Скачать презентацию LAATU- JA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT Versio 1 2 2008 Laadunhallintajärjestelmä Скачать презентацию LAATU- JA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT Versio 1 2 2008 Laadunhallintajärjestelmä

86b90fbd13e917bfc1c8dcede29447d9.ppt

  • Количество слайдов: 32

LAATU- JA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT Versio 1. 2 2008 Laadunhallintajärjestelmä ja yrityksen laatujohtaminen 1 LAATU- JA YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄT Versio 1. 2 2008 Laadunhallintajärjestelmä ja yrityksen laatujohtaminen 1

Laadunhallintajärjestelmän rakentamisessa ja toteutuksessa on usein runsaasti ongelmia § Johto ei ole sitoutunut ja Laadunhallintajärjestelmän rakentamisessa ja toteutuksessa on usein runsaasti ongelmia § Johto ei ole sitoutunut ja on passiivinen, esim. laatu koetaan asiantuntija-aiheeksi. § Johdon ja laatuasiantuntijoiden välinen vuorovaikutus ei tuota lisäarvoa. Toimintojen tuottavuus tai taloudellisuus ei parane. § Laadunhallintajärjestelmä* on sertifiointikeskeinen, ei liiketoimintaa aidosti tukeva. § Organisaatio ei ole sisäistänyt kokonaisvaltaisen laadunhallinnan (TQM -Total Quality Management) ja laadunhallintajärjestelmän toimintaperiaatteita. Esim. laadunhallintaa ei eroteta laadun varmistamisesta. § Yrityksessä on erilaisia toimintoja tai filosofioita, jotka eivät ole linjassa laadunhallinnan kanssa (kts. s. 9). § Sertifiointi on kaupallistunut ja innovatiivisuutta on hyvin vähän. § Aidon liiketoiminnallisen tiedon ja osaamisen hallinnan sijasta korostetaan dokumentointia. Laadunhallintajärjestelmää ei ole sisäistetty. Laadunhallintajärjestelmä* ei ole toiminnassa. 2 *Laadunhallintajärjestelmä (Quality Management System, QMS) kuvaa organisaation järjestelmällistä ja laadukasta johtamista.

Laadukas toiminta organisaatiossa perustuu laadukkaaseen johtamiseen Laadukkaan johtamisen tarkoitus on lisätä mm. yrityksen tuottavuutta Laadukas toiminta organisaatiossa perustuu laadukkaaseen johtamiseen Laadukkaan johtamisen tarkoitus on lisätä mm. yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä: Selkeät pääperiaatteet toiminnoille. Liiketoiminnan erinomainen tuottavuus ja kilpailukyky ”ylivoimaisuus”. Minimivaatimukset JOHTAMINEN Innovatiivinen johtamiskulttuuri. Keskinkertaisuus Tehokkaat työkalut (johtamisen menetelmät, teoriat jne. ). 3

Laadunhallinta = Laadukas johtaminen Laadunhallinnan kansainväliset vaatimukset: A) Integraatio. B) Innovatiivisuus. A) Integroitu laadunhallinta: Laadunhallinta = Laadukas johtaminen Laadunhallinnan kansainväliset vaatimukset: A) Integraatio. B) Innovatiivisuus. A) Integroitu laadunhallinta: Laadunhallinta(*) = Koordinoidut toimenpiteet organisaation suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi (kts. s. 18), jotta organisaatio kykenee täyttämään kaikkien sidosryhmien tarpeet ja odotukset. Laadukas johtaminen. Onko johtaminen laadukasta? Missä määrin johtaminen täyttää sidosryhmien tarpeet ja odotukset? Jotta organisaation suorituskyky säilyy: Tarvitaan myös innovatiivinen laadunhallinnan toimintamalli, esim. ISO 9000. 4 (*) Quality management (ISO 9000)

