Скачать презентацию Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam là Скачать презентацию Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam là

4ebf2ef52b498251db1533c26ec9a026.ppt

  • Количество слайдов: 66

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời, Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô. Là thành phần trung kiên của Hội Thánh. Nay chúng con xin hợp với các Ngài, và với đức Trinh Nữ Maria,

Là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, mà ca tụng Chúa muôn trùng cao Là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo, mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả. Xưa Chúa đã ban cho các Ngài, được vững vàng tin vào lời Chúa, và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các Ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ.

Quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá, và hy sinh Quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá, và hy sinh đến giọt máu cuối cùng, các Ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất, để Hội Thánh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào. Nay Hội Thánh lại dâng các Ngài lên Chúa.

Như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các Ngài đã yêu Như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các Ngài đã yêu mến quê hương. Xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc, và góp phần xây dựng một thế giới hòa bình. Các Ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận.

Xin cầu cho đồng bào mọi giới, biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Xin cầu cho đồng bào mọi giới, biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Các Ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin. Xin cầu cho mọi Kitô hữu, biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam, là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng.

Xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu, được noi gương các Ngài, Xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu, được noi gương các Ngài, biết đem lòng bác ái mà dấn thân phục vụ. Để một ngày kia trên Thiên Quốc, chúng con cùng hợp tiếng với các Ngài, ca ngợi tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển Amen.

ĐK: Mẹ lên trời giữa một ngày rực ánh sáng. Đàn ca Các Thánh ĐK: Mẹ lên trời giữa một ngày rực ánh sáng. Đàn ca Các Thánh tung hô! Nhân loại vui hát mừng, vì xác hồn vẹn tuyền Mẹ về thiên cung.

Mẹ lên trời ngày mừng vui cho thiên quốc. Hào quang Mẹ Chúa Ngôi Mẹ lên trời ngày mừng vui cho thiên quốc. Hào quang Mẹ Chúa Ngôi Hai. Sáng ngời khắp chín tầng. Vì xác hồn vẹn tuyền Mẹ tới thiên đàng.

1 - Mẹ ơi! Thế trần là nơi gian khó. Biển đời con gặp 1 - Mẹ ơi! Thế trần là nơi gian khó. Biển đời con gặp bao cơn giông tố. Mẹ chính là đuốc sáng soi ban đêm. Soi dẫn lối thuyền con về bến êm đềm.

ĐK: Mẹ lên trời giữa một ngày rực ánh sáng. Đàn ca Các Thánh ĐK: Mẹ lên trời giữa một ngày rực ánh sáng. Đàn ca Các Thánh tung hô! Nhân loại vui hát mừng, vì xác hồn vẹn tuyền Mẹ về thiên cung.

Mẹ lên trời ngày mừng vui cho thiên quốc. Hào quang Mẹ Chúa Ngôi Mẹ lên trời ngày mừng vui cho thiên quốc. Hào quang Mẹ Chúa Ngôi Hai. Sáng ngời khắp chín tầng. Vì xác hồn vẹn tuyền Mẹ tới thiên đàng.

2 - Đoàn con dâng lời tha thiết cầu khẩn. Xin Mẹ giúp lòng 2 - Đoàn con dâng lời tha thiết cầu khẩn. Xin Mẹ giúp lòng con luôn kiên vững. Luôn trung thành nhờ Chúa mãi suốt đời. Cho đến chết đoàn con được phúc nước trời.

ĐK: Mẹ lên trời giữa một ngày rực ánh sáng. Đàn ca Các Thánh ĐK: Mẹ lên trời giữa một ngày rực ánh sáng. Đàn ca Các Thánh tung hô! Nhân loại vui hát mừng, vì xác hồn vẹn tuyền Mẹ về thiên cung.

Mẹ lên trời ngày mừng vui cho thiên quốc. Hào quang Mẹ Chúa Ngôi Mẹ lên trời ngày mừng vui cho thiên quốc. Hào quang Mẹ Chúa Ngôi Hai. Sáng ngời khắp chín tầng. Vì xác hồn vẹn tuyền Mẹ tới thiên đàng.

