Лейкоциттік формуланы, лимфоциттерді абсолюттік ж не ң

Скачать презентацию Лейкоциттік формуланы, лимфоциттерді абсолюттік ж не ң Скачать презентацию Лейкоциттік формуланы, лимфоциттерді абсолюттік ж не ң

leykocittіk_formulany,_limfocitterdің_absolyuttіk_ghәne_salystyrmaly_sanyn_esepteu.ppt

 • Размер: 3.9 Мб
 • Автор: Белгісіз Адам
 • Количество слайдов: 62

Описание презентации Лейкоциттік формуланы, лимфоциттерді абсолюттік ж не ң по слайдам

 Лейкоциттік формуланы, лимфоциттерді абсолюттік ж не ң ә салыстырмалы санын есептеу Лейкограмманы Лейкоциттік формуланы, лимфоциттерді абсолюттік ж не ң ә салыстырмалы санын есептеу Лейкограмманы сараптау Клиникада иммунитетті Т ң — ж не ә В -ж йелерін ба алауды ү ғ ң зертханалы дістері қ ә

 Д рігерә - иммунолог а аралу себептері: қ қ Жиі айталанатын ж Д рігерә — иммунолог а аралу себептері: қ қ Жиі айталанатын ж не созылмалы абыну қ ә қ процесстері (бронхит, пневмония, жедел респираторлы аурулар, ЛОР қреспираторлы аурулар, ЛОРқ -м шелеріні ү ң созылмалы аурулары, фурункулез )) Жедел абыну ауруларыны , травмаларды за қ ң ң ұ қЖедел абыну ауруларыны , травмаларды за қ ң ң ұ қ жазылуы Дене ызуыны белгісіз себептермен к терілуі қ ң ө (( 37, 5 С 0 — тан жо ары, лсіздік, тез шаршау, ғ ә терлегіштік, с йек ж не б лшы еттерді рысуы, ү ә ұ қ ң құтерлегіштік, с йек ж не б лшы еттерді рысуы, ү ә ұ қ ң құ буындарды ауырсынуы) ңбуындарды ауырсынуы)ң Аллергиялы ауруларды болуы қ ңАллергиялы ауруларды болуық ң Урогениталді инфекциялар (хламидиоз, уроплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, т. б. )

 Д рігерә - иммунолог а аралу себептері: қ қ Рецидивті герпевирусты инфекциялар Д рігерә — иммунолог а аралу себептері: қ қ Рецидивті герпевирусты инфекциялар қ ( арапайым герпес, цитомегаловирусты қ қ( арапайым герпес, цитомегаловирусты қ қ инфекция, папиллома вирусы, Эпштейн — Барр вирусы) Экзематозды дерматит Ас орыту м шелеріні созылмалы аурулары қ ү ң (жара ауруы, гастрит, холецитит, панкреатит, ішек дисбактериозы) Ж ктілік үЖ ктілікү Егде адамдарда иммунды ж йені қ ү ңЕгде адамдарда иммунды ж йені қ ү ң ж мысын жа сарту ма сатында ұ қ қж мысын жа сарту ма сатындаұ қ қ

 Лейкоциттік формула - - рт рлі ә ү лейкоциттерді ( ңлейкоциттерді (ң Лейкоциттік формула — — рт рлі ә ү лейкоциттерді ( ңлейкоциттерді (ң лимфоциттер, моноциттер, нейтрофилдер, эозинофилдер, базофилдер ) пайызды атынасы. қ қ А*4000*20 Х = ———— — 1600 ХХ – 1 мкл анда ы лейкоциттер саны; қ ғ АА – 100 лкен т ртб рыштарда ы лейкоциттер саны; ү ө ұ ғ 4000 – бір кіші т ртб рышты к лемі; ө ұ ң ө 20 20 – анды араластыру д режесі; қ ә 1600 – – лейкоциттерды саны аны тал ан кіші т ртб рыштарды ң қ ғ ө ұ ң саны

 а*250*20 Х = ------- -- -------а*50 100100 ХХ – 1 мкл анда а*250*20 Х = ——- — ——-а*50 100100 ХХ – 1 мкл анда ы лейкоциттер саны; қ ғ аа – 100 лкен т ртб рыштарда ы лейкоциттер саны; ү ө ұ ғ 250250 – бір л үлү кенкен т ртб рышты к лемі; ө ұ ң ө 20 20 – анды араластыру д режесі; қ ә 100100 – – лейкоциттерды саны аны тал ан кіші т ртб рыштарды ң қ ғ ө ұ ң саны

