Скачать презентацию Медициналық қызметін басқару Жолмен жүзеге асады Ішіне алады Скачать презентацию Медициналық қызметін басқару Жолмен жүзеге асады Ішіне алады

ОТМС-7 каз схема.pptx

  • Количество слайдов: 6

Медициналық қызметін басқару Жолмен жүзеге асады Ішіне алады Бөлімдердің медициналық қызметтерінің бастықтарымен ұйымдастырылуы; Қабылданған Медициналық қызметін басқару Жолмен жүзеге асады Ішіне алады Бөлімдердің медициналық қызметтерінің бастықтарымен ұйымдастырылуы; Қабылданған шешімдер мен жоспарларды іс жүзіне асыруда қатаңдық пен табандылық керек; Шешім қабылдау Медициналық қамтамасыз етуді күшті және қаржыны дайындау Қойылған міндеттерді орыдау тәсілдерін анықтағанда бағыыныштыларға бастамаларды берумен қатар басқаруды орталықтандыру; Ұйымдық әрекеттесу Ұйымдық басқару Медициналық қызметін басқару медициналық қамтамасыз етуге дайындау

Басқару ақпараты Жағдай ақпараты Басқару орны медицина қызметінің Басқару ақпараты Жағдай ақпараты Басқарылат ын Басқару ақпараты Жағдай ақпараты Басқару орны медицина қызметінің Басқару ақпараты Жағдай ақпараты Басқарылат ын нысандар Ахуалдың берілгендерін жинау оны талдау, шешім қабылдау: a) медициналық қамтамасыз етуге дайындық кезінде b) медициналық қамтамасыз ету үстінде Міндеттемелерді қою Орындау тулары баяндау Шешімді іс жүзіне асыру Медициналық қызметті басқарудың принципті сызбасы

Медициналық қызметтің мақсатының күшейту Мақсаттың қойылымы атқарушыларға, орындаудың тексерісі, қарасты Медициналық тыңшылықтың ұйымы Орналасудың Медициналық қызметтің мақсатының күшейту Мақсаттың қойылымы атқарушыларға, орындаудың тексерісі, қарасты Медициналық тыңшылықтың ұйымы Орналасудың қосымша деректерінің жиыннау Дайындық және деректердің баяндамасы қолбасшылық және медициналық қызметтің ажаның бастығының Уақытты есептеу Бекіту жоспарлау және медициналық қамсыздандырудың Тараудың(деректерлерд ің) тамашасының ша басқарманың құжаттарына деген медициналық қызметке қосынмен және тылмен Шешімнің және медициналық қамсыздандырудың жоспарлау өндірімінің тәртібі.

Медициналық қамсыздандыруды жоспарлау және шешім қабылдау Қажетті есептің жасау орналасудың, сарапшылығы Медициналық қамсыздандыруды шешім Медициналық қамсыздандыруды жоспарлау және шешім қабылдау Қажетті есептің жасау орналасудың, сарапшылығы Медициналық қамсыздандыруды шешім қабылдау Медициналық қамтамасыздандыруды қабылдау Зерттеме және медициналық қамсыздандырудың жоспарының бекіту Медициналық қамсыздандырудың жоспарлау шешімінің өндірімінің тәртібі

Данные боевой (оперативной) , тыловой и медицинской обстановки Элементы оценки Қарсылас Өзінің әскері және Данные боевой (оперативной) , тыловой и медицинской обстановки Элементы оценки Қарсылас Өзінің әскері және Қорытынды Радиациял ық, химия лық және бактериоло гиялық орналасуы Қорытынды Метеороло гиялық аудандағы шарттар Қорытынды Тылдың және тылдық қамсызданд ырудың ұйымы Медицинал ық орналасуы Қорытынды Ықтимал санитарлық шығын, оның таратушылқы ша межеге және уақытқа Ортақ тұжырым Элементтеріне байланысты орналасудың сарапшылығының тәртібі

Шешім медициналық қамсыздандырудың ұйымына Медицинал ық қызметтің мақсаттары және медицинал ық қамсызданд ырудың ниеті Шешім медициналық қамсыздандырудың ұйымына Медицинал ық қызметтің мақсаттары және медицинал ық қамсызданд ырудың ниеті Эвакуацио нных ісшараның ұйымы емдік Санитарногигиеничес ких және противоэпи демиеских іс-шараның ұйымы Медицинал ық қызметтің ісшарасыны ң ұйымы ыққа жеке құрам және медицинал ық мекемелерд ің бұқаралық жеңілістің қаруынан Медицинал ық жарылқау шылықтың ұйымы Орналасудың сарапшылығының тәртібі ша оның элементтерінің Ұйым медицинал ық қызметпен