Скачать презентацию КУРС PHP 1 ОСНОВИ СИНТАКСИСУ СКРИПТ — Скачать презентацию КУРС PHP 1 ОСНОВИ СИНТАКСИСУ СКРИПТ —

0 Курс PHP (синтаксис).ppt

  • Количество слайдов: 34

КУРС PHP 1 ОСНОВИ СИНТАКСИСУ КУРС PHP 1 ОСНОВИ СИНТАКСИСУ

СКРИПТ - МОВА PHP – це скрипт -мова (scripting language), що вбудовується в HTML, СКРИПТ - МОВА PHP – це скрипт -мова (scripting language), що вбудовується в HTML, що інтерпретується й виконується на сервері. файл ex 01. php: Example Потім запустивши браузер , наберіть у рядку URL : 2 http: //server_url/laba 1/ex 01. php, де server_url – адреса вашого web-сервера.

Після обробки сторінки на сервері браузерові клієнта передається наступний HTML-код (тобто результат виконання PHPкоду): Після обробки сторінки на сервері браузерові клієнта передається наступний HTML-код (тобто результат виконання PHPкоду): Example Hi, I'm a PHP script!" 3

 ОСНОВНИЙ СИНТАКСИС PHP <? php ? >, і деколи скорочений варіант <? ? ОСНОВНИЙ СИНТАКСИС PHP , і деколи скорочений варіант . 4 "

КОММЕНТАРІ Символи // и # позначають початок однорядкових коментарів, /* і */ – відповідно КОММЕНТАРІ Символи // и # позначають початок однорядкових коментарів, /* і */ – відповідно початок і кінець багаторядкових коментарів. 5

МОЖЛИВОСТІ PHP На PHP можна: обробляти дані з форм , генерувати динамічні сторінки , МОЖЛИВОСТІ PHP На PHP можна: обробляти дані з форм , генерувати динамічні сторінки , одержувати й посилати куки (cookies), в PHP включена підтримка багатьох баз даних (databases), що робить написання Web-програм із використанням БД дуже простим. От неповний перелік підтримуваних БД : Dabase, Inter. Base, Solid; d. Base, MSQL, Sybase; Empress, My. SQL, Velocis; File. Pro, Oracle, Unix rdbm; Informix, Postgre. SQL. 6 PHP розуміє багато протоколів, серед яких POP 3 і HTTP.

ЗМІННІ PHP Імена змінних починаються із символу $. Так , наприклад , щоб привласнити ЗМІННІ PHP Імена змінних починаються із символу $. Так , наприклад , щоб привласнити значення 5 змінній a, потім відобразити її , можна написати наступний фрагмент : це можна записати також у виді : чи навіть : 7 Імена змінних чутливі до регістру, тому $my_var и $My_var – різні.

ТИПИ ЗМІННИХ Підтримуються три типи змінних. Довгі цілі (long int), подвійної точності з плаваючою ТИПИ ЗМІННИХ Підтримуються три типи змінних. Довгі цілі (long int), подвійної точності з плаваючою комою (double) і символьні рядки (strings). Тип змінних виявляється автоматично. Наприклад : – змушує $a стати змінною типу INTEGER; – змушує $a стати змінною типу DOUBLE; – змушує $a стати змінною типу STRING. Усі три типи змінних можуть також розглядатися як масиви , якщо до їхніх імен додається [значення]. На відміну від C, масиви в PHP фактично являють собою асоціативні масиви. Наступний запис , вірний :

PHP також підтримує не -індексовані масиви. Не -індексований масив генерує власний індекс , у PHP також підтримує не -індексовані масиви. Не -індексований масив генерує власний індекс , у міру додавання елементів до нього. Наприклад , : $a[] = "Hello"; $a[] = "There"; першому елементу , що вставляється в не -індексований масив , завжди привласнюється індекс 0, другий 1 індекс , і т. д. Отже вищезгадані елементи можуть бути роздруковані за допомогою : echo $a[0]; 9 echo $a[1]; .

ФУНКЦІЯ COUNT(), ДЛЯ ТОГО ЩОБ ВИЗНАЧИТИ КІЛЬКІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ БУДЬ -ЯКОГО МАСИВУ. <? $a[] ФУНКЦІЯ COUNT(), ДЛЯ ТОГО ЩОБ ВИЗНАЧИТИ КІЛЬКІСТЬ ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ БУДЬ -ЯКОГО МАСИВУ.

ТИП ЗМІННОЇ ВИЗНАЧАЄ , ЯКІ ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ МОЖУТЬ БУТИ ВИКОНАНІ Наприклад , $a = ТИП ЗМІННОЇ ВИЗНАЧАЄ , ЯКІ ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЇ МОЖУТЬ БУТИ ВИКОНАНІ Наприклад , $a = $b + $c може поводитися подвійно. Якщо $b це число , то числове значення $c додається до $b, і сума зберігається в $a. У цьому випадку тип $c не важливий. Операція керується типом першої змінної. 11 Якщо $b рядок , то значення рядка $c конкатенується з $b, і результуючий рядок міститься в $a.