 Есептеу камерасы ортасында 0, 1 мм ойы ы бар алы шыны Есептеу камерасы ортасында 0, 1 мм ойы ы бар алы шыны пластина. ғ қ ң Камераны т бінде 2 Горяев торы орналас ан. Торды жанынада тегіс ң ү қ ң шыны пластиналары бар, оны стіне жап ыш шыны ойылады. ң ү қ қ

 рбір Горяев торы 225 лкен т ртб рыштардан т рады, оларды 25 рбір Горяев торы 225 лкен т ртб рыштардан т рады, оларды 25 та ы Ә ү ө ұ ұ ң ғ да 16 кіші т ртб рыштар а б лінген. лкен т ртб рышты жаны 0, 2 мм-ге ө ұ ғ ө Ү ө ұ ң те ң , кіші т ртб рышты жаны — 4 есе кем (0, 05 мм). Сонымен, лкен ө ұ ң ү т ртб рышты к лемі 0, 04 мм 2 (4 x 10 -2 мм 2), кіші т ртб рышты ө ұ ң ө ө ұ ң к лемі — ө 0, 0025 мм 2 (25 x 10 -4 мм 2) райды. құ

 рбір кіші т ртб рышта оны Ә ө ұ ң ішінде, т рбір кіші т ртб рышта оны Ә ө ұ ң ішінде, т ртб рышты сол ж не ө ұ ң ә жо ары шегарасында орналас ан ғ қ лейкоциттер саналады. Б л бір ұ лейкоцитті екі рет санап кетпеу шін ма ызды. ү ң

 Адамны алыпты лейкоциттік ң қ формуласыны к рсеткіштері: ң ө 1 Адамны алыпты лейкоциттік ң қ формуласыны к рсеткіштері: ң ө 1 мкл- ы ғ лейокоциттер саны ББ ЭЭ НН Лф. Лф ММ Мц. Мц Мтм Тн. Тн Сн. Сн 6000 0 -10 -1 %% 2 -4% — 0 -1% 3 -5% 51 -67% 21 -35% 4 -8% Б – базофилдер Тн – тая ша ядролы нейтрофилер қтая ша ядролы нейтрофилерқ Э – эозинофилдер Сн – сегментті ядролы нейтрофилдер Н – нейтрофилдер Лф – лимфоциттер Мц – миелоциттер М — моноциттер Мтм – метамиелоциттер

 Лейкоциттерді жас а байланысты ң қ к рсеткіштері өк рсеткіштеріө Жасы Лейкоциттер, Лейкоциттерді жас а байланысты ң қ к рсеткіштері өк рсеткіштеріө Жасы Лейкоциттер, мы /мкл ңмы /мклң Жасы Лейкоциттер, мы /мклң 12 са ат ғ 12 са атғ 13, 0 — 38, 0 2 жас 6, 0 – 17, 0 1 к н ү 1 к нү 9, 4 – 34, 0 4 жас 5, 5 – 15, 5 1 апта 5, 0 – 21, 0 6 жас 5, 0 – 14, 5 2 апта 5, 0 – 20, 0 8 -12 жас 4, 5 – 13, 5 4 апта 5, 0 – 19, 5 14 -16 жас 4, 5 – 13, 0 2 ай 5, 5 – 18, 0 18 жас 4, 5 – 12, 5 4 -12 ай 6, 0 – 17, 5 20 жас 4, 5 – 1 11 , 5, 5 Ересек адамдар 4, 4 – 11,

 Лейкоцитоз Физиологиялы қ лейкоцитоз: ауырсыну, то у, ңауырсыну, то у, Лейкоцитоз Физиологиялы қ лейкоцитоз: ауырсыну, то у, ңауырсыну, то у, ң физикалы к ш т су, қ ү үфизикалы к ш т су, қ ү ү эмоциялы к ш т су, қ ү үэмоциялы к ш т су, қ ү ү менструация, босану кезінде, к н ж не ү ә ультрак лгін ү с улелеріні сері ә ң әс улелеріні серіә ң ә Патологиялы қПатологиялық лейкоцитоз: абыну процестері, қ жедел бактериялы қжедел бактериялы қ ж не әж неә вирусты қвирусты қ инфекциялар, к йік, травма, шок, үк йік, травма, шок, ү операциялар, атерлі қ ісіктер, жедел лейкоздар

