35 0. 6% 22. 6% Jumlah Responden 194 90 64. 0% 58. 1% 6 2. 0% 28 18. 1% 2 1 0. 7% 0. 6% 303 155 444 72. 8% 27 4. 4% 2 0. 3% 27 4. 4% 110 18. 0% 610 42 49. 4% 5 5. 9% 0 0. 0% 3 3. 5% 35 41. 2% 85 589 135 1, 494 75. 3% 84. 9% 71. 3% 19 9 94 2. 4% 5. 7% 4. 5% 14 2 21 1. 8% 1. 3% 1. 0% 17 0 65 2. 2% 0. 0% 3. 1% 143 13 420 18. 3% 8. 2% 20. 1% 782 159 2, 094 Tindakan Susulan: Graduan akan difollow-up oleh fakulti 8

Inisiatif Strategik berasaskan KAI UTM 2016 KAI Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Tarikh/ Tempoh Inisiatif Strategik berasaskan KAI UTM 2016 KAI Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Tarikh/ Tempoh Pelaksanaan Status Pelaksanaan Telah Dilaksanakan Sedang Dilaksanakan Akan Dilaksanakan S 1. 1: Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen Universiti perlu menggalakkan lebih ramai graduan menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi. - SRAD Pusat Kerjaya UTM (UTM CC) perlu meningkatkan bilangan industri yang dapat menawarkan pekerjaan kepada graduan. - UTMCC - UGS Membuat semakan semula keberkesanan kursus Professional Skills Certificate (PSC). - UGS Jan – Dis 2016 Sedang dilaksanakan Proses mendapatkan maklum balas dari industri tentang kerelevanan kursus PSC sedang dibuat. Integrated and synergies GE oriented activities (lonjakan 1: Graduan Holistik) - Jan – Dis 2016 Sedang dilaksanakan • Mesyuarat Bil 1 antara TNC dan PTJ telah diadakan pada 23 Mei 2016 yang membincangkan kerangka dan pengumpulan inisiatif. 9 • Mesyuarat Bil 2 akan diadakan pada 17 Ogos 2016. Jan – April 2016 Jan – Dis 2016 Telah dilaksanakan seperti roadshow ke fakulti fokus kepada pelajar Sarjana Muda Semester Akhir. Promosi yang lebih agresif akan dilaksanakan. Aktiviti akan dijalankan sepanjang tahun. Pusat Kerjaya UTM telah melaksanakan pelbagai program dalam meningkatkan bilangan industri yang dapat menawarkan pekerjaan kepada graduan yang terdiri daripada program utama dan program sokongan seperti berikut: a) Mengadakan Karnival Kerjaya peringkat universiti melibatkan 55 industri yang menawarkan peluang pekerjaan kepada mahasiswa & graduan UTM. b) Mengadakan pelbagai program kerjaya yang melibatkan kerjasama dengan pihak industri seperti ceramah kerjaya, temuduga, career advancement program dan sebagainya. c) Telah melaksanakan pelbagai hubungan jaringan industri seperti MIDA, IRDA, Talent Corporation Berhad, Khazanah Malaysia dan pelbagai industri lain. d) Telah membangunkan sistem Database Kerja Online bagi menghubungkan Industri dengan mahasiswa dan graduan yang mencari kerja. UGS SPS TNCAA TNCHEMA TNCPI

Pencapaian Pejabat TNC (A&A) 2016 -Q 2 Bil Key Amal Indicator 2. S 2. Pencapaian Pejabat TNC (A&A) 2016 -Q 2 Bil Key Amal Indicator 2. S 2. 1 Pencapaian 2015 Bilangan peserta yang mengikuti program pembelajara n sepanjang hayat (PSH) 25, 391 Sasaran Tahun 2016 (a) 20, 000 Pencapaian Jan – Dis 2016 (b) Peratusan Pencapaian Tahunan (b/a) *100 13, 270 Succes Stories/ Impak/ Outcome Isu Pelaksanaan (Jika Ada) Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan (Jika Berkenaan) 66. 4% Kekerapan laporan: Quarterly 10

S 2. 1 Bilangan Peserta yang Mengikuti Program Pembelajaran Sepanjang Hayat Pencapaian 2016 Sasaran S 2. 1 Bilangan Peserta yang Mengikuti Program Pembelajaran Sepanjang Hayat Pencapaian 2016 Sasaran 2016 Peratus Pencapaian 13, 270 20, 000 66. 4% Pecahan mengikut jenis peserta: 1. Pelajar – 78. 2% (10, 372) 2. Staf – 17. 4% (2, 311) 3. Orang Awam – 4. 4% (587) Pecahan mengikut jenis kluster: Kluster 1 – 34. 4% (4, 558) Kluster 2 – 3. 5% (460) Kluster 3 – 60. 1% (7, 969) Kluster 4 – 2. 1% (283) 11