Laadunhallinta = Laadukas johtaminen B) Laadunhallinnan innovatiivinen toimintamalli parhaan kansainvälisen tiedon pohjalta. Suorituskyvyn erinomaisuus: Laadunhallinta = Laadukas johtaminen B) Laadunhallinnan innovatiivinen toimintamalli parhaan kansainvälisen tiedon pohjalta. Suorituskyvyn erinomaisuus: Kaikkien sidosryhmien tyytyväisyys (ISO 9000). Kansainvälisesti arvostettujen referenssien seuraaminen: ISO 9000 standardisointi ja liiketoiminnan excellencemallit. Yleiset kansalliset ja kansainväliset laadunhallinnan kehityssuunnat. Laadukkaan johtamisen selkeä toimintamalli. Maailmanluokan käytännöt (benchmarks). Opetus Strategiset sidosryhmät. 5

Mikä on organisaation suorituskyky? Tehokkuus: Toimintakyky ja aikaansaannokset tuottavuus. Palvelutaso: Osapuolten sopima ja asiakkaan Mikä on organisaation suorituskyky? Tehokkuus: Toimintakyky ja aikaansaannokset tuottavuus. Palvelutaso: Osapuolten sopima ja asiakkaan kokema laatu. Laatutaso: Kuinka hyvin asiakkaiden tarpeet ja odotukset täyttyvät? Houkutteleva laatu: Laatu, joka ylittää tavanomaisen laadun (Kano). Organisaation suorituskyky ISO 9000 -standardin mukaan: - Sidosryhmien tarpeiden ja odotusten täyttäminen. Kaikkien tarpeiden ja odotusten täyttyminen = erinomainen suorituskyky. Huom: Yleisesti organisaation suorituskykyä kuvaavat käsitteet eivät ole yksiselitteisiä. 6

Laadukas, selkeä johtaminen ja laadunhallintajärjestelmä (QMS*) Laadunhallintajärjestelmä (Quality Management System, QMS) kuvaa organisaation järjestelmällistä Laadukas, selkeä johtaminen ja laadunhallintajärjestelmä (QMS*) Laadunhallintajärjestelmä (Quality Management System, QMS) kuvaa organisaation järjestelmällistä (tai selkeää) ja laadukasta johtamista. Käsite muodostuu seuraavista osista: 1. MS (Management System) eli johtamisjärjestelmä. - Järjestelmällinen (tai selkeä) tapa, jolla organisaation johto määrittelee ja toteuttaa käytännön toiminnan ja organisaation tavoitteet. 2. Q (Quality) eli laatu tai laadukkuus. - Johtamisjärjestelmään liittyy laadukkuus, joka kuvaa sen, että miten johtamisjärjestelmä toteuttaa laadun. Laadunhallintajärjestelmä on olemassa ensisijaisesti yrityksen omia liiketoiminnan tarpeita varten. Laadunhallintajärjestelmän tulisi kuvata se, että kuinka organisaatio toteuttaa käytännössä järjestelmällistä ja laadukasta johtamista. (*) Ref. : ISO 9000 (käsitteet) ja ISO 9004 (QMS) 7

Laadunhallintajärjestelmä on organisaation laadukkaan johtamisen standardikäsite Laadunhallintajärjestelmä on: • Standardisoitu käsite, joka kuvaa koko Laadunhallintajärjestelmä on organisaation laadukkaan johtamisen standardikäsite Laadunhallintajärjestelmä on: • Standardisoitu käsite, joka kuvaa koko organisaation laadukasta, johdonmukaista ja järjestelmällistä johtamistoimintaa organisaation eri tasoilla. • Käsitteenä, asiasisältönä ja merkityksenä aiheuttanut paljon sekaannusta, joka johtuu laatuun yleisesti liittyvien käsitteiden kirjavuudesta sekä käytännössä että monissa alan julkaisuissa. Laatujohtaminen TQM Sertifiointi QC Toimintajärjestelmä Laadunhallintajärjestelmän tulisi olla organisaation yhteinen käyttäytymis- ja johtamismalli. Laadunhallinnan toteuttamisessa pitäisi näkyä organisaation toimintakulttuuri tai ”identiteetti” ja innovatiivisuus, joten laadunhallintajärjestelmää voisi kutsua täten myös jollain yrityskohtaisella nimellä. (Ref. : ISO 9000 -standardit) 8