 Лейкопения: Ж йелі ызыл жегі, ревматоидты артритү қ қ Сульфаниламидтерді, левомицетинді, Лейкопения: Ж йелі ызыл жегі, ревматоидты артритү қ қ Сульфаниламидтерді, левомицетинді, анальгетиктерді, стероидты емес абыну а арсы д рілік заттарды, қ қ ғ қ әстероидты емес абыну а арсы д рілік заттарды, қ қ ғ қ ә тиреостатиктерді, цитостатиктерді абылдау қтиреостатиктерді, цитостатиктерді абылдауқ Ионды с улені сері қ ә ң әИонды с улені серіқ ә ң ә Лейкозды кейбір т рлері (жедел лейкозды алейкемиялы ң ү ң қЛейкозды кейбір т рлері (жедел лейкозды алейкемиялы ң ү ң қ кезе і ж не т. б. ) ң әкезе і ж не т. б. )ң ә Спленомегалия С йек кемігіні гипо- немесе аплазиясы ү ңС йек кемігіні гипо- немесе аплазиясыү ң Мегалобластты анемиялар қМегалобластты анемияларқ Анафилаксиялы шок қАнафилаксиялы шокқ Кахексия

 Нейтрофил Нейтрофил

 Нейтрофилдерді (сегментті ядролы) жас а ң қ байланысты к рсеткіштері өбайланысты к Нейтрофилдерді (сегментті ядролы) жас а ң қ байланысты к рсеткіштері өбайланысты к рсеткіштеріө Жасы Нейтрофилдер, %% <> 15 жас 47 — 72 5 -7 жас 38 – 58 Тая ша ядролы нейтрофилдер: 1 -5 қ %

 Нейтрофилез (нейтрофилия): Бактериялы , са ырау ла ты, спирохетті, кейбір вирусты Нейтрофилез (нейтрофилия): Бактериялы , са ырау ла ты, спирохетті, кейбір вирусты , қ ң құ қ қ риккетсиозды, паразиттік инфекциялар абыну процестері Қ Операциядан кейінгі жа дай ғ лпаларды ишемиялы некроздалуы Ұ ң қ Эндогенді интоксикациялар ( ант диабеті, уремия, эклампсия, қ гепатоцитттерді некроздалуы) ң Физикалы ж не эмоциялы к ш т су, стресс, ысты пен қ ә қ ү ү қ суы ты сері, ауырсыну, к йік, босану, ж ктілік, ор у, қ ң ә ү ү қ қ ашулану, уану қ атерлі ісіктер Қ Кейбір д рілік заттарды абылдау, мысалы, кортикостероидтар, ә қ гепарин, ацетилхолин ор асынмен, инсектицидтермен улану Қ ғ

 Нейтропения: Кейбір бактериялы (іш с зегі, паратиф, бруцеллез), қ ү вирусты Нейтропения: Кейбір бактериялы (іш с зегі, паратиф, бруцеллез), қ ү вирусты (грипп, ызылша (корь), қ қ желшешек (ветряная оспа ) , вирусты гепатит, ызамы (краснуха)) қ қ қ инфекциялар, егде жасата ы ж не лсіз адамдарда за а ғ ә ә ұ ққ созыл ан инфекциялар ғ ан ж йесіні аурулары Қ ү ң Гиперспленизм Туа біткен нейтропения Чедиак-Хигаси синдромы Д рілік нейтропения ә

 Эозинофил Эозинофил

 Эозинофилдерді жас а байланысты ң қ к рсеткіштері өк рсеткіштеріө Жасы Эозинофилдер, Эозинофилдерді жас а байланысты ң қ к рсеткіштері өк рсеткіштеріө Жасы Эозинофилдер, %% <> 5 жас 1 –

 Эозинофилия: Организмні аллергиялы сенсибилизациялануың қ Д рілік аллергия ә Тері аурулар Эозинофилия: Организмні аллергиялы сенсибилизациялануың қ Д рілік аллергия ә Тері аурулар (экзема, герпес т різді дерматит) ә Паразиттік инвазиялар (лямблиоз, эхинококкоз, аскаридоз, трихинеллез, описторхоз, т. б. ) Ж палы ауруларды жедел кезе і (скарлатина, желшешек, ұқ ң ң туберкулез, ж палы мононуклеоз, гонорея) ұқ атерлі ісіктер ( сіресе метастаздал ан ж не некроздал ан). Қ ә ғ ан т зу ж йесіні пролиферативті аурулары Қ ү ү ң (лимфогрануломатоз, миелопролиферативті аурулар, спленэктомиядан кейінгі жа дай, гиперэозинофилді синдром) ғ Д некер лпаны абынуы (т йінді периартериит, ревматиодты ә ұ ң қ ү қ артрит, ж йелі склеродермия) ү