Inisiatif Strategik berasaskan KAI UTM 2016 KAI Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Tarikh/ Tempoh Inisiatif Strategik berasaskan KAI UTM 2016 KAI Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Tarikh/ Tempoh Pelaksanaan Status Pelaksanaan Anggaran/ Penjanaan Pendapatan Telah Dilaksanakan Sedang Dilaksanakan Akan Dilaksanakan S 2. 1: Bilangan peserta yang mengikuti program pembelajaran sepanjang hayat (PSH). Mewujudkan sistem rekod program sepanjang hayat secara berpusat yang melibatkan program PSH Kluster 2 dan 3 - TNCAA - CICT Jan – Okt 2016 Sedang dilaksanakan • Upgraded Menu Aktiviti Pelajar dalam sistem UTMACAD Mewujudkan kerjasama bersama industri dalam perkongsian kemahiran, pengalaman dan latihan yang berkualiti - SPACE Jan – Dis 2016 Sedang dilaksanakan • NCER (Program Eksekutif Halalmenunggu surat pelaksanaan program dijalankan) • JAKIM & IKIM (Program latihan modal insan – pengurusan masjid- akan bentang modul pd semua JKK masjid) Menyediakan tabung khas bagi mempromosikan budaya pembelajaran sepanjang hayat - SPACE April 2016 Telah dilaksanakan: • Menyediakan peruntukan khas bagi promosi tiada • RM 240 K • RM 250 K • RM 600 K 12

Inisiatif Strategik berasaskan KAI UTM 2016 KAI Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungj awab (PTJ/Unit) Tarikh/ Inisiatif Strategik berasaskan KAI UTM 2016 KAI Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungj awab (PTJ/Unit) Tarikh/ Tempoh Pelaksanaan Status Pelaksanaan Telah Dilaksanakan Sedang Dilaksanakan Anggaran/ Penjanaan Pendapatan Akan Dilaksanakan - SPACE Jan – Dis 2016 Telah dan sedang dilaksanakan: • MAB • Giatmara • Politeknik Kuching • Kelab Golf • RM 200 K Meningkat kesedaran PSH melalui media massa - SPACE Jan – Dis 2016 Telah dan sedang dilaksanakan: • Radio IKIM • BESTfm • Artikel di akhbar utama • RM 60 K Menyediakan lebih banyak pilihan program PSH kepada pasaran mengikut umur dan level pendidikan - SPACE - UTMLead - IBD Jan – Dis 2016 Telah dan sedang dilaksanakan: • Skor A SPM • Diploma Professional • Engineering Camp • Sijil Kontraktor • RM 300 K Memantau pencapaian di peringkat Fakulti/ Sekolah/ PTJ di bawah Pejabat TNC(A&A) - TNC (A&A) Jan – Dis 2016 Sedang dilaksanakan. • Telah mengagihkan sasaran kepada PTJ/ Fakulti/ Sekolah di bawah pejabat TNC (A&A) serta memantau pencapaian supaya setiap PTJ berusaha meningkatkan peserta PSH. Pencapaian semasa mengikut PTJ seperti di slaid berikutnya tiada S 2. 1: Bilangan peserta Menjalankan taklimat program PSH di industri dan syarikat di yang mengikuti Malaysia program pembelajaran sepanjang hayat (PSH). 13

14 14

Pencapaian Pejabat TNC (A&A) 2016 -Q 2 Bil 3. Key Amal Indicator P 1. Pencapaian Pejabat TNC (A&A) 2016 -Q 2 Bil 3. Key Amal Indicator P 1. 1 Peratusan (%) kursus yang mengamalkan mod Pembelajaran Teradun (Blended Learning) Pencapaian 2015 Sasaran Tahun 2016 (a) Pencapaian Jan – Dis 2016 (b) Peratusan Pencapaian Tahunan (b/a) *100 Succes Stories/ Impak/ Outcome Isu Pelaksanaan (Jika Ada) Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan (Jika Berkenaan) 19. 20% 15. 0% (asal) 30. 1% 100. 3% Terdapat peningkatan terhadap amalan Pembelajaran Teradun (BL) berbanding 2015 Maklumat kursus yang ditawarkan secara BL adalah melalui survey kepada fakulti. Menarik data kursus yang menawarkan BL melalui sistem e. Learning UTM: http: //elearning. u tm. my/ 30. 0% (baharu) Cadangan pembangunan Teaching Excellence System (TES) bagi tujuan merekod bukti amalan BL yang lebih sistematik pada 2017 Kekerapan laporan: Biannually 15