Kilpailevat johtamisfilosofiat voivat aiheuttaa ristiriitatilanteita Laadukkaan johtamisen osa-alueita: Laadunhallinta Talouden hallinta Riskien hallinta (markkinat) Kilpailevat johtamisfilosofiat voivat aiheuttaa ristiriitatilanteita Laadukkaan johtamisen osa-alueita: Laadunhallinta Talouden hallinta Riskien hallinta (markkinat) Henkilöstön hallinta Jokin ”ismin” mukainen johtaminen, esim. TBM, SCM, ABM, BPR jne. Tiedon / osaamisen hallinta Työturvallisuuden ja -terveyden hallinta Tietoturvallisuuden hallinta Ympäristönhallinta Ristiriitatilanteita: - Strategisella tasolla: Johdon sitoutuminen. - Operatiivisella tasolla: Prosessien toiminta ja kehittäminen. 9

Hyvä hallintotapa: • Kehittää hallinnointia ja toiminnan läpinäkyvyyttä. • Yhtenäistää yrityksestä annettavaa tietoa ja Hyvä hallintotapa: • Kehittää hallinnointia ja toiminnan läpinäkyvyyttä. • Yhtenäistää yrityksestä annettavaa tietoa ja tehostaa sisäistä sekä ulkoista viestintää. • Edistää luottamusta. • On käytännössä sellaista yritystoimintaa, joka vahvistaa mm. toimittajien, omistajien ja asiakkaiden luottamusta yritykseen. Hyvään hallintotapaan liittyviä keskeisiä asioita: Ohjeita hyvään hallintotapaan: • Lainsäädäntö. – Organisaation rooli-, valta- ja vastuujako • Omistajakohtaiset periaatteet. omistajien, hallituksen, toimivan johdon • Yhtiökohtaiset työjärjestykset. • Pörssin ohjesäännöt ja muut ja työntekijöiden kesken. määräykset. – Raportointiväylät ja -tavat. • Suositukset listayhtiöiden – Asiantuntijoiden väliset rooli- ja vastuujaot. hallinnointi- ja ohjausjärjestelmille. – Päätösten perusteet. Selkeät periaatteet ja järjestelmälliset toimintatavat. (Ref. : OECD) 10

Laadunhallinnan kaksi aluetta 1. Sisäinen tarve ja suuntaus (kts. s. 12): - Integroitu laadunhallinta Laadunhallinnan kaksi aluetta 1. Sisäinen tarve ja suuntaus (kts. s. 12): - Integroitu laadunhallinta (QM, quality management) Tavoitteena on liiketoiminnan erinomaisuus. - Liiketoiminnan (tai prosessien) suorituskyvyn jatkuva parantaminen. - Yleisenä referenssinä ovat esim. ISO 9004 suuntaviivat suorituskyvyn parantamiselle. 2. Ulkoinen tarve ja suuntaus (kts. s. 12): - Laadunvarmistus (QA, quality assurance) Luottamuksen synnyttäminen liiketoimintasuhteissa ja sidosryhmissä. - Sovitut tuotevaatimukset. - Yleisenä referenssinä ovat esim. ISO 9001 vaatimukset. Molempia näkökulmia tarvitaan aina käytännön tapauksissa. Huom: Laadunvarmistuksen tulee perustua laadunhallintaan. 11

