М. Оспанов атынды ы Батыс аза стан Мемлекеттік

Скачать презентацию М. Оспанов атынды ы Батыс аза стан Мемлекеттік Скачать презентацию М. Оспанов атынды ы Батыс аза стан Мемлекеттік

ami.pptx

 • Размер: 496.0 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 16

Описание презентации М. Оспанов атынды ы Батыс аза стан Мемлекеттік по слайдам

М. Оспанов атынды ы Батыс аза стан Мемлекеттік ғ Қ қ Медицина Университеті ПМ. Оспанов атынды ы Батыс аза стан Мемлекеттік ғ Қ қ Медицина Университеті П ні: Эпидемиология дезинфекциялы іс негіздерімен ә қ Та ырыбы: оздыр ышы парентералды жолмен берілетін қ Қ ғ вирусты гепатиттерді (ВГС, ВГG) этиологиясы, індет қ ң рдісіне сипаттама беру, алдын алу ж не індетке арсы ү ә қ шараларды йымдастыру а идаттары. Эпидемиологиялы ұ қ ғ қ ба ылау. қ Орында ан: Айдарбаева . Б 502 м\п ғ Ә Тексерген: Ташимова Жулдыз Кайргалиевна

 Жоспар: 1. Кіріспе 2. Негізгі б лімө  А. Вирусты гепатиттерді Жоспар: 1. Кіріспе 2. Негізгі б лімө А. Вирусты гепатиттерді (ВГС, ВГG) этиологиясы, індет қ ң рдісіне сипаттама ү Б. Алдын алу ж не індетке арсы шараларды йымдастыру ә қ ұ С. Эпидемиологиялы ба ылау қ қ 3. орытынды Қ 4. Пайдаланыл ан дебиеттер ғ ә

 Кіріспе: Вирусты гепатиттер жалпы ж палы аурулар арасында алды ы қ ұқ Кіріспе: Вирусты гепатиттер жалпы ж палы аурулар арасында алды ы қ ұқ ңғ атарда ы дертті бірі ж не аза стан Республикасы денсаулы қ ғ ң ә Қ қ қ са тау саласыны зекті м селелері болып табылады. қ ң ө ә Вирусты гепатиттер – б л клетка ішілік те са паразиттер – ұ ө ұ қ вирустармен ша ыралатын, бауырды ж палы аурулар тобы. азіргі қ ң ұқ Қ та да мына вирусты гепатиттер – А, В, С, Д ж не Е зерттелген. ң ә Д ниеж зілік Денсаулы Са тау йымыны аны тауынша 2000 жылы ү ү қ қ Ұ ң қ 170 -200 миллион адам д ниеж зінде С-гепатитімен ауыр аны туралы ү ү ғ тіркелген. Кейінгі 10 жылда С — гепатитімен ауыр андар саны ғ ар ынды суде. Б л жа дай мынадай себептермен т сіндірлмек; қ қ ө ұ ғ ү біріншіден: — инъекциялы есірткіні абылдайтын адамдар саны қ қ суінен, С-гепатитін ж тыру наша орлар арасында те жылдам ріс ө ұқ қ ө ө ал ан, ал аш есірткі абылда ан уа ыттан кейін 6 -12 ай ішінде 80% ғ ғ қ наша орлар С гепатитіні иегері бол ан. Сонды тан С гепатитімен қ ң ғ қ ауратындарды 85% 15 -30 жас шамасында ы жастар райды. ң ғ құ

 Б гінгі та да вирусты гепатиттер – А, В, С, Д ж не Б гінгі та да вирусты гепатиттер – А, В, С, Д ж не Е ү ң ә т рлері аны тал ан. Осыларды ішінде е ауіптісі ү қ ғ ң ң қ парентеральды жолмен берілетіні – гепатит С. Б л ұ гепатит 85 % жа дайда созылмалы гепатит С- а ғ ғ келеді, ал 15 -25 жылдан кейін бауыр циррозына ә немесе біріншілік бауыр рагына келеді. Жедел ж не ә ә созылмаыл гепатит С те жиі симптомсыз ж реді, ө ү сонды тан ауруды ж тыр ан алдамдар дер кезінде қ ұқ ғ медициналы к мекке ж гінбейді ж не орша ан қ ө ү ә қ ғ орта а ауіпты болады. Осылайша жасырын, ж мса ғ қ ұ қ а ымды бол аны шін гепатит С-ны «мейірімді ғ ғ ү лтіруші» деп ата ан. Гепатит С-ны емі те ымбат, ал ө ғ ң ө қ одан толы сауы ып кету м мкіндігі аз. Гепатит С- а қ ғ ү ғ вакцина лі к нге дейін жо. ә ү қ