 Эозино пения : : абыну ауруыны бастап ы кезе іҚ ң Эозино пения : : абыну ауруыны бастап ы кезе іҚ ң қ ң Ауыр ірі ді инфекциялар ң Шок, стресс рт рлі химиялы осындылармен, ауыр металдармен Ә ү қ қ улану

 Базофил – 0 -1  Базофил – 0 -1 %%

 Базофилия : : Желшешек Та амды ж не д рілік заттар Базофилия : : Желшешек Та амды ж не д рілік заттар а жо ары сезімталдығ қ ә ә ғ ғ қ Б где а уыз а арсы реакция ө қ ғ қБ где а уыз а арсы реакцияө қ ғ қ Нефроз Созылмалы гемолизистік анемия Спленэктомиядан кейінгі жа дай ғСпленэктомиядан кейінгі жа дайғ Ходжкин ауруы Созылмалы миелолейкоз Микседема (гипотиреоз)

 Лимфоцит Лимфоцит

 Лимфоциттерді жас а байланысты ң қ к рсеткіштері өк рсеткіштеріө Жасы Лимфоциттер, Лимфоциттерді жас а байланысты ң қ к рсеткіштері өк рсеткіштеріө Жасы Лимфоциттер, %% <> 15 жас 1919 — — 33 77 2 -5 жас 33 33 –

 Лимфоцитоз : : Ж палы аурулар: ж палы мононуклеоз, вирусты гепатит, Лимфоцитоз : : Ж палы аурулар: ж палы мононуклеоз, вирусты гепатит, ұқ ұқ қ цитомегаловирусты инфекция, к кж тел, жедел респираторлы қ ө ө қ вирусты инфекция, токсоплазмоз, герпес, ызамы , АИВ-инфекция қ қ қ ан ж йесіні аурулары: созылмалы лимфолейкоз, лимфома Қ ү ң Тетрахлорэтанмен, ор асынмен, мырышпен улану қ ғ Кейбір д рілік заттарды сері: леводопа, фенитоин, наркотикалы ә ң ә қ анальгетиктер

 Лимфопения : : Жедел инфекциялар Милиарлы туберкулез Лимфогрануломатоз Ж йелі ызыл Лимфопения : : Жедел инфекциялар Милиарлы туберкулез Лимфогрануломатоз Ж йелі ызыл жегіү қ Б йрек жетіспеушілігі ү атерлі ісіктерді терминалді кезе дері Қ ң ң Иммунтапшылы тар қ Рентгенотерапия Д рілік заттар: хлорамбуцил, аспарагиназа, глюкокортикоидтар, антилимфациттік сары су ә

 Моноцит Моноцит

 Моноциттерді жас а байланысты ң қ к рсеткіштері өк рсеткіштеріө Жасы Моноциттер, Моноциттерді жас а байланысты ң қ к рсеткіштері өк рсеткіштеріө Жасы Моноциттер, %% <> 15 жас 3 —

 Моноцитоз : : Вирусты , са ырау ла ты, протозойлы, риккетсиозды Моноцитоз : : Вирусты , са ырау ла ты, протозойлы, риккетсиозды инфецияларқ ң құ қ Грануломатоздар: туберкулез, сисфилис, бруцеллез, саркаидоз Ж йелі коллагеноздар: ревматоидты артрит, т йінді периартариит ү қ ү ан ж йесіні аурулары: созылмалы моноциттік ж не Қ ү ң ә миеломоноциттік лейкоз, лимфогрануломатоз Фосформен, тетрахлорэтанмен улану

 Моноцитопения : : Апластикалы анемия (с йек кемігіні за ымдануы)қ ү Моноцитопения : : Апластикалы анемия (с йек кемігіні за ымдануы)қ ү ң қ Лейкоз Пиогенді инфекциялар

 Нейтрофил Базофил. Эозин офил Лимфоцит Моноцит Нейтрофил Базофил. Эозин офил Лимфоцит Моноцит

 Иммунды статус қ – – б л иммунды ж йе ұ қ Иммунды статус қ – – б л иммунды ж йе ұ қ ү жа дайыны кешенді к рсеткіші, ғ ң өжа дайыны кешенді к рсеткіші, ғ ң ө иммунды ж йе м шелеріні қ ү ү ңиммунды ж йе м шелеріні қ ү ү ң функционалды белсенділігіні санды қ ң қфункционалды белсенділігіні санды қ ң қ ж не сапалы сипаттамасы ә қ