Laadunhallinnan (QM) ja laadunvarmistuksen (QA) johdonmukainen yhteensopivuus - QMA, QMB, QMC Yrityksen sisäinen QM Laadunhallinnan (QM) ja laadunvarmistuksen (QA) johdonmukainen yhteensopivuus - QMA, QMB, QMC Yrityksen sisäinen QM (ISO 9004) (yrityksen laadunhallinta, quality management) - QAA/B, QAB/C Yritysten välinen QA (ISO 9001) (toimittajan laadunhallintaan perustuva laadunvarmistus, quality assurance) QAA/B QAB/C Yritys B Yritys A 1 QMB Asiakas (käyttäjä) Yritys A 2 Yritys C QMA 2 QMC QM => Erinomaisuus (Excellence) QA => Luottamus (Confidence) 12

Laadunvarmistus – asiakkaan luottamuksen synnyttäminen Laadunvarmistuksen tulisi perustua laadunhallintaan. Laadunhallinta Toiminnan johtamine n Syötte Laadunvarmistus – asiakkaan luottamuksen synnyttäminen Laadunvarmistuksen tulisi perustua laadunhallintaan. Laadunhallinta Toiminnan johtamine n Syötte et Laadunvarmistus - suunnitelmat ja sopimukset Mittaustietoa Tuote Tuotteen toimituskanava Asiakas / käyttäjä Laadunvarmistus kanava - kyselyt ja palaute Informaatio laadusta 13

Organisaation suorituskyvyn kehittämisen lähtökohta on ympäristön, liiketoiminnan ja organisaation tunteminen – Organisaation toimintaperiaatteet, asenteet Organisaation suorituskyvyn kehittämisen lähtökohta on ympäristön, liiketoiminnan ja organisaation tunteminen – Organisaation toimintaperiaatteet, asenteet ja aikomukset tulee olla sopusoinnussa ympäristön kanssa. – Jokaisella organisaatiolla on aina omat luonteenpiirteensä. – Organisaatio luo itse oman etiikkansa ja piirteensä. Organisaation ”identiteetti” on sen oma kokonaiskäsitys itsestään toimivana kokonaisuutena. Johdon velvollisuus on ylläpitää ja kehittää organisaation identiteettiä toimintaolosuhteiden mukaan. Suorituskyvyn kehittämishankkeissa tämän tulisi olla lähtökohta, vaikka olisi hyödyllistä käyttää myös muita arvostettuja periaatteita, malleja ja esimerkkejä. 14

Yleisiä laadukkaan johtamisen periaatteita ISO 9000 – Laatujohtamisen periaatteet: • Asiakasperusteista • Henkilöjohtamista • Yleisiä laadukkaan johtamisen periaatteita ISO 9000 – Laatujohtamisen periaatteet: • Asiakasperusteista • Henkilöjohtamista • Ihmiskeskeistä • Prosessilähtöinen lähestymistapa • Järjestelmällinen johtaminen • Jatkuva kehittäminen • Tosiasioihin perustuvaa • Perustuu molemminpuoliseen hyötyyn (toimittajat yritys asiakkaat) Malcolm Baldrige – keskeiset arvot ja konseptit: • Visionäärien johtajuus • Korostunut asiakasohjautuvuus • Organisaation ja henkilökohtainen oppiminen • Työntekijöiden ja yhteistyökumppanien arvostus • Joustavuus • Tulevaisuuskeskeisyys • Innovatiivinen johtamien • Tosiasioihin perustuvaa johtamista • Sosiaalinen vastuu • Keskittyy tuloksiin ja luomaan arvoa • Järjestelmänäkökulma EFQM – Erinomaisuuden peruskonseptit: • Tulos orientaatio • Asiakaskeskeistä • Johtajuus ja ahkeruus tärkeää • Johdetaan prosessien ja tosiasioiden perusteella • Ihmisten kehitys ja mukanaolo • Jatkuva oppiminen, innovointi ja parantaminen • Kumppanuuksien kehittäminen • Yhtiön sosiaalinen vastuu Jokaisessa organisaatiossa tulisi tarkastella hyvän johtamisen periaatteita juuri kyseisen organisaation kannalta. Yleiset johtamisperiaatteet voivat tässä toimia johdattelevina apuvälineinä. 15

