Скачать презентацию KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KSSR SEMAKAN PERKEMBANGAN Скачать презентацию KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KSSR SEMAKAN PERKEMBANGAN

522e8bb0652bfc02e1b784b4d8bca966.ppt

  • Количество слайдов: 45

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KSSR (SEMAKAN) KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KSSR (SEMAKAN)

PERKEMBANGAN KURIKULUM SEKOLAH RENDAH • Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) • Kurikulum Bersepadu Sekolah PERKEMBANGAN KURIKULUM SEKOLAH RENDAH • Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) • Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) • KBSR (Semakan) 2003 • Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) 1993 1983 • KSSR (Semakan) 2017 2011

KERANGKA KURIKULUM KERANGKA KURIKULUM

PEMBAHARUAN KSSR (SEMAKAN) Penambahbaikan kandungan mengikut trend global dan tanda aras antarabangsa KANDUNGAN ASPEK PEMBAHARUAN KSSR (SEMAKAN) Penambahbaikan kandungan mengikut trend global dan tanda aras antarabangsa KANDUNGAN ASPEK KURIKULUM PEDAGOGI PENTAKSIRAN Pendekatan pembelajaran secara mendalam, kontekstual dan berkesan Perkembangan pembelajaran murid ditaksir secara berterusan

TREND GLOBAL Computational Thinking Pendidikan Tanpa Sempadan Literasi Kewangan Trend Global Sustainable Development Kelestarian TREND GLOBAL Computational Thinking Pendidikan Tanpa Sempadan Literasi Kewangan Trend Global Sustainable Development Kelestarian Global Peningkatan Kreativiti Design Thinking

Kajian oleh Pearson berkaitan kurikulum mata pelajaran Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains – Malaysia, Kajian oleh Pearson berkaitan kurikulum mata pelajaran Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains – Malaysia, UK dan Singapura ICHPER-SD menjadi rujukan dalam membangunkan kurikulum Pendidikan Jasmani CEFR – menjadi rujukan dalam membangunkan kurikulum Bahasa Inggeris Kerangka kerja TIMSS dan PISA

PEMBELAJARAN SECARA MENDALAM Aplikasi KBAT Pendekatan Inkuiri melalui • Pembelajaran berasaskan masalah • Pembelajaran PEMBELAJARAN SECARA MENDALAM Aplikasi KBAT Pendekatan Inkuiri melalui • Pembelajaran berasaskan masalah • Pembelajaran berasaskan projek • Pendekatan STEM, dll. Penyelesaian Masalah dan Membuat Keputusan

pembelajaran yang pelbagai • Guru sebagai fasilitator • • Ciri-Ciri Pembelajar an Berasaska n pembelajaran yang pelbagai • Guru sebagai fasilitator • • Ciri-Ciri Pembelajar an Berasaska n Projek Persekitaran yang bebas dalam • Mengintegrasi pengetahuan membuat pilihan berkaitan dengan aktiviti pembelajaran Menggalakkan penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi • Menggunakan kaedah pengalamian ‘ hands-on’ • Memberi pemahaman yang tinggi • Boleh dirujuk oleh semua pelajar • Melibatkan pelbagai mod komunikasi • • Dijalankan secara individu atau secara berkumpulan • Interaksi guru – murid dalam bentuk bimbingan dan perundingan pada setiap tahap proses • Guru perlu menjelaskan prosedur pelaksanaan yang lengkap • Sesuai dengan murid dan kurikulum Projek menggalakkan pembelajaran yang bermakna dengan • Berasaskan kemahiran, menghubungkn yang baru pengetahuan, pengalaman dengan yang lama dan kebolehan murid

