Скачать презентацию Langsiktighet og målstyring i Bærum Kristin W Wieland Скачать презентацию Langsiktighet og målstyring i Bærum Kristin W Wieland

101f9031780e68d1edb4c8462a676c6e.ppt

  • Количество слайдов: 23

Langsiktighet og målstyring i Bærum Kristin W. Wieland Kommunaldirektør Langsiktighet og målstyring i Bærum Kristin W. Wieland Kommunaldirektør

Bærum kommune 122. 000 innbyggere, Norges 5. største og av de raskest voksende. 12. Bærum kommune 122. 000 innbyggere, Norges 5. største og av de raskest voksende. 12. 500 ansatte Oppunder 9 mrd. brutto driftsbudsjett Investerer for 1 -2 mrd årlig

Verden og vi Verden og vi

Vi skal vokse fra 120. 000 til 170. 000 på 20 år, men antall Vi skal vokse fra 120. 000 til 170. 000 på 20 år, men antall eldre vokser mest!

Arbeidskraftbehov Arbeidskraftbehov

Bærum 2035 Vi • vokser – 40. 000 flere • blir flere eldre • Bærum 2035 Vi • vokser – 40. 000 flere • blir flere eldre • må bygge nok skoler, barnehager & omsorgs-tilbud. • får ikke mer penger • trenger flere ansatte • skal digitalisere • må jobbe smartere og i tillegg • «Kork, kø og kaos» - samferdsel • Felles bo- og arbeidsmarked • Areal og miljø • Næringsliv som kan gi jobber

Én kommune! Historisk: Noen jobber med områdeutvikling og reguleringsplaner Noen jobber med å kartlegge Én kommune! Historisk: Noen jobber med områdeutvikling og reguleringsplaner Noen jobber med å kartlegge behovene som oppstår og «bestille» hva de trenger innenfor bygg og IT. Noen jobber med å utvikle byggene og systemene for å svare opp behovene Noen jobber med å saldere budsjettene To-nivå-modellens bakside, særlig i store kommuner: Den ene handa veit ikke alltid hva den andre gjør, og de som ser utfordringene på tvers har ikke alltid myndighet til å gjøre noe med det! I digitaliseringens tidsalder er to-nivå-modellen egentlig en umulighet! Nå: Sterkt fokus på koordinering av behov på tvers, at konsekvenser av de ulike planene skal henge sammen. Digitalisering er reelt sett ikke mulig uten dette!

Visjon Virksomhetside Sammen skaper vi fremtiden mangfold-raushet-bærekraft Verdier Åpenhet Mot Respekt Langsiktige mål og Visjon Virksomhetside Sammen skaper vi fremtiden mangfold-raushet-bærekraft Verdier Åpenhet Mot Respekt Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/ behovsanalyser/strategier Langsiktig driftsanalyse og investeringsplan Virksomhetsanalyser Handlingsprogram&Årsbudsjett Resultatledelse Mål og nøkkeltall/lederavtaler/resultatsikring Styringsverktøy De interne systemene og rutinene som kommunen bruker for å sikre god og forsvarlig drift og utvikling av virksomheten

Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2017 -2036 (I) • Historiske utviklingstrekk og gjeldende rammer • Langsiktig driftsanalyse- og investeringsplan 2017 -2036 (I) • Historiske utviklingstrekk og gjeldende rammer • Utfordringsbildet • KOSTRA – sammenligne kostnader med andre kommuner • Drøfting av vekstutfordringer og rekkefølgestyring • Investeringsplanen • Driftsanalysen m/ simuleringer • Løsninger for bærekraftig økonomi • Vurdering av risikobildet

LDIP 2017 -2036 Tverrfaglig utviklingsarbeid av BKs fremste Ø e d g å n LDIP 2017 -2036 Tverrfaglig utviklingsarbeid av BKs fremste Ø e d g å n r i m kl O vi t u ko no m i Mange uavklarte spørsmål: Rekkefølge? Fornebu? KIK-prioriteringer? Inntektssystem? Makroøkonomisk utvikling? Ambisjonen: Et analyse- og kunnskapsgrunnlag for politiske valg i& eg at e tr ys S l a n a Ei en IT do m Tjenestene

