Скачать презентацию M Ù A G I Á N G Скачать презентацию M Ù A G I Á N G

24b12f0fed7fc58a023e464a583d1a25.ppt

  • Количество слайдов: 71

M Ù A G I Á N G S I N H Lễ Chúa M Ù A G I Á N G S I N H Lễ Chúa Giáng Sinh Lễ Vọng 2014 -12 -25 Lễ Phục 1

 • • • CA NHẬP LỄ • x. Xh 16, 6 -7 Hôm • • • CA NHẬP LỄ • x. Xh 16, 6 -7 Hôm nay, anh em sẽ được biết Chúa đến và cứu độ chúng ta Ngày mai, anh em sẽ được thấy Vinh quang của Người. 2

 • • • NGHI THỨC ĐẦU LỄ Lm: Nhân danh Cha, và Con • • • NGHI THỨC ĐẦU LỄ Lm: Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Cđ: A-men. Lm: Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Hoặc: Chúa ở cùng anh chị em Cđ: Và ở cùng cha. 3

 • Lm: Anh (chị) em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng • Lm: Anh (chị) em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. 4

 • Cđ: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh • Cđ: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh (chị) em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót. • Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh (chị) em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. 5

 • Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn • Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. • Cđ: A-men. 6

 • Xin Chúa thương xót chúng con. • Xin Chúa Kitô thương xót • Xin Chúa thương xót chúng con. • Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. • Xin Chúa thương xót chúng con. 7

KINH VINH DANH • Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình KINH VINH DANH • Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. 8

 • Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên • Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Ðức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con; Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. 9

 • Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ • Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. A-men. 10

 • LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ • Chúng ta dâng lời cầu nguyện: • • LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ • Chúng ta dâng lời cầu nguyện: • Lạy Chúa, hằng năm Chúa khơi dậy trong lòng chúng con niềm hoan hỷ trông chờ ơn cứu độ. Giờ đây, chúng con đang vui vẻ đón mừng con Một Chúa đến cứu chuộc chúng con, thì ngày sau, khi thấy Người đến xét xử, xin cho chúng con khỏi run sợ hãi hùng. 11

 • Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp • Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. • Cđ: A-men. 12

 • BÀI ĐỌC I • Is 62, 1 -5 • Trích sách Tiên • BÀI ĐỌC I • Is 62, 1 -5 • Trích sách Tiên tri Isaia. • Vì Sion, tôi sẽ không im tiếng, và vì Giêrusalem, tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi Ðấng công chính xuất hiện như ánh sáng, Ðấng Cứu độ Sion đến như ngọn đuốc sáng ngời. 13

 • Mọi dân tộc sẽ thấy Người là Ðấng công chính của ngươi, • Mọi dân tộc sẽ thấy Người là Ðấng công chính của ngươi, và mọi đế vương sẽ thấy vinh hiển Người. Chính Chúa sẽ đặt cho ngươi một tên mới. Ngươi sẽ là triều thiên vinh hiển trong tay Chúa, và vương miện quyền bính trong tay Thiên Chúa ngươi sẽ không còn gọi là kẻ bị ruồng bỏ, 14

 • và đất ngươi sẽ không còn gọi là chốn hoang vu. Ngươi • và đất ngươi sẽ không còn gọi là chốn hoang vu. Ngươi sẽ được gọi là "kẻ Ta ưa thích", và đất ngươi sẽ được gọi là đất có dân cư, vì ngươi đẹp lòng Thiên Chúa và đất ngươi sẽ có dân cư. • (Như) thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ, con cái ngươi sẽ ở trong ngươi; 15

 • (như) người chồng sẽ vui mừng vì vợ, Thiên Chúa ngươi cũng • (như) người chồng sẽ vui mừng vì vợ, Thiên Chúa ngươi cũng sẽ vui mừng vì ngươi. • Ðó là lời Chúa. • Cđ: Tạ ơn Chúa. 16

 • Ðáp Ca • Tv 88, 4 -5. 16 -17. 27 và 29 • Ðáp Ca • Tv 88, 4 -5. 16 -17. 27 và 29 • Đáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời (x. c. 2 a) 17

 • 1) Ta đã ký minh ước cùng người Ta tuyển lựa, Ta • 1) Ta đã ký minh ước cùng người Ta tuyển lựa, Ta đã thề cùng Ðavít là tôi tớ của Ta rằng: "Cho tới muôn đời Ta bảo tồn miêu duệ của ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ". • Đáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. 18

 • 2) Phúc thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiến • 2) Phúc thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiến thân trong ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn mừng rỡ vì danh Chúa, và tự hào vì đức công minh Ngài. Đáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. 19

 • 3) Chính người sẽ thưa cùng Ta: • 3) Chính người sẽ thưa cùng Ta: "Chúa là Cha con, là Thiên Chúa và Ðá Tảng cứu độ của con". Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái, và lời ước Ta ký với người sẽ được mãi duy trì. - Đáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. 20

