Скачать презентацию LÄHDEKOULUTUS 4 5 2004 Jouni Sojakka Inga Arffman Скачать презентацию LÄHDEKOULUTUS 4 5 2004 Jouni Sojakka Inga Arffman

2575f80becffc271487141fbc2023fdc.ppt

  • Количество слайдов: 27

LÄHDEKOULUTUS 4. 5. 2004 Jouni Sojakka Inga Arffman Eila Tiihonen Koulutuksen tutkimuslaitos LÄHDEKOULUTUS 4. 5. 2004 Jouni Sojakka Inga Arffman Eila Tiihonen Koulutuksen tutkimuslaitos

Lähdekoulutuksen lähteet • Hirsjärvi, S. , Remes, P. & Sajavaara, P. 2001. Tutki ja Lähdekoulutuksen lähteet • Hirsjärvi, S. , Remes, P. & Sajavaara, P. 2001. Tutki ja kirjoita. 6. – 7. painos. Helsinki: Tammi. • Tutkimuslaitoksen lähdeohjeet http: //www. jyu. fi/ktl/viiteohje. htm • Kasvatus-lehden lähdeohjeet (lehden kannessa ¾) • http: //kirjasto. jyu. fi/showpage. php? lang=fin&keyword=ka svatus-arviointi-viittaukset • Heinisuo, R. & Ekholm, K. 1997. Elektronisen viittaamisen opas. Jyväskylän yliopiston kirjaston julkaisuja 40.

Muutama perusasia • Tekstissä tulee tietää kenen tekstiä se on (omaa vai toisten) • Muutama perusasia • Tekstissä tulee tietää kenen tekstiä se on (omaa vai toisten) • Tiedot lähteisiin otetaan nimilehdeltä ja nimilehden takaa (kannessa ei ole kaikkea tarpeellista tietoa) • Seuraavat tiedot koskevat kansallista kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden viittauskäytäntöä. Esimerkiksi ulkomaisiin lehtiin kirjoitettaessa pitää käyttää niiden ohjeita.

Termeistä • Lähteet (käytä) • Kirjallisuus (älä käytä) • Kirjallisuutta (älä käytä) Termeistä • Lähteet (käytä) • Kirjallisuus (älä käytä) • Kirjallisuutta (älä käytä)

Viittausten tekstissä ja lähteissä vastattava toisiaan Teksti: … on mainittu Mikkosen (2000) tutkimustuloksissa. Lähdeluettelo: Viittausten tekstissä ja lähteissä vastattava toisiaan Teksti: … on mainittu Mikkosen (2000) tutkimustuloksissa. Lähdeluettelo: Mikkonen, J. 2000. Opintoviikon ongelmat. Helsingin yliopisto. Opintoasiainosaston julkaisuja 20. Teksti: (Kunnallisen aikuiskoulutustoimikunnan … 1999) Lähdeluettelo: Kunnallisen aikuiskoulutustoimikunnan mietintö. 1999. Komiteanmietintö 1999: 3. Helsinki: Edita.

Yksi tekijä • Kallio (2002) osoittaa tutkimuksessaan … • Yliopisto-opintojen kuormittavuutta on tutkittu mm. Yksi tekijä • Kallio (2002) osoittaa tutkimuksessaan … • Yliopisto-opintojen kuormittavuutta on tutkittu mm. Jyväskylässä (Kallio 2002).

Kaksi tekijää • Aittolan ja Määtän (1998) tutkimuksessa … • … tutkijakoulut (Aittola & Kaksi tekijää • Aittolan ja Määtän (1998) tutkimuksessa … • … tutkijakoulut (Aittola & Määttä 1998).

