Скачать презентацию Mat 4 23 И ходил Иисус Скачать презентацию Mat 4 23 И ходил Иисус

1044ff6fc4d4c0e2a6e846c1a23310a8.ppt

  • Количество слайдов: 41

 • Mat 4: 23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах • Mat 4: 23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия • Un Jēzus staigāja pa visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās un sludinādams Valstības evaņģēliju

 • Gal 3: 8 И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило • Gal 3: 8 И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы. • Bet raksti, paredzēdami, ka Dievs pēc ticības taisno pagānus, ir Ābrahāmam iepriekš pasludinājuši prieka vēsti: tevī taps svētītas visas tautas.

 • Gal. 3: 16 Ābrahāmam un viņa dzimumam ir doti apsolījumi. Nav rakstīts • Gal. 3: 16 Ābrahāmam un viņa dzimumam ir doti apsolījumi. Nav rakstīts "un dzimumiem", tas ir par daudziem, bet par vienu: "un tavam dzimumam", proti, Kristum. • Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как об одном: и семени твоему, которое есть Христос.

 • Gal 3: 27 -29 все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. • Gal 3: 27 -29 все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники. • Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus Vārdā, esat tērpušies Kristū. Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, nedz svabadā, tur nav ne vīra, nedz sievas, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū. Bet, kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahāma dzimums, mantinieki pēc apsolījuma.

Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakš padebeša un Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakš padebeša un visi gājuši caur jūru, un visi padebesī un jūrā uz Mozu kristīti, un visi baudījuši to pašu garīgo barību 1 Co 10: 1 -3 Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту же духовную пищу;

5 Moz. 1: 1, 2: Šie ir tie vārdi, ko Mozus runāja visam Israēlam 5 Moz. 1: 1, 2: Šie ir tie vārdi, ko Mozus runāja visam Israēlam viņpus Jordānas tuksnesī, Arābas klajumā iepretim Sūfai, starp Pāranu un Topelu, Lābanu, Hacerotu un Di-Zahabu, vienpadsmit dienu gājumā no Horeba pa Seīra kalnu ceļu līdz Kadeš-Barneai. Vtorz. 1: 1, 2: Сии суть слова, которые говорил Моисей всем Израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа, между Фараном и Тофелом, и Лаваном, и Асирофом, и Дизагавом, в расстоянии одиннадцати дней пути от Хорива, по дороге от горы Сеир к Кадес-Варни.

Gen 17: 8 и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой Gen 17: 8 и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им Богом. Un Es tev un taviem pēcnācējiem došu šo zemi, kurā tu miti kā svešinieks, visu Kānaāna zemi par mūžīgu īpašumu; un Es tiem būšu par Dievu. "

Rom 4: 16 Итак по вере, чтобы [было] по милости, дабы обетование было непреложно Rom 4: 16 Итак по вере, чтобы [было] по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам Tādēļ no ticības, lai pamatā būtu Dieva žēlastība, lai apsolījums būtu drošs visiem pēcnācējiem, ne vien tiem, kas pakļauti bauslībai, bet arī tiem, kas seko Ābrahāma ticībai. Viņš ir mūsu visu tēvs

Gen 22: 17, 18 то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, Gen 22: 17, 18 то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами врагов своих; и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа Моего. Es tevi svētīdams svētīšu un vairodams vairošu tavus pēcnācējus kā debesu zvaigznes, kā smiltis jūras malā. Un tavi pēcnācēji iekaros tavu ienaidnieku vārtus. Un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas, tāpēc ka tu esi paklausījis Manai balsij. "

Mat 5: 5 Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos Mat 5: 5 Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi.

Mat 6: 10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, Mat 6: 10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.

Rev 5: 10 и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем Rev 5: 10 и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле. un Tu esi padarījis viņus mūsu Dievam par ķēniņiem un priesteriem, kas valdīs pār visu zemi. "

Isa 35: 7 И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля--в источники вод; Isa 35: 7 И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля--в источники вод; в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. Un svelošā smilts taps par ezeru un izkaltusī zeme par ūdens avotu; kur agrāk mājoja šakāļi, tur augs zāle un niedres.