TEHTÄVÄ Jos yhdistetään laadukkaan johtamisen periaatteet ISO 9000 -standardeista sekä Malcolm Baldrige ja EFQM TEHTÄVÄ Jos yhdistetään laadukkaan johtamisen periaatteet ISO 9000 -standardeista sekä Malcolm Baldrige ja EFQM malleista, niin mitkä em. mallien yhteiset tekijät ovat mahdollisesti juuri ne keskeisimmät laadukkaan johtamisen periaatteet (7 kohtaa), joilla organisaatio johdetaan erinomaiseen suorituskykyyn? 16

Keskeisimmät laadukkaan johtamisen periaatteet: Joilla organisaatio johdetaan erinomaiseen suorituskykyyn. • • Keskittyminen asiakkaiden tarpeisiin Keskeisimmät laadukkaan johtamisen periaatteet: Joilla organisaatio johdetaan erinomaiseen suorituskykyyn. • • Keskittyminen asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin. Liiketoiminnan suorituskyvyn jatkuva kehittäminen uusiutumisen, yhteistoiminnan ja oppimisen kautta. Työntekijöiden arvostaminen. Yhteistoimintakumppanien arvostaminen. Tulevaisuuden tarpeiden huomioiminen. Yhteiskunnan tarpeisiin ja odotuksiin vastaaminen. Organisaation johtaminen tosiasioihin perustuen. Yo. yhteenvedossa on yhdistetty laadukkaan johtamisen periaatteet ISO 9000 standardeista sekä Malcolm Baldrige ja EFQM malleista. 17

Johtaminen: “Koordinoidut toimenpiteet organisaation suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi”. (Ref. : ISO 9000) PDCA -malli, johtamisen Johtaminen: “Koordinoidut toimenpiteet organisaation suuntaamiseksi ja ohjaamiseksi”. (Ref. : ISO 9000) PDCA -malli, johtamisen perusmalli: TOIMI SUUNNITTELE TARKASTUSTOIMINTA TULOSTEN • Toiminta- / tulos. PERUSTEELLA suunnitelma. • Viestintä, • Toimintaperiaatteet palkitseminen. ja -malli. • Ehkäisevä toiminta. • Menettelyt ja • Parantava toiminta. menetelmät. A P C D TARKASTA, MITEN TOIMI SUUNNITELMAN ON TOIMITTU JA MUKAISESTI MITÄ ON SAATU • Menettelyjen AIKAAN soveltaminen tulosten • Arvioinnit. aikaansaamiseksi. • Katselmukset. • Korjaava toiminta. (Ref. : Deming, Shiba) P = Plan D = Do C = Check A = Act PDCA: ta voidaan soveltaa mm. : • Toiminnan ohjaukseen. • Jatkuvaan pienten askelten parantamiseen (Kaizen) (rationaalinen, operatiivinen). • Suurissa muutoksissa. 18

Organisaation johtamisen tehtävä: Mission toteuttaminen ja visioon pyrkiminen Operatiivinen ja strateginen johtaminen: Toimintaajatus (missio, Organisaation johtamisen tehtävä: Mission toteuttaminen ja visioon pyrkiminen Operatiivinen ja strateginen johtaminen: Toimintaajatus (missio, liikeidea, toiminnan tarkoitus) Mennyt Tulevaisuus: 20 XX Kenelle? Visio Strategia Toiminta nyt: 2008 Miten? Mitä? Organisaation toimintaympäristö 19