P 1. 1 Peratusan (%) kursus yang mengamalkan mod Pembelajaran Teradun (Blended Learning) Pencapaian P 1. 1 Peratusan (%) kursus yang mengamalkan mod Pembelajaran Teradun (Blended Learning) Pencapaian 2016 Sasaran 2016 Peratus Pencapaian 30. 1% 30. 0% 100. 3% Jumlah Kursus: 2, 225 Jumlah BL: 670 16

Inisiatif Strategik berasaskan KAI UTM 2016 KAI Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Tarikh/ Tempoh Inisiatif Strategik berasaskan KAI UTM 2016 KAI Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Tarikh/ Tempoh Pelaksanaan Status Pelaksanaan Telah Dilaksanakan Sedang Dilaksanakan Akan Dilaksanakan Menggiatkan pelaksanaan NALI melalui pemerkasaan program latihan, survey NALI (ctl. utm. my/survey) dan penambahbaikan sistem e-PPP dengan soalan NALI. Penganjuran International Carnival on e. Learning (IUCEL 2016). - UTMLEAD Jan – Dis 2016 Telah dan sedang dilaksanakan (berlangsung sepanjang tahun 2016) - UTMLEAD Jan – 21 Sept 2016 Akan dilaksanakan pada 20 -21 September 2016 Pengkomersialan program latihan CTL (menawarkan kursus NALI kepada pihak luar) - UTMLEAD Jan – Dis 2016 Telah dilaksanakan (Latihan e. Learning di UMK), yang lainnya akan dilaksanakan (berlangsung sepanjang tahun 2016) Penjanaan pendapatan melalui kemudahan/peralatan yang ada di CTL. P 1. 2: Peratusan (%) kursus yang mengamalkan mod Pembelajaran Teradun (Blended Learning) - UTMLEAD Jan – Dis 2016 Sedang dilaksanakan (dalam proses berurusan dengan SP Setia dan LIDO Waterfront) Lain-lain Inisiatif: Strategi/ Inisiatif 2016 yang TELAH dilaksanakan: Strategi/ Inisiatif 2016 yang SEDANG dilaksanakan: 1. Memberi latihan kepada Pengurus IT (Fakulti). 2. Memberi latihan e-Learning (Basic & Advanced) kepada staf akademik (3 kali). 3. Penyebaran maklumat melalui email, e-learning dan e. Board. 4. Kertas kerja cadangan ke JPU bagi pengiktirafan Blended Learning dalam penilaian pengajaran (e. LPPT). 1. Memberi latihan e-Learning (Basic & Advanced) kepada staf akademik (secara berterusan). 17

Pencapaian Pejabat TNC (A&A) 2016 -Q 2 Bil 4. Key Amal Indicator P 2. Pencapaian Pejabat TNC (A&A) 2016 -Q 2 Bil 4. Key Amal Indicator P 2. 1 Peratusan (%) mahasiswa pascasiswazah daripada jumlah mahasiswa Universiti Pencapaian 2015 Sasaran Tahun 2016 (a) Pencapaian Jan – Dis 2016 (b) Peratusan Pencapaian Tahunan (b/a) *100 55. 5% 56. 0% 51. 6% Succes Stories/ Impak/ Outcome Isu Pelaksanaan (Jika Ada) Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan (Jika Berkenaan) 92. 1% (berdasarkan OD My. RA - UTM) Kekerapan laporan: Quarterly 18

P 2. 1 Peratusan mahasiswa pascasiswazah daripada jumlah mahasiswa Universiti (mengikut keperluan UTM-My. RA) P 2. 1 Peratusan mahasiswa pascasiswazah daripada jumlah mahasiswa Universiti (mengikut keperluan UTM-My. RA) Pencapaian 2016 Sasaran 2016 Peratus Pencapaian 51. 6% 56. 0% 92. 1% BIL PERINGKAT PENGAJIAN JUMLAH 1 Sarjana Muda (FT) 2 Sarjana 3 Ph. D JUMLAH 10, 321 6, 060 4, 926 21, 307 % 48. 43 51. 56 100 § Data PG (FT & PT) sehingga 2 Mei 2016 (RU) § Data UG (FT) sehingga 2 Mei 2016 (RU) 19

Inisiatif Strategik berasaskan KAI UTM 2016 KAI Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Tarikh/ Tempoh Inisiatif Strategik berasaskan KAI UTM 2016 KAI Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Tarikh/ Tempoh Pelaksanaan Status Pelaksanaan Telah Dilaksanakan Sedang Dilaksanakan Akan Dilaksanakan P 2. 1: Peratusan (%) mahasiswa pascasiswazah daripada jumlah mahasiswa Universiti (berdasarkan keperluan My. RA – UTM) Menilai semula syarat khas program supaya ia selari dengan syarat minima kelayakan akademik berdasarkan ketetapan MQA mengambilkira persetaraan dan persaingan dengan Universiti Awam di Malaysia. - SRAD Feb 2017 Akan dilaksanakan bagi pengambilan Semester Februari 2017 (Nota: Dalam penilaian dan perbincangan) Mempergiatkan Program Pascasiswazah berbentuk G-to-G yang relevan dengan keperluan industri dan setiap negara dengan kerjasama semua Fakulti. - SRAD Jan – Dis 2016 Telah dilaksanakan 1. UTM & Taibah University 2. Razak School- Sudan 3. FGHT- IIUM Madinah (dalam perbincangan) 4. UTM & Kerajaan Fuhairiah, Emiriah Arab Bersatu (UAE) – dalam proses mengadakan Mo. U 20