 Вирусты С гепатиті- ке тарал ан антропонозды, ң ғ параэнтеральды механизммен берілетін ж Вирусты С гепатиті- ке тарал ан антропонозды, ң ғ параэнтеральды механизммен берілетін ж палы қ ұқ ауру, жасырын тумен ж не бауырдан тыс ө ә к ріністермен сипатталады. ө Гепатит С вирусы (ВГС) – флавивирустар т ымдасты ыны м шесі. ВГС геномы шамамен ұқ ғ ң ү 10 мы нуклиатидтерді біріктіретін 1 жіпшелі ң РНК-лы. Вирусты гепатит С тек ана адамдарда қ ауру ша ырады. қ

 С гепатитіні берілу жолдары: ң 1. инокуляциялы я ни ан ар ылы: жара С гепатитіні берілу жолдары: ң 1. инокуляциялы я ни ан ар ылы: жара аттан анда, вена ішіне егілу қ ғ қ қ қ ғ ар ылы есірткіні бір шприцпен бірнеше адам пайдалан анда. қ ғ жалпылама бір тіс щеткасын, с лгі, ж ке, стара олдан анда, ү ө ұ қ ғ маникюр, педикюр б лмелерінде жара аттан анда, ла , м рын ө қ ғ құ қ ұ тескенде(персинг) 2. жынысты жолмен (етеккір кезінде) қ 3. перинаталды жолмен я ни анадан н рестеге (сирек кездеседі) қ ғ ә С-гепатін ж тыру ауіпі бар адамдар тобы: ұқ қ -наша орлар қ -жез кше йелдер ө ә Гемофилямен ауратын адамдар-олар а жиі ан йылады ғ қ құ -операция, жара ат, жасанды т сік жаса андар қ ү ғ -тіс д рігерінде емде, протезде бол андар ә ғ -орта тіс щеткасын, ж ке, стара, айшы т. б олдан анда қ ө ұ қ қ ғ -манюкюр, педикюр кабинеттерінде жара аттан анда. қ ғ

 Инфекция к зі: ө Жедел ж не созылмалы ВГС-мен ауратын нау астар; ә Инфекция к зі: ө Жедел ж не созылмалы ВГС-мен ауратын нау астар; ә қ ВГС вирусын тасымалдаушылар. Берілу механизмі: Жасанды: параэнтеральды ; қ Таби и: жынысты , гемоконтактілік, т рмысты ; ғ қ ұ қ Вертикальдік. Берілу факторлары: ан ж не оны компоненттері, ш ует. қ ә ң ә

 Клиникасы: Негізінде созылмалы вирусті гепатит ауруы ш де гейде дамиды. ү ң Клиникасы: Негізінде созылмалы вирусті гепатит ауруы ш де гейде дамиды. ү ң 1 -де гей созылмалы гепатит ң 2 -де гей бауыр циррозы ң 3 -де гей бауыр ісігі-немесе (гепатоцеллюлярнная карцинома) ң Вирусты гепатит С инфекциясыны а ымын 3 жа дайда аны тайды: ң ғ ғ қ жедел инфекцияны симптомсыз а ымы: нау астар бойында ң ғ қ инфекцияны бар екенін білмей орша ан орта а ж у к зіне айналып ң қ ғ ғ ұғ ө ж ре беруі; Гепатитті созылмалы т ріне ауысуы: 60% жа дайда ү ң ү ғ вирус ж тыр андар жедел а ымынан кейін вирус элименациясы ұқ ғ ғ болмайды ж не созылмалы гепатит С дамиды; Бауыр циррозыны ә ң ж не гепато-целлюлярлы карциноманы даму аупі: созылмалы ә ң қ гепатит С потенциальды фотальды ауру болып табылады. Бауырды ң ршуші за ымдануы жиі симптомсыз ж реді де, клиникалы ө қ ү қ к ріністері тек бауыр циррозы ж не гепато-целлюлярлы карцинома ө ә кезінде бай алады. Вирусты гепатит С кезінде инкубациялы кезе қ қ ң шамамен 2 апта а созылады, біра 26 апта а дейін болуы да м мкін. ғ қ ғ ү