 Иммунды статусты ба алау а қ ғ ғ к рсеткіштер: ө Адамны Иммунды статусты ба алау а қ ғ ғ к рсеткіштер: ө Адамны денсаулы жа дайын (денсаулы ку лігін) зерттеу ң қ ғ қ әАдамны денсаулы жа дайын (денсаулы ку лігін) зерттеуң қ ғ қ ә Иммунды ж йені біріншілік ж не екіншілік тапшылы тары қ ү ң ә қИммунды ж йені біріншілік ж не екіншілік тапшылы тарық ү ң ә қ Жедел ж не созылмалы бактериялы , вирусты , паразиттік ә қ қ инфекциялар Аутоиммунды ауруларды диагностикалау қАутоиммунды ауруларды диагностикалауқ Аллергиялы аурулар қАллергиялы ауруларқ атерлі, иммунопролиферациялы ауруларды диагностикалау Қ қатерлі, иммунопролиферациялы ауруларды диагностикалауҚ қ Ірі ді ңІрі дің — абыну процестерді барысын ба ылау (мониторинг)қ ң қ Иммунсупрессиялы , иммуностимуляциялы терапия ба ылау қ қ қИммунсупрессиялы , иммуностимуляциялы терапия ба ылауқ қ қ лпалар мен м шелерді к шіруге донорларды та дау ж не Ұ ү ө ң ә трансплантациядан кейінгі ас ынуларды диагностикалау қ

 Лейкограмманы сараптау ережелері: 1. 1. Лейкограмманы кешенді талдау рбір к рсеткіштерді ә Лейкограмманы сараптау ережелері: 1. 1. Лейкограмманы кешенді талдау рбір к рсеткіштерді ә ө б лек ба ала аннан аса а паратты болып табылады ө ғ ғ қб лек ба ала аннан аса а паратты болып табыладыө ғ ғ қ 2. 2. Лейкограмманы талдау клиникалы к ріністерді қ ө бай аумен бірге ж ргізіледі қ ү 3. 3. Иммунограмманы бір рет ба ала аннан динамикада ғ ғ зерттеген те ма ызды: ауруды басында, емдеу ө ң ң барысында ж не емдеу ая тал аннан кейін ә қ ғбарысында ж не емдеу ая тал аннан кейінә қ ғ 4. 4. Диагностика шін нау асты жеке денсаулы ку лігі ү қ ң қ ә мен мір с ретін ортасы ма ызды: радиация айма ы ө ү ң ғмен мір с ретін ортасы ма ызды: радиация айма ыө ү ң ғ

 Иммунитетті Тң -ж йеү с ін ба алауды зертханалы дістері ғ ң Иммунитетті Тң -ж йеү с ін ба алауды зертханалы дістері ғ ң қ ә

 Иммунитетті Тң -- ж йесін ба алауды ү ғ ң 1 -де Иммунитетті Тң — ж йесін ба алауды ү ғ ң 1 -де гейдегі сынамалары: ң Лимфоциттерді жалпы санын аны тау ң қЛимфоциттерді жалпы санын аны тауң қ Жетілген Т — лимфоциттерді ( ңлимфоциттерді (ң CD 3 ) ж не екі ә негізгі субпопуляцияларыны (хелпер ңнегізгі субпопуляцияларыны (хелперң /индуктор CD 4 ж не киллер/супрессор ә CD 8 )) пайызы мен абсолюттік санын аны тау қабсолюттік санын аны тауқ

 Иммунитетті Тң -- ж йесін ба алауды ү ғ ң 2 -де Иммунитетті Тң — ж йесін ба алауды ү ғ ң 2 -де гейдегі сынамалары: ң Цитокиндерді (ИЛ ңЦитокиндерді (ИЛң -2, ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-6, гамма-интерферон, ІНФ ж не т. б. ) б лінуін ә ө аны тау қаны тауқ ТТ — лимфоциттерді беткей мембранасында ы ң ғ белсенді молекулаларды аны тау қбелсенді молекулаларды аны тауқ Адгезия молекулаларын аны тау қАдгезия молекулаларын аны тауқ Тері сынамалары ар ылы аллергиялы қ қТері сынамалары ар ылы аллергиялы қ қ реакцияларды аны тау қреакцияларды аны тауқ

