Скачать презентацию Курсова робота Соціологічне анкетування Види запитань в анкеті Скачать презентацию Курсова робота Соціологічне анкетування Види запитань в анкеті

Ковальов А.Е..pptx

  • Количество слайдов: 12

Курсова робота «Соціологічне анкетування. Види запитань в анкеті. » Виконав: Студент 3 -го курсу Курсова робота «Соціологічне анкетування. Види запитань в анкеті. » Виконав: Студент 3 -го курсу 6 -ї групи Ковальов Андрій 1

Вступ Темою моєї презентації є: «Соціологічне анкетування. Види запитань в анкеті. » 2 Вступ Темою моєї презентації є: «Соціологічне анкетування. Види запитань в анкеті. » 2

Що ж таке соціологічне анкетування? Анкета (від французького enquete) - спеціально розроблений дослідниками (спеціалістами) Що ж таке соціологічне анкетування? Анкета (від французького enquete) - спеціально розроблений дослідниками (спеціалістами) опитувальний лист (картка) для отримання інформації шляхом опитування респондентів. Використовується при проведенні соціологічних, політичних, маркетингових досліджень для оцінки поточної ситуації (стану справ) або визначення перспектив (прогнозу) розвитку досліджуваних процесів. 3

Анкетні опитування. Найбільш розповсюджений на практиці вид опитування - анкетування. Воно може бути груповим Анкетні опитування. Найбільш розповсюджений на практиці вид опитування - анкетування. Воно може бути груповим або індивідуальним. Групове анкетне опитування широко застосовується за місцем роботи, навчання. При індивідуальному анкетуванні анкети роздаються на робочих місцях, за місцем навчання, проживання, а термін їх повернення заздалегідь обумовлюється. Сьогодні анкетне опитування залишається одним із найбільш оперативних способів збору первинної соціологічної інформації. 4

Послідовність побудови анкети Анкети можна побудувати у такій послідовності: 1. Вступна частина (де вказується, Послідовність побудови анкети Анкети можна побудувати у такій послідовності: 1. Вступна частина (де вказується, хто і для чого проводить опитування, як будуть використовуватись дані, гарантії конфіденційності, подається інструкція щодо заповнення анкети). 2. Основна частина анкети, (котра містить блоки питань до опитуваних: вступні запитання, основні, заключні). 3. Паспортний блок (блок запитань демографічного характеру). 4. Подяка. 5

Надійність даних анкетного опитування залежить від таких умов: 1. Повторним опитуванням за тією ж Надійність даних анкетного опитування залежить від таких умов: 1. Повторним опитуванням за тією ж процедурою і тих же осіб (так визначається стійкість інформації); 2. Контролем даних анкетного опитування іншими методами – опитуванням третіх осіб, спостереженням, аналізом доступних документів. 3. Відповідності запитань програмі дослідження, його завданням; 4. Вилучення «зайвих» та відбору необхідних запитань; 5. Дотримання правил розвитку теми: на початку – прості запитання, що стосуються подій і фактів; далі – складніші запитання (думки, оцінки); ще далі – найбільш складні (вибір рішень, відповіді у вільній формі); під кінець – знову прості запитання про демографічні дані; 6. Ясності формулювання запитань, їх однозначності; 7. Чіткості варіантів відповідей (у закритих запитаннях); 8. Достатнього простору для відповідей на відкриті запитання; 9. Однозначності всіх елементів вибору в часі, частоті подій, згоди чи незгоди ( «так» чи «ні» ) із запропонованими варіантами відповідей; 10. Відсутності будь-яких натяків на бажану відповідь; 11. Наявності контрольних запитань; 12. Наявності комбінацій прямих та опосередкованих, особистих і неособистих запитань. 6

Правила складання анкети Загальні вимоги до складання анкети: - наявність розгорнутої програми дослідження або Правила складання анкети Загальні вимоги до складання анкети: - наявність розгорнутої програми дослідження або як мінімум чітких уявлень про ціль, завдання та предмет дослідження. Саме програма окреслює коло питань, отримавши відповіді на які можна вирішити завдання дослідження; - врахування усіх особливостей досліджуваного об’єкта, тобто сукупності респондентів за їх демографічними, соціально-статусними, культурними, психологічними ознаками, а також соціального середовища і ситуацій, в яких вони перебувають. Врахування цих особливостей позначається на обсязі анкети, на ступені її складнощі, мові та самій тональності; - безпристрасність і неупередженість питань. Вони мають бути сформульовані так, аби явно чи приховано не підштовхувати респондента до певної відповіді; - максимальна простота, лаконічність і зрозумілість питань. Бажано не використовувати складних речень, заплутаних, двозначних і загальних формулювань; - врахування реальних можливостей проведення опитування, а саме – фінансових, матеріально-технічних та кадрових, що позначається на обсязі анкети, її поліграфічній якості, типів вибірки, кількості анкет, термінах та місцях проведення опитування; - необхідність складання анкети в два етапи: попередній (апріорний) і кінцевий (апостеріорний). 7

Види питань в анкеті 1. Кількість питань не повинно перевтомити респондента. 2. Включити лише Види питань в анкеті 1. Кількість питань не повинно перевтомити респондента. 2. Включити лише ті питання, які дають важливу інформацію для дослідження (при формулюванні питання враховуються: що потрібно дізнатися, навіщо ця інформація , як сформулювати питання для отримання адекватної відповіді). 3. При формулюванні питань не слід використовувати наукові терміни та рідковживані слова. 4. Питання повинні бути сформульовані однаково зрозуміло для всіх. 5. Кожне питання має відповідати критеріям науковості та літературної грамотності. 6. У питанні дві пропозиції (саме питання та інструкція щодо заповнення та відповіді на питання). 8

В анкеті бажано використовувати різноманітні, але змістовні та конструктивні питання. Ці питання поділяються: 1) В анкеті бажано використовувати різноманітні, але змістовні та конструктивні питання. Ці питання поділяються: 1) За формою : відкриті (відповідь формулює респондент), закриті (варіанти відповіді), напівзакриті (1 +2), прямі, непрямі (згоден, не згоден). 2) За конструкцією відповідей: дихотомічні (так, ні), питання на які можна вибрати декілька відповідей, шкалірованние (надається шкала, можливість постав бал). 3) Психологічні: запитання-фільтри (використовуються для того, щоб відокремити одних респондентів від інших - «одружені ви? » ), Контрольні (2 випадки - уточнення вже отриманої інформації, перевірки щирості ). 4) За змістом: запитання про факти (скільки років? ); Питання про думки, мотиви, оцінках, судженнях, питання про знання. 9

Основні види питань 1. Закриті питання (з варіантами відповіді Основні види питань 1. Закриті питання (з варіантами відповіді "так" - "ні"). 2. Відкритті питання (розгорнуту відповідь респондент має написати самостійно в довільній формі). 3. Альтернативні питання (дають можливість обрати з кількох можливих варіантів відповідей). 4. Ранжування об’єктів опитування (на основі суб’єктивних вражень, думок, переконань респондента). 10

Схематичне зображення питань в анкеті 11 Схематичне зображення питань в анкеті 11

На цьому все Дякую за увагу 12 На цьому все Дякую за увагу 12