 Жедел вирусты гепатит С инфекциясы (30 жа дайда) сар аюмен ғ ғ ж Жедел вирусты гепатит С инфекциясы (30% жа дайда) сар аюмен ғ ғ ж реді, біра к птеген нау атарда сар аю алды кезе і болмайды. ү қ ө қ ғ ң Бауыр ферметтеріні (Ал. Т) де гейіні жо арлауы т н. Ал ол ң ң ң ғ ә вирусты гепатит В-да аз м лшерде к рініс береді. РНК вирусы ө ө ан сары суында ж не бауыр тінінде те ерте аны талады, ал қ ә ө қ рылымсыз антигендерге антидене ндірілуі те ж й басталады. құ ө ө ә К птеген жа дайда вирусты гепатит С инфекциясы созылмалы ө ғ а ымда ж реді. Б ндай а ым б рын жедел HCV инфекциясымен ғ ү ұ ғ ұ ауыр ан шамамен 70%нау астарда кездеседі, тіпті б рын жедел ғ қ ұ т рімен ауырма ан болуы да м мкін. Бауыр ферменттеріні ү ғ ү ң жо арылау де гейі бауыр тініні за ымдалу ауырлы ымен ғ ң ң қ ғ т зелмейді. Созылмалы вирусты гепатит С инфекциясымен ү шамамен 20% нау астарда цирроз дамуына алып келеді. К біне қ ө ж тыр ан нау астарда ауру субклиникалы т рде ж реді. ұқ ғ қ қ ү ү

 С-гепатитін диагнозы арнайы зертханалы дістермен тексерілген со ана ң қ ә С-гепатитін диагнозы арнайы зертханалы дістермен тексерілген со ана ң қ ә ң ғ ойылады, б л тексерістер бауырды за ымдануын- биохимиялы зерттеу қ ұ ң қ қ ар ылы, вирусты а зада бар- жо ын ж не оны ай сатыда дамуын я ни вирус қ ң ғ ғ ә ң қ ғ маркерін- ИФА(иммунды-ферментті талдау) ар ылы аны талады, сонымен атар қ қ қ ПЦР-диагностикасы вирусты а зада ы бар екенін ж не оны к беюін ң ғ ғ ә ң ө генетикалы т р ыдан д лелдейтін діс. қ ұ ғ ә ә С гепатитіні емделуі азіргі та да С- гепатитіні тиімді ем сызбасы ң Қ ң ң олданылып 75 -85% ана толы емделеді, йтседе д рыс та, ы тиятты қ ғ қ ә ұ қ олданыл ан ем б л ауруды цирроз а немесе баурды атерлі ісігіне айналуына қ ғ ұ ң ғ ң қ то тау болады. Сол себепті емдеу алдына екі ма сат ойылады: қ қ қ 1. С-гепатитіні цирроз а айналмауы шін бауырды абынуын азайту немесе жою ң ғ ү ң қ 2. А зада ы, сіресе бауырда ы вирусты санын азайту, немесе жою. ғ ғ ә ғ ң Б л ауру те атерлі сонды тан емді я ни вирус а арсы терапияны осы салада ы ұ ө қ қ ғ т жірибелі маман инфекцинист(гепатолог) ж ргізу керек, сонымен атар ауыр ан ә ү қ ғ адам немі ба ылауда болу керек. Емдеу уа ыты 6 -7 ай а дейін барады. ү қ қ ғ

 Вирусты гепатитті G т рі – бауырды абыну қ ң ү ң Вирусты гепатитті G т рі – бауырды абыну қ ң ү ң қ вирусыны со ы кілі болып саналады – зіні ң ңғ ө ө ң белгілерімен ол бауырды абыну вирусыны С ң қ ң т ріне сас болады. оздыр ыш РНК дан т рады, ү ұқ Қ ғ ұ С гепатитке сас, ан ар ылы беріледі. К біне ұқ қ қ ө наша орлар за ымдалады. қ қ Біра , ол біршама ауіпсіз, себебі бауыр қ қ абынуыны С т ріне т н бауыр циррозыны рбуі қ ң ү ә ң ө ж не бауыр ісігіне келіп со атын инфекциялы ә ә ғ қ дерісі G т ріне жатпайтынында. ү ү Бауырды абыну вирусыны С ж не G т ріні ң қ ң ә ү ң бірге осылып рбуі цирроз а келіп со уы м мкін. қ ө ғ ә ғ ү