TAHAP PEMIKIRAN KBAT Mencipta Menilai Menganalisi s Mengaplikas i PENERANGAN Menghasilkan idea atau produk TAHAP PEMIKIRAN KBAT Mencipta Menilai Menganalisi s Mengaplikas i PENERANGAN Menghasilkan idea atau produk atau kaedah kreatif dan inovatif Membuat pertimbangan dan keputusan menggunakan pengetahuan, pengalaman, kemahiran dan nilai serta memberi justifikasi Mencerakinkan maklumat kepada bahagian kecil untuk memahami dengan lebih mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan Menggunakan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam situasi berlainan untuk melaksanakan sesuatu perkara Memahami Mengingat semula maklumat dan boleh menjelaskan idea dan konsep Mengingati Mengingat semula maklumat, fakta atau konsep

DOKUMEN STANDARD APA KURIKULUM Satu • dokumen DAN PENTAKSIRA yang mengintegr N asi kurikulum DOKUMEN STANDARD APA KURIKULUM Satu • dokumen DAN PENTAKSIRA yang mengintegr N asi kurikulum (DSKP) dan pentaksiran. • Standard Kandungan (SK), Standard Pembelajar an (SP) dan Standard Prestasi (SPi). MENGAPA • Membantu untuk memudahk an guru melaksana pentaksira n dalam proses Pd. P. BAGAIMAN A • Guru melaksana Pd. P dan menjalankan pentaksiran dengan merujuk satu dokumen sahaja. • Guru mentaksir perkembangan dan pencapaian murid melalui Standard Prestasi

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) Bahasa KSSR (2011 Sains dan Teknologi (Semaka Sains dan Teknologi ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) Bahasa KSSR (2011 Sains dan Teknologi (Semaka Sains dan Teknologi -2016) n Pendidikan Alam Sekitar Pendidikan Alam 2017) Sekitar Patriotisme Nilai Murni Keusahawanan Kreativiti dan Inovasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi • Kemahiran Asas • Aplikasi Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Pendidikan Keselamatan Jalan Raya Pendidikan Kewangan Pendidikan Kewangan Kelestarian Global • Penggunaan dan Pengeluaran Lestari • Kewarganegaraan Global • Perpaduan

PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH Proses Pd. P yang menggunakan pelbagai pendekatan / strategi Pentaksiran menerusi PELAKSANAAN PENTAKSIRAN SEKOLAH Proses Pd. P yang menggunakan pelbagai pendekatan / strategi Pentaksiran menerusi pelbagai instrumen dan pertimbangan profesional bagi menetapkan Tahap Penguasaan Merekod kemajuan murid Pelaporan Tahap Penguasaan murid

TAHAP PENGUASAAN Kriteria pencapaian yang berasaskan setiap kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran yang TAHAP PENGUASAAN Kriteria pencapaian yang berasaskan setiap kelompok standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan

TAFSIRAN TAHAP PENGUASA AN SECARA TAHAP UMUM PENGUASAAN 1 2 TAFSIRAN Murid tahu perkara TAFSIRAN TAHAP PENGUASA AN SECARA TAHAP UMUM PENGUASAAN 1 2 TAFSIRAN Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. 3 Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. 4 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. 5 6 Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu dengan mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif. Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran sedia ada untuk digunakan pada situasi baharu secara sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh dicontohi.

BIL MATA PELAJARAN TERAS PELAJARAN PENDIDIKAN 1 Bahasa Melayu 2 Bahasa Inggeris KHAS 3 BIL MATA PELAJARAN TERAS PELAJARAN PENDIDIKAN 1 Bahasa Melayu 2 Bahasa Inggeris KHAS 3 Bahasa Cina/ Bahasa Tamil MASALAH 4 Matematik PENGLIHAT 5 Sains AN 6 Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral KSSR 7 Pendidikan Jasmani* dan Pendidikan Kesihatan (Semakan) TAHAP 1 TAHAP 2 / / / / 8 Pendidikan Kesenian* 9 Sejarah / 10 Reka Bentuk & Teknologi / 11 Kemahiran Asas Individu Ketidakupayaan Penglihatan / / B. Arab/ B. Cina SK/ B. Tamil SK/ B. Iban/ B. Kadazandusun/ B. Semai / / Perhimpunan / / MATA PELAJARAN TAMBAHAN 12

