Скачать презентацию Лектор зав кафедри Енергетики в АПК к т Скачать презентацию Лектор зав кафедри Енергетики в АПК к т

OTEK_L_1.pptx

  • Количество слайдов: 44

Лектор: зав. кафедри “Енергетики в АПК” к. т. н. , доцент Лисенко Валерій Миколайович Лектор: зав. кафедри “Енергетики в АПК” к. т. н. , доцент Лисенко Валерій Миколайович

7 16 Види навчальних занять 49 курсова робота (проект) залік екзамен 81 індивідуальні завдання 7 16 Види навчальних занять 49 курсова робота (проект) залік екзамен 81 індивідуальні завдання ВСЬОГО ГОДИН навчальна практика 16 самостійна робота семінари 4 лабораторно практичні заняття Семестр Денна лекції Форма навчання Курс Форми навчального процесу Форми контролю (семестр) 7

Місце дисципліни в освітньопрофесійній програмі № п/п 1 2 Перелік дисциплін, Період вивчення яких Місце дисципліни в освітньопрофесійній програмі № п/п 1 2 Перелік дисциплін, Період вивчення яких базується вивчення, на знанні даної дисципліни курс/семестр у межах програми Оптимізація систем енергопостачання Електротехнології та електроосвітлення Перелік дисциплін, які № п/п забезпечують вивчення даної дисципліни у межах програми 4/8 4/7, 8 Кафедра Енергетики в АПК Період вивчення, курс/семестр Кафедра 1 Теоретичні основи електротехніки 2/2, 3 Енергетики в АПК 2 Монтаж електрообладнання та систем керування 2/4 Енергетики в АПК Основи електропостачання 3/5, 6 Енергетики в АРК 3 Підпис завідувача кафедри

Результати навчання: Студенти повинні знати: Модуль 1: основні поняття та визначення теорії експлуатації, цілі Результати навчання: Студенти повинні знати: Модуль 1: основні поняття та визначення теорії експлуатації, цілі та завдання технічної експлуатації енергетичного обладнання; класифікацію енергетичного обладнання, яке застосовують в АПК, технічні характеристики енергетичного обладнання; експлуатаційні властивості енергетичного обладнання; вплив умов експлуатації на надійність роботи енергетичного обладнання; методи дослідження і оцінювання технічного стану енергетичного обладнання; загальні положення та методи діагностування стану ізоляції; загальні вимоги до енергетичного обладнання, методику його діагностування та випробовування, способи сушіння обмоток силових трансформаторів та електродвигунів; Модуль 2: принципи обмеження та оптимізації під час вибору енергетичного обладнання; засоби підвищення ефективності експлуатації енергетичного обладнання; якісні та кількісні показники надійності енергетичного обладнання; основні принципи організації технічної експлуатації енергетичного обладнання; критерії ефективності технічної експлуатації енергетичного обладнання; типовий обсяг робіт, що виконують під час пусконалагоджувальних робіт, технічного обслуговування та ремонту енергетичного обладнання й засобів керування; перелік технічної та експлуатаційної документації, що має бути в енергетичній службі; обов'язки особи, відповідальної за технічну експлуатацію енергетичного обладнання; категорії електротехнічного персоналу; методики діагностування та випробовування світлотехнічного та опромінювального обладнання, внутрішніх електропроводок; методики діагностування та випробовування засобів керування і захисту енергетичного обладнання;

Студенти повинні уміти: Модуль 1: вибирати енергетичне обладнання за основними технічними характеристиками, кліматичним виконанням Студенти повинні уміти: Модуль 1: вибирати енергетичне обладнання за основними технічними характеристиками, кліматичним виконанням та ступенем захисту; розраховувати кількісні показники надійності енергетичного обладнання; розраховувати річний обсяг робіт з ТО та ПР енергетичного обладнання, визначати штатну кількість персоналу енергетичної служби, вибирати форму обслуговування та структуру енергетичної служби; Модуль 2: складати схему заміщення ізоляції, визначати технічний стан ізоляції; проводити необхідні розрахунки під час ремонту енергетичного обладнання; проводити необхідні вимірювання та випробування енергетичного обладнання та засобів керування, визначати технічний стан енергетичного обладнання та засобів керування.

