Скачать презентацию Лекція 1 Що таке маркетингові дослідження цілі завдання Скачать презентацию Лекція 1 Що таке маркетингові дослідження цілі завдання

Исследования в рекламе.ppt

  • Количество слайдов: 23

Лекція 1 Що таке маркетингові дослідження: цілі, завдання, планування Лекція 1 Що таке маркетингові дослідження: цілі, завдання, планування

Що таке маркетингова інформація Сукупність відомостей про стан маркетингової діяльності компанії, про оточуюче компанію Що таке маркетингова інформація Сукупність відомостей про стан маркетингової діяльності компанії, про оточуюче компанію маркетингове середовище та характерні для нього процеси, що збираються з певною метою.

Властивості маркетингової інформації • • Достовірність; Актуальність; Повнота; Релевантність; Порівнянність; Доступність для сприйняття; Економічність. Властивості маркетингової інформації • • Достовірність; Актуальність; Повнота; Релевантність; Порівнянність; Доступність для сприйняття; Економічність.

Визначення “Маркетингових досліджень” (marketing research) Систематичне та об'єктивне виявлення, сбір, аналіз, розповсюдження та використанні Визначення “Маркетингових досліджень” (marketing research) Систематичне та об'єктивне виявлення, сбір, аналіз, розповсюдження та використанні інформації з метою підвищення ефективності ідентифікації і вирішення маркетингових проблем та використання маркетингових можливостей. Маркетингова проблема та маркетингова можливість трансформуються безпосередньо у проблему маркетингового дослідження.

Головне завдання МД – надання точної, об'єктивної інформації, що відображає істинний стан справ Завдання, Головне завдання МД – надання точної, об'єктивної інформації, що відображає істинний стан справ Завдання, що вирішуються за допомогою інформації МД: • Уточнюється інформація, необхідна для вирішення зазначених проблем; • Розробляється методика сбору інформації; • Збираються дані; • Аналізуються результати; • Узагальнюються результати; • Надаються рекомендації.

МД проводяться з 2 причин: • Визначити маркетингові проблеми problem identification research (до тих МД проводяться з 2 причин: • Визначити маркетингові проблеми problem identification research (до тих пір приховані або іх проявлення вірогідне у майбутньому) – дослідження маркетингового середовища допомагають ідентифікувати та діагностувати проблему економічних, соціальних та культурних тенденцій, зміни у споживацькій поведінці; • Винайти шлях для рішення маркетингових проблем problem solving research, що торкаються тих чи інших компонентів комплексу маркетингу. Перший та другий тип досліджень може бути об'єднаний в одному дослідженні (ПРИКЛАД З С ПАУЧ УПАКОВКАМИ ТЕТРА-ПАК).

Принципи проведення МД • Систематичність: логічне, послідовне планування дій на усіх етапах; • Методологічна Принципи проведення МД • Систематичність: логічне, послідовне планування дій на усіх етапах; • Методологічна обґрунтованість, спланованість та за документованість дій; • Науковий метод пізнання, що передбачає збір та аналіз даних з метою перевірки попередньо висунутих ідей та гіпотез; • Неупередженість – не мати впливу світогляду тієї особи, що проводить дослідження, бути вільним від особистих та політичних пристрастей.

Класифікація маркетингових досліджень МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Дослідження для визначення можливостей ·Дослідження ринкового потенціалу; · Дослідження Класифікація маркетингових досліджень МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Дослідження для визначення можливостей ·Дослідження ринкового потенціалу; · Дослідження частки ринку; ·Дослідження іміджу; · Дослідження ринкових характеристик; · Дослідження продажів; · Прогнозні дослідження; · Дослідження ділових тенденцій; Дослідження для вирішення проблеми ·Дослідження з метою наступної сегментації; ·Дослідження товару; ·Дослідження ціни; · Дослідження просування; ·Дослідження розподілу.

Дослідження для проведення сегментації • • • Визначення критерієм сегментації; Визначення ринкового потенціалу та Дослідження для проведення сегментації • • • Визначення критерієм сегментації; Визначення ринкового потенціалу та реакції за різноманітними сегментами; Відбір цільових ринків та визначення демографічних профілів стилю життя споживачів, характеристик засобів масової інформації, іміджевих характеристик

Дослідження для розробки товарної стратегії • • Тестування концепції товару; Визначення дизайну товару; Випробування Дослідження для розробки товарної стратегії • • Тестування концепції товару; Визначення дизайну товару; Випробування упаковки; Модифікація товару; Позіціонування та репозиціонування торгової марки; Пробний маркетинг; Контрольне тестування в процесі продажу;

Дослідження для розробки цінової стратегії • Значення ціни при виборі торгової марки; • Політика Дослідження для розробки цінової стратегії • Значення ціни при виборі торгової марки; • Політика цін; • Ціни на продуктову лінійку; • Цінова еластичність спросу; • Введення цінових змін та реакцій на них.

Дослідження для розробки стратегії просування • Оптимальний бюджет просування; • Оптимальний комплекс просування; • Дослідження для розробки стратегії просування • Оптимальний бюджет просування; • Оптимальний комплекс просування; • Взаємозв'язок просування; • Рішення про використання засобів масової інформації; • Тестування творчої ідеї реклами; • Оцінка ефективності реклами.