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGAR AN KSSR (Semakan) BIL MATA PELAJARAN TAHAP 1 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGAR AN KSSR (Semakan) BIL MATA PELAJARAN TAHAP 1 2 1 Bahasa Melayu* / / 2 Bahasa Inggeris* / / 3 Bahasa Cina/ Bahasa Tamil 4 Matematik / / 5 Sains / / 6 Pendidikan Islam*/ Pendidikan Moral / / 7 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan / / 8 Pendidikan Kesenian / / 9 Sejarah / 10 Reka Bentuk & Teknologi / 11 Bahasa Isyarat Komunikasi / / Perhimpunan / /

BIL MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARA N KSSR (Semakan) 1 MATA PELAJARAN Pengurusan BIL MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARA N KSSR (Semakan) 1 MATA PELAJARAN Pengurusan Kehidupan KOMPONEN Pengurusan Diri Kemahiran Manipulatif TAHUN 1 (semakan) / TAHUN 2 -3 / TAHAP 2 (4, 5, 6) / / / Pengurusan Tingkah Laku Bahasa Melayu Asas 3 M / Bahasa Inggeris / / Matematik 2 / / / 3 Bahasa Melayu / 4 Bahasa Inggeris / 5 Matematik / 6 7 8 Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Pendidikan Jasmani dan Kesihatan / / / Pendidikan Muzik / / Pendidikan Seni Visual / / 9 Pendidikan Seni Kreatif 10 Pendidikan Muzik / 11 Pendidikan Seni Visual / 12 13 Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar Pendidikan Teknologi Maklumat dan Komunikasi / / Masakan 14 Perhimpunan Jahitan / Perkebunan / Penternakan Haiwan Kemahiran Hidup Asas / / /

CONTOH DSKP 1. 0 STANDARD KANDUNGAN 1. Bahagian bahagian anggota badan KEMAHIRAN KENDIRI STANDARD CONTOH DSKP 1. 0 STANDARD KANDUNGAN 1. Bahagian bahagian anggota badan KEMAHIRAN KENDIRI STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya : 1. 1. 1 Mengenal anggota asas bahagian kepala, badan kaki. 1. 1. 2 Menjelaskan dengan contoh fungsi anggota asas bahagian kepala , badan kaki. STANDARD PRESTASI TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN 1 Menyatakan bahagian kepala, badan kaki 2 Menyatakan anggota asas di bahagian kepala , badan kaki 3 Menyatakan fungsi setiap anggota asas bahagian kepala, badan kaki. 4 Membezakan fungsi anggota asas bahagian kepala, badan kaki. 5 Menggunakan anggota asas bahagian kepala, badan kaki mengikut fungsinya. 6 Bercerita cara menggunakan anggota asas bahagian kepala, badan kaki dengan beradab.

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM) PENDIDIKAN KHAS KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM) PENDIDIKAN KHAS

Antara penambahbaikan konsep KSSM yang diluluskan termasuk: i. Peruntukan masa bagi setiap mata pelajaran Antara penambahbaikan konsep KSSM yang diluluskan termasuk: i. Peruntukan masa bagi setiap mata pelajaran adalah berasaskan jam setahun; ii. Penggunaan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) bagi menggantikan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran; iii. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dieksplisitkan dalam Standard Pembelajaran; iv. Pemerolehan pengiktirafan melalui pensijilan dari badan profesional sebagai nilai tambah.