 Иммунитетті Тң -- ж йесін ба алауды ү ғ ң дістері: ә Иммунитетті Тң — ж йесін ба алауды ү ғ ң дістері: ә ЕЕ — розетка т зу (Е үрозетка т зу (Еү -РОК )) Теофилинмен ж теме жасау дісі: Т-хелперлер ү ә мен Т-супрессорларды аны тау дісі қ әТ-супрессорларды аны тау дісіқ ә Лимфоциттерді бластты трансформациялану ң реакциясы (РБТЛ) Лейкоциттерді миграциялануын тежеу ң реакциясы (РТМЛ) Цитокиндерді ндірілуін аны тау ң ө қЦитокиндерді ндірілуін аны тауң ө қ

 Т-Т- лимфоциттерді ерекшеліктері: ң 1. 1. Бластты трансформациялану а абілетті ғ қБластты Т-Т- лимфоциттерді ерекшеліктері: ң 1. 1. Бластты трансформациялану а абілетті ғ қБластты трансформациялану а абілеттіғ қ 2. 2. Мембранасында ой эритроциттеріне қ рецепторлар бар 3. 3. Иммуноглобулиндерді ңИммуноглобулиндерді ң Fc-Fc- фрагментіне рецепторлары бар, Т — супрессорларда Ig. G Fc-Fc- фрагментіне ж не теофиллинге, ал ә Т-Т- хелперлерде Ig. M Fc-Fc- фрагментіне рецепторлар бар

 ТТ -- лимфоциттерді санын аны тауң қ 1. 1. нау асты ТТ — лимфоциттерді санын аны тауң қ 1. 1. нау асты қ ңнау асты қ ң 10 10 мл аны гепарині бар пробирка а алынадық ғ 2. 2. фиколл — верографин ( лимфоциттерді б ліп алу шін) ө ү оспасына жаймен йылады қ құоспасына жаймен йыладық құ 3. 3. центрифугада айналдырылады 4. 4. эритроциттер пробирканы т біне ш геді, ал лимфоциттер ң ү ө фиколл — верографин ж не плазманы шегарасында жі ішке ә ң ң абат болып орналасады қабат болып орналасадық 5. 5. лимфоциттер абаты жаймен алынады қлимфоциттер абаты жаймен алынадық 6. 6. 2 -4 х10 99 // мл концентрациясына дей ін жеткізіледі 7. 7. 1: 1 атынаста ой эритроциттері осылады қ қ қатынаста ой эритроциттері осыладық қ қ 8. 8. 10 минут 3737 00 C C температурада инкубацияланады 9. 9. айта центрифугада айналдырылады қайта центрифугада айналдырыладық 10. бірнеше са ат а ғ қ 4400 CC м здат ыш а салынадыұ қ қ 11. Горяев камерасында люминесцентті микроскоп астында лимфоциттерді абсолюттік саны есептеледі ңлимфоциттерді абсолюттік саны есептеледің ТТ — лимфоциттерді алыпты де гейі ң қ ң – – лимфоциттерді ң жалпы саныны ңжалпы саныны ң 50 -70 %% райды. құ

 Центрифуга Центрифуга

 Розетка т зу сынамасы ү – – б л шеткі анда ы Розетка т зу сынамасы ү – – б л шеткі анда ы ұ қ ғ ТТ — лимфоциттерді санын аны тау дісі. діс ң қ ә Ә ТТ — лимфоциттерді барлы субпопуляцияларында ң қ ой эритроцитіне рецепторларды болуымен ж не қ ң ә ТТ — лимфоциттерді олармен ты ыз байланысу ң ғ (розетка) абілетіні болуымен негізделеді қ ң(розетка) абілетіні болуымен негізделедіқ ң

 Белсенді Т -- лимфоциттерді аны тауқ Белсенді Т -- лимфоциттер – – Белсенді Т — лимфоциттерді аны тауқ Белсенді Т — лимфоциттер – – б л ұ инкубациясыз розетка т зе алатын ү жасушалар алыпты жа дайда шеткі анда Қ ғ қ 23 -40% белсенді Т -л-л имфоциттер аны талады қ аны таладық