(Nữ) Xin Chúa thương Xót Chúng con. (Nam) Xin Chúa thương xót chúng con (Nữ) Xin Chúa thương Xót Chúng con. (Nam) Xin Chúa thương xót chúng con (Nữ) Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. (Nam) Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. (Chung) Xin Chúa Thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. (Chung) Và bình an dưới thế Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. (Chung) Và bình an dưới thế cho người thiện tâm (Nữ) Chúng con ca ngợi Chúa. (Nam) Chúng con chúc tụng Chúa. (Nữ) Chúng con thờ lạy Chúa. (Nam) Chúng con tôn vinh Chúa. (Chủ Tế)

Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. (Nam) Lạy Chúa Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. (Nam) Lạy Chúa là Thiên Chúa là Vua trên trời là Chúa Cha Toàn năng. (Nữ) Lạy Con Một Thiên Chúa! Chúa Giêsu Kitô. (Nam) Lạy Chúa là Thiên Chúa là Chiên Thiên Chúa là Con Đức Chúa Cha. (Nữ) Chúa xóa tội trần gian xin thương xót chúng con. (Nữ)

Chúa xóa tội trần gian xin nhận lời chúng con cầu khẩn. (Nữ) Chúa Chúa xóa tội trần gian xin nhận lời chúng con cầu khẩn. (Nữ) Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha xin thương xót chúng con. (Nam) Vì Lạy Chúa Giêsu Kitô chỉ có Chúa là Đấng Thánh chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao (Nam)

Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang. Đức Chúa Cha. Amen. (Chung) Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang. Đức Chúa Cha. Amen. (Chung)

Reading 1 rv 11: 19 a; 12: 1 -6 a, 10 ab God’s temple Reading 1 rv 11: 19 a; 12: 1 -6 a, 10 ab God’s temple in heaven was opened, and the ark of his covenant could be seen in the temple. A great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars. She was with child and wailed aloud in pain as she labored to give birth. Then another sign appeared in the sky; it was a huge red dragon, with seven heads and ten horns, and on its heads were seven diadems. Its tail swept away a third of the stars in the sky and hurled them down to the earth. Then the dragon stood before the woman about to give birth, to devour her child when she gave birth. She gave birth to a son, a male child, destined to rule all the nations with an iron rod. Her child was caught up to God and his throne. The woman herself fled into the desert where she had a place prepared by God. Then I heard a loud voice in heaven say: “Now have salvation and power come, and the Kingdom of our God and the authority of his Anointed One. ”

Nữ Hoàng ngự bên hữu Quân Vương. Điễm trang rực rỡ huy hoàng. Nữ Hoàng ngự bên hữu Quân Vương. Điễm trang rực rỡ huy hoàng.

Reading 2 1 cor 15: 20 -27 Brothers and sisters: Christ has been raised Reading 2 1 cor 15: 20 -27 Brothers and sisters: Christ has been raised from the dead, the firstfruits of those who have fallen asleep. For since death came through man, the resurrection of the dead came also through man. For just as in Adam all die, so too in Christ shall be brought to life, but each one in proper order: Christ the firstfruits; then, at his coming, those who belong to Christ; then comes the end, when he hands over the Kingdom to his God and Father, when he has destroyed every sovereignty and every authority and power. For he must reign until he has put all his enemies under his feet. The last enemy to be destroyed is death, for “he subjected everything under his feet. ”

Alleluia, Alleluia! - Đức Maria được mời gọi lên trời; đạo binh các Thiên Alleluia, Alleluia! - Đức Maria được mời gọi lên trời; đạo binh các Thiên Thần mừng rỡ hân hoan. - Alleluia.

Gospel lk 1: 39 -56 Mary set out and traveled to the hill country Gospel lk 1: 39 -56 Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary’s greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, “Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believed that was spoken to you by the Lord would be fulfilled. ” And Mary said:

“My soul proclaims the greatness of the Lord; my spirit rejoices in God my “My soul proclaims the greatness of the Lord; my spirit rejoices in God my Savior for he has looked with favor on his lowly servant. From this day all generations will call me blessed: the Almighty has done great things for me and holy is his Name. He has mercy on those who fear him in every generation. He has shown the strength of his arm, and has scattered the proud in their conceit. He has cast down the mighty from their thrones, and has lifted up the lowly. He has filled the hungry with good things, and the rich he has sent away empty. He has come to the help of his servant Israel for he has remembered his promise of mercy, the promise he made to our fathers, to Abraham and his children forever. ” Mary remained with her about three months and then returned to her home.

