Марат Оспанов атында ы батыс аза стан Мемлекттік

Скачать презентацию Марат Оспанов атында ы батыс аза стан Мемлекттік Скачать презентацию Марат Оспанов атында ы батыс аза стан Мемлекттік

srs_menedghent.ppt

 • Размер: 122.0 Кб
 • Автор: Салтанат Жарылгапова
 • Количество слайдов: 14

Описание презентации Марат Оспанов атында ы батыс аза стан Мемлекттік по слайдам

Марат Оспанов атында ы батыс аза стан Мемлекттік медицина университетіғ Қ қ Факультет :Марат Оспанов атында ы батыс аза стан Мемлекттік медицина университетіғ Қ қ Факультет : : Жалпы медицина Кафедра: №№ 1 Акушерия ж не гинекология ә 1 Акушерия ж не гинекологияә Та ырыбы: қ Физиологиялы босану кезіндегі қ медикаментозды емес жансыздандыру дістері ж не ә ә комбинирленген спинно-эпидуральды анестезия Орында ан: ғ Жарыл апова Сғ. . Б Б Тексерген: Кошмаганбетова Г. К

   Ма ыздылы ың ғ Физиологиялы босану кезінде йелдерге Ма ыздылы ың ғ Физиологиялы босану кезінде йелдерге қ ә медикаментозды емес жансыздандыруды олдану болаша ананы т зімділік қ қ ң өолдану болаша ананы т зімділікқ қ ң ө , , з- зіне ө ө сенімділік, иыншылы тыр а шыдай білу қ қ ғ сия ты асиеттерін арттыру а серін тигізеді. қ қ ғ әсия ты асиеттерін арттыру а серін тигізеді. қ қ ғ ә Жансыздандыруды б л дістерін йрену шін ң ұ ә ү ү ж ктілік кезінде босану а дайынды курстарына ү ғ қ атысу ма ызды болып табылады қ ңатысу ма ызды болып табыладық ң. .

   С раұ қ Босануда ы ж кті йелдерге медикаментозды С раұ қ Босануда ы ж кті йелдерге медикаментозды ғ ү ә емес жансыздандыру дістерін олдану ә қ комбинирленген спинно-эпидуральды анестезиямен салыстыр анда ауырсынуды ғ т мендетеді ме өт мендетеді меө ? ?

 РР – босануда ы ж кті йелдерғ ү ә І І – медикаментозды РР – босануда ы ж кті йелдерғ ү ә І І – медикаментозды емес жансыздандыру дістері әдістеріә СС – комбинирленген спинно-эпидуральды анестезия ОО – босануда ы йелдерде ауырсынуды жою ғ ә – босануда ы йелдерде ауырсынуды жоюғ ә

   МА САТЫҚ Босану кезіндегі ж кті йелдердегі ауырсынуды ү МА САТЫҚ Босану кезіндегі ж кті йелдердегі ауырсынуды ү ә басу шін е олайлы жансыздандыру дісін ү ң қ ә аны тау қаны тауқ

   Тапсырма Босану алды кезе імен т скен ж Тапсырма Босану алды кезе імен т скен ж кті йелдерді та дауң ү ү ә ң Негізгі ж не ба ылау топтарына б лу ә қ өНегізгі ж не ба ылау топтарына б луә қ ө Зерттеуде к ні жетілген ж ктілік мерзімімен ү үЗерттеуде к ні жетілген ж ктілік мерзіміменү ү , , бір ры ты ұ қ ж ктілікпен үж ктілікпенү , , жатыр мойны 3 -6 см 70 ж кті йел ү ә зерттелді 2 топ а б лінді негізгі топ – эпидуральды анестезия қ ө (35) , , ба ылау топ – медикаментозды емес жансыздандыру қ (35)

 Дизайн: РКИ, ашық Выборка : арапайым кездейсо қ қ: арапайым Дизайн: РКИ, ашық Выборка : арапайым кездейсо қ қ: арапайым кездейсоқ қ Критерий включения: К ні жетілген ж ктілік ү ү меерзімімен бір ры ты ж ктілікпен жатыр мойны 3 -6 ұ қ ү см ж кті йелдер ү әсм ж кті йелдерү ә Критерий исключения: К ні жетілмеген ү К ні жетілмегенү , , к п ры пенө ұ қ , , ж ктілік аупі жо ары ү қ ғж ктілік аупі жо арыү қ ғ , , экстрагенитальды патологиясы , , кесар тілігіне к рсеткіші бар йелдер ө әкесар тілігіне к рсеткіші бар йелдерө ә