 • BÀI ĐỌC II • Cv 13, 16 -17. 22 -25 • Trích • BÀI ĐỌC II • Cv 13, 16 -17. 22 -25 • Trích sách Tông đồ Công vụ. • Phaolô đến Antiôkia thuộc Pisiđia, vào hội đường, đứng lên, giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi nói: "Hỡi người Israel và những kẻ kính sợ Thiên Chúa, hãy nghe đây. Thiên Chúa Israel đã chọn Tổ phụ chúng ta, 21

 • Người đã thăng tiến dân Người khi họ còn cư ngụ trong • Người đã thăng tiến dân Người khi họ còn cư ngụ trong nước Aicập, và Người ra tay mạnh mẽ đưa cha ông chúng ta ra khỏi nước ấy. • "Sau khi loại bỏ Saolê, Chúa đã đặt Ðavít lên làm vua dân Người, để chứng nhận điều đó, chính Người đã phán: 22

 • • "Ta đã gặp được Ðavít, con của Giêsê, người vừa ý Ta, người sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta". • "Bởi dòng dõi Ðavít, theo lời hứa, Thiên Chúa ban cho Israel Ðức Giêsu làm Ðấng Cứu Ðộ, Ðấng mà Gioan đã báo trước, khi ông đến rao giảng phép rửa thống hối cho toàn dân Israel. 23

 • Khi Gioan hoàn tất hành trình, ông tuyên bố: • Khi Gioan hoàn tất hành trình, ông tuyên bố: "Tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng; nhưng đây, Người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân Người". • Ðó là lời Chúa. • Cđ: Tạ ơn Chúa. 24

 • TUNG HÔ TIN MỪNG • Ha-lê-luia, Ha-lê-lui-a - Ngày mai tội lỗi • TUNG HÔ TIN MỪNG • Ha-lê-luia, Ha-lê-lui-a - Ngày mai tội lỗi trần gian sẽ được xoá bỏ, và Ðấng Cứu Thế sẽ ngự trị trên chúng ta. - Ha-lê-lui-a. 25

 • • • PHÚC M: • Mt 1, 18 -25 (bài vắn) Lm: • • • PHÚC M: • Mt 1, 18 -25 (bài vắn) Lm: Chúa ở cùng anh chị em. Cđ: Và ở cùng Cha. Lm: Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Cđ: Lạy Chúa, vinh danh Chúa. 26

 • Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: • Mẹ Người • Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: • Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, bà đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. 27

 • Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến • Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: • "Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình: vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội". 28

 • Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn • Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: • "Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùngchúng-ta". 29

 • Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa • Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau, cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu. • Ðó là lời Chúa. • Cđ: Lạy Chúa Ki-tô, ngợi khen Chúa. 30

 • KINH TIN KÍNH • Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha • KINH TIN KÍNH • Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, 31

 • Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không • Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha : nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. • Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. (Bái gối) Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, • và đã làm người. 32

 • Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, • thời • Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, • thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. • Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng. 33

 • Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là • Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, • Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, • Người được phụng thờ • và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con: 34

 • Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. • Tôi tin • Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. • Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. • Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. • Cđ: A-men. 35

 • PHỤNG VỤ THÁNH THỂ • Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, • PHỤNG VỤ THÁNH THỂ • Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, • Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người, chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. • Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. • CT: Nhờ dấu chỉ nước hòa rượu này, xin cho chúng con được tham dự vào thần tính của Ðấng đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con. 36

 • Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, • Chúc tụng Chúa đã • Lạy Chúa là Chúa Cả trời đất, • Chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này • là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người, • chúng con dâng lên Chúa • để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. • Cđ: Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời. 37

 • Đặt chén thánh lên khăn thánh • Lạy Chúa là Thiên Chúa, • Đặt chén thánh lên khăn thánh • Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận chúng con đang hết lòng khiêm nhường thống hối, và xin cho hy lễ chúng con dâng trước Tôn Nhan hôm nay được đẹp lòng Chúa. • Linh mục rửa tay • Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội con phạm, xin Ngài thanh tẩy. 38

 • Anh chị em hãy cầu nguyện • để hy lễ của tôi • Anh chị em hãy cầu nguyện • để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. • Cđ: Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người. 39

 • LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ • Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho chúng • LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ • Lạy Chúa, Chúa đã tỏ cho chúng con thấy mầu nhiệm Ðức Giêsu Con Một Chúa giáng trần là khởi điểm ơn cứu độ. Xin cho chúng con ngay từ chiều hôm nay biết đem lòng sốt sắng mừng lễ Giáng Sinh của Người. 40

 • Người hằng sống và hiển trị muôn đời. • Cđ: A-men. 41 • Người hằng sống và hiển trị muôn đời. • Cđ: A-men. 41

 • - Chúa ở cùng anh chị em • - Và ở cùng • - Chúa ở cùng anh chị em • - Và ở cùng cha • - Hãy nâng tâm hồn lên • - Chúng con đang hướng về Chúa • - Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta • - Thật là chính đáng 42