Тема 1. Основні поняття та визначення теорії технічної експлуатації. Нормативна, технічна та експлуатаційна документація Тема 1. Основні поняття та визначення теорії технічної експлуатації. Нормативна, технічна та експлуатаційна документація 1. Життєвий цикл техніки, виробнича та технічна експлуатація. 2. Мета та завдання технічної експлуатації. 3. Ефективність та економічність експлуатації. 4. Нормативні документи, що регламентують експлуатацію енергетичного обладнання. 5. Галузева та підгалузева нормативна документація. 6. Категорії електротехнічного персоналу та вимоги до нього.

1. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТЕХНІКИ, ВИРОБНИЧА ТА ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ. 1. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТЕХНІКИ, ВИРОБНИЧА ТА ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ.

Визначення експлуатації енергообладнання Експлуатація енергообладнання сукупність усіх фаз його існування з моменту виготовлення: транспортування Визначення експлуатації енергообладнання Експлуатація енергообладнання сукупність усіх фаз його існування з моменту виготовлення: транспортування до місця установки, монтаж і підготовка до пуску, робота за призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт, зберігання в періоди простою, капітальний ремонт і модернізація. Кінець експлуатації визначається граничним станом виробу, коли виникають порушення вимог безпеки, або непереборні відхилення параметрів за установлені межі, або зниження ефективності експлуатації.

Експлуатація Виробнича Технічна Експлуатація Виробнича Технічна

Виробнича експлуатація процес використання енергоустаткування за своїм призначенням, в результаті якого електрична енергія перетворюється Виробнича експлуатація процес використання енергоустаткування за своїм призначенням, в результаті якого електрична енергія перетворюється в інші види енергії. Технічна експлуатація - це процес забезпечення і підтримання необхідного стану енергообладнання, що полягає у відновленні його властивостей, які втрачаються при використання або зберіганні.

Умови експлуатації - це сукупність всіх зовнішніх факторів, від яких залежить ефективність експлуатації енергоустаткування Умови експлуатації - це сукупність всіх зовнішніх факторів, від яких залежить ефективність експлуатації енергоустаткування Тривала і надійна робота енергоустаткування Залежить Умови використання Умови електропостачання Умови навколишнього середовища Умови обслуговування

Умови використання залежать від особливостей технологічного об'єкта. Їх визначають режимом роботи, характером і рівнем Умови використання залежать від особливостей технологічного об'єкта. Їх визначають режимом роботи, характером і рівнем навантаження, зайнятістю протягом доби, місяця й року, а також відповідальністю об'єкта, яка характеризується розміром технологічного збитку, що виникає при відмові енергоустаткування. Умови електропостачання оцінюють вплив джерела електроенергії на надійність і процеси роботи обладнання. Вони характеризуються якістю напруги в сталому і пусковому режимах, втратами енергії в системі її передачі і розподілу, а також питомими витратами на електроенергію. Умови обслуговування дають відомості про якість технічного обслуговування, поточного та капітапьного ремонтів, швидкості усунення відмов і витратах ресурсів на всі експлуатаційні роботи.

Умови навколишнього середовища характеризують дестабілізуючі впливи на енергоустаткування в періоди роботи і простою. Включають Умови навколишнього середовища характеризують дестабілізуючі впливи на енергоустаткування в періоди роботи і простою. Включають кліматичні умови вологість місце розміщення загазованість рівень вібрації

 2. Мета та завдання технічної експлуатації. 2. Мета та завдання технічної експлуатації.