Pencapaian Pejabat TNC (A&A) 2016 -Q 2 Bil Key Amal Indicator 5. P 2. Pencapaian Pejabat TNC (A&A) 2016 -Q 2 Bil Key Amal Indicator 5. P 2. 2 Peratusan mahasiswa Ph. D bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (GOT) Pencapaian 2015 Sasaran Tahun 2016 (a) Pencapaian Jan – Dis 2016 (b) Peratusan Pencapaian Tahunan (b/a) *100 25. 30% 21. 5% Succes Stories/ Impak/ Outcome Isu Pelaksanaan (Jika Ada) Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan (Jika Berkenaan) 71. 7% Kekerapan laporan: Biannually 21

P 2. 2 Peratusan mahasiswa Ph. D bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (GOT) P 2. 2 Peratusan mahasiswa Ph. D bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (GOT) Pencapaian 2016 Sasaran 2016 Peratus Pencapaian 21. 5% 30. 0% 71. 7% 2014 2015 Jumlah GOT Ph. D: 151 Jumlah graduan Ph. D: 439 % GOT Ph. D: 34. 4 Jumlah GOT Ph. D: 156 Jumlah graduan Ph. D: 617 % GOT Ph. D: 25. 3 Jumlah GOT Ph. D: 71 Jumlah Graduan Ph. D: 330 (Data sehingga Senat Jun 2016) 22

Inisiatif Strategik berasaskan KAI UTM 2016 KAI P 2. 2: Peratusan mahasiswa Ph. D Inisiatif Strategik berasaskan KAI UTM 2016 KAI P 2. 2: Peratusan mahasiswa Ph. D bergraduat dalam tempoh masa yang ditetapkan (GOT) Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Tarikh/ Tempoh Pelaksanaan Status Pelaksanaan Telah Dilaksanakan Sedang Dilaksanakan Akan Dilaksanakan Implementation of “Structured Programs” for Ph. D’s students. - SPS Jan – Dis 2016 Sedang dilaksanakan (75%) KAI monitoring based on faculty/ school. - SPS Jan – Dis 2016 Sedang dilaksanakan (pelaporan April – Jun 2016 – selesai). Enhancement of Supervision Course for supervisors. - SPS Jan – Nov 2016 Sedang dilaksanakan (80% penyelia diperakukan dengan sijil penyeliaan) Sesi terakhir kursus ini , AS 103, akan dilaksanakan pada September 2016. Meeting with all My. Brain, Zamalah and Tan Sri Ainuddin Wahid’s recipients to monitor • SPS the progress and reminder on the importance of GOT Jan-Nov 2016 Sedang dilaksanakan (75%) GOT as one of the KPI for Zamalah and Tan • SPS Sri Ainuddin Wahid’s recipients. Jan – Nov 2016 (100%) Telah dilaksanakan (100%) Incentive of RM 1000 for supervisor with GOT graduate and bonus in the annual performance appraisal. Jan - Dis 2016 Sedang dilaksanakan • SPS/HCM/Bursary 23

Pencapaian Pejabat TNC (A&A) 2016 -Q 2 Bil Key Amal Indicator 6. L 1. Pencapaian Pejabat TNC (A&A) 2016 -Q 2 Bil Key Amal Indicator 6. L 1. 1 Pencapaian 2015 Peratusan (%) staf akademik dengan kelayakan Ph. D Sasaran Tahun 2016 (a) Pencapaian Jan – Dis 2016 (b) Peratusan Pencapaian Tahunan (b/a) *100 80% 72. 1% (My. Mohes) 90. 1% (My. Mohes) 82. 5% (My. RA) 103. 1% (My. RA) Succes Stories/ Impak/ Outcome Isu Pelaksanaan (Jika Ada) Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan (Jika Berkenaan) OD yang umum Menetapkan penggunaan OD sama ada seperti My. Mohes atau OD My. RA Kekerapan laporan: Annually Nota: 1. Bilangan staf akademik dengan kelayakan Ph. D: 1, 341 2. Jumlah staf akademik: 1, 859 (My. Mohes) 3. Jumlah staf akademik: 1, 626 (My. RA) Sumber: HCM – 30 Jun 2016 24

