Скачать презентацию ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН ЛЕАП ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ Скачать презентацию ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН ЛЕАП ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

066ac667746a5f13244e4767605311e2.ppt

  • Количество слайдов: 31

ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН (ЛЕАП) ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ ТЕМАТСКА ОБЛАСТ – ЧВРСТИ ОТПАД мр ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН (ЛЕАП) ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ ТЕМАТСКА ОБЛАСТ – ЧВРСТИ ОТПАД мр Милица Соврлић, дипл. инж.

Циљ техничког извештаја о чврстом отпаду • евидентирање стварања чврстог отпада • сагледавање његовог Циљ техничког извештаја о чврстом отпаду • евидентирање стварања чврстог отпада • сагледавање његовог штетног утицаја на животну средину и здравље људи • дефинисање мера које је неопходно предузети у циљу минимизације, прикупљања и избора најпогоднијег третмана за његово коначно одлагање

Прикупљање података • Разрађени су посебни прелиминарни упитници за дефинисање појединих категорија основних делатности. Прикупљање података • Разрађени су посебни прелиминарни упитници за дефинисање појединих категорија основних делатности. • Извршен је попис потенцијалних загађивача, као и отпадних токова који се сврставају у чврсти отпад. • Дефинисане су специфичне карактеристике како самих загађивача, тако и чврстог отпада.

Дефиниција и подела отпада • Отпад је „свака материја или предмет садржан у листи Дефиниција и подела отпада • Отпад је „свака материја или предмет садржан у листи категорија отпада (Q листа) који власник одбацује, намерава или мора да одбаци, у складу са законом“. • комунални (кућни), комерцијални и индустријски отпад • инертан, неопасан и опасан отпад • отпад из домаћинства, са јавних површина, индустријски и остали отпад

Начела управљања отпадом • Начело избора најоптималније опције за животну средину • Начело близине Начела управљања отпадом • Начело избора најоптималније опције за животну средину • Начело близине и регионалног приступа управљању отпадом • Начело хијерархије управљања отпадом • Начело одговорности • Начело „загађивач плаћа”

Циљеви ЕУ у управљању отпадом • Количина произведеног отпада треба да се смањи за Циљеви ЕУ у управљању отпадом • Количина произведеног отпада треба да се смањи за најмање 20 % до 2010. и 50 % до 2050. (у поређењу са 2000. ). • Количина опасног отпада треба да се смањи за 20 % до 2010. и 50 % до 2020. (у поређењу са 2000. ).

Законодавство Србије • Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр. 36/09) • Закон Законодавство Србије • Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр. 36/09) • Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (Сл. гласник РС бр. 36/09) • Закон о заштити животне средине (Сл. гласник РС бр. 135/2004) • Закон о процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр. 135/2004) • Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл. гласник РС бр. 135/2004) • Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађиваја животне средине (Сл. гласник РС бр. 135/2004)

Законодавство Европске Уније • Директива Савета 75/442/EEC о отпаду (Оквирна директива) • Директива 91/689/EEC Законодавство Европске Уније • Директива Савета 75/442/EEC о отпаду (Оквирна директива) • Директива 91/689/EEC о опасном отпаду • Директива Савета 2000/76/EC о сагоревању отпада • Директива Савета 94/62/EC о амбалажи и амбалажном отпаду • Директива Савета 91/157/EEC о батеријама и акумулаторима који садрже опасне супстанце • Директива Савета 75/439/EEC о одлагању отпадних уља • Директива Савета 2000/53/EC о неупотребљивим возилима

Институционални оквир 1 Град Београд • Граду, односно граду Београду поверава се издавање дозволе Институционални оквир 1 Град Београд • Граду, односно граду Београду поверава се издавање дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада на територији града, односно града Београда. • Граду, односно граду Београду поверава се вршење инспекцијског надзора над активностима сакупљања и транспорта инертног и неопасног отпада, односно над радом постројења за складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада за које надлежни орган издаје дозволу на основу овог закона.

Институционални оквир 2 Јединица локалне самоуправе • доноси локални план управљања отпадом, обезбеђује услове Институционални оквир 2 Јединица локалне самоуправе • доноси локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о његовом спровођењу; • уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним, односно инертним и неопасним отпадом на својој територији, у складу са законом; • уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним, односно инертним и неопасним отпадом, у складу са законом; • издаје дозволе, одобрења и друге акте у складу са овим законом, води евиденцију и податке доставља министарству; • на захтев министарства или надлежног органа аутономне покрајине даје мишљење у поступку издавања дозвола у складу са овим законом; • врши надзор и контролу мера поступања са отпадом у складу са овим законом; • врши и друге послове утврђене законом.

Институционални оквир 3 • • • Произвођач отпада има обавезу да: сачини план управљања Институционални оквир 3 • • • Произвођач отпада има обавезу да: сачини план управљања отпадом и организује његово спровођење, ако годишње производи више од 100 тона неопасног отпада или више од 200 килограма опасног отпада; прибави извештај о испитивању отпада и обнови га у случају промене технологије, промене порекла сировине, других активности које би утицале на промену карактера отпада и чува извештај најмање пет година; -прибави одговарајућу потврду о изузимању од обавезе прибављања дозволе у складу са овим законом; обезбеди примену начела хијерархије управљања отпадом; сакупља отпад одвојено у складу са потребом будућег третмана; складишти отпад на начин који минимално утиче на здравље људи и животну средину; преда отпад лицу које је овлашћено за управљање отпадом ако није у могућности да организује поступање са отпадом у складу са овим законом; води евиденцију о отпаду који настаје, који се предаје или одлаже; одреди лице одговорно за управљање отпадом; омогући надлежном инспектору контролу над локацијама, објектима, постројењима и документацијом.