BENTUK KSSM MBK yang berkefungsian sederhana KSSM Pendidikan Khas MBK yang berkefungsian rendah BENTUK KSSM MBK yang berkefungsian sederhana KSSM Pendidikan Khas MBK yang berkefungsian rendah

TAHAP KEFUNGSIAN MBK * BERKEFUNGSIAN • BERKEFUNGSIAN RENDAH SEDERHANA - MBK yang berupaya - TAHAP KEFUNGSIAN MBK * BERKEFUNGSIAN • BERKEFUNGSIAN RENDAH SEDERHANA - MBK yang berupaya - MBK yang menguasai mempunyai kemahiran asas kombinasi literasi dan numerasi ketidakupayaan dan berupaya dari kognitif dan, satu atau segi bahasa dan lebih ketidakupayaan komunikasi, sosio yang melibatkan emosi, tingkah laku bahasa dan psikomotor komunikasi, sosio 22

Matlamat KSSM Pendidikan Khas Menghasilkan MBK yang berkemahiran dan mampu berdikari Tujuan KSSM Pendidikan Matlamat KSSM Pendidikan Khas Menghasilkan MBK yang berkemahiran dan mampu berdikari Tujuan KSSM Pendidikan Khas Menyediakan ruang dan peluang untuk: q. MBK mempelajari dan menguasai pengetahuan dan kemahiran vokasional, serta nilai ke arah menghasilkan MBK yang berkemahiran bekerja dan mampu berdikari q. MBK yang berkefungsian rendah belajar mengurus diri, menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran, serta mengamalkan nilai murni agar mereka boleh bersosialisasi dan berdikari dalam menjalani kehidupan seharian.

Organisasi kurikulum (1) Teras KSSM Pendidikan Khas bagi MBK berkeupayaan mengikuti mata pelajaran kemahiran Organisasi kurikulum (1) Teras KSSM Pendidikan Khas bagi MBK berkeupayaan mengikuti mata pelajaran kemahiran vokasional KSSM Pendidikan Khas bagi MBK yang berkefungsian rendah (MBK-KR) 8 m. p. (T 1 – T 5) 1 m. p. (T 1) Asas Kemahiran Vokasional Kemahiran Teras Kemahiran Vokasional Spesifik 7 m. p. – pilih 1 (T 1) 10 m. p. – pilih 1 (T 2 -T 5) 4 m. p. (T 1 – T 5) Kemahiran 12 m. p. (T 1 – T 5) - Pilih sekurang-kurangnya 1 m. p.

Organisasi kurikulum (2) TERAS Standard Pembelajara Penyataan Kandungan Prestasi n spesifik tentang perkara yang Organisasi kurikulum (2) TERAS Standard Pembelajara Penyataan Kandungan Prestasi n spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolaha n merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai Set kriteria Penetapan yang kriteria atau menunjukka indikator n tahapkualiti tahap pembelajara penguasaan n dan murid pencapaian sebagai yang boleh petunjuk diukur bagi bahawa setiap sesuatu standard perkara itu kandungan telah dikuasai KEMAHIRAN Standard Kriteria Standard Penyataan Pembelajara Pencapaia Kandungan n n spesifik tentang Penetapan perkara yang kriteria atau Penyataan murid patut indikator spesifik ketahui dan kualiti tentang boleh pembelajara perkara lakukan n dan yang perlu dalam suatu pencapaian ditaksir tempoh yang boleh dan tahap persekolaha diukur bagi pencapaian n setiap yang merangkumi standard diperlukan aspek kandungan pengetahuan, kemahiran dan nilai Elemen transisi diterapkan dalam semua mata pelajaran dari Tingkatan 1 hingga 5

BIL MATA PELAJARAN TERAS Ting. 1 Ting. 2 Ting. 3 Ting. 4 Ting. 5 BIL MATA PELAJARAN TERAS Ting. 1 Ting. 2 Ting. 3 Ting. 4 Ting. 5 MASA MINUMUN SETAHUN (JAM) 1 Bahasa Melayu Komunikasi 48 48 48 2 English for Communication 32 32 32 3 Matematik 32 32 32 4 Pendidikan Sains, Sosial dan Alam Sekitar 32 32 32 5 Pendidikan Islam / Moral 80 80 80 6 Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan 48 48 48 7* 8* Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik 32 32 32 9 Pengurusan Diri 64 MATA PELAJARAN KEMAHIRAN 10# Kemahiran Asas Vokasional (pilih 1 sahaja daripada 7) 11# Kemahiran Vokasional Spesifik (pilih 1 sahaja daripada 10) Perhimpunan 384 448 448 16 16 16 *Sekolah boleh memilih untuk melaksanakan salah satu atau kedua-dua mata pelajaran.

