« Май права, знай обов`язки» План

Скачать презентацию « Май права, знай обов`язки» План Скачать презентацию « Май права, знай обов`язки» План

prezentaciya_microsoft_powerpoint.pptx

 • Размер: 432.8 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 33

Описание презентации « Май права, знай обов`язки» План по слайдам

 « Май права, знай обов`язки» « Май права, знай обов`язки»

План 1. Права та обов`язки студентів під час навчального процесу 2. Права таПлан 1. Права та обов`язки студентів під час навчального процесу 2. Права та обов`язки студентів в гуртожитках 3. Права та обов`язки студентів інших країнах 4. Правила спілкування з органами правопорядку

Права і обов’язки студентів визначені: Статтями 51, 52 закону України «Про освіту» СтаттямиПрава і обов’язки студентів визначені: Статтями 51, 52 закону України «Про освіту» Статтями 62, 63 закону «Про вищу освіту» Договором за навчальні послу ГИ

Особи, які навчаються мають право на: вибір форми навчання під час вступу доОсоби, які навчаються мають право на: вибір форми навчання під час вступу до вищого навчального закладу; безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту; трудову діяльність у позанавчальний час; додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням; безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та спортивною базами вищого навчального закладу;

Особи, які навчаються мають право на: безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступнихОсоби, які навчаються мають право на: безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами); користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, оздоровчою базами вищого навчального закладу у порядку, передбаченому статутом вищого навчального закладу; забезпечення гуртожитком на строк навчання у порядку, встановленому законодавством; участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації; участь у заходах з освітньої, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;

Особи, які навчаються мають право на: участь в обговоренні та вирішенні питань удосконаленняОсоби, які навчаються мають право на: участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення; внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання; участь у громадських об’єднаннях; участь у діяльності органів громадського самоврядування вищого навчального закладу, інститутів, факультетів, відділень, вченої ради вищого навчального закладу, органів студентського самоврядування;

Особи, які навчаються мають право на: вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідноюОсоби, які навчаються мають право на: вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного факультету чи підрозділу; навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету;

Особи, які навчаються мають право на: академічну мобільність, у тому числі міжнародну; Особи, які навчаються мають право на: академічну мобільність, у тому числі міжнародну; отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством; зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» періодів навчання на денній формі навчання у вищих навчальних закладах, аспірантурі, докторантурі, клінічній ординатурі, інтернатурі, резидентурі, за умови добровільної сплати страхових внесків;

Особи, які навчаються мають право на: академічну відпустку або перерву в навчанні ізОсоби, які навчаються мають право на: академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки; участь у формуванні індивідуального навчального плану; моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо; захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

Особи, які навчаються мають право на: безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах,Особи, які навчаються мають право на: безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством; канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім календарних тижнів на навчальний рік; отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; оскарження дій органів управління вищого навчального закладу та їх посадових осіб, педагогічних і науково-педагогічних працівників; спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури вищого навчального закладу відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я

Студенти зобов'язані: дотримуватися вимог законодавства, внутрішніх нормативних актів ЗДМУ виконувати вимогиСтуденти зобов’язані: дотримуватися вимог законодавства, внутрішніх нормативних актів ЗДМУ виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями; виконувати вимоги освітньої (наукової) програми

Студенти зобов'язані: систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками із спеціальності, сумлінноСтуденти зобов’язані: систематично та глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками із спеціальності, сумлінно працювати над підвищенням свого освітнього, наукового та загальнокультурного рівня своєчасно інформувати деканат про неможливість через поважні причини відвідувати заняття, складати (перескладати) іспити, заліки, контрольні роботи тощо; при нез’явленні на заняття через поважні причини студент повинен протягом тижня після виходу на заняття подати підтверджуючі документи, оформлені належним чином;

Студенти зобов'язані: брати участь у роботах по самообслуговуванню в аудиторіях, навчальних приміщеннях, навчальнихСтуденти зобов’язані: брати участь у роботах по самообслуговуванню в аудиторіях, навчальних приміщеннях, навчальних корпусах та гуртожитках, допомагати підтримувати належний порядок на територіях, прилеглих до навчальних корпусів, студмістечка, інших культурно-побутових об’єктів Університету виконувати розпорядження адміністрації Університету (факультету), старости навчальної групи;

Студенти зобов'язані: дбайливо та охайно ставитись до майна Університету (приміщень, меблів, обладнання, Студенти зобов’язані: дбайливо та охайно ставитись до майна Університету (приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, навчальних посібників, книжок, приладів та ін. ), без дозволу адміністрації Університету (факультету) не виносити його з навчальних корпусів та гуртожитків; берегти студентський квиток та залікову книжку.