   Этикалы аспектілірі: қ Этикалы комитетпен р сат етілді Этикалы аспектілірі: қ Этикалы комитетпен р сат етілді қ ұқЭтикалы комитетпен р сат етілдіқ ұқ ажет а паратты толы ашып к рсетумен Қ қ қ ө а параттандырыл ан келісім алынды қ ғ ауіп т ндірмеу Қ өауіп т ндірмеуҚ ө Босануда ы ж кті йелдер ғ ү ә (уязвимая група) Кез келген уа ытта зерттеуден бас тарту а ы қ ғ құқ қКез келген уа ытта зерттеуден бас тарту а ық ғ құқ қ Действие в интересах пациента Нау ас ж не о ам шін пайдалы қ ә қ ғ үНау ас ж не о ам шін пайдалық ә қ ғ ү

Maternal and neonatal effects of adding morphine to low-dose bupivacaine for epidural labor analgesia.Maternal and neonatal effects of adding morphine to low-dose bupivacaine for epidural labor analgesia. Dostbil A 1, Celik M, Alici HA, Erdem AF, Aksoy M, Ahiskalioglu A. Author information Abstract AIM: Labor is one of the most painful experiences a woman may face during her lifetime. One of the most effective methods used for eliminating this pain is epidural analgesia. The aim of this study to determine the impact of adding morphine to low-dose bupivacaine epidural anesthesia on labor and neonatal outcomes, and maternal side effects. MATERIALS AND METHODS: This is a prospective randomized double-blind study comparing two regimens of anesthetic agents used for epidural anesthesia in labor. A total of 120 pregnant women were randomized into two groups with 60 subjects in each study arm. A catheter was inserted, and 0. 1% bupivacaine + 2 μμ g/m. L fentanyl in 15 m. L saline were given to Group bupivacaine-fentanyl (Group BF), while 0. 0625% bupivacaine + 2 μμ g/ml fentanyl + 2 mg morphine in 15 m. L saline were given to Group bupivacaine-fentanyl-morphine (Group BFM) with no test dosing from the needle. No morphine was added to the subsequent epidural injections in Group BFM. RESULTS: The total dose of bupivacaine was significantly lower in Group BFM relative to Group BF (P = 0. 0001). The visual analogu scalescores at 15, 30, and 45 min were significantly lower in Group BF compared to thosein Group BFM (P = 0. 0001, P = 0. 001, and P = 0. 006, respectively). The second stage of labor was significantly shorter in Group BFM relative to Group BF (P = 0. 027 and P = 0. 003, respectively). The satisfaction with analgesia following the first dose was higher in the nonmorphine group (P = 0. 0001). However, maternal postpartum satisfaction was similar in both groups. Either nausea or vomiting was recorded in eight patients in Group BFM. CONCLUSION: We believe that epidural analgesia comprised of a low-dose local anaesthetic and 2 mg morphine provides a painless labor that significantly reducesthe use of local anesthetic without changing the efficiency of the analgesic, ensuring the mother’s satisfaction without leading to an adverse effect on the mother or foetus, while mildly (but significantly) shortening the second stage of labor.

 Материнские и неонатальные эффекты добавления морфин в низких дозах бупивакаина для эпидуральной анестезии Материнские и неонатальные эффекты добавления морфин в низких дозах бупивакаина для эпидуральной анестезии в родах. . Роды является одним из самых болезненных переживаний женщина может столкнуться в течение ее жизни. Одним из наиболее эффективных методов, используемых для устранения этой боли является эпидуральная анестезия. Целью данного исследования с целью определения влияния добавления морфин в низких дозах бупивакаина эпидуральной анестезии по труду и неонатальных исходов, а также материнских побочных эффектов. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Это проспективное рандомизированное двойное слепое исследование сравнения двух схем анестезирующих средств, используемых для эпидуральной анестезии в родах. В общей сложности 120 беременных женщин были рандомизированы на две группы с 60 пациентов в каждой группе. Катетер был вставлен, и 0, 1% бупивакаина + 2 мкг / мл фентанила в 15 мл физиологического раствора получали в группе бупивакаина-фентанила (группа BF), в то время как 0, 0625% бупивакаина + 2 мкг / мл фентанила + 2 мг морфина в 15 мл физиологического раствора было приведены к группе бупивакаина-фентанила-морфин (группа BFM) при отсутствии тест-дозы от иглы. Ни один морфин не добавляли к последующим эпидуральных инъекций в группе БФМ. РЕЗУЛЬТАТЫ: Общая доза бупивакаина была значительно ниже в группе BFM по отношению к группе BF (P = 0, 0001). Визуальные analogu scalescores на 15, 30 и 45 мин были значительно ниже в группе BF по сравнению с thosein группы BFM (р = 0, 0001, р = 0, 001 и р = 0, 006 соответственно). Вторая стадия родов была значительно короче в группе BFM относительно группы BF (P = 0, 027 и Р = 0, 003, соответственно). Удовлетворение с анальгезии после первой дозы была выше в nonmorphine группы (Р = 0, 0001). Тем не менее, удовлетворенность матери в послеродовом периоде была одинаковой в обеих группах. Либо тошнота или рвота была зарегистрирована у восьми пациентов в группе BFM. ВЫВОД: Мы считаем, что эпидуральная анальгезия состоит из низких доз местного анестетика и 2 мг морфина обеспечивает безболезненный труд, который значительно reducesthe использование местного анестетика без изменения эффективности анальгетика, обеспечивая удовлетворение матери, не приводя к неблагоприятного воздействия на мать или плода, в то время как мягко (но значительно) укорочение второй этап труда. В текущем исследовании, наша основная цель состоит в том, чтобы определить влияние добавления морфин в низких дозах бупивакаина эпидуральной анестезии по труду и неонатальных исходов, а также материнских побочных эффектов.

