Скачать презентацию ЛЕКЦІЯ 1 Поняття та ознаки легалізації відмивання Скачать презентацию ЛЕКЦІЯ 1 Поняття та ознаки легалізації відмивання

tema_1_slaydi_ponyattya_ta_oznaki.pptx

  • Количество слайдов: 16

ЛЕКЦІЯ № 1 Поняття та ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ЛЕКЦІЯ № 1 Поняття та ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

План Вступ. 1. Поняття та сутність легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 2. Ознаки План Вступ. 1. Поняття та сутність легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 2. Ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. 3. Основні способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Висновок Література

Суспільна небезпека легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом, полягає у заподіянні значної шкоди легальній Суспільна небезпека легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом, полягає у заподіянні значної шкоди легальній економічній діяльності, створенні матеріального підґрунтя для збільшення масштабів злочинної діяльності, дестабілізації нормального функціонування фінансово–кредитної системи, зниженні рівня довіри до неї, посиленні інфляційних процесів та знеціненні національної грошової одиниці, порушенні принципу рівноправності суб’єктів підприємницької діяльності, посиленні недобросовісної конкуренції та майнового розшарування суспільства, погіршенні міжнародного іміджу України. Легалізація сприяє особам, які займаються корисливою злочинною діяльністю, приховувати свої протиправні дії і уникати кримінальної відповідальності за вчинене, тобто в цій частині діяння по відмиванню “брудних” доходів завдають шкоди інтересам правосуддя.

Якщо звернутися безпосередньо до фінансового словника, то легалізація доходів це здійснення фінансових операцій та Якщо звернутися безпосередньо до фінансового словника, то легалізація доходів це здійснення фінансових операцій та угод з грошовими коштами та іншими цінностями, придбаними незаконним шляхом, а також використання цих коштів (майна) у підприємницькій чи іншій економічній діяльності, тобто узаконення цих коштів

Президентська комісія США з протидії організованої злочинності 1984 р. використала таке формулювання: “відмивання” грошей Президентська комісія США з протидії організованої злочинності 1984 р. використала таке формулювання: “відмивання” грошей – процес, за допомогою якого приховується існування, незаконне походження чи незаконне використання доходів, і потім ці доходи маскуються таким чином, щоб здавалися такими, що мають законне походження.

Згідно ст. 6 Стразбурської Конвенції до злочинних дій, що пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, Згідно ст. 6 Стразбурської Конвенції до злочинних дій, що пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом відносяться: 1. Перетворення або передача власності, усвідомлюючи, що така власність є доходом, з метою приховування або маскування незаконного походження власності або з метою сприяння будь-якій особі, замішаній у вчинені предикатного злочину, уникнути правових наслідків її дій;

2. Приховування або маскування справжнього характеру, джерела, місцезнаходження, стану, переміщення, прав стосовно власності або 2. Приховування або маскування справжнього характеру, джерела, місцезнаходження, стану, переміщення, прав стосовно власності або володіння нею, усвідомлюючи що така власність є доходом; і з урахуванням її конституційних принципів і фундаментальних засад її правової системи; 3. Набуття, володіння або використання власності, усвідомлюючи під час отримання, що така власність була доходом; 4. Участь у вчиненні, об’єднання або змова з метою вчинення, замах на вчинення, пособництво, підмова, сприяння і поради щодо вчинення будь-якого із злочинів, визначених відповідно до цієї статті.

Згідно рекомендацій FATF робоче визначення поняття “відмивання грошей” включає в себе наступні ключові ознаки: Згідно рекомендацій FATF робоче визначення поняття “відмивання грошей” включає в себе наступні ключові ознаки: - конверсія або передача майна (якщо відомо, що це майно отримано шляхом кримінального злочину), яка проводиться з метою приховування чи маскування незаконного походження цього майна або сприяння якій–небудь особі, яка залучена до здійснення одного чи кількох подібних злочинів, в ухиленні від юридичних наслідків її вчинків; - утаювання чи маскування дійсного характеру, джерела, місцезнаходження, розміщення майна чи права на майно, якщо відомо, що це майно отримане шляхом злочину; - придбання, володіння чи використання майна, якщо в момент його придбання відомо, що це майно отримане шляхом злочину чи завдяки співучасті в подібному злочині.

Доходи, отримані завідомо незаконним шляхом – фінансовий засіб в національній і іноземній валютні, рухоме Доходи, отримані завідомо незаконним шляхом – фінансовий засіб в національній і іноземній валютні, рухоме і нерухоме майно, майнові права, об’єкти інтелектуальної власності, інші об’єкти цивільних прав, отримані в результаті скоєння умисних діянь, які суперечать вимогам законодавства держав.

Ст. 209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» , зміст якої передбачає Ст. 209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» , зміст якої передбачає вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Точки зору вчених щодо поняття “легалізація” (відмивання) “брудних” коштів. Поняття “відмивання” грошей необхідно розглядати Точки зору вчених щодо поняття “легалізація” (відмивання) “брудних” коштів. Поняття “відмивання” грошей необхідно розглядати у широкому розумінні. У широкому розумінні "відмивання" грошей – це сукупність методів, прийомів, способів або процедур, що дозволяють отримувати кошти від незаконної діяльності, переводити їх в інші активи з метою приховування істинного походження, справжніх власників або інших аспектів, які б могли свідчити про порушення законодавства. У вузькому значенні під "відмиванням" грошей розуміють діяння, пов’язані з переведенням доходів, одержаних від злочинної діяльності (а у деяких країнах – протиправної) у легальну сферу обігу, і за які національне та міжнародне законодавство передбачає кримінальну або інші види відповідальності.