Jumlah: 1, 341 Jumlah: 29 DS 54: 1 DS 52: 4 VK 07: 1 Jumlah: 1, 341 Jumlah: 29 DS 54: 1 DS 52: 4 VK 07: 1 DS 52: 3 DG 41: 1 DS 54: 1 DS 52: 1 VK 07: 2 DS 54: 1 DS 52: 1 VK 07: 1 DS 54: 2 DS 52: 2 VK 07: 1 DS 54: 1 DS 52: 1 VK 05: 1 DS 54: 2 DS 52: 2 25

Inisiatif Strategik berasaskan KAI UTM 2016 KAI L 1. 1: Peratusan (%) staf akademik Inisiatif Strategik berasaskan KAI UTM 2016 KAI L 1. 1: Peratusan (%) staf akademik dengan kelayakan Ph. D Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Tarikh/ Tempoh Pelaksanaan Status Pelaksanaan Telah Dilaksanakan Sedang Dilaksanakan Akan Dilaksanakan Menyediakan Pelan Penggantian Staf • UTMLEAD Akademik yang berkaitan dangan berkelulusan Ph. D. Jan - Dis 2016 Sedang dilaksanakan. Template unjuran telah diberikan kepada fakulti untuk diisi. Meningkatkan peratus kelulusan bagi staf yang telah Lapor Diri Belum Selesai (LDBS) • UTMLEAD Jan - Dis. 2016 Sedang dilaksanakan melalui: 1. Tindakan pecah kontrak & gantirugi 2. Fakulti perlu merancang, membimbing dan memantau secara berkala dalam memastikan staf dalam kategori LDBS dapat menyiapkan tesis. Merancang dan melaksanakan Strategi • UTMLEAD Pengambilan Staf Berkelulusan Ph. D dengan kaedah pelbagai Pencarian Bakat (Talent scouting) Jan - Dis. 2016 Sedang dilaksanakan dengan Agensi MARA. Pencarian melalui pelajar tajaan MARA yang sedang/bakal tamat mengikuti pengajian Ph. D dan berminat menjadi Pensyarah UTM. Data pelajar telah dikemukakan ke fakulti. Menggalakkan dan memantau staf yang • UTMLEAD tiada Ph. D dan belum mempunyai kelulusan Ph. D untuk mengikuti pengajian Ph. D. Jan - Dis. 016 Akan dilaksanakan. 26

Laporan Pencapaian Headline KPI KPT 2 7 Laporan Pencapaian Headline KPI KPT 2 7

Headline KPI KPT di bawah Seliaan TNC (A&A) Tahun 2016 Bil Headline KPI KPT Headline KPI KPT di bawah Seliaan TNC (A&A) Tahun 2016 Bil Headline KPI KPT 1. Headline KPI 1: % of graduate at convocation who are entrepreneurs, employed, awaiting placement or furthering studies Definisi Operasi Sasaran Q 1 2016 Sasaran 2016 Data Provider 80% 83% UGS Nota: * Seperti KAI S 1. 1 28

Headline KPI KPT di bawah Seliaan TNC (A&A) Tahun 2016 Bil Headline KPI KPT Headline KPI KPT di bawah Seliaan TNC (A&A) Tahun 2016 Bil Headline KPI KPT Definisi Operasi 2. Headline KPI 2 a: Number of international students enrolled International students refer to all enrolled students who do not possess Malaysian citizenship. Method of measurement: Total number of international students as of the latest enrolment plus those who have graduated for the year. In other words, it is the total number of international students who have enrolled in academic programmes at HLIs for the year, and hold student passes issued by Department of Immigration (processed through EMGS). Sasaran Q 1 2016 Sasaran 2016 4244 4731 Data Provider - AMD - TNCA - CICT Graduated students consist of students who have graduated or completed their studies in the period of 1 January to 31 December of the year evaluated. In addition, the number of international postgraduate students also includes those who are part of the mobility programmes at HLIs and hold non-student pass (social pass) issued by the Department of Immigration (also processed through EMGS). The minimum duration of mobility programmes is one semester and the number of students will be counted on an FTSE basis. For example, one student in a one-semester mobility programme is equal to about 1/3 FTSE 29

Headline KPI KPT di bawah Seliaan TNC (A&A) Tahun 2016 Bil Headline KPI KPT Headline KPI KPT di bawah Seliaan TNC (A&A) Tahun 2016 Bil Headline KPI KPT Definisi Operasi 3. Headline KPI 2 b: Number of international postgraduate students enrolled International students refer to all enrolled students who do not possess Malaysian citizenship. Method of measurement: Total number of international postgraduate students as of the latest enrolment plus those who have graduated for the year. In other words, it is the total number of international postgraduate students who have enrolled in academic programmes at HLIs for the year, and hold student passes issued by Department of Immigration (processed through EMGS). Sasaran Q 1 2016 Sasaran 2016 4120 4276 Data Provider - AMD - TNCA - CICT Graduated students consist of students who have graduated or completed their studies in the period of 1 January to 31 December of the year evaluated. In addition, the number of international postgraduate students also includes those who are part of the mobility programmes at HLIs and hold non-student pass (social pass) issued by the Department of Immigration (also processed through EMGS). The minimum duration of mobility programmes is one semester and the number of students will be counted on an FTSE basis. For example, one student in a one-semester mobility programme is equal to about 1/3 FTSE 30