 ТТ -- лимфоциттерді субпопуляцияларын аны тауң қ 1. 1. діс теофиллинге сезімтал ТТ — лимфоциттерді субпопуляцияларын аны тауң қ 1. 1. діс теофиллинге сезімтал ж не резистентті лимфоциттерді Ә ә аны тау а негізделеді. қ ғ 2. 2. ТТ — супрессорларды мембранасында теофиллинге рецепторлар бар ң (теофиллинге сезімтал жасуша), олар теофиллинмен байланыс ан қ кезде ой эритроциттерімен розетка т зу реакциясын тежейді. қ ү 3. 3. ТТ — хелперлерде м ндай рецепторлар жо (теофиллинге резистентті ұ қ жасуша), сонды тан теофиллинді ос ан жа дайда да б л қ қ қ ғ ұ жасушалар ой эритроциттерімен розетка т зеді. қ ү алыпты жа дайда Т Қ ғалыпты жа дайда ТҚ ғ — супрессорлар мен Т — хелперлерді ң 1: 3 атынаста болады. қатынаста болады. қ

 Лейкоциттерді миграциялану тежеу реакциясың Лейкоциттерді миграциялану тежеу реакциясың

 Иммунитетті Вң -ж йесін ү ба алауды зертханалы дістері ғ ң қ Иммунитетті Вң -ж йесін ү ба алауды зертханалы дістері ғ ң қ ә

 Иммунитетті Вң -- ж йесін ба алауды ү ғ ң 1 -де Иммунитетті Вң — ж йесін ба алауды ү ғ ң 1 -де гейдегі сынамалары: ң Шеткі анда ы В қ ғШеткі анда ы Вқ ғ — лимфоциттерді пайызы мен ң абсолюттік санын аны тау қабсолюттік санын аны тауқ Сары суда G, M, A, E иммуноглобулиндерін аны тау қ

 Иммунитетті Вң -- ж йесін ба алауды ү ғ ң 2 -де Иммунитетті Вң — ж йесін ба алауды ү ғ ң 2 -де ңң гейдегі сынамалары: G G иммуноглобулиндеріні субкластарын ң аны тау қаны тауқ Секреторлы қСекреторлы қ Ig. A аны тауқ А уызды ж не полисахаридті антигендерге қ ә арсы спецификалы антиденелерді аны тау қ қ қарсы спецификалы антиденелерді аны тауқ қ қ Пролиферативті абілетін аны тау қ қПролиферативті абілетін аны тауқ қ

 Иммунитетті Вң -- ж йесін ба алауды ү ғ ң дістері: ә Иммунитетті Вң — ж йесін ба алауды ү ғ ң дістері: ә ЕАКЕАК — розетка т зу (ЕАК үрозетка т зу (ЕАКү -РОК )) ЕТЕТ — розетка т зу (ЕТ үрозетка т зу (ЕТү -РОК )) Манчини реакциясы: A, M, G иммуноглобулиндері де гейін аны тау дісі ң қ әде гейін аны тау дісің қ ә ИФА: Е иммуноглобулині де гейін аны тау дісі ң қ әиммуноглобулині де гейін аны тау дісің қ ә ИФА: ж палы ж не ж палы емес антигендерге ұқ ә ұқ арсы спецификалы антиденелерді аны тау қ қ қарсы спецификалы антиденелерді аны тауқ қ қ Циркуляцияда ы иммунды комплекстерді аны тау ғ қ қ (ЦИК)

 ВВ -лимфоциттерді санын аны тауң қ ВВ -лимфоциттерді санын аны тау ВВ -лимфоциттерді санын аны тауң қ ВВ -лимфоциттерді санын аны тау ң қ-лимфоциттерді санын аны тауң қ дісі б л ә ұ жасушаларды бетінде иммуноглобулиндерге ң ж не комплементке спецификалы ә қж не комплементке спецификалы ә қ рецепторларды болуымен негізделеді. ңрецепторларды болуымен негізделеді. ң Шеткі анда алыпты жа дайда қ қ ғ ВВ — лимфоциттер 30 -35% райды. құ

 Реакцияны ою а ой эритроциттеріне арсы қ ғ қ қ антиденелері ( Реакцияны ою а ой эритроциттеріне арсы қ ғ қ қ антиденелері ( Ig. M ) бар анти сары су ( оянды ой қ қ эритроциттерімен иммунизациялау ар ылы алынады) қэритроциттерімен иммунизациялау ар ылы алынады)қ ж не ә рамында комплемент бар тыш анны сары суы ажет. құ қ ң қрамында комплемент бар тыш анны сары суы ажет. құ қ ң қ ЕАКЕАК — розетка т зу сынамасы үрозетка т зу сынамасыү