Isa 35: 8 И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем Isa 35: 8 И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым: нечистый не будет ходить по нему; но он будет для них [одних]; идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Isa 35: 9 Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него; его не найдется там, а будут ходить искупленные. 8 Un tur būs līdzens ceļš - ceļš, ko sauks par svēto ceļu. Nešķīstie tur nespers savu kāju, tas ir Viņa tautas ceļš, drošs ceļš, pat neprašas nevar tanī apmaldīties. 9 Tur nebūs lauvu un plēsīgu zvēru, bet atsvabinātie pa to staigās.

Isa 2: 2 И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во Isa 2: 2 И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. Isa 2: 3 И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, Laiku beigās notiks, ka Tā Kunga nama kalns stāvēs jo stingri savos pamatos un pacelsies pāri visiem kalniem un pakalniem un pie tā saplūdīs visas tautas. 3 Un nāks daudzas tautas un sacīs: "Iesim, kāpsim Tā Kunga kalnā,

в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне--из Иерусалима. И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои--на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Jēkaba Dieva namā, lai Viņš mums māca Savus ceļus un mēs lai staigājam Viņa tekas!" Jo no Ciānas izies pamācība un Tā Kunga vārds no Jeruzālemes. 4 Tad Viņš spriedīs tiesu tautu starpā un tiesās daudzas tautas. Viņi tad pārkals savus zobenus par lemešiem un savus šķēpus par vīnadārza dārznieku nažiem. Tauta pret tautu nepacels vairs zobena un nemācīsies vairs karot.

 • Gal 3: 27 -29 все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. • Gal 3: 27 -29 все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники. • Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus Vārdā, esat tērpušies Kristū. Tur nav ne jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, nedz svabadā, tur nav ne vīra, nedz sievas, jo jūs visi esat viens Kristū Jēzū. Bet, kad jūs piederat Kristum, tad jūs esat Ābrahāma dzimums, mantinieki pēc apsolījuma.

Heb 2: 14 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также Heb 2: 14 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, Heb 2: 15 и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. 14 Bet, tā kā bērniem ir asinis un miesa, tad arī Viņš tāpat to ir pieņēmis, lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāves vara, tas ir, velnu, 15 un atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā.

Heb 2: 16 Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово. Посему Он Heb 2: 16 Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово. Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. 16 Jo Viņš jau nepieņem eņģeļus, bet gan Ābrahāma dzimumu. 17 Tāpēc Viņam visās lietās bija jātop brāļiem līdzīgam, lai par tiem varētu iežēloties un būtu uzticams augstais priesteris Dieva priekšā salīdzināt tautas grēkus. 18 Jo tāpēc, ka Viņš pats kārdināts un cietis, Viņš var palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti.

Heb 4: 15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам Heb 4: 15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], искушен во всем, кроме греха. 15 Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka.

Jam 1: 13 В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог Jam 1: 13 В искушении никто не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, Neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka: Dievs mani kārdina, - jo ļaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams, un pats Viņš nevienu nekārdina.

Rom 6: 3 Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в Rom 6: 3 Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Rom 6: 4 Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. 3 Jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus Vārdā esam kristīti, esam iegremdēti Viņa nāvē? 4 Jo mēs līdz ar Viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai, tāpat kā Kristus Sava Tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē.

Rom 6: 5 Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны Rom 6: 5 Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и [подобием] воскресения, 5 Jo, ja mēs Viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšāmcelšan ā.

Act 8: 38 И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Act 8: 38 И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. 38 Viņš pavēlēja apturēt ratus, un viņi abi, Filips un galminieks, nokāpa ūdenī, un viņš to kristīja. 39 Kad tie no ūdens bija izkāpuši, Tā Kunga Gars Filipu aizrāva, un galminieks viņu vairs neredzēja; viņš līksms ceļoja tālāk.

 • Mat 5: 29 Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его • Mat 5: 29 Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. • Bet, ja tava labā acs tevi apgrēcina, tad izrauj to un met prom; jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā ja visa tava miesa top iemesta ellē.

Mat 3: 16 И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, --и се, отверзлись Ему Mat 3: 16 И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, --и се, отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. 16 Un, kad Jēzus bija kristīts, Viņš tūdaļ izkāpa no ūdens. Un redzi, debesis tika atvērtas, un viņš redzēja Dieva Garu kā balodi nolaižamies un uz Viņu nākam.