Mata Pelajaran Kemahiran *Kemahiran Asas Vokasional (KAV) 1. Asas Masakan **Kemahiran Vokasional Spesifik(KVS) 1 Mata Pelajaran Kemahiran *Kemahiran Asas Vokasional (KAV) 1. Asas Masakan **Kemahiran Vokasional Spesifik(KVS) 1 a. 1 b. 1 c. 1 d. Penyediaan dan Pembuatan Makanan Pembuatan Roti Pembuatan Pastri Operasi Servis Makanan dan Minuman 2. Asas Jahitan 2. Pembuatan Pakaian Wanita 3. Asas Tanaman 3. Tanaman 4. Asas Akuakultur 4. Akuakultur 5. Asas Multimedia 5. Multimedia Visual 6. Asas Refleksologi 6. Refleksologi Kaki, Tangan dan. Telinga 7. Asas Pembuatan Perabot 7. Pembuatan Perabot *Mata pelajaran Asas Kemahiran Vokasional dipelajari di Tingkatan 1 **Mata pelajaran Kemahiran Vokasional Spesifik dipelajari di Tingkatan 2 hingga 5.

CADANGAN JADUAL WAKTU KSSM PENDIDIKAN KHAS TINGKATAN 1 Contoh 1 : Hari / Masa CADANGAN JADUAL WAKTU KSSM PENDIDIKAN KHAS TINGKATAN 1 Contoh 1 : Hari / Masa 7. 30 – 8. 00 Isnin 8. 00 – 8. 30 Perhimpunan 9. 00 – 9. 30 – 10. 00 Rehat English for Communication Asas Kemahiran Vokasional Pengurusan Diri Rehat Pendidikan Sains, Sosial, dan Alam Sekitar Asas Kemahiran Vokasional Rabu Bahasa Melayu Komunikasi Pendidikan Jasmani & Kesihatan Rehat Pend. Islam/ Moral Asas Kemahiran Vokasional Khamis Pendidikan Jasmani & Kesihatan Bahasa Melayu Komunikasi Rehat Pendidikan Seni Visual/ Muzik Asas Kemahiran Vokasional Pendidikan Selasa Islam / Moral 8. 30 – 9. 00 Matematik Jumaat Pengurusan Diri Pendidikan Islam/ Moral Rehat Pendidikan Islam / Moral 10. 00 – 10. 30 – 11. 00 – 11. 30 – 12. 00 Asas Kemahiran Vokasional 12. 00 – 12. 30 – 1. 00

Contoh 2 : Hari / Masa Isnin 7. 30 – 8. 00 Perhimpunan 8. Contoh 2 : Hari / Masa Isnin 7. 30 – 8. 00 Perhimpunan 8. 00 – 8. 30 – 9. 00 Pendidikan Jasmani & Kesihatan 9. 00 – 9. 30 Rehat 9. 30 – 10. 00 – 10. 30 – 11. 00 – 11. 30 12. 00 – 12. 30 – 1. 00 Matematik Asas Kemahiran Vokasional 11. 30 – 12. 00 English for Communication Bahasa Melayu Komunikasi Pendidikan Islam / Moral Pendidikan Jasmani & Kesihatan Selasa Asas Kemahiran Vokasional Rehat Rabu Asas Kemahiran Vokasional Rehat Asas Kemahiran Vokasional Pendidikan Islam / Moral Pendidikan Sains, Sosial, dan Alam Sekitar Khamis Asas Kemahiran Vokasional Rehat Asas Kemahiran Vokasional Pengurusan Diri Bahasa Melayu Komunikasi Jumaat Asas Kemahiran Vokasional Rehat Pendidikan Islam/ Moral Pendidikan Seni Visual / Muzik Pengurusan Diri