Kolme tai useampia tekijöitä Ensimmäinen viittauskerta: • Paulsonin, Paulsonin ja Meyerin (1991, 61– 63) Kolme tai useampia tekijöitä Ensimmäinen viittauskerta: • Paulsonin, Paulsonin ja Meyerin (1991, 61– 63) mukaan Seuraavilla viittauskerroilla: • Paulsonin ym. (1991, 61– 63) mukaan … Tekijöitä 6 tai enemmän: • Välijärvi ym. (2001) kuvaavat … Huom. Lähdeluetteloon aina kaikki tekijät!

Viittaus useisiin saman henkilön julkaisuihin • Lahjakkuutta on meillä tutkinut varsinkin Uusikylä (1987, 1989, Viittaus useisiin saman henkilön julkaisuihin • Lahjakkuutta on meillä tutkinut varsinkin Uusikylä (1987, 1989, 1991 a, 1991 b; Uusikylä & Tossavainen 1990). • Tällaisiin tuloksiin on päädytty useissa lahjakkuutta koskevissa tutkimuksissa (Uusikylä 1987; 1989, 70– 81; 1991 a, 16– 23; 1991 b).

Viitteiden järjestys useisiin julkaisuihin viitattaessa • Aakkosjärjestys • Aikajärjestys (vanhin ensin) • Tärkeysjärjestys • Viitteiden järjestys useisiin julkaisuihin viitattaessa • Aakkosjärjestys • Aikajärjestys (vanhin ensin) • Tärkeysjärjestys • Esim. tärkeysjärjestyksestä: Tämä teema on ollut esillä viimeaikaisissa korkeakoulututkijoiden tapaamisissa (Välimaa 2004; ks. myös Aittola 2003; Honkimäki & Jalkanen 2000; Liljander 1996). Valittua tapaa käytetään kaikissa viitteissä!

Toissijaiset lähteet • Koivulan (1980) esittelemässä mallissa (ks. Timonen 1981, 12– 14) … • Toissijaiset lähteet • Koivulan (1980) esittelemässä mallissa (ks. Timonen 1981, 12– 14) … • Koivula (1980) on todennut aikuisopetuksen kehittämisen välttämättömäksi (Naukkari 1982, 71) • ”… psyyken sisäisestä kausaliteetista” (Vuorinen 1991, Silvosen 1992, 150 mukaan).

Viite ilman henkilötekijää • (Laki peruskoulun, lukion ja … 2000) • (Seitsemäs valtakunnallinen nuorison Viite ilman henkilötekijää • (Laki peruskoulun, lukion ja … 2000) • (Seitsemäs valtakunnallinen nuorison … 2001) • Julkaisijayhteisön nimen mukaan vain poikkeustapauksissa, kun kirjoittaja on yhteisö tai kustantaja!

Henkilökohtainen tiedonanto, haastattelu, tms. • O. Puusaaren (henkilökohtainen tiedonanto 20. 3. 1994) mukaan … Henkilökohtainen tiedonanto, haastattelu, tms. • O. Puusaaren (henkilökohtainen tiedonanto 20. 3. 1994) mukaan … Viittaus tulee vain tekstiin, lähdeluetteloon ei tule mitään!

Pisteiden paikat Viitataan vain yhteen virkkeeseen • Luetun pohdinnan ja arvioinnin tehtävät ovat vaikeita Pisteiden paikat Viitataan vain yhteen virkkeeseen • Luetun pohdinnan ja arvioinnin tehtävät ovat vaikeita erityisesti pojille (Leino & Sulkunen 2002). Viitataan kahteen tai useampaan virkkeeseen • Leinon ja Sulkusen (2002) mukaan luetun pohdinnan ja arvioinnin tehtävät ovat vaikeita erityisesti pojille. 15 vuotiaille vaikeimpia olivat tehtävät, joissa oli arvioitava tekstin muodon ja tyylin yhteensopivuutta tai tekstin sisältöä ja tarkoitusta. (Leino & Sulkunen 2002. ) Tulosta voidaan pitää …