Студенти зобов'язані: до закінчення навчання повністю розрахуватися з підрозділами Університету (бібліотека, бухгалтерія, Студенти зобов’язані: до закінчення навчання повністю розрахуватися з підрозділами Університету (бібліотека, бухгалтерія, гуртожиток та інше ) та надати обхідний лист до деканату. дбати про честь та авторитет Університету, не допускати протиправних та аморальних вчинків, бути дисциплінованим та охайним як в Університеті, так і на вулиці та в інших громадських місцях

 Під час проживання в гуртожтку, права та обов`язки студента регулюють – договір «Про Під час проживання в гуртожтку, права та обов`язки студента регулюють – договір «Про найм місце-ліжка» , положення «Про гуртожитки» , внутрішнє положення ЗДМУ «Про гуртожитки»

Особи, які проживають у гуртожитку, мають право: користуватися на рівних умовах між собою допоміжнимиОсоби, які проживають у гуртожитку, мають право: користуватися на рівних умовах між собою допоміжними приміщеннями (загального користування), обладнанням та інвентарем гуртожитку; вимагати своєчасної заміни обладнання, що стало непридатним для використання, усунення недоліків у наданні послуг з обслуговування гуртожитку, якщо інше не передбачено умовами договору найму жилого приміщення в гуртожитку;

Особи, які проживають у гуртожитку, мають право: у разі проживання в приміщенні, щоОсоби, які проживають у гуртожитку, мають право: у разі проживання в приміщенні, що перебуває у їх відособленому користуванні, без згоди власника вселити своїх малолітніх чи неповнолітніх дітей, а за згодою власника вселити до такого приміщення свою дружину або чоловіка, дітей, які досягли вісімнадцяти років, а також батьків; брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов у гуртожитку, роботою його працівників тощо.

Особи, які проживають у гуртожитку, зобов’язані: дотримуватися правил внутрішнього розпорядку гуртожитку; своєчасноОсоби, які проживають у гуртожитку, зобов’язані: дотримуватися правил внутрішнього розпорядку гуртожитку; своєчасно сплачувати за проживання в гуртожитку та за житлово-комунальні послуги; підтримувати чистоту і порядок у кімнаті, де проживають, та в місцях загального користування;

Особи, які проживають у гуртожитку, зобов’язані: забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати, Особи, які проживають у гуртожитку, зобов’язані: забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати, де проживають, у власника гуртожитку, а в разі заміни замка у дверях такої кімнати здати власнику гуртожитку відповідний дублікат ключа; використовувати жилу площу та майно гуртожитку за призначенням; забезпечувати схоронність приміщень, обладнання та інвентарю гуртожитку

Особи, які проживають у гуртожитку, зобов’язані: забезпечувати за власний рахунок проведення поточногоОсоби, які проживають у гуртожитку, зобов’язані: забезпечувати за власний рахунок проведення поточного ремонту приміщення, у якому проживають; дотримуватися правил пожежної безпеки під час користування електричними, газовими та іншими приладами; не перешкоджати іншим особам у правомірному користуванні допоміжними та нежилими приміщеннями гуртожитку; у разі виселення з гуртожитку передати власнику гуртожитку все майно, що було надано їм у користування.

Особам, які проживають у гуртожитку, забороняється: самовільно здійснювати переобладнання та перепланування приміщень гуртожитку;Особам, які проживають у гуртожитку, забороняється: самовільно здійснювати переобладнання та перепланування приміщень гуртожитку; захаращувати допоміжні приміщення гуртожитку (загального користування) та нежилі приміщення гуртожитку; зберігати в гуртожитку вибухонебезпечні матеріали і речовини тощо; установлювати без згоди власника гуртожитку супутникові антени та кондиціонери;

Особам, які проживають у гуртожитку, забороняється: порушувати вимоги щодо дотримання допустимого рівня шумуОсобам, які проживають у гуртожитку, забороняється: порушувати вимоги щодо дотримання допустимого рівня шуму в жилих приміщеннях; самовільно переселятися з одного жилого приміщення в інше; без згоди власника гуртожитку обмінювати, здавати в піднайом жилі приміщення, у яких проживають; порушувати правила внутрішнього розпорядку гуртожитку;

Особам, які проживають у гуртожитку, забороняється: вживати та зберігати наркотичні або токсичні речовини,Особам, які проживають у гуртожитку, забороняється: вживати та зберігати наркотичні або токсичні речовини, вживати алкогольні напої та перебувати в гуртожитку в стані сп’яніння внаслідок вживання алкогольних напоїв, наркотичних, токсичних або інших одурманюючих речовин; палити в приміщеннях гуртожитку.