Linjakkuutta organisaatioon: Tulosjohtamisesta tavoite-keino-johtamiseen Toimintojen linjakkuus tulosjohtamisessa Ylin johto Liiketoiminta-alueiden johdot Yksiköiden / toimintojen Linjakkuutta organisaatioon: Tulosjohtamisesta tavoite-keino-johtamiseen Toimintojen linjakkuus tulosjohtamisessa Ylin johto Liiketoiminta-alueiden johdot Yksiköiden / toimintojen johdot Prosessien omistajat Toimintojen linjakkuus tavoite-keino-johtamisessa(*) Ylin johto Liiketoiminta-alueiden johdot Yksiköiden / toimintojen johdot Prosessien omistajat 20 (Ref. : Singh Soin) (*) Tulos > keinot > tulos > keinot –ketju (Hoshin Kanri)

Liiketoiminnan strategisten tarpeiden linjakas vyöryttäminen organisaatioon Muutosjohtaminen Lähtötiedot Yrityksen johtaja Tavoittee t Keinot v Liiketoiminnan strategisten tarpeiden linjakas vyöryttäminen organisaatioon Muutosjohtaminen Lähtötiedot Yrityksen johtaja Tavoittee t Keinot v ”Catch-ball” Yksikön johtaja Tavoittee t Keinot Päivittäisjohtaminen v Päivittäistoiminta Prosessi n omistaja Tavoitteet v Keinot v Strategiakor tti työkaluna Päivittäistoiminta 21 (Ref. : Singh Soin: Hoshin Kanri)(*) Tavoitteet ja keinot tuloskorttimenettelyllä

Laadun operatiivinen toteuttaminen Organisaatio: Johtamin en Sidosryhm Tuote: ä Info Myönteiset ja (asiakas): kielteiset Laadun operatiivinen toteuttaminen Organisaatio: Johtamin en Sidosryhm Tuote: ä Info Myönteiset ja (asiakas): kielteiset tekijät Lasku ------Tavara Asiakaspalvelu Valinnat Automaattipalvelu Prosessit Toimittajien prosessit Kontaktipinta asiakkaaseen (”Totuuden hetket”) PALAUTE 22

TUOTE ON ERI PROSESSIEN TUOTOS Tuotteen pääelementit: - T = Tavara: Prosessien materiaaliset tuotokset TUOTE ON ERI PROSESSIEN TUOTOS Tuotteen pääelementit: - T = Tavara: Prosessien materiaaliset tuotokset asiakkaille. - P = Palvelu: Ihmisten väliset aktiviteetit (tuotokset) prosessien ja asiakkaan välisessä rajapinnassa. - A = Automaattiset palvelut: Automaattiset tai mekaaniset aktiviteetit (tuotokset) prosessien ja asiakkaan välillä. Tuotteeseen liittyvien pääelementtien yhdistelmän tulisi luoda käyttäjälle lisäarvoa: L = w. T + u. P + v. A, missä u, v, and w ovat eri tuote-elementtien kertoimia (osuus yhteisestä arvosta). T Jokainen piste kolmiossa edustaa tiettyä tuotetta. v L u Suunta w P A 23

Prosessi ja liiketoimintaprosessi Prosessi yleisesti tarkoittaa toimintaa tuotosten aikaansaamiseksi. Kaikkialla on aina prosesseja, joissa Prosessi ja liiketoimintaprosessi Prosessi yleisesti tarkoittaa toimintaa tuotosten aikaansaamiseksi. Kaikkialla on aina prosesseja, joissa – tehdään reaaliaikaista (arkipäiväistä) työtä. Tuotos Syöte Prosessi – toteutetaan jotain suunnitelmaa. – aikaansaadaan tuloksia ja hyötyjä. Prosessi on luonteeltaan jatkuvaa toimintaa, jolla ei ole alkua tai loppua vaan syötteitä (sisäänmeno) ja tuotoksia (ulostulo). Kertaluontoinen prosessi on projekti. Prosessi tarkoittaa etenemistä, tapausten kulkua, kehittymissarjaa. Liiketoimintaprosessi on prosessi, jolla toteutetaan jonkin organisaation perustarkoitusta. Prosessi (toiminta) Organisaatio on järjestelmä, jolla on kaksi ulottuvuutta: – Toiminta (prosessi) Struktuuri – Rakenne (struktuuri) (rakenne) Kumpikin ulottuvuus on aina olemassa kaikissa organisaatiossa eikä niitä ei voi korvata toisillaan. Prosessi on primäärinen ja struktuurin tulee palvella sitä. 24