На промислових підприємствах експлуатацію електроустановок здійснюють в основному на базі системи планово-попереджувального технічного обслуговування На промислових підприємствах експлуатацію електроустановок здійснюють в основному на базі системи планово-попереджувального технічного обслуговування і ремонту (ППТОР). Рис. 1 Структурна схема експлуатації електроустановок

Мета експлуатації енергетичного обладнання та шляхи її досягнення Основною метою експлуатації енергетичного обладнання АПК Мета експлуатації енергетичного обладнання та шляхи її досягнення Основною метою експлуатації енергетичного обладнання АПК є забезпечення ефективної роботи технологічних процесів сільськогосподарського виробництва шляхом підтримання необхідної експлуатаційної надійності енергетичного обладнання і раціонального використання енергетичних ресурсів.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішувати ряд технічних, технологічних, соціальних і економічних задач при Для досягнення цієї мети необхідно вирішувати ряд технічних, технологічних, соціальних і економічних задач при експлуатації енергетичного обладнання, зокрема таких як: своєчасна модернізація енергетичного обладнання; оптимізація навантаження; раціоналізація режимів роботи; ретельне погодження технологічних процесів сільськогосподарського виробництва з можливостями енергетичного обладнання; зниження енергоємності технологічних процесів; підвищення якості готової продукції; підвищення ефективності технічної експлуатації енергетичного обладнання; підвищення кваліфікації обслуговуючого персоналу; покращення виробничих і побутових умов для обслуговуючого персоналу; вдосконалення структури, принципів керування службою технічної експлуатації енергетичного обладнання тощо.

Система ППТОР дозволяє: підтримувати нормальні технічні параметри електроустановок, знижувати витрати на ремонт, поліпшувати технічні Система ППТОР дозволяє: підтримувати нормальні технічні параметри електроустановок, знижувати витрати на ремонт, поліпшувати технічні характеристики при планових ремонтах або в результаті модернізації.

Пам`ятай 1. ППТОР проводяться по заздалегідь складеному плану і забезпечує безвідмовну, безпечну і економічну Пам`ятай 1. ППТОР проводяться по заздалегідь складеному плану і забезпечує безвідмовну, безпечну і економічну роботу енергетичних пристроїв підприємства при мінімальних ремонтних та експлуатаційних витратах. 2. Профілактична сутність ППТОР полягає в проведенні планових оглядів, перевірки, випробувань та ремонту, які забезпечують подальшу нормальну роботу обладнання та мережі, після заздалегідь визначеної їх напрацювання. 3. ППТОР передбачають наступні види робіт: технічне обслуговування, огляди, перевірки (випробування), поточний і капітальний ремонт. 4. Основою системи ППТОР, якою визначені трудові та матеріальні витрати на ремонт, є ремонтний цикл та його структура.

Основні визначення Ремонтний цикл тривалість роботи обладнання в проміжку часу (роки) між двома капітальними Основні визначення Ремонтний цикл тривалість роботи обладнання в проміжку часу (роки) між двома капітальними ремонтами. Структурою ремонтного циклу називають порядок розташування і чергування різних видів ремонту і ТО в межах одного ремонтного циклу Час роботи обладнання, виражене в місяцях календарного часу між двома плановими ремонтами, називається міжремонтним періодом. Технічне обслуговування - комплекс робіт для підтримки обладнання та мереж в справному стані.

Технічне обслуговування передбачає: проведення оглядів і систематичного спостереження; контроль режимів роботи; дотримання правил експлуатації Технічне обслуговування передбачає: проведення оглядів і систематичного спостереження; контроль режимів роботи; дотримання правил експлуатації та експлуатаційних інструкцій; усунення дрібних пошкоджень, які не потребують відключення обладнання та мереж; регулювання, чистку, продувку мастило.