 • Lời Tiền Tụng Giáng Sinh I • Lạy Chúa là Cha chí • Lời Tiền Tụng Giáng Sinh I • Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. 43

 • Vì nhờ mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, một luồng sáng mới • Vì nhờ mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình, và nhờ Người lôi cuốn, mà chúng con yêu mến Ðấng vô hình. 44

 • Vì thế cùng với các Thiên thần và tổng lãnh thiên thần, • Vì thế cùng với các Thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các Bệ thần và Quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: 45

 • Thánh! • Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy • Thánh! • Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. • Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. • Hoan hô Chúa trên các tầng trời. 46

 • KINH TẠ ƠN II • Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, • KINH TẠ ƠN II • Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con • + Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 47

 • Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, • Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: • Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn: • Vì này là Mình Thầy, • sẽ bị nộp vì các con. 48

 • Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy • Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: “Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống: • Vì này là chén Máu Thầy, • Máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. ” 49

 • Chủ tế: Đây là mầu nhiệm đức tin. • Cđ: Lạy Chúa, • Chủ tế: Đây là mầu nhiệm đức tin. • Cđ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, • và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.

 • Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và • Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa. 51

 • Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông • Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. 52

 • Lạy Chúa, • xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp • Lạy Chúa, • xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, • để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng (T. . . ), • Đức Giám Mục (T) chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. 53

 • Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là (N) • mà (hôm nay) • Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là (N) • mà (hôm nay) Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. • Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa, thì cũng được sống lại như Người. 54

 • Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an • Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. • Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng Tôn Nhan Chúa. 55

 • Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho • Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, thánh Giu-se, Bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh, đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. 56

 • Chính nhờ Người, với Người và trong Người, • Mà mọi danh • Chính nhờ Người, với Người và trong Người, • Mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa • Là Cha toàn năng, • trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. • Cđ: A-men. 57

 • NGHI THỨC HIỆP LỄ • Chủ tế: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, • NGHI THỨC HIỆP LỄ • Chủ tế: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: 58

 • Lạy Cha chúng con ở trên trời, • chúng con nguyện danh • Lạy Cha chúng con ở trên trời, • chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. • Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, / và tha nợ chúng con / như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; • xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, / nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. 59

 • Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, • xin • Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, • xin đoái thương • cho những ngày chúng con đang sống được bình an. • Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, • Chúng con sẽ luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, 60

 • đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, và • đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ chúng con. • Cđ: Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. 61

 • Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng: • Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng: "Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con". Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. • Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Cđ: A-men. 62

 • Lm: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. • • Lm: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. • Cđ: Và ở cùng cha. • Lm: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. • CT: Xin cho việc hòa Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. 63

 • Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: • xin thương • Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: • xin thương xót chúng con. • Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian: • xin ban bình an cho chúng con. 64

 • Chủ tế chắp tay đọc thầm: • Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con • Chủ tế chắp tay đọc thầm: • Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, bởi thánh ý Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của Chúa Thánh Thần, Chúa đã chết để ban cho thế gian được sống, xin dùng Mình và Máu Thánh Chúa đây cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ; xin cho con hằng tuân giữ giới răn Chúa, và đừng để con lìa xa Chúa bao giờ. • Hay là: • Lạy Chúa Giêsu Kitô, con sắp rước Mình và Máu Thánh Chúa, xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt, nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ, xin che chở và cứu chữa hồn xác con. 65

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. • Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. 66

 • Chủ tế rước Mình Thánh đọc thầm • Xin Mình Thánh Chúa • Chủ tế rước Mình Thánh đọc thầm • Xin Mình Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, • cho con được sống muôn đời. • Chủ tế rước Máu Thánh • Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, • cho con được sống muôn đời. • Trong lúc tráng chén • LM: Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa, xin cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch, và xin cho ân huệ đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời. 67

CA HIỆP LỄ x. Is 40, 5 • Vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ CA HIỆP LỄ x. Is 40, 5 • Vinh quang Đức Chúa sẽ tỏ hiện • Và mọi người phàm sẽ được thấy • Ơn cứu độ của Chúa chúng ta. 68

 • LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ • Chúng ta dâng lời cầu nguyện: • • LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ • Chúng ta dâng lời cầu nguyện: • Lạy Chúa, hôm nay mừng kỷ niệm Con Chúa giáng trần, Chúa đã cho chúng con được no say nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin Chúa cũng thương ban cho chúng con được dồi dào sức sống thần linh. 69

 • Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. • Cđ: • Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. • Cđ: A-men. 70

 • • NGHI THỨC KẾT LỄ Lm: Chúa ở cùng anh (chị) em • • NGHI THỨC KẾT LỄ Lm: Chúa ở cùng anh (chị) em Cđ: Và ở cùng cha. Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con, và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Cđ A-men. Lm: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an. Cđ: Tạ ơn Chúa. 71