Tôi Tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng/ Đấng tạo thành trời Tôi Tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng/ Đấng tạo thành trời đất/ muôn vật hữu hình và vô hình/ Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô/ Con Một Thiên Chúa/ Sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời/

Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa/ Ánh sáng bởi ánh sáng/ Thiên Chúa Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa/ Ánh sáng bởi ánh sáng/ Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật/ Được sinh ra mà không phải được tạo thành/ Đồng bản thể với Đức Chúa Cha/ Nhờ Người mà muôn vật được tạo thành/

Vì loài người chúng ta/ Và để cứu độ chúng ta/ Người đã từ Vì loài người chúng ta/ Và để cứu độ chúng ta/ Người đã từ trời xuống thế/ Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần/ Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria/ Và đã làm người/ Người chịu đóng đinh vào Thập Giá vì chúng ta/ Thời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô/

Người chịu khổ hình và mai táng/ Ngày thứ ba Người sống lại như Người chịu khổ hình và mai táng/ Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh/ Người lên trời/ Ngự bên hữu Đức Chúa Cha/ Và Người sẽ lại đến trong vinh quang/ Để phán xét kẻ sống và kẻ chết/ Nước Người sẽ không bao giờ cùng/

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa/ Và là Đấng ban Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa/ Và là Đấng ban sự sống/ Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra/ Người được phụng thờ/ Và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con/ Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy/

Tôi tin Hội Thánh duy nhất. Thánh Thiện/ Công Giáo và Tông Truyền/ Tôi Tôi tin Hội Thánh duy nhất. Thánh Thiện/ Công Giáo và Tông Truyền/ Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội/ Tôi trông đợi kẻ chết sống lại/ Và sự sống đời sau. Amen.

ĐK: (Tựa trầm hương ngát bay về tôn nhan Chúa) Con xin dâng lên, ĐK: (Tựa trầm hương ngát bay về tôn nhan Chúa) Con xin dâng lên, con xin dâng lên lễ vật tâm tình là đời con trao hiến Chúa thôi. Cùng dâng lên ngàn khúc ca tuyệt vời. Ca khen, ca khen tình yêu Chúa qua muôn ngàn đời.

1 - Con chắp hai tay khẩn cầu, nguyện xin dâng về Cha. Này 1 - Con chắp hai tay khẩn cầu, nguyện xin dâng về Cha. Này đây xác thân linh hồn tình yêu vững niềm sắt son. Bao hy sinh trong đời đã qua, bao gian ngày mai sẽ đến. Tiến dâng về Cha.

ĐK: (Tựa trầm hương ngát bay về tôn nhan Chúa) Con xin dâng lên, ĐK: (Tựa trầm hương ngát bay về tôn nhan Chúa) Con xin dâng lên, con xin dâng lên lễ vật tâm tình là đời con trao hiến Chúa thôi. Cùng dâng lên ngàn khúc ca tuyệt vời. Ca khen, ca khen tình yêu Chúa qua muôn ngàn đời.

2 - Như nến lung linh sáng ngời đời con nên bài ca. Dệt 2 - Như nến lung linh sáng ngời đời con nên bài ca. Dệt bao ước mơ nồng nàn đẹp bao ý tình hiến dâng. Đây tin yêu đoan nguyền thủy chung, đây tâm tư buồn vui kiếp sống. Tiến dâng về Cha.

ĐK: (Tựa trầm hương ngát bay về tôn nhan Chúa) Con xin dâng lên, ĐK: (Tựa trầm hương ngát bay về tôn nhan Chúa) Con xin dâng lên, con xin dâng lên lễ vật tâm tình là đời con trao hiến Chúa thôi. Cùng dâng lên ngàn khúc ca tuyệt vời. Ca khen, ca khen tình yêu Chúa qua muôn ngàn đời.

Thánh, Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Thánh, Thánh! Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Chủ Tế: Đây Là Mầu Nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa! Chúng con loan truyền Chủ Tế: Đây Là Mầu Nhiệm Đức Tin. Lạy Chúa! Chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.

Lạy Chiên Thiên Chúa/ Đấng xóa tội trần gian/ xin thương xót chúng con/ Lạy Chiên Thiên Chúa/ Đấng xóa tội trần gian/ xin thương xót chúng con/ Lạy Chiên Thiên Chúa/ Đấng xóa tội trần gian/ xin ban bình an cho chúng con.

ĐK: (Mẹ lên trời) Đẹp như trăng vàng trong sáng chói lói tựa ánh ĐK: (Mẹ lên trời) Đẹp như trăng vàng trong sáng chói lói tựa ánh thái dương. Uy hùng như những binh đoàn xếp hàng vào trận

(Mẹ lên trời) Trần gian ngiêng mình cung kính khắp chốn hợp tiếng tôn (Mẹ lên trời) Trần gian ngiêng mình cung kính khắp chốn hợp tiếng tôn vinh. Thiên đình nao nức ca mừng Mẹ rất hiển vinh.

