Лекція 1 Основи організації бухгалтерського обліку на

Скачать презентацию Лекція 1 Основи організації бухгалтерського обліку на Скачать презентацию Лекція 1 Основи організації бухгалтерського обліку на

lekciya_1_obo_2017.ppt

 • Размер: 555.5 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 32

Описание презентации Лекція 1 Основи організації бухгалтерського обліку на по слайдам

Лекція 1 Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві Лекція 1 Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві

В лекції 1 будуть розглянуті наступні питання: 1. Сутність організації бухгалтерського обліку 2.В лекції 1 будуть розглянуті наступні питання: 1. Сутність організації бухгалтерського обліку 2. Облікова політика підприємства

Організація бухгалтерського обліку – це сукупність заходів власника (керівника) підприємства, які мають цілеспрямованийОрганізація бухгалтерського обліку – це сукупність заходів власника (керівника) підприємства, які мають цілеспрямований характер щодо створення, забезпечення, постійного впорядкування і вдосконалення функціонування системи бухгалтерського обліку та здійснення його процесу на підприємстві. 1. Сутність організації бухгалтерського обліку

Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” відповідальність заВідповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксації фактів здійснення господарських операцій у первинних документах, зберігання оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

 Система бухгалтерського обліку ОРГАНІЗОВАНИЙ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК СТВОРЕННЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ організація* Система бухгалтерського обліку ОРГАНІЗОВАНИЙ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК СТВОРЕННЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ організація* методика техніка Компетенція власника (керівника) підприємства Компетенція головного бухгалтера (бу хгалтера) за погодженням з власником (керівником) підприємства І етап ІІІ етап

Технологія бухгалтерського обліку – це опис дій (процедур) бухгалтера та послідовності застосування сукупності способівТехнологія бухгалтерського обліку – це опис дій (процедур) бухгалтера та послідовності застосування сукупності способів і прийомів збору та обробки, систематизації та узагальнення інформаційних даних, тобто ведення бухгалтерського обліку на окремих його стадіях для отримання необхідної інформації. Призначенням технології бухгалтерського обліку є опис організації і ведення бухгалтерського обліку, раціоналізація дій облікових працівників.

Методологія бухгалтерського обліку – це вчення про методи, які застосовуються в науці про бухгалтерськийМетодологія бухгалтерського обліку – це вчення про методи, які застосовуються в науці про бухгалтерський облік для вивчення предмету її пізнання і виявлення його властивостей. Методологія бухгалтерського обліку конкретизується певною методикою ( методами ) та технікою дій ( прийомами ). Методика конкретизує метод, доводить його до рівня положення, алгоритму, чіткого опису способів проведення практичної діяльності.

Техніка бухгалтерського обліку є засобом впливу бухгалтера на об’єкти обліку. Організація техніки бухгалтерського облікуТехніка бухгалтерського обліку є засобом впливу бухгалтера на об’єкти обліку. Організація техніки бухгалтерського обліку передбачає вибір форми ведення бухгалтерського обліку, робочого плану рахунків, порядку проведення інвентаризації тощо.

 Форма власності Організаційно - правова форма Вид діяльності Чисельність Форма власності Організаційно — правова форма Вид діяльності Чисельність працівників Власник (керівник ) підприємства Нормативне регулювання ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ Організація роботи суб’єктів бухгалтерського обліку* Організа ція процесу бухгалтерського обліку Складові, які використовуються на кожному з етапів техніка ведення бухгалтерського обліку методика ведення бухгалтерського обліку організ ація облікового персоналу Система бухгалтерського обліку суб’єкта господарювання Обсяги діяльності Розмір підприємства Прийняття рішень щодо організації бухгалтерського обліку

МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У світі розрізняють різні моделі бухгалтерського обліку, на формування якихМОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У світі розрізняють різні моделі бухгалтерського обліку, на формування яких впливає ряд факторів, зокрема, державний устрій, належність країни до геополітичних об’єднань, географічний фактор.

Причинами появи відмінностей у моделях організації бухгалтерського обліку є: наявність національних традицій, Причинами появи відмінностей у моделях організації бухгалтерського обліку є: наявність національних традицій, сформованих історично; особливості правого регулювання бухгалтерського обліку; специфіка економічної ситуації в країні; ступінь участі країни в міжнародних відносинах; різноманітність існуючих форм організації господарської діяльності; домінуюча група користувачів облікової інформації; ступінь розвитку фондового ринку; інфляційні процеси в економіці; теоретичні концепції бухгалтерського обліку, прийняті країною; рівень професійної підготовки кадрів.

