Скачать презентацию ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА ДОЦ Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ ДМ Скачать презентацию ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА ДОЦ Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ ДМ

5b08223bb5154e53223de3a9eed1af85.ppt

  • Количество слайдов: 18

ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА ДОЦ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ, ДМ ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА ДОЦ. Д-Р ПЕТКО САЛЧЕВ, ДМ

Съвременната лекарствена политика е насочена към l l l регулиране на условията и редът Съвременната лекарствена политика е насочена към l l l регулиране на условията и редът за разрешаване и контрол на производството на лекарствени средства; разрешаването за употреба в страната; регулиране провеждането на клинични изпитвания за проучване на качеството, ефективността и безопасността; регулиране и контрол на употребата на лекарствените средства; регулиране на вноса и износа; регулиране на търговията на едро и на дребно в страната с лекарства, предназначени за хуманната медицина; регулиране и контрол на рекламата; контрола върху лекарствата с цел осигуряване на качество, ефективност и безопасност; осигуряване на еднакъв достъп до лекарствени средства на всички граждани на страната; защита правата и интересите на гражданите; защита на равнопоставеността и сигурността на хората в неравностойно положение при осигуряване на лекарствени средства

Определения l l l Лекарства са вещества или лекарствени продукти, предназначени за приложение при Определения l l l Лекарства са вещества или лекарствени продукти, предназначени за приложение при хора. Лекарствен продукт е всеки краен продукт, който представлява вещество или комбинация от вещества, предназначени за лечение или профилактика на заболявания при хора, и се предлага за употреба в окончателна опаковка. Лекарствено вещество е всяка материя, независимо от произхода й, който може да бъде: – човешки (човешка кръв, продукти, получени от човешка плазма); – животински (микроорганизми, животински органи, екстракти, секрети, токсини, кръвни продукти); – растителен (микроорганизми, растения, части от растения, растителни екстракти, секрети); – химически (елементи, природни химически материали, синтетични или полусинтетични вещества).

Схема на основните „играчи” на фармацевтичния пазар Схема на основните „играчи” на фармацевтичния пазар

Пациентът в този пазар се влияе от следните фактори l l l цена (функция Пациентът в този пазар се влияе от следните фактори l l l цена (функция на търсенето и предлагането) – много често в здравеопазните системи тази цена е регулирана от държавата или от осигурителните дружества; информация – достатъчност или недостатъчност на информацията. Пациентът е зависим от решенията и информацията, която му се предоставя преди всичко от лекуващия го лекар и от фармацевта, който продава съответното лекарство; болка – често при вземане на решение за употреба на дадено лекарство и неговото закупуване пациента е воден от болка и неразположение, което го прави податлив на всяка информация и влияние от страна на други лица – лекари, фармацевти, познати и т. н. ; вяра – във вземането на решение пациента се основава на вярата – в силата и възможностите на медицината; в лекарството; в лекаря, който го изпитва; надежда – всяко действие, свързано с вземането на определено лекарство е надеждата, че то ще подобри състоянието и ще премахне болката и неразположението; страх – неизвестността от състоянието, в което се намира, съпроводено с болка и неразположение; липсата на достатъчно опит и информация - всичко това поражда страх в пациента, което допълнително го прави податлив на влияние и често манипулация от страна на трети лица.

Цели на останалите участници l l l Фармацевтичната индустрия – основната цел е все Цели на останалите участници l l l Фармацевтичната индустрия – основната цел е все повече продажби пределна цена за постигане на възможно най-голямата печалба. Разработване на все по-нови лекарства. Дистрибуторите на едро (продажбата на едро) – възможно по-голям оборот на повече лекарства при по-високи цени с цел максимално ниво на печалба. Аптеки (продажба на дребно) – голям оборот, при висока цена на лекарствата за постигане на печалба.

Лекарите – основни мотиви l l възможно най-добро лечение, без оглед на цената; постигане Лекарите – основни мотиви l l възможно най-добро лечение, без оглед на цената; постигане на признание от страна на пациентите за резултатите от лечение; възможни печалби от страна на фармацевтичната промишленост и дистрибуторите на едро при изписването на определени лекарства; спазване на регулациите, стандартите и нормативите, определени от различни правителствени и финансиращи органи.

Националната здравноосигурителна каса (осигурителните институции) l l Изработване на определени нормативи, стандарти и процедури Националната здравноосигурителна каса (осигурителните институции) l l Изработване на определени нормативи, стандарти и процедури за изписване на лекарствата; изработване на ценови листи и нива на реимбурсиране (възстановяване на разходите), което според процедурите може да бъде директно на производителите, директно на дистрибуторите на едро, директно на аптеките или на самите пациенти. Основна цел – повече лекарства, за повече хора при по ниски цени.