Senarai Headline KPI KPT di bawah Seliaan TNC (A&A) Tahun 2016 Bil Headline KPI Senarai Headline KPI KPT di bawah Seliaan TNC (A&A) Tahun 2016 Bil Headline KPI KPT 4. Definisi Operasi Sasaran Q 1 2016 Sasaran 2016 Data Provider Headline KPI 5 a (i): Student attrition rate (Bachelor) N/A TBD - AMD - TNCA - CICT 5. Headline KPI 5 a (i): Student attrition rate (Master’s) N/A TBD - AMD - TNCA - CICT 6. Headline KPI 5 a (i): Student attrition rate (Ph. D) N/A TBD - AMD - TNCA - CICT 31

Headline KPI KPT di bawah Seliaan TNC (A&A) Tahun 2016 Bil Headline KPI KPT Headline KPI KPT di bawah Seliaan TNC (A&A) Tahun 2016 Bil Headline KPI KPT Definisi Operasi Sasaran Q 1 2016 Sasaran 2016 Data Provider 7. Headline KPI 5 b (i): Intake Graduate on-time rate (i. Go. T) (Bachelor) N/A 87% - AMD - TNCAA - CICT 8. Headline KPI 5 b (ii): Intake Graduate on-time rate (i. Go. T) (Master’s) N/A 52% - AMD - TNCAA - CICT 9. Headline KPI 5 b (iii): Intake Graduate on-time rate (i. Go. T) (Ph. D) N/A 31% - AMD - TNCAA - CICT 32

Pencapaian UTM berasaskan Headline KPT (Januari – Jun 2016) Bil. 1. Key Amal Indicator Pencapaian UTM berasaskan Headline KPT (Januari – Jun 2016) Bil. 1. Key Amal Indicator Target 2016 (a) Achievements (Jan - Jun) (%) Percentage Achievements (%) Headline KPI 1*: % of graduate at convocation who are entrepreneurs, employed, awaiting placement or furthering studies 83% 79. 9% Success Stories/ Impacts/ Outcomes Isu/Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan 96. 3% Nota: * Seperti KAI S 1. 1 33

Inisiatif Strategik berasaskan KPI Headline Kementerian Pendidikan Tinggi KAI Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Inisiatif Strategik berasaskan KPI Headline Kementerian Pendidikan Tinggi KAI Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Tarikh/ Tempoh Pelaksanaan Status Pelaksanaan Telah Dilaksanakan Sedang Dilaksanakan Akan Dilaksanakan S 1. 1: Peratusan (%) graduan yang mendapat pekerjaan semasa konvokesyen Nota: Seperti KAI S 1. 1 Universiti perlu menggalakkan lebih ramai graduan menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi. - SRAD Pusat Kerjaya UTM (UTM CC) perlu meningkatkan bilangan industri yang dapat menawarkan pekerjaan kepada graduan. - UTMCC - UGS Membuat semakan semula keberkesanan kursus Professional Skills Certificate (PSC). Integrated and synergies GE oriented activities (lonjakan 1: Graduan Holistik) - UGS Jan – Dis 2016 Sedang dilaksanakan Proses mendapatkan maklum balas dari industri tentang kerelevanan kursus PSC sedang dibuat. - Jan – Dis 2016 Sedang dilaksanakan • Mesyuarat Bil 1 antara TNC dan PTJ telah diadakan pada 23 Mei 2016 yang membincangkan kerangka dan pengumpulan inisiatif. • Mesyuarat Bil 2 akan diadakan pada 17 Ogos 2016. Jan – April 2016 Jan – Dis 2016 Telah dilaksanakan seperti roadshow ke fakulti fokus kepada pelajar Sarjana Muda Semester Akhir. Promosi yang lebih agresif akan dilaksanakan. Aktiviti akan dijalankan sepanjang tahun. Pusat Kerjaya UTM telah melaksanakan pelbagai program dalam meningkatkan bilangan industri yang dapat menawarkan pekerjaan kepada graduan yang terdiri daripada program utama dan program sokongan seperti berikut: a) Mengadakan Karnival Kerjaya peringkat universiti melibatkan 55 industri yang menawarkan peluang pekerjaan kepada mahasiswa & graduan UTM. b) Mengadakan pelbagai program kerjaya yang melibatkan kerjasama dengan pihak industri seperti ceramah kerjaya, temuduga, career advancement program dan sebagainya. c) Telah melaksanakan pelbagai hubungan jaringan industri seperti MIDA, IRDA, Talent Corporation Berhad, Khazanah Malaysia dan pelbagai industri lain. d) Telah membangunkan sistem Database Kerja Online bagi menghubungkan Industri dengan mahasiswa dan graduan yang mencari kerja. UGS SPS TNCAA TNCHEMA TNCPI 34

