Скачать презентацию LOGO Развитие на биологичното земеделие в България Министерство Скачать презентацию LOGO Развитие на биологичното земеделие в България Министерство

9171c476a69f15b597c063b019888a5d.ppt

  • Количество слайдов: 17

LOGO Развитие на биологичното земеделие в България Министерство на земеделието и храните 26 -27 LOGO Развитие на биологичното земеделие в България Министерство на земеделието и храните 26 -27 юни 2014 г. гр. София

Биологично земеделие v Биологичното производство е съвкупна система за управление на земеделието и производство Биологично земеделие v Биологичното производство е съвкупна система за управление на земеделието и производство на храни, в която се съчетават най-добрите практики по отношение опазването на околната среда, поддържа се висока степен на биологично разнообразие, опазват се природните ресурси, прилагат се високи стандарти за хуманно отношение към животните и методи на производство, съобразени с предпочитанията на част от потребителите към продукти, произведени чрез използване на естествени вещества и процеси.

Развитие на биологичното земеделие в България v В последните няколко години биологичното земеделие е Развитие на биологичното земеделие в България v В последните няколко години биологичното земеделие е един от секторите, който се развива с бързи темпове, като непрекъснато нарастват площите и броя на биологичните производители, преработватели и търговци. v Причините са свързани с: § Усилията на МЗХ в партньорство с бизнеса и неправителствените организации в сектора за популяризиране на ползите за производителите и потребителите на този вид продукти и храни; § Подпомагане на биологичните производители по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г. ; § Осведомеността и желанието на потребителите да се хранят здравословно; § Осъзнатите ползи за околната среда и селските райони; § Много добрите предпоставки за развитие на биологичното земеделие у нас, като запазени от екологична гледа точка райони, с богато биологично разнообразие, местата по “Натура 2000”.

Развитие на биологичното земеделие в България v Биологичното земеделие е важен приоритет в политиката Развитие на биологичното земеделие в България v Биологичното земеделие е важен приоритет в политиката за развитие на земеделието в България и един от акцентите на Общата селскостопанска политика за периода 2014 -2020 г. v Насърчаването на земеделските производители за преминаване към или поддържане на биологично земеделие допринася едновременно за: § опазване на околната среда - укрепва агроекосистемите, опазва биоразнообразието и предоставя възможност на бъдещите поколения да се възползват от съхранената природа; § производство на здравословни храни - тази форма на земеделие отговаря на нуждите на нарастващ брой потребители, тъй като използва безопасни и прозрачни методи на производство; § социален ефект - създава заетост в селските райони и повече работни места в сравнение от конвенционалното земеделие.

Законодателство v Министерство на земеделието и храните осъществява държавната политика, свързана с надзор и Законодателство v Министерство на земеделието и храните осъществява държавната политика, свързана с надзор и контрол в областта на биологичното производство и гарантира спазването на изискванията на Регламент (EО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, бр. L 189 от 20. 7. 2007 г. , стр. 1) и неговите регламенти за изпълнение, които образуват правната рамка в областта на биологичното земеделие на равнище ЕС; v На национално ниво правилата за биологично производство се уреждат със Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) и Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЪР Постоянна междуведомствена консултативна комисия по биологично земеделие Дирекция МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЪР Постоянна междуведомствена консултативна комисия по биологично земеделие Дирекция “Растениевъдство” Отдел “Биологично земеделие” Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация Българска агенция по безопасност на храните Надзор над контролиращите лица Контролиращи лица Биологични оператори

Сертификат за биологично производство v КЛ предоставят писмени доказателства на всеки оператор, който е Сертификат за биологично производство v КЛ предоставят писмени доказателства на всеки оператор, който е обект на техния контрол и който отговаря на изискванията на европейското и национално законодателство за биологично производство = Сертификат за биологично произведена продукция.

“Европейски лист” v Знакът „Европейсколисто“ изобразява звездите, символизиращи ЕС, във формата на листо на “Европейски лист” v Знакът „Европейсколисто“ изобразява звездите, символизиращи ЕС, във формата на листо на зелен фон. Това е пряко въздействащ символ, съдържащ две ясни послания: Природата и Европа.