НАЙПОШИРЕНІШІ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 1. Британо-американська (англосаксонська) 2. Франко-німецька (континентальна) 3. НАЙПОШИРЕНІШІ МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 1. Британо-американська (англосаксонська) 2. Франко-німецька (континентальна) 3. Південно-американська 4. Ісламська 5. Інтернаціональна

Характерними ознаками кожної з національних моделей організації бухгалтерського обліку є: 1) наявність іХарактерними ознаками кожної з національних моделей організації бухгалтерського обліку є: 1) наявність і використання системи національних бухгалтерських стандартів, розроблених на основі міжнародних стандартів з урахуванням національних особливостей розвитку економіки; 2) наявність або відсутність уніфікованого плану рахунків бухгалтерського обліку, який є визначальним фактором організації бухгалтерського обліку підприємства; 3) організація бухгалтерського обліку в масштабі підприємства; 4) методика визначення фінансового результату діяльності; 5) система фінансової звітності із зазначенням типових форм і додатків.

Облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складанняОблікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності. Тобто це вибір підприємством конкретних методик, форми та техніки ведення бухгалтерського обліку, виходячи з положень чинних нормативних документів і особливостей діяльності підприємства. 2. Облікова політика підприємства

Головна мета формування облікової політики – створення системи обліку конкретного підприємства за єдиними принципамиГоловна мета формування облікової політики – створення системи обліку конкретного підприємства за єдиними принципами і правилами з метою надання інформації у фінансовій звітності, що відповідає її якісним характеристикам.

Основна інформація, яку повинна містити облікова політика, – це опис принципів оцінки статей звітностіОсновна інформація, яку повинна містити облікова політика, – це опис принципів оцінки статей звітності підприємства та вибір одного із запропонованих П(С)БО методів обліку, який треба застосувати для складання достовірної фінансової звітності.

Складовими облікової політики підприємства є організаційна, методична та технічна складові. Кожна складоваСкладовими облікової політики підприємства є організаційна, методична та технічна складові. Кожна складова облікової політики підприємства об’єднує відповідні об’єкти, за якими існують альтернативні варіанти – елементи.

Об’єктом облікової політики підприємства є будь-яка норма або позиція підприємства з організації іОб’єктом облікової політики підприємства є будь-яка норма або позиція підприємства з організації і ведення бухгалтерського обліку щодо якої передбачено альтернативні варіанти. Елемент облікової політики підприємства– це методичні прийоми та способи, які обираються з числа загальноприйнятих з урахуванням особливостей діяльності підприємства.

Процес формування облікової політики передбачає сукупність дій щодо: • встановлення перелікуПроцес формування облікової політики передбачає сукупність дій щодо: • встановлення переліку об’єктів облікової політики залежно від ряду факторів; • вибору за кожним об’єктом елементів облікової політики.

Вибір суб’єктів формування облікової політики залежить від обсягів діяльності підприємства, кваліфікації та рівня освітиВибір суб’єктів формування облікової політики залежить від обсягів діяльності підприємства, кваліфікації та рівня освіти облікових працівників, наявності платіжних засобів і є суто індивідуальним для кожного суб’єкта господарювання в конкретній економічній ситуації.

Рекомендації щодо формування облікової політики викладено у Методичних рекомендаціях щодо облікової політики підприємства, Рекомендації щодо формування облікової політики викладено у Методичних рекомендаціях щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 27. 06. 2013 р. №

Підприємства державного та комунального секторів економіки при розробці своєї облікової політики зобов’язані керуватися нормамиПідприємства державного та комунального секторів економіки при розробці своєї облікової політики зобов’язані керуватися нормами ПОЛОЖЕННЯ про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 19. 12. 2006 р. №

 Приймають рішення щодо вибору суб’єкта формування облікової політики СУБ’ЄКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ Приймають рішення щодо вибору суб’єкта формування облікової політики СУБ’ЄКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ делегування повноважень ФАКТОРИ, ЯКІ ВПЛИВАЮ ТЬ НА ФОРМ УВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ВИМ ОГИ ДО ФОРМ УВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 1. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП 1) аналіз бізнес — плану, вивчення установчих документів; 2) оцінка стратегії підприємства, ви значення тактичних і стратегічних цілей; 3) вивчення і оцінка стану бухгалтерського обліку (для діючих підприємств); 4) аналіз норм законодавства з бухгалтерського обліку 2. ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ Ні Так розробка в межах чинного законодавства вибір одного з наявних варіантів безумовне дотримання 4. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ 5. ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП впровадження обраної облікової політи ки, контроль за її дотриманням ВЛАСНИК УПРАВЛІНСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ 3. ВИБІР ЕЛЕМЕНТІВ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ЗА ОБ’ЄКТАМИ, ВИЗНАЧЕНИМИ НА ПОПЕРЕДНЬОМУ ЕТАПІ наявність альтернатив — них варіантів варіанти, регламентовані законодавством

Основним внутрішнім нормативним документом, який регулює питання організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві,Основним внутрішнім нормативним документом, який регулює питання організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, є розпорядчий документ, який містить обрані елементи облікової політики. В якості такого розпорядчого документу доцільно використовувати Положення про облікову політику.