Pencapaian UTM berasaskan Headline KPT (Januari - Jun 2016) Bil. 2. Key Amal Indicator Pencapaian UTM berasaskan Headline KPT (Januari - Jun 2016) Bil. 2. Key Amal Indicator Headline KPI 2 a: Number of international students enrolled Target 2016 (a) Achievements (Jan - Jun) (%) Percentage Achievements (%) 4731 2, 760 + 47 = 2, 807 59. 3% Peringkat Pengajian Perdana* Success Stories/ Impacts/ Outcomes Isu/Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan Mobiliti** Bil Sebenar Bil FTE 1, 931 0 0 Sarjana 580 0 0 Sarjana Muda*** 249 143 47. 7 2, 760 143 47 Ph. D Jumlah Sumber: *CICT (1 Jun 2016) – RU (telah dibentangkan semasa Mesyuarat Senat 13 Julai 2016) **CICT (17 Jul 2016) – AIMS ***CICT (1 Jan 2016) – RU (telah dibentangkan semasa Mesyuarat Senat 13 Julai 2016)

Inisiatif Strategik berasaskan KPI Headline Kementerian Pendidikan Tinggi KAI H 2 a: Number of Inisiatif Strategik berasaskan KPI Headline Kementerian Pendidikan Tinggi KAI H 2 a: Number of international students enrolled Inisiatif Strategik Pengecualian syarat Bahasa Inggeris kepada pelajar prasiswazah dari negara di mana Bahasa Inggeris adalah bahasa utama dan sekolah antarabangsa. Menilai semula syarat khas program supaya ia selari dengan syarat minima kelayakan akademik berdasarkan ketetapan MQA. Menggunakan agen pemasaran secara berbayar-melantik dengan bayaran komisen bagi kumpulan sasar dari negara tertentu seperti Afrika & China yang mana penggunaan kaedah pemasaran konvensional memerlukan kos yang tinggi tanpa jaminan keberkesanannya boleh tercapai. Pemantauan pencapaian enrolmen pelajar antarabangsa di setiap fakulti/ sekolah Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Tarikh/ Tempoh Pelaksanaan Status Pelaksanaan Telah Dilaksanakan Sedang Dilaksanakan Akan Dilaksanakan - SRAD Mei 2016 Telah dilaksanakan - SRAD Feb 2017 Akan dilaksanakan bagi permohonan pengambilan Semester Februari 2017 - SRAD Jan – Dis 2016 Sedang dilaksanakan Nota: Kertas kerja telah diluluskan JPU - SRAD Jan – Dis 2016 Sedang dilaksanakan Nota: Sasaran enrolmen antarabangsa PG (4, 276) dan UG (455) diagihkan kepada fakulti/ sekolah dan dipantau secara berkala (rujuk slide berikutnya bagi pencapaian semasa). 36

Nota: Enrolmen Semasa pada 1 Jan 2016 (RU) telah dibentangkan semasa Mesyuarat Senat 13 Nota: Enrolmen Semasa pada 1 Jan 2016 (RU) telah dibentangkan semasa Mesyuarat Senat 13 Julai 2016 37

Nota: Enrolmen Semasa pada 1 Jun 2016 (RU) telah dibentangkan semasa Mesyuarat Senat 13 Nota: Enrolmen Semasa pada 1 Jun 2016 (RU) telah dibentangkan semasa Mesyuarat Senat 13 Julai 2016 38

Pencapaian UTM berasaskan Headline KPT (Januari - Jun 2016) Bil. 3. Key Amal Indicator Pencapaian UTM berasaskan Headline KPT (Januari - Jun 2016) Bil. 3. Key Amal Indicator Achievements (Jan - Jun) (%) Percentage Achievements (%) 4, 276 Headline KPI 2 b: Number of international postgraduate students enrolled Target 2016 (a) 2, 511 58. 7% Peringkat Pengajian Perdana Success Stories/ Impacts/ Outcomes Mobiliti Bil Sebenar Bil FTE 1, 931 0 0 Sarjana 580 0 0 Jumlah 2, 511 0 0 Ph. D Sumber: CICT (1 Jun 2016) - RU Isu/Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan

