Скачать презентацию LỄ HIỂN LINH Chúng tôi từ phương Đông Скачать презентацию LỄ HIỂN LINH Chúng tôi từ phương Đông

2fb5a05be6a1a5579ec96c91141c7bc8.ppt

  • Количество слайдов: 16

LỄ HIỂN LINH LỄ HIỂN LINH "Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy Đức Vua". THE EPIPHANY OF THE LORD

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giêrusalem. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the East came to Jerusalem,

Các ông nói: Các ông nói: "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Saying, "Where is he who has been born king of the Jews?

Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người". For we have seen his star in the East, and have come to worship him. "

Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him; and assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born.

Họ tâu nhà vua rằng: Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Đấng Tiên tri đã chép: They told him, "In Bethlehem of Judea; for so it is written by the prophet:

Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta". And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah; for from you shall come a ruler who will govern my people Israel.

Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star appeared;

Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". And he sent them to Bethlehem, saying, "Go and search diligently for the child, and when you have found him bring me word, that I too may come and worship him. "

Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. When they had heard the king they went their way; and lo, the star which they had seen in the East went before them, till it came to rest over the place where the child was.

Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy; and going into the house they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshiped him.

Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Then, opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh.

Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giê-rusalem. Các ông nói: "Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Đông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người". Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Đấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta". Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Đó là lời Chúa.

 MỘT PHÚT SUY NIỆM Đêm Giáng Sinh Chúa tỏ mình ra cho các MỘT PHÚT SUY NIỆM Đêm Giáng Sinh Chúa tỏ mình ra cho các mục đồng là những kẻ đơn sơ và chân thành. Lễ Hiển Linh, Chúa lại tỏ mình ra cho các nhà Đạo Sĩ Đông Phương. Các đạo sĩ là những người ngoại đạo đã lần theo dấu của ánh sao tìm đến hang Belem để tôn thờ Chúa. Các đạo sĩ cũng lần bước đi tìm kiếm, đã có lúc họ tưởng như lạc mất dấu chỉ. Nhưng với sự quyết tâm, họ đã dò tìm, hỏi han và thật tình tìm đến với Chúa. Họ không quản ngại đường xa, mệt mỏi và đói khát. Ròng rã kiếm tìm dấu lạ trên bầu trời. Ngôi sao lạ xuất hiện như mời gọi lôi cuốn họ đi và đi mãi. Đây không phải là sự ngẫu nhiên tình cờ nhưng là một sự kiếm tìm chân thật. Họ không biết Kinh Thánh, họ không biết về sự loan báo của các tiên tri về Đấng Cứu Thế và họ cũng không là con dân được tuyển chọn. Họ ra đi vì sự khao khát nội tâm. Ý chí thôi thúc từ bên trong tâm hồn của họ. Họ tìm tới và họ đã gặp được Chúa. Trên đường lữ hành dù đường xa, họ còn mang theo những lễ vật dâng hiến. Họ đã dâng Chúa của lễ là vàng, nhũ hương và mộc dược. Của lễ quý giá mang ý nghĩa của sự hiến dâng cùng với tấm lòng thành. Chúa đón nhận của lễ họ dâng cũng chính là Chúa muốn đón nhận họ vào trong gia đình của con dân Ngài. Chúng ta thấy thái độ của các nhà đạo sĩ rất chân thành. Trong khi đó, thái độ của Vua Hêrôđê, các thầy thượng tế, tư tế và con dân ở Belem lại thờ ơ với dấu sao lạ. Họ biết sao lạ xuất hiện nhưng họ không muốn tìm hiểu. Họ học biết Kinh Thánh, biết Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra tại Belem. Họ biết nơi Chúa sinh gần cận bên nhưng mọi người đều xem thường việc Chúa viếng thăm. Họ không muốn ngẩng mặt lên để nhìn dấu lạ từ trời mà chỉ cúi xuống tìm những sự trần thế. Họ đã bỏ mất cơ hội quý báu để gặp gỡ Thiên Chúa làm người. Và thế là cuộc lỡ này kéo theo cuộc lỡ khác. Sau cùng họ đã chối từ Chúa và chính họ giơ tay hô xin giết đi, đóng đinh nó vào thập giá. Họ đã không gặp được Chúa. Dõi theo bước chân của các nhà đạo sĩ, chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên và tìm kiếm những sự trên cao. Cùng rảo bước tìm về bên Chúa như các nhà đạo sĩ để tôn thờ và dâng hiến lễ vật. Chúa cho chúng ta rất nhiều cơ hội để đến và gặp gỡ Ngài. Chúa Kitô chính là ánh sáng đến trong đêm tối. Tiếp nhận ánh sáng là tiếp nhận chính Chúa Kitô. Chúng ta sẽ được bước đi trong ánh sáng cứu độ của Chúa. Ước chi ánh sáng của Chúa được tiếp tục tỏa lan tới cùng bờ cõi trái đất.

XIN TRI N CÁC HÌNH ẢNH VÀ NHẠC ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG XIN TRI N CÁC HÌNH ẢNH VÀ NHẠC ĐƯỢC GÓP NHẶT TRÊN CÁC TRANG MẠNG. XIN CH N THÀNH CÁM ƠN CÁC TÁC GIẢ, CÁC NHIẾP ẢNH GIA, CÁC NHẠC SĨ VÀ CÁC TRANG WEB. LỜI CHÚA LÀ LỜI HẰNG SỐNG. CHÚA CÓ NHỮNG LỜI BAN SỰ SỐNG ĐỜI. XIN TIẾP TỤC TRUYỀN RAO LỜI CH N LÝ CỦA CHÚA Cám ơn Lm. Joseph Trần Việt Hùng Bronx, New York Jtran 1957@yahoo. com