Поточний ремонт - це вид ремонту обладнання та мереж, при якому шляхом чистки, перевірки, Поточний ремонт - це вид ремонту обладнання та мереж, при якому шляхом чистки, перевірки, заміни швидкозношуваних частин і покупних виробів, а в необхідних випадках налагодження забезпечуєся підтримку устаткування або мереж в працездатному стані. Капітальний ремонт - найбільш складний і повний за обсягом вид ППТОР. При ньому здійснюється повне розбирання обладнання або розтин мережі; відновлення або заміна зношених деталей, вузлів елементів або ділянок; ремонт базових деталей, обмоток, комунікаційних пристроїв (траншей, каналів, естакад, опор і т. п. ). Капітальний ремонт передбачає зупиняє устаткування і відключення мереж.

Загальний комплекс питань щодо економії електроенергії включає в себе наступні етапи. 1. Попереднє обстеження Загальний комплекс питань щодо економії електроенергії включає в себе наступні етапи. 1. Попереднє обстеження електроустановок сільськогосподарського підприємства: аналіз використання електроенергії і палива в господарстві (на основі матеріалів оперативно технічного і статистичного обліку), виявлення і кількісна оцінка резервів їх економії; вивчення науково технічних новинок і передового досвіду організації таких робіт в ЕТС; розробка та економічне обґрунтування системи заходів з регулювання електроспоживання, модернізації діючої і заміні застарілої техніки. 2. Планування раціонального використання електроенергії: розробка приватних (за видами енергії, окремим технологічним установкам, процесам) та зведеного енергобалансу; побудова приватних і зведених графіків електроспоживання. 3. Укладення договору на користування електроенергією з енергопостачальною організацією. 4. Організаційно управлінська робота забезпечення суворого дотримання проектних параметрів електрообладнання і з цією метою технічне обслуговування, поточний ремонт, наладка, ревізія, регулювання параметрів установок; проведення робіт з модернізації, оновлення й автоматизації електроустановок; проведення періодичних інструктажів та інших видів технічних навчань для ознайомлення з пристроєм новинок техніки, вироблення навичок обслуговування, виявлення та усунення ймовірних відмов; облік використаної електроенергії, належне утримання приладів обліку контроль своєчасності та правильності розрахунків за електроенергію з енергопостачальною організацією.

4. Основні поняття і визначення експлуатації 4. Основні поняття і визначення експлуатації

Система експлуатації - сукупність виробів, засобів експлуатації, виконавців та документації, яка встановлює правилаїх взаємодії, Система експлуатації - сукупність виробів, засобів експлуатації, виконавців та документації, яка встановлює правилаїх взаємодії, необхідних і достатніх для виконання завдань експлуатації. Система технічного обслуговування та ремонту - сукупність взаємопов'язаних засобів документації технічного обслуговування, ремонту й виконавців, необхідна для підтримання та відновлення якості виробів, що входять у цю систему. Уведення в експлуатацію - дія, що фіксує готовність об'єкта, енергоустановки до використання за призначенням, яка документально оформлена в установленому порядку. Початок експлуатації - момент введення виробу в експлуатацію. Зняття з експлуатації - дія, що фіксує неможливість, або недоцільність подальшого використання за призначенням і ремонту виробу, оформлене документально в установленому порядку. Кінець експлуатації - момент зняття з експлуатації. Зберігання при експлуатації - зберігання не використовуваного за призначенням виробу в заданому стані у відведеному для його розміщення місці і з забезпеченням збережуваності протягом заданого строку. Транспортування при експлуатації - переміщення виробу у заданому стані із застосуванням, за необхідності, транспортних і вантажопідйомних засобів, що починається із завантаження і закінчується розвантаженням за місцем призначення.