Inisiatif Strategik berasaskan KPI Headline Kementerian Pendidikan Tinggi KAI H 2 b: Number of Inisiatif Strategik berasaskan KPI Headline Kementerian Pendidikan Tinggi KAI H 2 b: Number of international postgraduate students enrolled Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Tarikh/ Tempoh Pelaksanaan Status Pelaksanaan Telah Dilaksanakan Sedang Dilaksanakan Akan Dilaksanakan Skim "Student- Get- Student" di mana pelajar PG UTM yang membawa masuk 13 orang pelajar baharu diberikan insentif dalam bentuk pengecualian sebahagian daripada yuran pengajian bagi semester berkaitan. - SRAD Jan – Dis 2016 Sedang dilaksanakan Nota: Kertas kerja telah diluluskan JPU Telah diiklankan dibuka permohonan kepada pelajar bermula 1 Julai 2016. Program Khas PG Antarabangsa sepertimana Program Pesisir UTM bersama "Partner industry" dengan pusat pembelajaran di dalam ataupun luar negara mengikut keperluan program. - SRAD Jan – Dis 2016 Telah dilaksanakan 1. Singapura- Al -Zuhri, Kolej Islam Muhammadiyah 2. Indonesia – Bung Hatta Univ (CRC, UTM) 40

Pencapaian UTM berasaskan Headline KPT (Januari - Jun 2016) Bil 4. Key Amal Indicator Pencapaian UTM berasaskan Headline KPT (Januari - Jun 2016) Bil 4. Key Amal Indicator Achievements 2015 Target 2016 (a) Achievements (Jan – Jun 2016) (%) Percentage Achievements (%) Headline KPI 5 b (i): Intake Graduate ontime rate (i. Go. T) (Bachelor) 85. 1% 87% 4. 5% 5. 2% • Pelajar Sepenuh Masa • Hanya program yang tempoh lazim 8 sem sahaja diambil kira • Intake 2012/13 -1 hanya akan cukup 8 sem pada konvo ke -57 96. 9% • Pelajar sepenuh masa • Program Tempoh lazim 6 sem sahaja diambil kira 6. 37. 4% • Pelajar Sepenuh Masa • Program tempoh lazim 12 sem sahaja diambil kira Headline KPI 5 b (ii): Intake Graduate ontime rate (i. Go. T) (Master’s) Headline KPI 5 b (iii): Intake Graduate ontime rate (i. Go. T) (Ph. D) Graduan dalam tempoh lazim (≤ 8 sem) Jumlah Intake 2012/2013 -I Graduan dalam tempoh lazim (≤ 8 sem) 2, 842 5. Jumlah Intake 2011/2012 -I 2, 418 2, 284 103 48. 7% 52% 50. 4% Jumlah Intake 2013/2014 -I Graduan dalam tempoh lazim (≤ 4 sem) Jumlah Intake 2013/2014 -II Graduan dalam tempoh lazim (≤ 4 sem) 711 346 401 202 12. 2% 31% 11. 6% Jumlah Intake 2011/2012 -II Graduan dalam tempoh lazim (≤ 7 sem) Jumlah Intake 2012/2013 -I Graduan dalam tempoh lazim (≤ 7 sem) 575 70 741 64 Success Stories/ Impacts/ Outcomes Isu/Cadangan Tindakan Pembetulan/ Pencegahan

Inisiatif Strategik berasaskan KPI Headline Kementerian Pendidikan Tinggi KAI Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Inisiatif Strategik berasaskan KPI Headline Kementerian Pendidikan Tinggi KAI Inisiatif Strategik Pihak Bertanggungjawab (PTJ/Unit) Tarikh/ Tempoh Pelaksanaan Status Peraksanaan Telah Dilaksanakan Sedang Dilaksanakan Akan Dilaksanakan Meningkatkan kualiti penasihatan akademik. Memperkasakan kemahiran belajar (study skills). - UGS Jan – Ogos 2016 Sedang dilaksanakan - UGS Jan – Dis 2016 Sedang dilaksanakan Memantapkan pelaksanaan Projek Sarjana Muda (PSM). - UGS Jan – Nov 2016 Sedang dilaksanakan Implementation of “Structured Programs” H 5 b(ii): Intake Graduate on- for Ph. D’s students. time rate KAI monitoring based on faculty/ school. (i. Go. T) (Master’s) - SPS Jan – Dis 2016 Sedang dilaksanakan (75%) - SPS Jan – Dis 2016 Sedang dilaksanakan (pelaporan April – Jun 2016 – selesai). - SPS Jan – Nov 2016 Sedang dilaksanakan (80% penyelia diperakukan dengan sijil penyeliaan) 5 b(i): Intake Graduate ontime rate (i. Go. T) (Bachelor) H 5 b(iii): Intake Graduate on- Enhancement of Supervision Course for time rate supervisors. (i. Go. T) (Ph. D) 42

Let’s Soar Higher in 2016… Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) | 19 Let’s Soar Higher in 2016… Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) | 19 Julai 2016 43