Форма документу з облікової політики на рівні держави не встановлена! У Положенні проФорма документу з облікової політики на рівні держави не встановлена! У Положенні про облікову політику повинні передбачатися положення, які стосуються організації, техніки та методики бухгалтерського обліку, а також контролю й організації відповідальності.

 Загальні положення Техніка Організація законодавчі документи з питань організації і Загальні положення Техніка Організація законодавчі документи з питань організації і ведення бухгалтерського обліку в Україні критерії розмежування основних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів і МШП, нарах ування амортизації, оцінка запасів і готової продукції, списання витрат майбутніх періодів, нарахування резерву сумнівних боргів, облік і розподіл накладних витрат і їх включення до собівартості, створення фондів спеціального призначення технологія оброб ки облікової інформації (форма ведення бухгалтерського обліку); порядок захисту відомостей, які складають конфіденційну інформацію і комерційну таємницю підприємства; організація внутрішньо — господарського контролю; випадки залучення фахівців (сторонніх ос іб) для проведення інвентаризації специфічних для підприємства об’єктів майна та зобов’язань; порядок проведення інвентаризації окремих об’єктів з урахуванням особливостей діяльності підприємства; порядок контролю за діяльністю членів інвентаризаційної ком ісії і визначенням результатів інвентаризації, їх відповідальність за порушення інвентаризаційного процесу; перелік форм первинних документів, розроблених і затверджених підприємством; форми внутрішньої бухгалтерської звітності (склад і форми звітності, пе ріодичність складання і подання, відповідальні особи, їх контроль, користувачі звітності); графік документообороту; порядок зберігання документів, у т. ч. електронних, у архіві й доступ до нього, розробка номенклатури справ форма організації бухгалтерськог о обліку; організація роботи бухгалтерської служби (організаційно — розпорядчі документи); положення кадрової політики щодо облікових працівників; план організації роботи облікових працівників; порядок атестації бухгалтерів; система підбору персоналу та підв ищення його кваліфікації; правове, технічне та методичне забезпечення роботи облікових працівників; наукова організація праці; правила ділової етики; нормування і оплата праці; методика визначення чисельності облікових працівників, порядок приймання — переда чі справ при зміні бухгалтера Методика Положення про облікову політику

Важливе значення для оформлення облікової політики підприємства належить графіку документообороту, робочому плану рахунків,Важливе значення для оформлення облікової політики підприємства належить графіку документообороту, робочому плану рахунків, посадовим інструкціям, формам первинних документів, створеним на підприємстві, формам внутрішньої звітності та ін. Такі питання підлягають оформленню у вигляді додатків до Положення про облікову політику.

Відповідно до принципу послідовності підприємство повинно постійно (з року в рік) застосовувати обрануВідповідно до принципу послідовності підприємство повинно постійно (з року в рік) застосовувати обрану облікову політику. Однак у практичному житті можливі ситуації, коли необхідно вносити коригування в облікову політику, яке відбувається двома шляхами: внесення доповнень до положень облікової політики або внесення змін. Доповнення облікової політики не вимагають коригування фінансової звітності на відміну від її зміни.

 відбуваються події та операції, які відрізняються за змістом від попередніх подій та відбуваються події та операції, які відрізняються за змістом від попередніх подій та операцій; відбуваються події та операції, які не відбувалися раніше змінюються статутні умови; змінюються вимоги органу, який затверджує П(С)БО; нові положення облікової політики забезпечують достовірне відображення подій або операцій у фінансовій звітності Облікова політика підприємства Змінюється, якщо Не змінюється, якщо

Поряд з обліковою виділяють також балансову політику підприємства. Балансова політика – цеПоряд з обліковою виділяють також балансову політику підприємства. Балансова політика – це політика складання фінансової звітності за даними бухгалтерського обліку; сукупність рішень суб’єкта господарювання в межах законодавства щодо формування відображених у балансі таких об’єктів як: фінансовий результат, майно, зобов’язання та інші джерела фінансування для ефективної реалізації господарських задумів.

Об’єктом балансової політики є процес складання звітності. Інструментами балансової політики єОб’єктом балансової політики є процес складання звітності. Інструментами балансової політики є відповідне використання законодавчих положень, які дозволяють під час складання звітності серед різних способів, дозволених законодавством, обирати один. Балансова політика є складовою облікової політики підприємства, оскільки бухгалтерська звітність є результатом ведення бухгалтерського обліку.

ВИСНОВКИ ДО ЛЕКЦІЇ 1 1. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві повинні стосуватися компетенціїВИСНОВКИ ДО ЛЕКЦІЇ 1 1. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві повинні стосуватися компетенції власника або уповноваженого ним органу (посадової особи). 2. Підприємство самостійно визначає аспекти організації бухгалтерського обліку виходячи зі специфіки своєї діяльності. 3. Облікова політика затверджується розпорядчим документом по підприємству. Грамотно складений документ допоможе підприємству в організації обліку та формуванні фінансової звітності.