С раұ қ Босануда ы йелдерде ауырсынуды басу шін ғ ә үБосануда ыС раұ қ Босануда ы йелдерде ауырсынуды басу шін ғ ә үБосануда ы йелдерде ауырсынуды басу шін ғ ә ү эпидуральды анестезияны 0, 1 %% бупивакаин + 2 мкг/мл фентанил 15 мл физ. . ерітіндімен ж ргізу 0, 0625 ү % % бупивакаин + 2 мкг/мл фентанил + 2 мг морфин 15 мл физфиз. . ерітіндімен ж ргізумен салыстыр анда тиімді ме ү ғерітіндімен ж ргізумен салыстыр анда тиімді меү ғ ? ?

 РР – босануда ы йелдерғ ә І І – 0, 1 бупивакаин РР – босануда ы йелдерғ ә І І – 0, 1 %% бупивакаин + 2 мкг/мл фентанил 15 мл физфиз. . ерітіндімен СС – 0, 0625 % % бупивакаин + 2 мкг/мл фентанил + 2 мг морфин 15 мл физ. . ерітіндімен ОО – босануда ы йелдерде ауырсынуды т мендету ғ ә ө – босануда ы йелдерде ауырсынуды т мендетуғ ә ө

 Дизайн: РКИ, жабы , екі жа ты со ырқ қ қ Выборка: Дизайн: РКИ, жабы , екі жа ты со ырқ қ қ Выборка: арапайым кездейсо қ қ арапайым кездейсоқ қ

 References 1. 1. Jones L, Othman M, Dowswell T, Alfirevic Z, Gates References 1. 1. Jones L, Othman M, Dowswell T, Alfirevic Z, Gates S, Newburn M, et al. Pain management for women in labour: An overview of systematic reviews. Cochrane Database Syst Rev 2012; 3: CD 009234. [[ PUBMED ] ] 2. 2. Khor LJ, Jeskins G, Cooper GM, Paterson-Brown S. National obstetric anesthetic practice in the UK 1997/1998. Anaesthesia 2000; 55: 1168 -72. [[ PUBMED ] ] 3. 3. Burnstein R, Buckland R, Pickett JA. A survey of epidural analgesia for labour in the United Kingdom. Anaesthesia 1999; 54: 634 -40. [[ PUBMED ] ] 4. 4. Schrock SD, Harraway-Smith C. Labor analgesia. Am Fam Physician 2012; 85: 447 -54. [[ PUBMED ] ] 5. 5. Collis RE, Baxandall ML, Srikantharajah ID, Edge G, Kadim MY, Morgan BM. Combined spinal epidural (CSE) analgesia: Technique, management, and outcome of 300 mothers. Int J Obstet Anesth 1994; 3: 75 -81. [[ PUBMED ] ] 6. 6. Minnich ME. Childbirth preparation and non pharmacologic analgesia. In: Chesnut DH, editor. Obstetric Analgesia: Principles and Practice, 2 nd ed. St Louis: Mosby; 1999. p. 336 -45. 7. 7. de la Chapelle A, Carles M, Gleize V, Dellamonica J, Lallia A, Bongain A, et al. . Impact of walking epidural analgesia on obstetric outcome of nulliparous women in spontaneous labour. Int J Obstet Anesth 2006; 15: 104 -8. [[ PUBMED ] ] 8. 8. Goodfellow CF, Hull MG, Swaab DF, Dogterom J, Buijs RM. Oxytocin deficiency at delivery with epidural analgesia. Br J Obstet Gynaecol 1983; 90: 214 -9. [PUBMED] 9. Atalay C, Aksoy M, Aksoy AN, Dogan N, Kürsad H. Combining intrathecal bupivacaine and meperidine during caesarean section to prevent spinal anaesthesia-induced hypotension and other side-effects. J Int Med Res 2010; 38: 1626 -36. 10. Baldini G, Bagry H, Aprikian A, Carli F. Postoperative urinary retention: Anesthetic and perioperative considerations. Anesthesiology 2009; 110: 1139 -57. [PUBMED]