Milloin sivunumero tekstiviitteeseen? • • Suora tekstilainaus Viittaus taulukkoon, kuvioon, kaavioon Viittaus väitteeseen, ehdotukseen, Milloin sivunumero tekstiviitteeseen? • • Suora tekstilainaus Viittaus taulukkoon, kuvioon, kaavioon Viittaus väitteeseen, ehdotukseen, tms. Muissakin tapauksissa lukijan tulisi pystyä paikantamaan sivut, joilta on peräisin • Ei tule jos viitataan koko teokseen

Kuvio 1. Suomalaisten oppilaiden prosenttiosuudet eri suoritustasoilla osa-alueittain (Välijärvi ym. 2001, 15) Kuvio 1. Suomalaisten oppilaiden prosenttiosuudet eri suoritustasoilla osa-alueittain (Välijärvi ym. 2001, 15)

Lyhenteet ja merkit • ks. , esim. , mm. viitteen edellä rajoitetusti • vrt. Lyhenteet ja merkit • ks. , esim. , mm. viitteen edellä rajoitetusti • vrt. viitteen edellä merkitsee poikkeavaa tai vastakkaista tietoa • et. al. englanninkielisessä julkaisussa ja artikkelissa, ym. suomenkielisessä • mts. 20– 22 edellä jo mainittu teos s. 20– 22 • ”– – ” tai ” … ” sitaateista poisjätöt • Teoksessa H. Aittola (toim. ) suomenkielisessä julkaisussa • In H. Aittola (Ed. ) englanninkielisessä julkaisussa

Kirja • Jamieson, E. , Mc. Call, J. M. , Blythe, R. & Logan, Kirja • Jamieson, E. , Mc. Call, J. M. , Blythe, R. & Logan, W. W. 1994. Kliiniset hoitotoimenpiteet: hoitotyön malliin perustuva ohjekirja. Suom. K. Toivanen & M. Lindström. 5. korj. painos. Helsinki: Sairaanhoitajien koulutussäätiö. • Aittola, H. (toim. ) 2003. EKG? Eurooppa, korkeakoulutus, globalisaatio? Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos. • Tejessy, G. 1969. The mind of a mnemonist. Käänt. L. Simmonds. New York: Avon Books. Alkuperäisjulkaisu 1930.

Tutkimusraportti • Aittola, H. & Määttä, P. 1998. Tohtoriksi tutkijakoulusta. Tutkijakoulut tieteellisten jatko-opintojen uudistajina. Tutkimusraportti • Aittola, H. & Määttä, P. 1998. Tohtoriksi tutkijakoulusta. Tutkijakoulut tieteellisten jatko-opintojen uudistajina. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimuksia 3. • Murrosvaiheen valinnat. 1993. Työhallinnon strategiset linjaukset 1990 -luvun työpolitiikassa. Työministeriö. Työhallinnon julkaisu 36. Helsinki.

Artikkeli Ball, S. J. 2004. Suorituskeskeisyys ja yksityistäminen jälkihyvinvointivaltion koulutuspolitiikassa. Kasvatus 35, 6 – Artikkeli Ball, S. J. 2004. Suorituskeskeisyys ja yksityistäminen jälkihyvinvointivaltion koulutuspolitiikassa. Kasvatus 35, 6 – 20. (tai Kasvatus 35 (1), 6– 20. ) Kallio, E. 2001. Reflections on the modern mass university and the question of the autonomy of thinking. Teoksessa J. Välimaa (toim. ) Finnish higher education in transition. Perspectives on massification and globalisation. Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos, 73– 90. Liiten, M. 2004. Lukioiden ja ammattikoulujen opintoohjaukselle kehut OECD: ltä. Helsingin Sanomat 4. 2. 2004, Kotimaa, 15. Työvoima liikkumaan yhtenäisillä tutkinnoilla. 2004. Keskisuomalainen 14. 1. 2004, 7.