1 - Chúng con xin kết lời hợp tiếng với thế trần nơi tán 1 - Chúng con xin kết lời hợp tiếng với thế trần nơi tán tụng Mẹ hiển vinh về trời. Ánh tôn nhan sáng ngời tà áo lấp lánh tựa trăng sao. Mẹ tiến bước lên trời cao.

ĐK: (Mẹ lên trời) Đẹp như trăng vàng trong sáng chói lói tựa ánh ĐK: (Mẹ lên trời) Đẹp như trăng vàng trong sáng chói lói tựa ánh thái dương. Uy hùng như những binh đoàn xếp hàng vào trận

(Mẹ lên trời) Trần gian ngiêng mình cung kính khắp chốn hợp tiếng tôn (Mẹ lên trời) Trần gian ngiêng mình cung kính khắp chốn hợp tiếng tôn vinh. Thiên đình nao nức ca mừng Mẹ rất hiển vinh.

2 - Chúa yêu thương giữ gìn hồn xác thanh khiết Mẹ tươi xinh 2 - Chúa yêu thương giữ gìn hồn xác thanh khiết Mẹ tươi xinh suốt đời chẳng nhiễm chi tội tình. Với cung lòng tinh tuyền Mẹ đón chính Chúa Trời quang lâm mặc lấy xác thâm phàm nhân.

ĐK: (Mẹ lên trời) Đẹp như trăng vàng trong sáng chói lói tựa ánh ĐK: (Mẹ lên trời) Đẹp như trăng vàng trong sáng chói lói tựa ánh thái dương. Uy hùng như những binh đoàn xếp hàng vào trận

(Mẹ lên trời) Trần gian ngiêng mình cung kính khắp chốn hợp tiếng tôn (Mẹ lên trời) Trần gian ngiêng mình cung kính khắp chốn hợp tiếng tôn vinh. Thiên đình nao nức ca mừng Mẹ rất hiển vinh.

Thế Thông 1 - A-Ve-Ma-ri-a lòng Mẹ chan chứa hồng ân. Này Con xin Thế Thông 1 - A-Ve-Ma-ri-a lòng Mẹ chan chứa hồng ân. Này Con xin dâng lên trọn niềm yêu mến cậy trông. Đường trần muôn khó nguy Mẹ dìu con bước đi, lòng còn lo lắng chi bước đi bên Mẹ.

ĐK: Ước mơ đời con sống trong tình yêu, giữa bao buồn vui hồn ĐK: Ước mơ đời con sống trong tình yêu, giữa bao buồn vui hồn con vẫn đẹp tươi để Mẹ luôn thương mến. Nắm tay Mẹ lành mến yêu chân thành. Mẹ bên con khắp nơi, làng quê hay phố vui, hồn ngước lên quê trời.

2 - Cả trời mây bao la đều rộn vang khúc tình ca. Dù 2 - Cả trời mây bao la đều rộn vang khúc tình ca. Dù ngàn năm trôi qua còn nở tươi những đài hoa. Tình Mẹ như núi cao, tình Mẹ như sóng khơi, tình Mẹ như nắng mưa, đến bên con người.

ĐK: Ước mơ đời con sống trong tình yêu, giữa bao buồn vui hồn ĐK: Ước mơ đời con sống trong tình yêu, giữa bao buồn vui hồn con vẫn đẹp tươi để Mẹ luôn thương mến. Nắm tay Mẹ lành mến yêu chân thành. Mẹ bên con khắp nơi, làng quê hay phố vui, hồn ngước lên quê trời.

3 - Để trọn câu yêu thương Mẹ cùng con bước hành hương. Chẳng 3 - Để trọn câu yêu thương Mẹ cùng con bước hành hương. Chẳng nề chi phong sương Tình Mẹ soi chiếu ngàn phương. Mẹ dậy con mến yêu, Mẹ dậy con tín trung. Mẹ dậy con hiến dâng, sống trong ân tình.

ĐK: Ước mơ đời con sống trong tình yêu, giữa bao buồn vui hồn ĐK: Ước mơ đời con sống trong tình yêu, giữa bao buồn vui hồn con vẫn đẹp tươi để Mẹ luôn thương mến. Nắm tay Mẹ lành mến yêu chân thành. Mẹ bên con khắp nơi, làng quê hay phố vui, hồn ngước lên quê trời.