 ВГС оша ын эпидемиологиялы тексеру ж не ғ қ ә эпидемия а арсы ВГС оша ын эпидемиологиялы тексеру ж не ғ қ ә эпидемия а арсы шаралар алгоритмі: ғ қ Ма саты: Инфекция оздыр ыш к зін аны тау, қ қ ғ ө қ жедел созылмалы нау астармен, вирус қ ттасымалдаушылармен жанасуы ж ніндегі ө а параттарды талдау ж не инфекцияны рі арай қ ә ә қ тараптау ма сатымен жалпы ж не эпидемия а қ ә ғ арсы шаралар ж ргізу. қ ү Шаралар: ВГС профилактикалы ж не эпидемия а қ ә ғ арсы шаралар ВВГ кезіндегідей ж ргізіледі. қ ү Б гінгі к ні ВГС вакцина профилактикасы жо. ү ү қ

 ВГС оша ында эпидемия а арсы шаралар: ғ ғ қ Жанасуда бол андарды ВГС оша ында эпидемия а арсы шаралар: ғ ғ қ Жанасуда бол андарды аны тау. ғ қ Нау асты госпитализациялау- клиникалы ж не эпидемиолгоиялы қ қ ә қ ж ргізіледі. ү Этиологиясы аны талма ан гепатитпен нау астарда қ ғ қ госпитализацияланады. Нау ас аурухана а салын ан со оша та орытынды дезинфекция қ ғ ғ ң қ қ жасалады. Оны к лемі мен сипаты оша сипатына т уелді. ң ө қ ә Оша ты жою а арнал ан шаралар: қ ғ ғ А ымды ж не орытынды дезинфекция, медициналы аспаптарды ғ ә қ қ деу режимін ата ба ылау, бір реттік аспаптарды пайдалану. өң қ Санитарлы — эпидемиологиялы режимді к шейту, жеке бас қ қ ү гигиенасын ада алау. қ ғ Параэнтеральды манипуляцияларды олдайтын медициналы , қ қ қ медициналы емес мекемелерде дезинфекциялы — стерелизациялы , қ қ қ санитралы режимді ба ылауда стау. қ қ ұ

 Алдын-алуы: «С» вирусты гепатит вирусыны биологиялы асиеттерін ж не оны аса Алдын-алуы: «С» вирусты гепатит вирусыны биологиялы асиеттерін ж не оны аса ң қ қ ә ң ж ымталды ын ескере отырып, ауруды алдын алу шараларына ерекше ұғ ғ ң назар аудару ажет: қ 1. медициналы мекемелерге ж не косметологиялы ызметке ж гінген қ ә қ қ ү кезде са тау мерзімі тпеген, герметикалы орамада ы, бір рет олданатын қ ө қ ғ қ медициналы ж не косметологиялы ралдарды олданылуына, қ ә қ құ ң қ медициналы персоналды міндетті т рде резе ке ол апты пайдаланып, қ ң ү ң қ ғ олдарыны залаласыздандырылуына; қ ң 2. жеке бас гигиенасын са тау а арнал ан заттарды жеке пайдаланып, оны қ ғ ғ ң талаптарын ата са тау а; қ ң қ ғ 3. кездейсо жынысты атынастардан са болу а; қ қ ғ 4. жынысты атынас а т скен кезде контрацептивтік заттарды пайдалану а; қ қ қ ү ғ 5. наша орлы тан аула болу керек. қ қ қ

 орытынды: Қ азіргі к ні бауырды абыну вирусыны барлы Қ ү орытынды: Қ азіргі к ні бауырды абыну вирусыны барлы Қ ү ң қ т рлеріне жетік диагностика ж ргізіліп, ү ү аны талады ж не ауруды енді ана басталу кезінде қ ә ң ғ емделгенде, к п жа дайда жазылатын ауру деуге ө ғ болады. Алайда, бауырды абыну вирусыны ң қ ң рбуіне жол бермей, ндіріс орындары мен ө ө медициналы мекемелерде ж ргізілетін алдын алу қ ү шараларды аса к рделі емес талаптарын орындау ң ү ажет, т р ындар мен жеке т л аларды дер кезінде қ ұ ғ вакцинациялау ж мыстарын йымдастыру ажет. ұ ұ қ

 Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә С. . міреев, «Ж палы ж не Пайдаланыл ан дебиеттер: ғ ә С. . міреев, «Ж палы ж не паразитарлы Ә Ә ұқ ә қ ауруларды стандартты аны тамалары мен ң қ іс-шаралар алгоритмдері» — Алматы-2011 ж Интернет м ліметтері ә