Скачать презентацию MEB TKY UYGULAMALARI ÖDÜL YÖNERGESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Скачать презентацию MEB TKY UYGULAMALARI ÖDÜL YÖNERGESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

6da9926732a3c640e6f92bbad6e94a51.ppt

  • Количество слайдов: 21

MEB TKY UYGULAMALARI ÖDÜL YÖNERGESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Cevdet VURAL ŞUBE MEB TKY UYGULAMALARI ÖDÜL YÖNERGESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Cevdet VURAL ŞUBE MÜDÜRÜ

Amaç Bu Yönergenin amacı, MEB’e bağlı okul ve kurumlarda toplam kalite yönetimi uygulamalarında emsallerine Amaç Bu Yönergenin amacı, MEB’e bağlı okul ve kurumlarda toplam kalite yönetimi uygulamalarında emsallerine göre üstün başarı gösteren okul/kurum ve ekiplerin ödüllendirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Ödül Kategorileri TKY uygulamaları çerçevesinde ödüller; • yılın kaliteli okulu/kurumu ve • yılın ekibi Ödül Kategorileri TKY uygulamaları çerçevesinde ödüller; • yılın kaliteli okulu/kurumu ve • yılın ekibi ödülü olmak üzere iki kategoride verilir.

Ödüle Başvuru Ödül için okullar/kurumlar, yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak; yılın kaliteli ekibi kategorisinde 15 Ödüle Başvuru Ödül için okullar/kurumlar, yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak; yılın kaliteli ekibi kategorisinde 15 sayfayı, yılın kaliteli okulu/kurumu kategorisinde ise 40 sayfayı geçmeyecek şekilde, hazırlayacakları raporla bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne başvururlar. .

Ödül Yapılan değerlendirme sonucu dereceye giren okul/kurum ve ekiplere: a) Bakanlıkça yapılacak değerlendirmede; 1) Ödül Yapılan değerlendirme sonucu dereceye giren okul/kurum ve ekiplere: a) Bakanlıkça yapılacak değerlendirmede; 1) Yılın Kaliteli Okulu/kurumu kategorisinde; (a) Birinciye; Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Birincilik Ödülü, Birincilik Beratı (Ek-5) ve Plaket, (b)İkinciye; Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu İkincilik Ödülü, İkincilik Beratı (Ek-5) ve Plaket, (c) Üçüncüye; Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Üçüncülük Ödülü, Üçüncülük Beratı (Ek-5) ve Plaket, (d)Son değerlendirmeye kalan diğer okul/kurumlara MEB Kalite Teşvik Ödülü,

2) Yılın Kaliteli Ekibi Kategorisinde; (a) Birinciye; Okula/Kuruma Yılın Kaliteli Ekibi Birincilik Ödülü ve 2) Yılın Kaliteli Ekibi Kategorisinde; (a) Birinciye; Okula/Kuruma Yılın Kaliteli Ekibi Birincilik Ödülü ve plaket, ekip üyelerinin her birine Takdir Belgesi, (b)İkinciye; Okula/Kuruma Yılın Kaliteli Ekibi İkincilik Ödülü ve plaket, ekip üyelerinin her birine Takdir Belgesi, (c) Üçüncüye; Okula/Kuruma Yılın Kaliteli Ekibi Üçüncülük Ödülü ve plaket, ekip üyelerinin her birine Takdir Belgesi, (d)Son değerlendirmeye kalan diğer okullara/kurumlara MEB Kalite Teşvik Ödülü, ekip üyelerine Teşekkür Belgesi verilir.

Ödül Süreci: Okul/kurum ve ekiple raporlarla ilçeye başvururlar. İlçe her iki kategoride ilk üçe Ödül Süreci: Okul/kurum ve ekiple raporlarla ilçeye başvururlar. İlçe her iki kategoride ilk üçe giren okul/kurum ve ekipleri belirler ve ödüllendirir. İl düzeyinde ilçede ilk üçe girin okul/kurum ve ekipler değerlendirilerek ilin ilk üçü belirlenir ve ödüllendirilir. İller, her iki kategoride birinci olan okul/kurum ve ekiplerin raporlarını Türkiye geneli değerlendirme için Bakanlığa gönderir.

Ödül Süreci: Bakanlık, raporlar üzerinden yapacağı değerlendirmede yine her iki kategori için ilk ona Ödül Süreci: Bakanlık, raporlar üzerinden yapacağı değerlendirmede yine her iki kategori için ilk ona giren okul/kurum ve ekipleri belirler. Belirlenen bu 20 okul/kurum yerinde ziyaret edilerek tekrar değerlendirilerek dereceye girenler belirlenir.

Değerlendirme: Değerlendirme sürecinde merkez ve taşra için formlar geliştirilmiştir. Ekip değerlendirmesinde kullanılacak form Yönergenin Değerlendirme: Değerlendirme sürecinde merkez ve taşra için formlar geliştirilmiştir. Ekip değerlendirmesinde kullanılacak form Yönergenin 3 numaralı ekinde, Okul/kurum performansının değerlendirmesi için kullanılacak form Yönergenin 4 numaralı ekinde yayımlanmıştır.