Ремонт - комплекс операцій з відновлення справності або працездатності виробів і відновлення ресурсів виробів Ремонт - комплекс операцій з відновлення справності або працездатності виробів і відновлення ресурсів виробів або їх складових частин. ПОНДІЛЯЄТЬСЯ НА Агрегатний Поточний Капітальний Неплановий Плановий Регламентований

Технічне обслуговування (ТО)- комплекс операцій чи операція з підтримання працездатності або справності виробу під Технічне обслуговування (ТО)- комплекс операцій чи операція з підтримання працездатності або справності виробу під час використання за призначенням, зберігання і транспортування. ПОДІЛЯЄТЬСЯ НА Непланове Періодичне Планове Сезонне Регламентоване

Консервація - стан справного обладнання з повним відключенням (зупином) і виведенням з роботи на Консервація - стан справного обладнання з повним відключенням (зупином) і виведенням з роботи на тривалий час через відсутність необхідності його використання в; даний час, але з можливістю наступного його включення в роботу у разі необхідності (після його підготовки, перевірки та опробування). Розконсервація - заходи, спрямовані на усунення консер- ваційних та пакувальних матеріалів. Технічний огляд - захід, який виконується ручним чи автоматичним способом з метою спостереження за об'єктом. Структура ремонтного циклу - перелік та послідовність виконання видів ремонтних робіт та робіт по технічному обслуговуванню в період між капітальними ремонтами або вводом в експлуатацію і першим капітальним ремонтом.

5. Галузева та підгалузева нормативна документація. 5. Галузева та підгалузева нормативна документація.

Документація Нормативноправова Нормативнотехнічна Документація Нормативноправова Нормативнотехнічна

Нормативно-правова поділяється: Закони України Розпорядженн я Президента України Постанови Верховної Ради України Постанови Кабінету Нормативно-правова поділяється: Закони України Розпорядженн я Президента України Постанови Верховної Ради України Постанови Кабінету міністрів України Накази НАЕР Укази Президента України Розпорядження кабінету Міністрів України

Нормативно-технічна документація РІВЕНЬ ОСНОВНІ НАЙМЕНУВАННЯ Міжнародний ISO, MEK, МОТ, СУОТ та ін. Державний ДСТУ, Нормативно-технічна документація РІВЕНЬ ОСНОВНІ НАЙМЕНУВАННЯ Міжнародний ISO, MEK, МОТ, СУОТ та ін. Державний ДСТУ, ГОСТ та ін. Галузеві НАПБ, НПАОП, ДСТУ-П ОНSAS, OCT, ANSI/IEEE Стандарти товариств (спілок)(інженернотехнологічних, науковотехнічних) Стандарти підприємств Технічні умови

6. Категорії електротехнічного персоналу та вимоги до нього. 6. Категорії електротехнічного персоналу та вимоги до нього.

Категорії працівників на ЕУ Працівники електротехнічні Працівники електротехнологічні Працівники адміністративнотехнічні Працівники оперативні (чергові) Працівники Категорії працівників на ЕУ Працівники електротехнічні Працівники електротехнологічні Працівники адміністративнотехнічні Працівники оперативні (чергові) Працівники оперативновиробничі Працівники виробничі

Працівники електротехнічні працівники, посада або професія яких пов'язана з обслуговуванням електроустановок, які пройшли перевірку Працівники електротехнічні працівники, посада або професія яких пов'язана з обслуговуванням електроустановок, які пройшли перевірку знань з питань технології робіт, правил пожежної безпеки та охорони праці. Працівники електротехнологічні працівники, посада або професія яких пов'язана з обслуговуванням технологічних процесів, що базуються на використанні електричної енергії, або із застосуванням електричного інструменту, переносних електричних машин, електрозварювального устаткування тощо під час виконання робіт, але не пов'язана з ремонтом і технічним обслуговуванням електроустаткування. Обслуговування електроустановок, у тому числі виконання ремонтних, монтажних, налагоджувальних робіт і оперативних перемикань в електроустановках, повинні здійснювати спе ціально підготовлені електротехнічні працівники, а саме: керівники і фахівці, оперативні, виробничі та оперативно виробничі працівники. Працівники адміністративно-технічні керівники споживачів, їх заступники, начальники цехів, відділів, служб, районів, дільниць, лабораторій та їх заступники, майстри, інженери та їхні посадові особи, на яких покладено адміністративні функції. Працівники оперативні (чергові) працівники, які перебувають на чергуванні в зміні і допущені до оперативного управління та/або оперативних перемикань. Працівники оперативно-виробничі працівники, спеціально навчені й підготовлені для оперативного обслуговування в затвердженому обсязі закріплених за ними елек троустановок. Працівники виробничі працівники, навчені і допущені до ремонту й обслуговування обладнання, пристроїв вторинних кіл та засобів диспетчерського і технологічного керування ї електроустановках.

