Скачать презентацию Mavzu MS-DOS operatsion tizimi LOGO REJA Add Скачать презентацию Mavzu MS-DOS operatsion tizimi LOGO REJA Add

a5266b17ff58e4d1ae77ae1669455c3e.ppt

  • Количество слайдов: 20

Mavzu: MS-DOS operatsion tizimi LOGO Mavzu: MS-DOS operatsion tizimi LOGO

REJA Add your company slogan 1 MS DOS ning asosiy tarkibiy qismlari va ularning REJA Add your company slogan 1 MS DOS ning asosiy tarkibiy qismlari va ularning vazifalari 2 MS DOS tizimida fayllar bilan ishlash. 3 Fayl tushunchasi, Fayllarni shartli belgilash. 4 Fayllarning diskda joylanishi, Fayllarning taqiqlangan nomlari. 5 Kataloglarda fayllar bilan ishlash. 6 MS DOS ning asosiy komandalari. LOGO

Add your company slogan MS DOS ning Tashkil etuvchilari va ularnign asosiy vazifalari. MS Add your company slogan MS DOS ning Tashkil etuvchilari va ularnign asosiy vazifalari. MS DOS bu iskli amaliyot tizim bo’lib, u foydalanuvchi fayllarni tashkil qilish, ularni saqlash, dasturlarni ishlatish, kompyuterlarga ulangan yordamchi qurilma (printer, disk yurituvchi…) larga murojat qilish imkoniyatini tug’dirib beradi. Tizimning MS DOS nomidagi MS microsoft so’zining bosh har fidan olingan bo’lib BASIC PASCAL FORTRAN CI algoritmik tillarning interpretatori deganini anglatsa, DOS – diskli amaliyot tizim deganidir. MS DOS tizimining xozirgi vaqtda quyidagi laxjalari mavjuddir: 1, 0 2, 0 3, 22, 3. 30, 4. 1, 5. 0, 6. 0, 7. 0. www. themegallery. com LOGO

Add your company slogan MS DOS ning tashkil etuvchilari va ularnigng asosiy vazifalari. MS Add your company slogan MS DOS ning tashkil etuvchilari va ularnigng asosiy vazifalari. MS DOS ATni tarkibi quyidagi modullardan (3 -rasm) tashkil topgan. Boshlangich Kiritish ikarish yuklash bloki Tayanch modul Buyruqli Ms DOS yoki protsessor IB Command com tayanch tizimi Kurilmalar DOS ni tashki buyruqlari drayveri BIOS MDOS sys Xotiradi Tuldiruvchi Rezident Tranzit joylashgan modul IO sys modul OM C doimiy modul IBMEIO COM EXE 2 -rasm. MS DOS AT ning tarkibi www. themegallery. com LOGO

Add your company slogan MS DOS ning Tashkil etuvchilari va ularnign asosiy vazifalari. 1. Add your company slogan MS DOS ning Tashkil etuvchilari va ularnign asosiy vazifalari. 1. BIOS - kiritish chiqarish tayanch (bazaviy) . BIOS doimiy xotirada joylashgan bo’ladi va u kompyuter ichiga yozilgan xolda korxonadan chiqariladi. BIOS ni asosiy vazifasi axboratni kiritish chiqarishni amalga oshirish bilan bog’liq bo’lgan ATni ancha sodda va unversal xizmatlarni bajarishdan iborat. Bundan tashqari BIOS kompyuter yoqilishi bilan, kompyuter xotirasi va krumalarning ishini hamda kompyuter qurilmalari borligini (yukligini buzilganligini) maxsus testlar bilan tekshirilad. BIOS ning oxirigi vazifasi amaliyot yuklovchisi chiqarishdir. www. themegallery. com LOGO

Add your company slogan MS DOS ning Tashkil etuvchilari va ularnign asosiy vazifalari. 2. Add your company slogan MS DOS ning Tashkil etuvchilari va ularnign asosiy vazifalari. 2. ATning yuklovchi – bu qisqa dastur bo’lib MS DOS amaliyot tizimida joylashgan disketning yoki katik disk 4 (vichesterning) birinchi sektorida yozilgan bo’ladi. Bu dasturning vazifasi MS DOS nign 2 ta moduli (IO SYSVS VA DOS SYS) ni tezkor xotiraga yozib, amaliyot tizimini yuklashni yakunlaydi. 3. IO SYS(IBMBIO COM) orqali barcha kiritish va chiqarish amallari tashki qurilmalar yordamida bajariladi. Bu qurilmalar asosan klaviatura , displey, printir, tarmoq adapteridan iborat. 4. IO SYS(IBMBIO COM) dasturlar magnitli disket qurilmalarni yokib-o’chirish o’qish boshchasini kerakli xolatga keltirish fayllarni xosil qilish imkoniyatlarini beradi, va asosan yuqori satxili DOS xizmatlarini bajaradi. www. themegallery. com LOGO