Дослідження з розробки стратегії розподілу • • Визначення типу розподілу; Ставлення учасників каналів розподілу; Дослідження з розробки стратегії розподілу • • Визначення типу розподілу; Ставлення учасників каналів розподілу; Межі можливостей каналів розподілу; Місцерозташування роздрібних та оптових магазинів

6 етапів процесу маркетингових досліджень Етап 1. Визначення проблеми. Брати до уваги мету дослідження, 6 етапів процесу маркетингових досліджень Етап 1. Визначення проблеми. Брати до уваги мету дослідження, відповідну вихідну інформацію та те, яка інформація необхідна і як вона буде використовуватися прийнятті рішення. Визначення проблеми включає в себе: • обговорення з особами, що приймають рішення (топ-менеджерами); • інтерв'ю з експертами в даній сфері бізнесу; • • аналіз вторинних даних; і, можливо, • проведення окремих якісних досліджень (наприклад – фокус груп). Як тільки проблема з'ясована, можлива розробка плану маркетингового дослідження та можна приступати до його проведення.

6 етапів процесу маркетингових досліджень • Етап 2. Розробка підходу до вирішення проблеми. Формулювання 6 етапів процесу маркетингових досліджень • Етап 2. Розробка підходу до вирішення проблеми. Формулювання теоретичних рамок дослідження, аналітичних моделей, пошукових питань, гіпотез, а також визначення факторів, що можуть впливати на план дослідження. Дії етапу: • Обговорення з керівництвом компанії клієнта та експертами в даній сфері; • Вивчення ситуації та моделювання, аналіз вторинних даних, якісне дослідження та вироблення прагматичних міркувань.

6 етапів процесу маркетингових досліджень Етап 3. Розробка плану дослідження Деталізація ходу виконання процедур, 6 етапів процесу маркетингових досліджень Етап 3. Розробка плану дослідження Деталізація ходу виконання процедур, необхідних для отримання потрібної інформації. • • Розробляється план перевірки гіпотез; Визначаються можливі відповіді на пошукові питання; З'ясовується, яка інформація необхідна для прийняття рішення; Проводиться (за потребою) пошукове дослідження, визначаються змінні та відповідні шкали для їх вимірювання; • Визначається, яким чином можуть бути отримані дані від респондентів (наприклад, проведення опитування або експерименту; • Розробляється анкета або план вибіркового спостереження.

Етап 3. Дії на етапі розробки плану (за потребою) • • Визначення необхідної інформації; Етап 3. Дії на етапі розробки плану (за потребою) • • Визначення необхідної інформації; Аналіз вторинної інформації; Якісні дослідження; Збір кількісних даних (опитування, спостереження та проведення експерименту) Вимірювання та методи шкалювання; Розробка анкети; Визначення розміру вибірки та проведення вибіркового спостереження Планування аналізу даних

6 етапів процесу маркетингових досліджень Етап 4. Збір даних та проведення польових робіт 6 етапів процесу маркетингових досліджень Етап 4. Збір даних та проведення польових робіт

6 етапів процесу маркетингових досліджень Етап 5. Підготовка даних та їх аналіз. • Редагування; 6 етапів процесу маркетингових досліджень Етап 5. Підготовка даних та їх аналіз. • Редагування; • Кодування; • Розшифровка та перевірка даних; • Якщо необхідно – коректування; • Кожній відповіді на питання анкети привласнюються числові та буквені коди; • Дані анкет розшифровуються та набиваються на магнітну стрічку або диск або вводяться безпосередньо у комп'ютер;

6 етапів процесу маркетингових досліджень Етап 6. Підготовка звіту та презентація. У звіті повинно 6 етапів процесу маркетингових досліджень Етап 6. Підготовка звіту та презентація. У звіті повинно бути викладено: • Конкретні питання, що вирішувало дослідження, • Описані методи та план дослідження, • Процедури сбору даних та їх аналізу, • Результати та висновки. В усній презентації повинні використовуватись таблиці, цифри та діаграми.

Визначення гіпотези, об*єкту та предмету дослідження Побудова програми дослідження – виклад логіки та методів Визначення гіпотези, об*єкту та предмету дослідження Побудова програми дослідження – виклад логіки та методів аналізу об'єкту згідно завданням, що будуть вирішуватись. Програма – це теоретичний документ, що відповідає ряду необхідних вимог, всі частки якого пов'язані в єдине ціле.

Значимість теоретичних та практичних результатів дослідження в значній мірі залежить від: • Його теоретичного Значимість теоретичних та практичних результатів дослідження в значній мірі залежить від: • Його теоретичного обгрунтування; • Від теоретичного рівня розробки його програми; • Від адекватного вибору системи емпіричних показників; • Правильної постановки робочих гіпотез.

О Інф1 споглядання сприйняття уявлення чуттєві і розумові образи Елементи теоретичного знання: поняття, моделі, О Інф1 споглядання сприйняття уявлення чуттєві і розумові образи Елементи теоретичного знання: поняття, моделі, концепції Вибір процедур і методів збору та аналізу інформації Виділення предмета дослідження. формування гіпотез Інф2 факти, отримані в результаті спостереження і експерименту. Підготовка презентації практичні рекомендації Теоретичний аналіз в чистому вигляді Часткові дослідження інших авторів, розробки, дані СХЕМА ОТРИМАННЯ НОВИХ ЗНАНЬ В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