Массивтер. 0101 Мас. Мас cc ивтерге т

Скачать презентацию Массивтер. 0101 Мас. Мас cc ивтерге т Скачать презентацию Массивтер. 0101 Мас. Мас cc ивтерге т

ayman.ppt

 • Размер: 398.0 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 10

Описание презентации Массивтер. 0101 Мас. Мас cc ивтерге т по слайдам

Массивтер. 0101 Массивтер.

Мас. Мас cc ивтерге т сініктемеү Массив- бір типті м ліметтерді белгілі бір әМас. Мас cc ивтерге т сініктемеү Массив- бір типті м ліметтерді белгілі бір ә ң тобынан т ратын ж йелі тип. Элементтерді ұ ү ңтобынан т ратын ж йелі тип. Элементтерді ұ ү ң типі массивті базалы типі деп аталады. ң қ Паскальда массив рылымды типтегі құ қ айнымалы ретінде арастырылады. қ Массивке т тасынан бір ат беріледі. ұ Массивті элементтері индекспен ңМассивті элементтері индекспенң к рсетіледі. өк рсетіледі. ө Индекс элементтерді ңИндекс элементтердің массивтегі орнын к рсетеді өк рсетедіө. .

 Б л массив элементтеріні идентификаторы. ұ ң Жазылу форматы: массив аты[индекс], м нда Б л массив элементтеріні идентификаторы. ұ ң Жазылу форматы: [], м нда ы индекс реттік типті ұ ғ рнек. ө Массивті сипаттамасы массивті атын, лшемін ж не ң ө ә базалы типін аны тайды. қ қ Айнымалылар тарауында массивті сипаттау форматы: Var : array[] ң of К п жа дайда индекс типі ретінде б тін аралы тип ө ғ ү қ олданылады. қ Массив сипаттамалары: Типі — массив элементтеріні жалпы типі; ң К лемі — массив индекстеріні саны; ө ң Шектелімі — рбір индекстерді шектеу бойынша ә ң с йкестігі; ә Пішімі — к лем ж не шектеулер жиындары. ө ә

Жалпы жазылу т ріү type Массив типіні атауы = ң array [индексЖалпы жазылу т ріү type Массив типіні атауы = ң array [индекс muni] of of элемент типі ; ; var массив атауы : массив типіні атауы ң : массив типіні атауың ; ;

Мысалы type GRUP = array [1. . 8] of integer; Массив типіні атауыңМысалы type GRUP = array [1. . 8] of integer; Массив типіні атауың 8 элементті массив Б тін санү Массив атауы Массив типіні атауы ң Var A: GRUP

М нда ы: ұ ғ Массив типіні атауы - массив элементтеріні ң ңМ нда ы: ұ ғ Массив типіні атауы — массив элементтеріні ң ң жиынын сипаттайды; Индекс типі — тізбектелген немесе шектелген типтерді к рсету; ө Элемент типі — массив элементтеріні типін к рсету. ң ө Берілген мысалда ы массивті рбір элементімен ғ ң ә ж мыс істеу шін, массив атауы ж не индексі ұ ү ә берілуі тиіс. Массив индексі тік жа ша а алынып қ ғ жазылады, сол себепті масивті кез-келген ң элементіне атынас алу а болады. Я ни берілген қ ғ ғ масивті бірінші элементіне атынас алу шін ң қ ү массив атауынан кейін бірінші индексті к рсету ө ажет: А[1]; массивті екінші элементіне атынас қ ң қ алу шін: А[2]; ал А массивіні сегізінші элементіне: ү ң А[8] к рсетіледі ө

2 -ші мысал элементтері A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] 122 -ші мысал элементтері A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] 12 11 5 -2 405 -3 9 -7 Массивті ң бірінші элементі Массивті ң екінші элементі Массивті ң шінші ү элементі Массивті ң т ртінші ө элементі Массивті ң бесінші элементі Массивті ң алтыншы элементі Массивті ң жетінші элементі Массивті ң сегізінші элементі