Add your company slogan MS DOS ning Tashkil etuvchilari va ularnign asosiy vazifalari. 5. Add your company slogan MS DOS ning Tashkil etuvchilari va ularnign asosiy vazifalari. 5. COMMAND COM fayli MS DOS ning buyruqli protsessori deb yuritiladi. COMMAND COM asosan iste’molchiga muljallangan bo’lib uzida ichki va rezident buyruqlarni saqlaydi. Bu buyruqlar safini TYPE DIR COPY buyruqlar tashkil qiladi. 6. MS DOS ning tashki buyruqlari bu aloxida fayl ko’rinishida AT bilan ishlatiladigan dasturdir. Bu buyruqlar safini formatlash, tekshirish buyruqlari tashkil qiladi. COMMAND COM ichki buyruqlarni uzidan tashki buyruqlarni esa disketlardan qidiradi. Buyruqlarni topgach xotiraga yuklaydi va ularga boshqaruvni topshiradi. 7. Qurilmalar drayverlari-bu MS DOSning kiritish va chiqarish tizimlarini tuldiradigan va yangi qurilmalarga xizmat ko’rsatadigan yoki bor qurilmalardan no’standart foydalanadigan maxsus dasturdir. www. themegallery. com LOGO

Add your company slogan MS DOS тузилиши MS DOS таклифи MS DOS билан фойдаланувчи Add your company slogan MS DOS тузилиши MS DOS таклифи MS DOS билан фойдаланувчи уртасида мулокот командалари оркали булади. DOS командаси команда номи ва параметрлардан ташкил топади. MS DOS ишга тайёр булганда фойдаланувчини мулокотга куйидагича таклиф килади: А> ёки С: > Бу MS DOS нинг таклифи жорий ва каталог хакидаги маълумотни уз ичига олади. Масалан: С: - С диск, туб каталог, С: ЕХЕ> - С: дискдаги ЕХЕ каталоги тушунилади. DOS таклифи сатри командалар сатри деб аталади. www. themegallery. com LOGO

Add your company slogan MS DOS тузилиши Командаларни киритиш Командани киритиш учун уни командалар Add your company slogan MS DOS тузилиши Командаларни киритиш Командани киритиш учун уни командалар сатрига клавиатурадан териб, [Enter] тугмасини босиш керак. . DOS командалари номи ват параметрлари лотин алифбосида терилади. Командани киритишда куйидаги тугмачалардан хатоларни тугрилаш учун фойдаланиш мумкин: [Del] - жорий белгини олиб ташлайди, [Backspace] - курсордан чапдаги белгини учиради, [Ins] - алмаштириш режимини ёкади ёки учиради, [Esc] - командани бутунлай учиради, [F 3] - командалар сатрига аввалги командани чакиради. www. themegallery. com LOGO

Add your company slogan MS DOS тузилиши Программа ишини тухтатиш Баъзи холларда программа ишини Add your company slogan MS DOS тузилиши Программа ишини тухтатиш Баъзи холларда программа ишини тухтатиш зарур булади. Масалан, программа нотугри бажарилаётган булса ёки комьютер “осилиб” колса (яъни тугмачалар босилишига компьютер эътибор бермаса), програама иши тухтатилади. Бунинг учун [Ctrl] ва [Break] ёки [Ctrl] ва [C] ни босиш керак, агар бу ёрдам бермаса, [Ctrl] + [Alt] + [Del] ни киритиб, MS DOS кайтадан юкланади. Агар бу хам ёрдам бермаса, компьютер учириб ёкилади. Агар МS DOS командани бажараётганда экранда: Strice any key when ready (Тайёр булганингизда, ихтиёрий тугмачани босинг) ёки Strice any to continue (Давом эттириш учун тугмачани босинг) хосил булса, у холда ишни давом эттириш учун ихтиёрий тугмачани LOGO босиш керак.

Add your company slogan MS DOS тузилиши Дискда файлни тез топиш ff (file find Add your company slogan MS DOS тузилиши Дискда файлни тез топиш ff (file find - файлни топиш) программаси дискда файлни топишга ёрдам беради. Бунинг учун файлнинг номини беришингиз лозим, яъни ff <файлнинг номи> Масалан: ff digger. doc - командаси дискдаги барча каталоглардан digger. doc файлини топиб беради. LOGO

Add your company slogan Дискеталар билан ишлаш, дискетани форматлаш Дискетани ишлатишдан аввал уни форматлаш Add your company slogan Дискеталар билан ишлаш, дискетани форматлаш Дискетани ишлатишдан аввал уни форматлаш зарур. Бунинг учун MS DOS нинг махсус Format командасидан фойдаланилади. Бу команда формати: format a: Команда киритилгандан кейин куйидаги хабар чикади. Insert new dskee to drive x: and strice Enter when ready (Дискетани куйинг ва [Enter]ни босинг). Агар дискета яроксиз булса, куйидаги хабар чикади. Track 0 - bad - disk unisable (0 чи йул яроксиз, дискетани ишлатиш мумкин эмас) форматлаш тугатилганда, савол берилади: Format anoter (Y/N)? (Яна форматлайсизми (ха, йук)? ) LOGO