ПРИСВОЄННЯ ПО ЗНАЧЕННЮ <? php $first = ' Text '; // Присвоюємо $first // ПРИСВОЄННЯ ПО ЗНАЧЕННЮ Результат роботи цього скрипта буде слідуючим: 12 змінна з імям first рівна New text Змінна з іменем second рівна Text

ПРИСВОЄННЯ ПО ПОСИЛАННЮ <? php $first = ' Text '; $second = &$first; /* ПРИСВОЄННЯ ПО ПОСИЛАННЮ Цей скрипт виведе наступне: Змінна з іменем first рівна New text. Змінна з іменем second рівна New text. 13 Тобто разом з змінною $first змінилася і змінна $second.

АСОЦІАТИВНІ МАСИВИ 14 Асоціативний масив - це масив , у якому індекс не обов АСОЦІАТИВНІ МАСИВИ 14 Асоціативний масив - це масив , у якому індекс не обов 'язково повинний бути послідовним рядом числових значень. Індексом масиву може бути будь - яке число ряду.

ПОСИЛАТИСЯ НА ІМЕНА ЗМІННИХ Тобто ім 'я змінної може встановлюватися й використовуватися динамічно. Приклад, ПОСИЛАТИСЯ НА ІМЕНА ЗМІННИХ Тобто ім 'я змінної може встановлюватися й використовуватися динамічно. Приклад, $a = "hello" при використанні посилання на змінну береться значення змінної й обробляється як ім 'я змінної. Тобто hello може використовуватися як ім 'я змінної , використовуючи два знаки $. Тобто $$a = "world".

МАТЕМАТИЧНІ ВИРАЗИ <? $a = 2 + 1 ? > Додавання <? $a = МАТЕМАТИЧНІ ВИРАЗИ Додавання Віднімання Множення Ділення Ділення по модулю • Враховується порядок операцій і дужки • підтримуються C-подібні оператори збільшення += і зменшення -=. Тобто це еквівалентно : 16

РОБОТА З ТИПАМИ ДАНИХ PHP розуміє 3 типи змінних (Integer, Double і String) Тобто РОБОТА З ТИПАМИ ДАНИХ PHP розуміє 3 типи змінних (Integer, Double і String) Тобто : $a = 1; Тип буде integer $b = 1. 5; Тип буде double $c = "1"; Тип буде string. Тепер , що відбудеться , якщо Ви зробите що -небудь типу : $d = $a + $c; синтаксичний аналізатор розглядає першу частину арифметичного виразу і використовує його для результату , а також характер дії , яка повинна бути виконана. Так як $a - integer, $d буде теж integer, і виконання цілочисельного додавання , дасть результат : $d = 2 Тип integer. 17 Отже : $d = $c + $a Результат : $d = "11" Тип - string

РОБОТА З ТИПАМИ ДАНИХ Фактично всі змінні автоматично перетворюються в усі 3 типи , РОБОТА З ТИПАМИ ДАНИХ Фактично всі змінні автоматично перетворюються в усі 3 типи , і тільки внутрішній прапорець відзначає , якого типу змінна , фактично. Наприклад , якщо вказати : $a = 1. Усередині в таблиці ідентифікаторів зберігаються 3 версії. Integer: 1 <--- flag Double: 1. 0 String: "1" Функція Set. Type() може переміщати прапорець , що вказує тип змінної. Set. Type($a, "double"); Функція Get. Type() повертає тип. Get. Type($a) поверне , у цьому випадку , "double". Також існують функції для того , щоб повернути 3 різних типи без переміщення прапорця типу. Int. Val($a) поверне 1 Str. Val($a) поверне "1" 18 Double. Val($a) поверне 1. 0

КОНСТАНТИ Для збереження постійних величин, тобто таких величин, значення яких не змінюється в ході КОНСТАНТИ Для збереження постійних величин, тобто таких величин, значення яких не змінюється в ході виконання скрипта (математичні константи, паролі, шлях до файлів). Константі неможна присвоїти значення більше одного разу і її значення неможна анулювати після об’яви. Визначають синтаксис: функцією define(). Її define( «І’мя_константи", "Значення_константи", [Нечутливість_до_регістра]) 19 По замовчуванню імена констант чутливі до регістра (в іншому випадку Нечутливість_до_регістра значення True)

КОНСТАНТИ В PHP Константа має ім’я без символа $. Крім того, для отримання значення КОНСТАНТИ В PHP Константа має ім’я без символа $. Крім того, для отримання значення константи можна використати функцію constant() з іменем константи в якості параметра. 20

РЯД КОНСТАНТ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ САМИМ ІНТЕРПРЕТАТОРОМ. Наприклад, __FILE__ зберігає імя файла програми (і шлях РЯД КОНСТАНТ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ САМИМ ІНТЕРПРЕТАТОРОМ. Наприклад, __FILE__ зберігає імя файла програми (і шлях до нього), яка виконується в даний момент, __FUNCTION__ містить імя функції, __CLASS__ – імя класа, 21 PHP_VERSION – версія інтерпретатора PHP.