Права та обов`язки студентів в інших країнах Техаський університет Права студентів: 1. СтудентПрава та обов`язки студентів в інших країнах Техаський університет Права студентів: 1. Студент має право на участь у вільному обміні ідеями 2. Кожен студент має право брати участь в будь якій діяльності університету і бути вільним від будь-яких форм дискримінації 3. Студент має право на недоторканність особистого життя, за винятком випадків, передбачених законом

Обов`язки студентів техасу: 1. Студент несе відповідальність за повагу прав і майна іншихОбов`язки студентів техасу: 1. Студент несе відповідальність за повагу прав і майна інших осіб, в тому числі інших студентів, викладачів і посадових осіб університету 2. Студент повинен в повній мірі бути ознайомленим і дотримуватися правил університету, а також федеральних, місцевих та законів штату 3. Студент несе відповідальність за підтримання рівня поведінки, який послідовно підтримує навчальне середовище

Ірландський національний університет 1. Університет має право вимагати студентів пройти навчальний тест для переведенняІрландський національний університет 1. Університет має право вимагати студентів пройти навчальний тест для переведення на наступний курс 2. Студенти повинні відвідувати всі заняття, навчальні курси та екзамени, що передбачені навчальною програмою 3. Студент повинен бути пунктуальним, за регулярні запізнення або пропуски студент може бути відсторонений від навчання на курсі 4. Університет має право на обшук будь якого студента, на предмет зброї, якщо виникли адекватні підозри 5. Університет залишає за собою право на проведення обшуків студентів чи навчальних кімнат, у разі підозри на наявнісь в останніх наркотиків чи алкоголю

 У разі суперечок з органами правопорядку НЕ ПРОВОКУЙ! НЕ ОБРАЖАЙ! НЕ ТІКАЙ! У разі суперечок з органами правопорядку НЕ ПРОВОКУЙ! НЕ ОБРАЖАЙ! НЕ ТІКАЙ!

Якщо вас зупинили працівники органів правопорядку: 1. Не панікуйте, не демонструйте свою розгубленість,Якщо вас зупинили працівники органів правопорядку: 1. Не панікуйте, не демонструйте свою розгубленість, не поводьтеся підозріло. 2. Попросіть пояснити, що трапилося та у чому вас звинувачують. 3. Ввічливо попросіть правоохоронця представитися та занотуйте ім’я, посаду й підрозділ людини, яка вас зупинила. Якщо правоохоронців декілька, то запишіть дані старшого у групі.

Якщо вас зупинили працівники органів правопорядку: 4. Якщо відмовили повідомити причину затримки, нагадайте,Якщо вас зупинили працівники органів правопорядку: 4. Якщо відмовили повідомити причину затримки, нагадайте, що, згідно з Закону України «Про національну поліцію» , вони зобов’язані це зробити. 5. Згідно із законодавством, громадяни не зобов’язані носити із собою паспорт, проте бажано завжди мати при собі документи, які засвідчують особу (права, студентський, кредитну картку з фото тощо).

Якщо вас зупинили працівники органів правопорядку: 6. Якщо повідомили причину затримання, ввічливо,Якщо вас зупинили працівники органів правопорядку: 6. Якщо повідомили причину затримання, ввічливо, але впевнено вимагайте складання протоколу, де особливу увагу зверніть на дату та час затримання. 7. Пам’ятайте, поки протокол не підписаний – ви вільна людина і можете користуватися мобільним телефоном. Зв’яжіться та проконсультуйтеся зі знайомим юристом.

Якщо вас зупинили працівники органів правопорядку: 9. Якщо протокол складено і підписано, повідомитиЯкщо вас зупинили працівники органів правопорядку: 9. Якщо протокол складено і підписано, повідомити вашим родичам про затримання, відповідно до Закону України «Про поліцію» , мають правоохоронці. 10. Якщо правоохоронці хочуть вас обшукати, вони повинні мати санкцію на дозвіл це зробити з підписом і печаткою прокурора. 11. Бажано, щоб під час затримки були свідки, крім того, під час обшуку (навіть на вулиці) свідки – обов’язкова умова.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!) ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!)