Organisaation laajuinen liiketoimintaprosessien hahmottaminen: Prosessiviitekehys Markkinaprosessit: Uusien tuotteiden toteuttaminen markkinoiden tarpeisiin ja odotuksiin. Tuotteiden Organisaation laajuinen liiketoimintaprosessien hahmottaminen: Prosessiviitekehys Markkinaprosessit: Uusien tuotteiden toteuttaminen markkinoiden tarpeisiin ja odotuksiin. Tuotteiden kokonaishallinta. Markkinaviestintä. Markkinat Kilpailu- • mahdollisuudet • tarpeet kykyiset tuoteratkaisut Asiakkaat Laadukkaat • tarpeet Asiakasprosessit: • odotukset Asiakkaiden tarpeiden ja odotusten täyttäminen tuottamalla Asiakassuhteet tuotteita organisaation “tuotesalkun” mukaisesti ja -palvelu Johtamisprosessit: Organisaation suorituskyvyn kokonaisjohtaminen Tukiprosessit: Organisaation prosessien tehokas tukeminen = Organisaatioyksiköt = Kumppanit 25

Esim. Tuotantotoimintaa harjoittavan yrityksen liiketoimintaprosessit: Ydinfunktiot eli perustoiminnot Asiakkaan käyttöönotto Jakelu Valmistus Hankinta Myynti Esim. Tuotantotoimintaa harjoittavan yrityksen liiketoimintaprosessit: Ydinfunktiot eli perustoiminnot Asiakkaan käyttöönotto Jakelu Valmistus Hankinta Myynti Asiakkaan hankinnat Johtamisprosessit Tuotteiden ja palveluiden tuotantoprosessi Asiakaspalveluprosessi Tuotteiden ja palveluiden kehittämisprosessi Liiketoimintojen tukiprosessit Rajapinta 26

Organisaation toiminnot ja johtaminen ovat hyvin tietopitoisia Tiedolla on ratkaiseva asema organisaation johtamisessa: – Organisaation toiminnot ja johtaminen ovat hyvin tietopitoisia Tiedolla on ratkaiseva asema organisaation johtamisessa: – Laadukas johtaminen (laadunhallinta) on sisimmiltään liiketoiminnallisesti tärkeän tiedon hallintaa, koska tieto liittyy välittömästi kaikkiin organisaatioiden sisäisiin ja välisiin toimintoihin eli prosesseihin ja kaikenlaisiin tuotteisiin. 27

Kuinka hallita tietoa? Tiedon hallinta on liiketoiminnan johtamisen tärkeä haaste, koska suurin osa yrityksen Kuinka hallita tietoa? Tiedon hallinta on liiketoiminnan johtamisen tärkeä haaste, koska suurin osa yrityksen tiedoista on hiljaista tietoa. Pitkäaikainen kokemus alalla opettaa, mitä käytännössä tehdään ja kuinka se tehdään, jolloin usein miten osaaminen on automatisoitunut – painunut hiljaisen tiedon alueelle. Näkyvillä oleva tieto: - data Tietoinen - dokumentit - tallenteet - tiedostot Alitajuinen Hiljainen tieto: Vain miljoonasosa ihmisen aivojen - tietoisuus, tajuisuus käsittelemästä tiedosta on tietoista! - osaaminen - sitoutuminen, teot (Ref. : H. Koivunen) 28