Add your company slogan Дискеталар билан ишлаш, дискетани форматлаш Агарда дискетада бирор маълумот булса, Add your company slogan Дискеталар билан ишлаш, дискетани форматлаш Агарда дискетада бирор маълумот булса, форматлаш натижасида у учирилади. * Агар “format a: /S” командаси киритилса, форматлаш натижасида “системали” дискета хосил булади. Ундан MS DOS ОС системасини юклашингиз мумкин. 360 Кбайтли дискни 360 Кбайт ва ундан камрок хажмга, 1, 2 Мбайтли дискни 1, 2 Мбайт ва ундан камрок хажмга форматлаш мумкин. Дискеталарни каттарок хажмда хам форматлаш мумкин. Бунинг учун format командасида йулкалар ва секторлар сони курсатилади, яъни: format [Диск: ] /T: йулаклар сони /N: секторлар сони Факатгина уларни укиш учун 800. com программасини ишга тушириш зарур. Масалан: format a: / t: 80/ n: 10 -А дискдаги дискета 800 Кбайтга форматланади. LOGO

Add your company slogan Дискеталар билан ишлаш, дискетани форматлаш Жорий дискни узгартириш Жорий дискни Add your company slogan Дискеталар билан ишлаш, дискетани форматлаш Жорий дискни узгартириш Жорий дискни узгартирш учун диск номиданг кейин (: ) куйилади, яъни: а: - А: дискка утиш учун, b: - В: дискка утиш учун c: - С: дискка утиш учун. LOGO

Add your company slogan Дискеталар билан ишлаш, дискетани форматлаш Жорий каталогни узгартириш учун cd Add your company slogan Дискеталар билан ишлаш, дискетани форматлаш Жорий каталогни узгартириш учун cd (“change directory” - каталогин узгартириш) командасидан фойдаланилади. Унинг форамти куйидагича cd [Диск: ] [Йул] Масалан: cdexedos - Каталогни exedos каталогига узгартиради. cd - Жорий диск туб каталогига утишни таъминлайди. cd. . - олдинги боскичдаги каталогга кайтаради. LOGO

Add your company slogan Дискеталар билан ишлаш, дискетани форматлаш Каталогни куздан кечириш Каталог руйхатини Add your company slogan Дискеталар билан ишлаш, дискетани форматлаш Каталогни куздан кечириш Каталог руйхатини чикариш учун dir командасидан фойдаланиш мумкин. Унинг формати: dir [Диск: ] [Йул] [Файл номи] [/P] [/W] Агар файл номи берилмаса, каталогнинг мундарижаси чикади. Бунда дискдаги хар бир каталог ва файллар номи, хажми, ёзилган кун ва вакти хакидаги маълумот экранга чикади. Бунда: /P - белгиси мундарижани экран буйлаб вараклаб чикаради; /W - белгиси факатгина файлларнинг номини чикаради. Руйхат охирида файлар сони, эгалланган ва буш жой хажмлари келтирилади. LOGO

Add your company slogan Дискеталар билан ишлаш, дискетани форматлаш Каталогни ташкил килиши учун md Add your company slogan Дискеталар билан ишлаш, дискетани форматлаш Каталогни ташкил килиши учун md (“make directory” - каталог очиш) командасидан фойдаланилади. Унинг формати md [Диск: ] [Йул] Масалан: md XXX -ХХХ каталогини жорий каталогда хосил килади. md a: WORK - А: дискда WORK каталогини хосил килади. LOGO

Add your company slogan Дискеталар билан ишлаш, дискетани форматлаш § Каталогни учириш учун rd Add your company slogan Дискеталар билан ишлаш, дискетани форматлаш § Каталогни учириш учун rd (“remove directory” - каталогни учириш) командасидан фойдаланилади. § rd [Диск: ] [Йул] § Каталогни учиришдан аввал унинг файл ва каталоглари учирилади, яъни каталог буш булиши лозим. LOGO

Add your company slogan MS DOS системасининг файллар билан ишлаш буйруклари Матнли файлни ташкил Add your company slogan MS DOS системасининг файллар билан ишлаш буйруклари Матнли файлни ташкил этиш учун copy con <файлнинг номи> командаси киритилади ва файл сатрлари клавиатурадан киритилади. Хар бир сатр [Enter] билан, охиргиси эса, [F 6] + [Enter] билан тугатилади. Натижада экранда куйидаги жавоб чикади: 1 file(s) copied (1 та файл нусхаси кучирилди) ва дискда файл номи хосил булади. Масалан: copy con sss. doc - жорий каталогда sss. doc файли хосил булади. LOGO

LOGO LOGO