 Массивті кез-келген бір элементіне н тиже беру шін, меншіктеу операторы ң ә Массивті кез-келген бір элементіне н тиже беру шін, меншіктеу операторы ң ә ү олданылады: қ Массив атауы [индексі] : = н тиже ә Мысалы: а) А массивіні бірінші элементіне — 12 санын меншіктеу ң шін: А[1]: =12; ү ) А массивіні бесінші элементіне — 405 сан ә ң ын меншіктеу шін: А[5]: =405; ү б) А массивіні екінші элемент н тижесін экран а шы ару шін: writeln (A[2]); ң ә ғ ғ ү (экран а 11 шы ғ ғ ады) в) А массивіні бірінші элементіне н тижені пернелер та тасы к мегімен енгізу ң ә қ ө шін: readln (A[1 ү ] ); г) А массивіні бірінші ж не шінші элементтеріні осындысын Sum ң ә ү ң қ айнымалысына меншіктеу шін: Sum: =A[ ү 1 ]+ А[3]; (н тижесінде Sum айнымалысына 17 ә саны меншіктеледі). Массивті индексіні м ні типтер немесе айнымалылар б лімінде сипаттал ан ң ң ә ө ғ шектеуден аспауы тиіс. Егер массив индексіні м ні сипаттал ан шектеуден асып кетсе ң ә ғ онда, синтаксистік ате тіркеліп, экранда «Index type is not compatible with declaration» қ деген с з тіркестері шы арылады. ө ғ Массивтер олданылатын программаларда «{R+}» директивасын жазу ар ылы қ қ массивті шектеулерін тексеруге болады. Егер программада {R+} директивасы беріліп, ң массив индексі шектеуден асып кетсе, онда экран а «Range check error» с з тіркесі ғ ө шы арылады. ғ

Бір лшемдіө массивтер • Сызы ты (бір лшемді) массив - элементтері бірБір лшемдіө массивтер • Сызы ты (бір лшемді) массив — элементтері бір индекспен қ қ ө аны талатын массив. Бір лшемді массивтерде сызы ты қ ө қ қ кестелерді м ндері са талады. Бір лшемді массивтерді сипаттау ң ә қ ө мысалдары: Var B: array [0. . 5]of real; R: array[1. . 4] of char; N: array[‘A’. . ’Z’]of integer; • Массивті енгізу ж не шы ару оны элементтерін біртіндеп ә ғ ң енгізу ж не шы ару ар ылы орындалады. детте б л шін ә ғ қ Ә ұ ү параметрлі циклды олданады. қ Массивтерді программада олдану шін Turbo Pascal қ ү программалау тілінде оларды бірден var б лімінде сипаттау жолы ө карастырыл ан. ғ Жалпы жазылу т рі: ү Var Массив атауы : array {индекс типі] of элемент типі; Мысалы, б лшек сандар а арнал ан он сегіз элементтен ө ғ ғ т ратын GR массивін сипаттау: ұ var GR : array [1. . 18] of real;

Берілген то ыз элементтен т ратын А массивіне б лшек ғ ұ ө сандарБерілген то ыз элементтен т ратын А массивіне б лшек ғ ұ ө сандар енгізіп, оларды дисплей бетіне ретімен шы ару ғ программасын арастырыл ан: қ ғ {$R+} PROGRAM MASSIV; {Программа атауы} Туре {Типтерді сипаттау б лімі} ө Mas = array [1. . 9] of real ; {Шарт бойынша массив muni} Var {айнымалыларды сипаттау б лімі} ө A: Mas ; { Mas munmi A — массив} I: integer; {циклді бас ару айнымалысы} қ BEGIN {негізгі программа басы} WRITELN (‘A — массивіні 9 элементін енгізі із: ‘); ң ң FOR l: =1 TO 9 DO {I — бойынша цикл} READ(A[I]); {А[І] массивіне на ты сандарды қ енгізу операторы} FOR l: =1 TO 9 DO {I — бойынша цикл } WRITELN А [ М , ‘]=’, А [ І ]); {А[І] массивіні элементін дисплейге шы ару операторы} ң ғ END. {Негізгі программа со ы} ң