TEHTÄVÄ POHTIKAA 2 - 3 HENGEN RYHMISSÄ KYSYMYSTÄ: KUINKA HILJAINEN TIETO SAATAISIIN YRITYKSISSÄ KÄYTTÖÖN? TEHTÄVÄ POHTIKAA 2 - 3 HENGEN RYHMISSÄ KYSYMYSTÄ: KUINKA HILJAINEN TIETO SAATAISIIN YRITYKSISSÄ KÄYTTÖÖN? Työskentelemällä työpareina. Havainnoimalla kollegoja. Mentoroinnin avulla. Työnohjauksella. Valokuvaamalla ja videoimalla. Kartoittamalla osaamista. Kriittinen oppipoika ja mestari –suhteella. Työnkierrolla ja yleensä monenlaisilla työtehtävien vaihdoilla. Lisäämällä epävirallisen vuorovaikutuksen ja mallioppimisen mahdollisuuksia. Sitoutuminen yhteisöön ja luottamus. Kehittämällä avoimia työtilaratkaisuja, johtamistyylejä ja työkulttuureita. Huom! Laadunhallintajärjestelmä on pääosin ”henkinen järjestelmä” ja organisaation yhteinen käyttäytymismalli sekä muisti. 29

Suorituskyvyn arviointi johtamisen osana Laadukkaaseen johtamiseen sisältyy aina monenlaista suorituskyvyn arviointia: • Organisaation kokonaissuorituskyky Suorituskyvyn arviointi johtamisen osana Laadukkaaseen johtamiseen sisältyy aina monenlaista suorituskyvyn arviointia: • Organisaation kokonaissuorituskyky (prosessien suorituskyky) – Strateginen arviointi – arviointi laatupalkintokriteereillä. – Johdon suorittama itsearviointi. • Yksittäisten prosessien suorituskyky – Operatiivinen arviointi – prosessien suorituskyvyn arviointi. – Riippumattomat (tai sisäiset) auditoijat. 30

Esimerkkitulostus ZEF-arvioinnista http: //www. zef. fi/fi/sovelluksia. php Arviointiaiheet: 1 … 5 Toiminnan parantamisen tila Esimerkkitulostus ZEF-arvioinnista http: //www. zef. fi/fi/sovelluksia. php Arviointiaiheet: 1 … 5 Toiminnan parantamisen tila Tulosten tulkinta: 1. Toimintatapa reaktiivinen, ts. ongelmalähtöinen ja korjaavaan toimintaan perustuva. Tärkeys suuri. Hajonta kohtuullinen. 2. Käytössä vakiintunut prosesseihin perustuva toimintatapa ja järjestelmällinen parantamistoiminta. Tärkeys varsin suuri. Hajonta kohtuullinen. 3. Käytössä vakiintunut prosesseihin perustuva toimintatapa ja järjestelmällinen parantamistoiminta. Tärkeä. Vaakahajonta suuri. 4. Toimintatapa reaktiivinen, ts. ongelmalähtöinen ja korjaavaan toimintaan perustuva. Tärkeys pieni. Erittäin suuri yksimielisyys. 5. Jatkuva prosessimainen toiminnan parantaminen käytössä. Tärkeä. Pystyhajonta suuri. 31

Organisaation kokonaisvaltainen oppiminen erinomaiseen suorituskykyyn Suhtautuminen ja uskomukset Tietoisuus ja herkkyys Johtavat ajatukset Suorituskyvyn Organisaation kokonaisvaltainen oppiminen erinomaiseen suorituskykyyn Suhtautuminen ja uskomukset Tietoisuus ja herkkyys Johtavat ajatukset Suorituskyvyn erinomaisuus MUUTOS ”Muutospumppu” Tiedot ja kyvykkyydet Menetelmät, työkalut, teoriat TOIMINTA (prosessit ja projektit) TULOKSET Johtamisinfrastruktuuri 32 (Ref. : P. Senge, Learning organization)