Ekip Değerlendirme Formu. Seçilen problemin okul/kurum için önem derecesi Özdeğerlendirme sonuçları ile ilişkisi). Problemin Ekip Değerlendirme Formu. Seçilen problemin okul/kurum için önem derecesi Özdeğerlendirme sonuçları ile ilişkisi). Problemin tanımlanmasındaki yeterlilik. Problem çözme tekniklerinin doğru ve yerinde kullanılma derecesi. Problemin çözüm seçeneklerinin belirlenmesi ve seçimi. Problemin çözümündeki yaratıcılık düzeyi. Problemin çözümü için geliştirilen öneri/önerilerin uygulanabilirlik derecesi (gerçekleşme süresi, maliyeti, gereken işgücü vb. )

. Çözüm önerisinin uygulanması için yapılan plânlama (geliştirilen önerilerin nasıl hayata geçirileceği, uygulama sürecinde . Çözüm önerisinin uygulanması için yapılan plânlama (geliştirilen önerilerin nasıl hayata geçirileceği, uygulama sürecinde muhtemel risklere karşı alınan tedbirler, hedef/ standartlar, bu hedef/standartların ölçülebilirliği vb. ). Hedeflerin gerçekleşme derecesi/problemin çözümündeki başarı. Çözümün okula/kuruma, hizmet götürülen kesime, çalışana vb. sağladığı katma değer. Yapılan çalışmanın raporlama ve sunum kalitesi

Kurum Performansı Kurum performansının değerlendirilmesinde EFQM Mükemmellik Modelinden yararlanılmıştır. Kurum Performansı Kurum performansının değerlendirilmesinde EFQM Mükemmellik Modelinden yararlanılmıştır.

Kalite İlgili Kurumsal Performansı Ölçen Modeller; • EFQM Mükemmellik Modeli • Malcolm Baldrige Modeli Kalite İlgili Kurumsal Performansı Ölçen Modeller; • EFQM Mükemmellik Modeli • Malcolm Baldrige Modeli • Deming Ödülü Modeli • ISO 9001 (2000) Modeli • CEDEFOP (Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İçin Avrupa Merkezi) Modeli • İskoçya Eğitim Modeli

PERFORMANS MÜKEMMELİYETİ İÇİN BALDRIDGE EĞİTİM ÖLÇÜTLERİ YAPISI: SİSTEM YAKLAŞIMI Öğrenci ve Paydaş Odaklı Strateji PERFORMANS MÜKEMMELİYETİ İÇİN BALDRIDGE EĞİTİM ÖLÇÜTLERİ YAPISI: SİSTEM YAKLAŞIMI Öğrenci ve Paydaş Odaklı Strateji ve Eylem Planları 2 Strateji Planlama % 8, 5 5 İKY odaklılık % 8, 5 7 İş 1 Liderlik %12, 5 Sonuçları % 45 3 Öğrenci ve Paydaş Odaklılık % 8, 5 4 6 Eğitimsel ve Destek Süreç Yönetimi % 8, 5 B i l g i v e A n a l i z i %8. 5

1 Politika Sistem Faaliyet 2 Organizasyon 3 Bilgi 10 Gelecek Planları 4 Standartlaştırma 6 1 Politika Sistem Faaliyet 2 Organizasyon 3 Bilgi 10 Gelecek Planları 4 Standartlaştırma 6 Kalite Güvencesi 7 Bakım 8 İyileştirme 5 İnsan Kaynağı 9 Sonuçlar

ISO 9001 (2000) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 0. Giriş 1. Kapsam 2. Referanslar 3. Terimler ISO 9001 (2000) KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 0. Giriş 1. Kapsam 2. Referanslar 3. Terimler ve Tanımlar 4. Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikleri 5. Yönetimin Sorumluluğu 6. Kaynak Yönetimi 7. Süreç Yönetimi 8. Ölçme, Analiz, İyileştirme

CEDEFOP (Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İçin Avrupa Merkezi) Modeli Amaç ve Plan Geri Bildirim ve CEDEFOP (Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İçin Avrupa Merkezi) Modeli Amaç ve Plan Geri Bildirim ve Değişim Süreçleri Metodoloji Ölçme ve Değerlendirme Uygulama

İskoçya Eğitim Modeli 1. Müfredat 2. Ders Başarısı 3. Öğrenme-öğretme 4. Öğrencilere Rehberlik 5. İskoçya Eğitim Modeli 1. Müfredat 2. Ders Başarısı 3. Öğrenme-öğretme 4. Öğrencilere Rehberlik 5. Okul Ortamı/Çevre 6. Kaynaklar 7. Yönetim, Liderlik, Kalite Güvencesi

GİRDİLER SONUÇLAR Politika ve Strateji %8 Liderlik % 10 Çalışanlar %9 İşbirlikleri ve Kaynaklar GİRDİLER SONUÇLAR Politika ve Strateji %8 Liderlik % 10 Çalışanlar %9 İşbirlikleri ve Kaynaklar %9 Müşteri ile ilgili sonuçlar % 20 Süreçler % 14 Çalışanlarla ilgili sonuçlar %9 Toplumla ilgili sonuçlar %6 YENİLİKÇİLİK ve ÖĞRENME Temel Performans Sonuçları % 15

Yönetim ve Organizasyon GİRDİLER İŞLEMLER Planlama Süreçler İnsan Kaynakları Yönetimi Maddi Kaynakların ve Bilgi Yönetim ve Organizasyon GİRDİLER İŞLEMLER Planlama Süreçler İnsan Kaynakları Yönetimi Maddi Kaynakların ve Bilgi Birikiminin Yöntimi 1) Yönetsel Süreçler 2) İşlevsel süreçler • Öğrenci İşleri • Personel İşleri • Öğretim İşleri • Eğitim İşleri • İşletmecilik SONUÇLAR Öğrenci ile ilgili sonuçlar Çalışanlarla ilgili sonuçlar Finansal Sonuçlar ve Temel Performans Sonuçları Veli ile ilgili sonuçlar YENİLİKÇİLİK ve ÖĞRENME