Завдання електротехнічного персоналу Оперативне обслуговування електрообладнання Ремонт Технічне обслуговування електрообладнання Завдання електротехнічного персоналу Оперативне обслуговування електрообладнання Ремонт Технічне обслуговування електрообладнання

Оперативне обслуговування електрообладнання - комплекс робіт з: ведення необхідного режиму роботи електроустановок; проведення перемикань, Оперативне обслуговування електрообладнання - комплекс робіт з: ведення необхідного режиму роботи електроустановок; проведення перемикань, оглядів обладнання; підготовка до проведення ремонту (підготовка робочого місця, допуску); технічного обслуговування обладнання, що передбачене виробничими інструкціями працівників; оперативне усунення відмов обладнання та наслідків аварій.

До технічного обслуговування електрообладнання належить: випробування обладнання і пристроїв, підтяжка контактних з'єднань, доливання ізоляційного До технічного обслуговування електрообладнання належить: випробування обладнання і пристроїв, підтяжка контактних з'єднань, доливання ізоляційного мастила, випробування і вимірювання ізоляційних характеристик, тощо.

Поточний ремонт забезпечує підтримання працездатності всього виробу внаслідок своєчасної заміни елементів, що швидко виходять Поточний ремонт забезпечує підтримання працездатності всього виробу внаслідок своєчасної заміни елементів, що швидко виходять з ладу (часткове відновлення). Поточний ремонт виконують на місці встановлення електрообладнання або в ремонтній майстерні. Капітальний ремонт виконують спеціалізовані електроремонтні підприємства.

Пам`ятай Особи, що порушили вимоги чинних нормативних документів, підлягають покаранню відповідно до ступеню і Пам`ятай Особи, що порушили вимоги чинних нормативних документів, підлягають покаранню відповідно до ступеню і характеру порушень в адміністративному або судовому порядку, бо порушення вимог нормативних документів може мати наслідок - аварії, відмови, пошкодження енергетичного обладнання. Електротехнічний персонал підприємства відповідає за виконання вимог нормативних документів відповідно до службових обов'язків. Контроль і нагляд за виконанням вимог нор мативних документів, відповідно до своїх обов'язків, здійснюють спеціалісти енергослужби, служби охорони праці споживача та організацій вищого рівня. Державний нагляд за виконанням вимог нормативних документів здійснюють Держенергонагляд, а також відповідно до своїх функціональних обов'язків інші впо вноважені організації.

Літературні джерела [1]Лут М. Т. , Мірошник О. В. Основи технічної експлуатації енергетичного обладнання Літературні джерела [1]Лут М. Т. , Мірошник О. В. Основи технічної експлуатації енергетичного обладнання АПК [2]Єрмолаєв С. О. , Мунтян В. О. , Яковлев В. Ф. Експлуатація енергообладнання та засобів автоматизації в системах АПК [3]Ермолаев С. А. , Масюткін Е. П. , Эксплуатация энергооборудования в сельском хозяйстве

Самостійна робота Дати визначення існуючим видам ремонту Дати визначення існуючим видам технічного обслуговування Ознайомитися Самостійна робота Дати визначення існуючим видам ремонту Дати визначення існуючим видам технічного обслуговування Ознайомитися та законспектувати розділ 3. 2 [1]

Дякую за увагу! Дякую за увагу!