 Спецификалы гуморалды иммунитетті қ қ зерттеу: ан сары суында рт рлі Спецификалы гуморалды иммунитетті қ қ зерттеу: ан сары суында рт рлі иммуноглобулиндерді Қ ә ү ңан сары суында рт рлі иммуноглобулиндерді Қ ә ү ң рамын аны тау (радиалді иммунодиффузия құ қ (РИД)) Спецификалы антиденелерді рамын аны тау қ ң құ қСпецификалы антиденелерді рамын аны тауқ ң құ қ Циркуляцияда ы иммунды комплекстерді ғ қ аны тау қаны тауқ

 Радиалді иммунодиффузия дісіә Радиалді иммунодиффузия дісіә

 Иммуноглобулиндерді орташа рамы ң құ (ересек адамдарда) Ig. Ig ан сары Иммуноглобулиндерді орташа рамы ң құ (ересек адамдарда) Ig. Ig ан сары суында м лшері Қ өан сары суында м лшеріҚ ө %% Ig М 0, 5 -1, 9 г/л 6%6% Ig. G 8 -16, 8 г/л 75 -80 %% Ig. А 1, 4 -4, 2 г/л 13%13% Ig. Е 0, 00005 -0, 00003 г/л 0, 002% Ig. D 0, 03 -0, 04 г/л 1%1%

 Спецификалы антиденелерді рамын қ ң құ аны тау қаны тауқ Спецификалы антиденелерді рамын қ ң құ аны тау қаны тауқ

 Эритроциттерге арсы антиденелерді қ аны тау (Кумбс реакциясы) қаны тау (Кумбс реакциясы)қ Эритроциттерге арсы антиденелерді қ аны тау (Кумбс реакциясы) қаны тау (Кумбс реакциясы)қ

 Иммунды комплекстерді аны тау қ қ Радиоиммунды діс қ әРадиоиммунды Иммунды комплекстерді аны тау қ қ Радиоиммунды діс қ әРадиоиммунды дісқ ә

 ЕСЕП 11 НН ау ас йел қ ә 34 34 жаста. ЕСЕП 11 НН ау ас йел қ ә 34 34 жаста. ан ысымы жо арылауына ж не Қ қ ғ ә басыны ауруына байланысты 8 к н бойы анальгин, аминазин ң ү ж не резерпинні жалпы 60 таблеткасын абылда ан. ә ң қ ғж не резерпинні жалпы 60 таблеткасын абылда ан. ә ң қ ғ Кенеттен жалпы жа дайы нашарлап, дене ызуы к терілген, ғ қ өКенеттен жалпы жа дайы нашарлап, дене ызуы к терілген, ғ қ ө жалпы лсіздік ж не ж тын анда тама ында ауырсыну пайда ә ә ұ ғ ғ бол ан. ан сараптамасын ж ргізгенде Эр – 3, 9 х1012 /л, Нв – ғ Қ ү 130 г/л, ЦП – 0, 9, Тр – 210 х109 /л, Л – 0, 9 х109 /л, лейкоциттік формулада: Сн – 12%, Лф – 73%, М – 15% аны талды. қ аны талды. қ згерістерді т зілуіні механизмі андай? Ө ң ү ң қ

 ЕСЕП 22 Нау ас қ 52 52 жаста. Аурухана а миокард инфаркты ЕСЕП 22 Нау ас қ 52 52 жаста. Аурухана а миокард инфаркты диагнозымен ғ алын ан. Т скен кезіндегі ан сараптамасында Эр – ғ ү қ 4, 4 х1012 /л, Нв – 125 г/л, ЦП – 0, 95, Тр – 240 х109 /л, Л – 18 х109 /л. Лейкоциттік формулада: Б – 1%, Э – 2%, Мтм – 5%, Тн – 13%, Сн – 55%, Лф – 16%, М – 8% аны талды. қ аны талды. қ Нау аста андай гематологиялы ж не иммунологиялы қ қ қ ә қНау аста андай гематологиялы ж не иммунологиялы қ қ қ ә қ згерістер аны талып отыр? ө қ

 ЕСЕП 33 Нау асты анына сараптама жаса анда лейкоциттік қ ң ЕСЕП 33 Нау асты анына сараптама жаса анда лейкоциттік қ ң қ ғ формулада келесі згерістер бай алды: ө қформулада келесі згерістер бай алды: ө қ Б – 00 , Э – 0, Мтм – 0, Тн – 1%, Сн – 16%, Лф – 72%, М – 11%. Лейкоциттік формулада ы к рсеткіштерді т сіндірі із ж не ғ ө ү ң ә андай патология болуы м мкін? қ ү