Правителството l l l l l защита интересите и правата на пациентите; изработване и Правителството l l l l l защита интересите и правата на пациентите; изработване и провеждане на базирана на доказателствата лекарствена политика; изработване на регулации, относно производството, продажбата и разпределението на лекарствата; контрол върху производството, продажбата и разпределението; лицензиране на производители, дистрибутори на едро и аптеки; поддържане на регистри; определяне на правилата за добра производствена практика; изработване на позитивни (негативни) листи за реимбурсиране на лекарствата от публичните фондове; разработване на правила и нормативи за начина и групите за реимбурсиране; изработване на национални програми.

Схема на взаимовръзките между регулаторните органи, производителите, търговците, осигурителите и потребителите Министерски съвет Комисия Схема на взаимовръзките между регулаторните органи, производителите, търговците, осигурителите и потребителите Министерски съвет Комисия по прозрачност Министерство на здравеопазването Комисия по цените Изпълнителна агенция по лекарствата Висш съвет по фармация Комисия по позитивен списък НЗОК Производители Търговци на едро (дистрибутори) Търговци на дребно (аптеки) Лечебни заведения Пациенти

Статус на регулацията и на интелектуалната собственост в областта на лекарствената политика в някои Статус на регулацията и на интелектуалната собственост в областта на лекарствената политика в някои Европейски страни, 2003 г. Регулаторни механизми Интелектуална собственост Страна Прозрачност Възможности за забавяне Съвместимост с регламентите на ЕС Мониторинг на пазара Чехия Естония Унгария Латвия Литва Полша Словакия Словения България Румъния Да Да Не Не Да Да Не Не Да Не Не Не Да Да Да Не Да Да Система за мониторинг Наличие на SPC 1 Приложение на поправката Болар2 Да +/Да Да Не Не Не Да Да Да Не Не 1 – SPC (Suplementary Protection Certificate) – допълнителен сертификат за защита – това означава разширяването на валидността на патента до 5 години за компенсиране на често дългия период между прилагането на патента и получаване на разрешителното за продажба; 2 Поправката Болар определя правото за гарантиране на възможност за регистрация на генерично лекарство педи изтичане на патента с цел осигуряване възможността на този продукт да навлезе на пазара веднага след изтичане на патента на оригиналния продукт. Източник: Адаптирано по Mc. Kee at all. Health Policy and European Union enlargement. European Observatory on Health System and Policies Series. Open University Press. 2004

Ценообразуване в някои Европейски страни Б ъ л г а р и я Методология Ценообразуване в някои Европейски страни Б ъ л г а р и я Методология на ценообразуването на вносните фармацевтични продукти Свободни цени Средна цена Търговска надценка Договорена цена Други Комбиниран метод Ценообразуване и реимбурсиране Заедно Отделно Регулаторни бариери Периодично намаление на цените Фиксиран фармацевтичен бюджет Отделен бюджет за „Скъпоструващи” Други Е с т о н и я У н г а р и я Л а т в и я Л и т в а х х Ч е х и я х х П о л ш а х х Р у м ъ н и я х х х С л о в а к и я С л о в е н и я х х х х Източник: Адаптирано по Mc. Kee at all. Health Policy and European Union enlargement. European Observatory on Health System and Policies Series. Open University Press. 2004 х х х х

Режим на лицензиране и срокове към края на 2005 МЗ Включване в реимбурсния списък Режим на лицензиране и срокове към края на 2005 МЗ Включване в реимбурсния списък на НЗОК Веднъж годишно Включване в позитивния лекарствен списък Веднъж годишно Регистрация на цената на лекарствения продукт 80 дни Регистрация на лекарствения продукт (разрешение за употреба) 210 дни

Елементи при регистриране на цената на лекарствен продукт (ценообразуване) Местен производител Чужд производител Лекарства Елементи при регистриране на цената на лекарствен продукт (ценообразуване) Местен производител Чужд производител Лекарства с лекарско предписания (ethical products) Лекарства без лекарско предписания (ОТС) Производствена (CIP) цена Производствена (ex-work) цена Производствена цена (А) ДДС – 20% (Б) Търговска надценка (Д = В+Г) Търговец на едро 7 -10 % (В) Търговец на дребно 20 -28% (Г) Крайна цена (А*Б) + Д

Фармацевтичен пазар в България (1999 -2002) Фармацевтичен пазар в България (1999 -2002)

Разходи за лекарства и общи разходи за здравеопазване (% от БВП) Разходи за лекарства и общи разходи за здравеопазване (% от БВП)

Разходи за лекарства към общите обществени разходи (МЗ, НЗОК, общини) за здравеопазване в млн. Разходи за лекарства към общите обществени разходи (МЗ, НЗОК, общини) за здравеопазване в млн. лв. (1999 -2003)

Реимбурсен пазар (МЗ И НЗОК) в брой лекарствени продукти (2000 -2002) Реимбурсен пазар (МЗ И НЗОК) в брой лекарствени продукти (2000 -2002)