Основні ознаки цього поняття: 1. Переведення на законне (легальне) положення кого-небудь, або чого–небудь. 2. Основні ознаки цього поняття: 1. Переведення на законне (легальне) положення кого-небудь, або чого–небудь. 2. Надання в любих формах доходам отриманих в результаті злочинної діяльності, видимості законного походження і тим самим укриття їх злочинного походження. 3. Здійснення фінансових операцій та угод з грошовими коштами та іншими цінностями, придбаними незаконним шляхом. 4. Використання коштів чи майна одержаних злочинним шляхом у підприємницькій діяльності чи іншій економічній діяльності. 5. Засіб накопичення первинного капіталу. 6. Виведення грошових коштів (“брудних грошей”) із сфери тіньового капіталу у сферу законного його обігу. 7. Надання грошовим коштам чи будь–якому майну статусу законної власності певної юридичної чи фізичної особи.

8. Приховування справжнього власника грошей чи майна. 9. Процес, за допомогою якого приховується існування, 8. Приховування справжнього власника грошей чи майна. 9. Процес, за допомогою якого приховується існування, незаконне походження чи незаконне використання доходів. 10. Набуття, володіння або використання власності, усвідомлюючи під час отримання, що така власність була доходом злочинного походження. 11. Участь у вчиненні, об’єднання або змова з метою вчинення, замах на вчинення, пособництво, підмова, сприяння і поради щодо вчинення цього злочину. 12. Умисне діяння по наданню законного виду користування, володіння або розпорядження доходами, отриманими завідомо незаконним шляхом. 13. Внесення на рахунок грошей чи іншого майна (здобутих злочинним шляхом), або переказ таких грошей чи майна через банківську систему з метою забезпечення їм легальності. 14. Створення організованих груп для легалізації грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом.

Предикатний злочин – будь-який кримінальний злочин, в результаті якого виникли доходи, що можуть стати Предикатний злочин – будь-який кримінальний злочин, в результаті якого виникли доходи, що можуть стати предметом злочину, зазначеного в Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом.

ЛІТЕРАТУРА 1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію ЛІТЕРАТУРА 1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 21 грудня 2010 р. № 2808 – VI. 2. Податковий кодекс України. 3. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров, ред. кол. : А. А. Гусев и др. – Изд. 4–е – М. : Сов. энциклопедия, 1987. – 1600 с. 4. Краткая сыскная энциклопедия: Деятельность оперативно–розыскная, контрразведывательная, частная (детективная) Автор. сост. докт. юрид. наук. проф. Шумилов – М. : Издатель Шумилова И. И. , 2000 – 227 с. 5. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов. ) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь: ВТФ «Перун» , 2005. – 1728 с. 6. Михайлов В. И. Противодействие легализации грязных доходов: правовая и организационная формы / В. И. Михайлов, Е. З. Трошин, А. Л. Баньковський: Общ. ред. В. И. Михайлова – Ми. : Тесей, 2001. – 400 с. 7. Дуров О. , Мельник М. , Хавронюк М. , Протидія відмиванню доходів, здобутих злочинним шляхом. Збірник нормативно–правових актів, міжнародних документів, коментарі. – К. : Атіка, 2003. 256 с. 8. Корнієнко М. В. “Протидія органів внутрішніх справ легалізації коштів одержаних злочинним шляхом. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 2002 – 228 с.

9. Загородній А. Г. , Вознюк Г. Л. , Смовженко Т. С. Фінансовий словник. 9. Загородній А. Г. , Вознюк Г. Л. , Смовженко Т. С. Фінансовий словник. – 4–те вид. , випр. , та доп. – К. : Т–во “Знання”, НОО; Л. : Вид–во Львів банк ін–ту НБУ – 566 с. 10. Б. С. Болотский, А. Г. Волевод, Е. В. Воронова, Б. Ф. Калачев. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества. – М. : ООО Издательство «Юрлитинформ» , 2001 – 248 с. 11. Г. Л. Чигирина. Предикатні злочини та особливість їх розслідування при доказуванні фактів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Лекція. НУДПСУ. Ірпінь: 2006. – 22 с. 12. Білоус В. Т. , Попович В. М. , Попович М. В. “Організаційно–правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного походження: Монографія – Київ, 2001 – 138 с. 13. О. Ф. Долженков, О. В. Київець, Деякі питання удосконалення оперативно–розшукової діяльності у сфері відмивання “брудних” грошей з урахуванням засобів учинення злочинної діяльності // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. , Ч(т)3 2000, с. 50– 51. 14. Корж В. П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями. Руководство для следователей. // 15. Научно-практическое пособие. – Х. ; Издательство «Лицей» , - 2002 г. – с. 280. Антипов В. І. Тіньова економіка та економічна злочинність: світові тенденції, українські реалії та правові засади контролю (теоретико-методологічне узагальнення) – Вінниця: ДП ДКФ, 2006. – 104 с. 16. Протидія легалізації злочинних доходів і фінансуванню терроризму: навч. посіб/[с. 2 Гуржій, С. М. Клюшке, В. М. Нікрасов та ін. ] Держ. ком. фін. моніторингу УКраїни – К. : Такі справи, 2008. – 560 с. 17. Г. М. Бірюков, А. Г. Гриневич, Л. М. Дудник, Д. Й. Никифорчук Загальнотеоретичні основи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: монографія. Ірпінь: Національний Університет ДПС УКраїни, 2009. – 176 с.