ОПЕРАТОРИ Таблица 2. 1. Арифметические операторы Обозначение Название Пример + Сложение $a + $b ОПЕРАТОРИ Таблица 2. 1. Арифметические операторы Обозначение Название Пример + Сложение $a + $b Вычитание $a - $b * Умножение $a * $b / Деление $a / $b % Остаток от деления $a % $b 22 Таблица 2. 2. Строковые операторы Обозначение Название Пример. Конкатенация (сложение строк) $c = $a. $b (это строка, состоящая из $a и $b)

23 ОПЕРАТОРИ 23 ОПЕРАТОРИ

24 ОПЕРАТОРИ 24 ОПЕРАТОРИ

ТИПЫ ДАННЫХ 25 PHP поддерживает восемь простых типов данных. Четыре скалярных типа: boolean (логический); ТИПЫ ДАННЫХ 25 PHP поддерживает восемь простых типов данных. Четыре скалярных типа: boolean (логический); integer (целый); float (с плавающей точкой); string (строковый). Два смешанных типа: array (массив); object (объект). И два специальных типа: resource (ресурс); NULL.

ТИП BOOLEAN (БУЛЕВ ИЛИ ЛОГИЧЕСКИЙ ТИП) переменная этого типа может иметь только два значения ТИП BOOLEAN (БУЛЕВ ИЛИ ЛОГИЧЕСКИЙ ТИП) переменная этого типа может иметь только два значения – истина TRUE или ложь FALSE. Оба регистронезависимы. 26

. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО ТИПА 27 <? php // Оператор '==' проверяет равенство // и . ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО ТИПА 27

ТИП INTEGER (ЦЕЛЫЕ) 28 Этот тип задает число из множества целых чисел Z = ТИП INTEGER (ЦЕЛЫЕ) 28 Этот тип задает число из множества целых чисел Z = {. . . , -2, -1, 0, 1, 2, . . . }. Целые могут быть указаны в десятичной, шестнадцатеричной или восьмеричной системе счисления, по желанию с предшествующим знаком «-» или «+» .

В PHP не существует оператора деления целых. Результатом 1/2 будет число с плавающей точкой В PHP не существует оператора деления целых. Результатом 1/2 будет число с плавающей точкой 0. 5. 29 Для преобразования переменной к конкретному типу нужно перед переменной указать в скобках нужный тип. Например, для преобразования переменной $a=0. 5 к целому типу необходимо написать (integer)(0. 5) или (integer) $a или использовать сокращенную запись (int)(0. 5).

ТИП FLOAT (ЧИСЛА С ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКОЙ) они же числа двойной точности или действительные числа ТИП FLOAT (ЧИСЛА С ПЛАВАЮЩЕЙ ТОЧКОЙ) они же числа двойной точности или действительные числа 30

ТИП STRING (СТРОКИ) 31 Строка – это набор символов. В PHP символ – это ТИП STRING (СТРОКИ) 31 Строка – это набор символов. В PHP символ – это то же самое, что байт, это значит, что существует ровно 256 различных символов. Строка в PHP может быть определена тремя различными способами: с помощью одинарных кавычек; с помощью двойных кавычек; heredoc-синтаксисом.

ОДИНАРНЫЕ КАВЫЧКИ 32 <? php echo 'Также вы можете вставлять в строки символ новой ОДИНАРНЫЕ КАВЫЧКИ 32

ДВОЙНЫЕ КАВЫЧКИ 33 Таблица 2. 7. Управляющие последовательности Последовательность Значение n Новая строка (LF ДВОЙНЫЕ КАВЫЧКИ 33 Таблица 2. 7. Управляющие последовательности Последовательность Значение n Новая строка (LF или 0 x 0 A (10) в ASCII) r Возврат каретки (CR или 0 x 0 D (13) в ASCII) t Горизонтальная табуляция (HT или 0 x 09 (9) в ASCII) \ Обратная косая черта $ Знак доллара " Двойная кавычка

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ HEREDOC-СИНТАКСИСА 34 <? php $str = <<<EOD Пример строки, охватывающей несколько строчек, с ИСПОЛЬЗОВАНИЕ HEREDOC-СИНТАКСИСА 34 Поддержка heredoc была добавлена в PHP 4.