Систем управљања отпадом • настајање отпада • одлагање и чување на месту извора • Систем управљања отпадом • настајање отпада • одлагање и чување на месту извора • сакупљање и разврставање • транспорт • прерада • трајно одлагање

Методе третмана отпада утилизационе подразумевају искоришћење енергије односно материјала из отпада, где спадају: • Методе третмана отпада утилизационе подразумевају искоришћење енергије односно материјала из отпада, где спадају: • поновно искорићење одређених компоненти; • рециклажа; • компостирање; • термичка прерада (искоришћење топлоте) ликвидационе подразумевају елиминацију целокупне масе отпада без искоришћења

Рециклажа комуналног отпада • смањује количину комуналног отпада • валоризује секундарне сировине из комуналног Рециклажа комуналног отпада • смањује количину комуналног отпада • валоризује секундарне сировине из комуналног отпада • замењује увоз секундарних сировина • чува постојеће ресурсе • штеди енергију (мања потрошња при производњи) • смањује трошкове производње (заменом сировина) • отвара нова радна места • обезбеђује заштиту животне средине

Примарно раздвајање отпада 1 Примарно раздвајање отпада 1

Примарно раздвајање отпада 2 Примарно раздвајање отпада 2

Примарно раздвајање отпада 3 Примарно раздвајање отпада 3

Секундарно раздвајање отпада Секундарно раздвајање отпада

Сакупљање опасног отпада • корозивне, реактивне и отровне хемикалије • биолошки отпад • запаљиви Сакупљање опасног отпада • корозивне, реактивне и отровне хемикалије • биолошки отпад • запаљиви отпад • експлозивни отпад

Третман опасног отпада • физички процеси • хемијски процеси • термички процеси • биолошки Третман опасног отпада • физички процеси • хемијски процеси • термички процеси • биолошки процеси

Медицински опасан отпад • радиоактивни медицински отпад • инфективни отпад • патолошки отпад • Медицински опасан отпад • радиоактивни медицински отпад • инфективни отпад • патолошки отпад • опасан хемијски отпад

Управљање отпадом на Савском венцу • 47. 682 становника (према попису из 2002. године) Управљање отпадом на Савском венцу • 47. 682 становника (према попису из 2002. године) • по становнику од 0, 8 кг отпада на дан • дневно укупно 38, 2 тоне комуналног отпада • годишње 13. 923 тона комуналног отпада • непознат морфолошки састав

Сакупљање отпада на Савском венцу • 1. 571 метални контејнер запремине 1, 1 м Сакупљање отпада на Савском венцу • 1. 571 метални контејнер запремине 1, 1 м 3 • 37 великих контејнера запремине 3, 5 м 3 • 97 пластичних контејнера запремине 1, 1 м 3 • 280 бетонских и 170 пластичних канти • 11 специјаних возила − смећара

Рециклажна острва на Савском венцу 3 контејнера по 3, 5 м 3 за папир, Рециклажна острва на Савском венцу 3 контејнера по 3, 5 м 3 за папир, ПЕТ амбалажу и лименке • • ул. Војводе Мишића бр. 25 ул. Љутице Богдана бр. 2 ул. Симе Лозанића бр. 6 (испред амбасаде Либије) ул. Стева Филиповића

Установе и предузећа која су доставила податке о свом отпаду • Клиничко – болнички Установе и предузећа која су доставила податке о свом отпаду • Клиничко – болнички центар „ Др Драгиша Мишовић“ • Институт за онкологију и радиологију • Институт за ортопедско-хируршке болести „Бањица“ • Дом здравља „Савски Венац“ • Градски завод за хитну медицинску помоћ • Војно-медицинска академија • Клиничко-болнички центар • Институт за јавно здравље Србиј „Др Милан Јовановић-Батут“ • Железнице Србије • Београдска индустрија пива - БИП

Утицаји чврстог отпада на животну средину и здравље становништва • Загађење земљишта, подземних и Утицаји чврстог отпада на животну средину и здравље становништва • Загађење земљишта, подземних и површинских вода процедним филтратом • Загађење површинских вода испирањем загађеног земишта • Неконтролисано сагоревање • Миграција депонијског гаса у змљиште и воду • Клизишта нестабилног отпада • Инсекти, пацови и друге штеточине • Прашина и непријатни мириси • Оштећење флоре • Експлозије и пожари

Мере за спречавање тих утицаја • Избегавање и смањење стварања отпада • Поновна употреба Мере за спречавање тих утицаја • Избегавање и смањење стварања отпада • Поновна употреба одређених компоненти • Рециклажа секундарних сировина • Биолошки третман органских компоненти • Спаљивање уз искоришћење енергије • Депоновање преосталог дела отпада

Уместо закључка неке од предложених активности 1 • Израда катастра загађивача за комунални и Уместо закључка неке од предложених активности 1 • Израда катастра загађивача за комунални и опасан отпад • Обрада и систематизација постојећих података о потенцијалним загађивачима • Израда каталога опасног отпада • Израда плана управљања отпадом на територији општине • Изградња прихватних станица за опасан отпад из комуналног отпада • Израда упутства за поступање са посебним врстама медицинског отпада

Уместо закључка неке од предложених активности 2 • Замена старих возила – смећара новим Уместо закључка неке од предложених активности 2 • Замена старих возила – смећара новим са већим капацитетом и већим степеном сигурности превозу отпада • Спровођење кампање за представљање и популарисање програма примарне селекције отпада, информисање и образовање грађана • Дефинисање процедуре и локација за прихват електронског отпада • Набавка контејнера за прикупљање примарно селектованих секундарних сировина и формирање већег броја рециклажних острва у гушће насељеним зонама

ХВАЛА НА ПАЖЊИ! ХВАЛА НА ПАЖЊИ!