Julkaisematon opinnäyte, muistio, yms. • Mustonen, K. 1996. Isovanhempien kasvatuksellinen merkitys. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteen Julkaisematon opinnäyte, muistio, yms. • Mustonen, K. 1996. Isovanhempien kasvatuksellinen merkitys. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteen laitos. Pro gradu -työ. • Tiihonen, E. 1989. Yhteenveto kevään -89 esi- ja alkuopetuksen … Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. Muistio.

Komiteanmietinnöt • Jatkuvan koulutuksen toimikunnan mietintö. 1983. Komiteanmietintö 1983: 62. Helsinki: Valtion painatuskeskus. Komiteanmietinnöt • Jatkuvan koulutuksen toimikunnan mietintö. 1983. Komiteanmietintö 1983: 62. Helsinki: Valtion painatuskeskus.

Kokous- ja konferenssiesitelmät • Julkunen, R. 2001. Ammatti jälkiammatillisessa työelämässä. Esitelmä Ammattikasvatuksen päivillä Jyväskylässä Kokous- ja konferenssiesitelmät • Julkunen, R. 2001. Ammatti jälkiammatillisessa työelämässä. Esitelmä Ammattikasvatuksen päivillä Jyväskylässä 30. – 31. 3. 2001. • Broudy, H. S. 1985. Past and future in education. Paper presented at the Annual Meeting of the Association for Supervision and Curriculum Development. Chicago, IL. , 22. – 26. 3. 1985. • Scedrovitski, G. 1991. Venäläisten pelien synty ja kehitys [esitelmä]. Suom. E. Moustgaard ja A. Rotkirch. Tulevaisuuden tekemisen menetelmät -seminaari. Helsinki, 17. – 19. 6. 1991.

Kirja-arviointi, vastine, yms. • Eskola, A. 1995. Aate ei kuole [vastaus kirjoitukseen J. Sipilä. Kirja-arviointi, vastine, yms. • Eskola, A. 1995. Aate ei kuole [vastaus kirjoitukseen J. Sipilä. 1995. Ihmisen hyvinvointi pysyy etusijalla. Alumni 2, 20– 21. ] Alumni 3, 14.

Digitaaliset lähteet • Välijärvi, J. & Linnakylä, P. 2002. Tulevaisuuden osaajat. PISA 2000 Suomessa. Digitaaliset lähteet • Välijärvi, J. & Linnakylä, P. 2002. Tulevaisuuden osaajat. PISA 2000 Suomessa. Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos. http: //www. jyu. fi/ktl/pisa/PISARAPORTTIscreen. pdf (luettu 30. 4. 2004). • Jyväskylän yliopiston kokonaisstrategia. 2002. http: //www. jyu. fi/suunnittelu/jyu/kokonaisstrat. pdf 16. 1. 2002. • Oppimistulosten arviointi -tutkimusryhmä. 2004. Jyväskylän yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitos. http: //www. jyu. fi/ktl/tutkimus/opas/ (luettu 3. 5. 2004).

Digitaaliset lähteet 2 • Lasonen, J. & Lestinen, L. 2003. Teaching and learning for Digitaaliset lähteet 2 • Lasonen, J. & Lestinen, L. 2003. Teaching and learning for intercultural understanding, human rights and a culture of peace. Unesco Conference on Intercultural Education. Jyväskylä, Finland, 15. – 18. 6. 2003. Jyväskylän yliopisto: Koulutuksen tutkimuslaitos. CDROM.

Lähdeluettelo Kaufmann, A. 2000. … Kaufmann, E. 1991. … Kaufmann, E. 1992. … Kaufmann, Lähdeluettelo Kaufmann, A. 2000. … Kaufmann, E. 1991. … Kaufmann, E. 1992. … Kaufmann, E. 1995 a. … Kaufmann, E. 1995 b. … Kaufmann, E. & Horwitz, A. 1990 a. … Kaufmann, E. & Horwitz, A. 1990 b. … • Huom. Kaikki lähteet samaan luetteloon (ei esimerkiksi eri luetteloa arkistolähteille tai julkaisemattomille lähteille)!