Investeringsplanen – samlet 2016 -2036 Investeringsplanen – samlet 2016 -2036

Dilemma: Hvordan finansiere veksten? 50% eller redusere til 30% egenkapitalandel? Slipper å spare i Dilemma: Hvordan finansiere veksten? 50% eller redusere til 30% egenkapitalandel? Slipper å spare i dag, lenge til merkostnadene viser seg…. Baksiden av medaljen: Økte totalkostnader Ytterligere gjeldsvekst Vesentlig økt risiko Generasjonsansvaret: Det er nå vi må omstille tjenestene for å sikre fremtidig bærekraft! Jmf. produktivitetskommisjonen. Omstilling nå gjør kommunen mer robust i møte med fremtiden! Rådmannens anbefaling, i tråd med vedtatte handlingsregler: 50% EK over tid, unntak for enkeltår med «investeringstopper» . Sette av til investeringsfond i år det er rom for det, for å «høste» når det trengs Målet er mest mulig stabile rammevilkår for drift over tid.

Hva er sunn kommuneøkonomi for Bærum kommune? Skal suppleres med nøkkeltall for «sunt vedlikehold» Hva er sunn kommuneøkonomi for Bærum kommune? Skal suppleres med nøkkeltall for «sunt vedlikehold»

Bærum 2035: Sammen skaper vi fremtiden mangfold – raushet- bærekraft Bærekraftige tjenester som gir Bærum 2035: Sammen skaper vi fremtiden mangfold – raushet- bærekraft Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og læring Balansert samfunnsutvikling - mangfoldig, grønn og urban. En innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft. Dialog og medvirkning for bedre løsninger.

Målstyring i en kommune – dilemma: For lite detaljert, og for lite langsiktig på Målstyring i en kommune – dilemma: For lite detaljert, og for lite langsiktig på samme tid! Mange av indikatorene måles bare en gang i året, eller sjeldnere. Eks KOSTRA, Skoleporten. Bedrekommune. no osv Noen indikatoerer velges fordi de er enkle å hente fra systemene. Hvordan holde øye med de langsiktige målene for å snu negative trender? Eks Tidlig innsats – spesialundervisning i barnehage/barnetrinn i stedet for mest i ungdomskolen som i dag!

Forskjellige behov på ulike nivå i kommunen 20 -25 nøkkeltall som også kommuniserer med Forskjellige behov på ulike nivå i kommunen 20 -25 nøkkeltall som også kommuniserer med politikerne? 10 nøkkeltall pr kommunalsjef, noen BK nøkkeltall (sykefravær, øk), noen sektorspesifikke nøkkeltall. x antall tjenestespesifikke nøkkeltall som leder og ansatte kan påvirke for å nå målene Vi er veldig opptatt av finne gode indikatorer på drivere for endring! …. Ikke bare det som er enklest å måle!

Bruk de nøkkeltallene du trenger for å nå målene! Kan vi omskrive LEON prinsippet Bruk de nøkkeltallene du trenger for å nå målene! Kan vi omskrive LEON prinsippet (Laveste Effektive Omsorgs Nivå) til LERN prinsippet (Laveste Effektive Resultatmålings Nivå) !

En innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft. Strategisk hovedmål: Bærum kommune har etablert en En innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft. Strategisk hovedmål: Bærum kommune har etablert en synlig innovasjonskultur innen 2017 1. Delingsarenaer 2. Innovasjonsledelse 3. Bruker- og innbyggermedvirkning 4. Innovasjonsverktøy 5. Måle/synliggjøre verdi 6. Konkretisere gjennom tiltak (forankring)

Vi har avviklet de store kvantitative brukerundersøkelsen våre fordi de ikke gav innsikt i Vi har avviklet de store kvantitative brukerundersøkelsen våre fordi de ikke gav innsikt i brukernes behov! Nå bygger vi opp et sett med ulike metoder som vi kombinerer for å jobbe med bruker og innbyggerinnsikt (panel, situasjonsbestemte brukerundersøkelser, dybdeintervju, tjenestesafari, brukerreiser, survey osv. ) ? ? Hv em for talt Bearbeider ek Gjennomføre e og om deltakelses- kanalisere mu nen Invitere prosess innspill e adeltakere t Bestemme metode Formulere formål og målgruppe sur vey var det ene s te s var e t!

Grad av involvering Målstyring kan hjelpe oss til å gjøre…. Feil ting på riktig Grad av involvering Målstyring kan hjelpe oss til å gjøre…. Feil ting på riktig måte Riktig ting på riktig måte Feil ting på feil måte Riktig ting på feil måte Grad av innsikt

Sammen skaper vi fremtiden! Mangfold-raushet-bærekraft Sammen skaper vi fremtiden! Mangfold-raushet-bærekraft