Законодателство v Купувайки продукти с логото на ЕС, потребителите могат да са сигурни, че: Законодателство v Купувайки продукти с логото на ЕС, потребителите могат да са сигурни, че: § поне 95 % от съставките на продукта, имащи земеделски произход, са произведени по метода на биологичното производство; § продуктът съответства на изискванията от официалната схема за контрол; § продуктът идва директно от производителя или преработвателя в запечатана опаковка; § продуктът носи името на производителя, преработвателя или доставчика, кода на контролния орган и мястото на производство на суровините от които е произведен продукта;

Законодателство v Логото на ЕС за биологично земеделие не може да се използва за Законодателство v Логото на ЕС за биологично земеделие не може да се използва за продукти: § които не са в обхвата на законодателството на ЕС в областта на биологичното земеделие, като продукти от лов и риболов, диви животни, козметика, текстил; § съдържащи по-малко от 95% от биологично произведени съставки; § които са в преход към биологично производство; § за които са определени само националните правила са определени;

Задължителна информация v Кодовият номер съгласно член 58 на Регламент (ЕО) № 889/2008 на Задължителна информация v Кодовият номер съгласно член 58 на Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията и мястото, където са произведени селскостопанскитесуровини, от които е съставен продуктът, трябва да бъдат показани в едно и също видимо поле на знака на EC за биологична продукция, както е показано. v Мястото на производство трябва да бъде поставено непосредствено под кодовия номер. АБ-ВГД-999 Място на производство

Задължителна информация АБ-ВГД-999 (кодов номер на издаващия сертификата) v „АБ“ – е кодът по Задължителна информация АБ-ВГД-999 (кодов номер на издаващия сертификата) v „АБ“ – е кодът по ISO на държавата, в която се осъществяват проверките, както е посочено в член 58, параграф 1, буква а) АБ-ВГД-999 Място на производство v „ВГД“ – термин от три букви, който показва метода за биологично производство, както е посочено в член 58, параграф 1, буква б), например: „oko“, „org“, „eko“, „bio“ и т. н. v „ 999“ – е референтният номер, състоящ се максимум от три цифри, който се прилага съгласно член 58, параграф 1, буква в)

v Когато се използва знакът на Общността, трябва бъде обозначено мястото на производство на v Когато се използва знакът на Общността, трябва бъде обозначено мястото на производство на селскостопанските суровини, от които е съставен продуктът, по следния начин: АБ-ВГД-999 Земеделие от ЕС v „Земеделие от EС“, когато селскостопанските суровини са произведени в ЕС; v „Земеделие извън ЕС“, когато селскостопанските суровини са произведени в трети страни. АБ-ВГД-999 Земеделие извън ЕС

Задължителни елементи v „Земеделие от EС/извън ЕС“, когато част от селскостопанските суровини са произведени Задължителни елементи v „Земеделие от EС/извън ЕС“, когато част от селскостопанските суровини са произведени в Общността, а част от тях са произведени в трета страна. v Гореспоменатото обозначение „EС“ или „извън ЕС” може да бъде заместено от името на държава, в случаите когато всички селскостопански суровини, от които е съставен продуктът, са произведени в тази държава. АБ-ВГД-999 Земеделие от ЕС/извън ЕС АБ-ВГД-999 Земеделие България АБ-ВГД-999 Земеделие Коста Рика

Технически изисквания v Знакът на EC за биологична продукция може да бъде свързан с Технически изисквания v Знакът на EC за биологична продукция може да бъде свързан с графични или текстови елементи, които се отнасят до биологичното земеделие, ако те не модифицират или променят характера на знака на EC за биологична продукция. ТЕКСТОВИ ЕЛЕМЕНТ

Да не се добавя никакъв текст вътре в знака. Знакът, включително чистото пространство, не Да не се добавя никакъв текст вътре в знака. Знакът, включително чистото пространство, не трябва да бъде нарушаван. Да не се променя формата на знака. Да не се променя визуалният елемент на знака.

Благодаря за вниманието ! www. mzh. government. bg Благодаря за вниманието ! www. mzh. government. bg