Nota : i. Mata pelajaran KAV dipelajari di Ting 1. Sekolah boleh menawarkan 2 Nota : i. Mata pelajaran KAV dipelajari di Ting 1. Sekolah boleh menawarkan 2 mata pelajaran KAV. Murid hanya memilih satu daripada mata pelajaran yang ditawarkan dan perlu meneruskan bidang kemahiran yang sama bermula di Ting. 2 hingga Ting. 5. ii. Mata pelajaran KVS dipelajari di Ting. 2 hingga 5. Sekolah boleh menawarkan 2 mata pelajaran KV. Murid hanya memilih satu daripada mata pelajaran yang ditawarkan. Murid yang lulus dan memenuhi syarat yang ditetapkkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) akan menerima Sijil

KSSM Pendidikan Khas bagi MBK yang berkefungsian rendah BIL 1 2 3 4 MATA KSSM Pendidikan Khas bagi MBK yang berkefungsian rendah BIL 1 2 3 4 MATA PELAJARAN TERAS Pengurusan Kehidupan (Kemahiran Manipulatif dan Pengurusan Diri) Komunikasi (Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik) Pendidikan Sahsiah (Pendidikan Islam / Pendidikan Moral) Pendidikan Seni dan Kesejahteraan (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Pendidikan Seni Ting. 1 Ting. 2 Ting. 3 Ting. 4 Ting. 5 MASA MINUMUM SETAHUN (JAM) 224 96 80 96 Visual dan Pendidikan Muzik) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 MATA PELAJARAN KEMAHIRAN Asas Masakan Asas Jahitan Kraf - Seni Kraf Anyaman Kraf - Seni Kraf Batik Kraf - Seni Kraf Manik Asas Pertanian - Perkebunan Asas Pertanian - Pemeliharaan Haiwan Perkhidmatan dan Penyelenggaraan Pembungkusan Perkhidmatan dan penyelenggaraan- Mendobi Perkhidmatan dan penyelenggaraan- Mencuci Kereta Perkhidmatan dan penyelengaraan- Pencetakan Perkhidmatan dan penyelenggaraan. Pengemasan Perhimpunan 256 16

Pelaksanaan Uji Rintis KSSM Pendidikan Khas bagi Mata Pelajaran Kemahiran Vokasional 2017 2018 2019 Pelaksanaan Uji Rintis KSSM Pendidikan Khas bagi Mata Pelajaran Kemahiran Vokasional 2017 2018 2019 2020 Rintis Ting. 2 Rintis Ting. 3 Rintis Ting. 4 Rintis Ting. 5 mp yang dirintis: (i)Teras Ting. 3 (ii)Kemahiran Vokasional Spesifik mp yang dirintis: (i)Teras Ting. 4 (ii)Kemahiran Vokasional Spesifik mp yang dirintis: (i)Teras Ting. 5 (ii)Kemahiran Vokasional Spesifik Rintis Ting. 1 Kohot 2 2016 Rintis Ting. 1 Kohot 1 2015 Rintis Ting. 2 Rintis Ting. 3 Rintis Ting. 4 Rintis Ting. 5 mp yang dirintis: (i)Teras Ting. 1 (ii)Asas Kemahiran Vokasional mp yang dirintis: (i)Teras Ting. 2 (ii)Kemahiran Vokasional Spesifik mp yang dirintis: (i)Teras Ting. 3 (ii)Kemahiran Vokasional Spesifik mp yang dirintis: (i)Teras Ting. 4 (ii)Kemahiran Vokasional Spesifik mp yang dirintis: (i)Teras Ting. 5 (ii)Kemahiran Vokasional Spesifik mp yang dirintis: (i)Teras Ting. 1 (i)Teras Ting. 2 (ii)Asas (ii)Kemahiran Vokasional Spesifik PELAKSANAAN PENUH

Uji Rintis KSSM Pendidikan Khas q Dilaksanakan di sekolah yang sama selama 5 tahun Uji Rintis KSSM Pendidikan Khas q Dilaksanakan di sekolah yang sama selama 5 tahun q Mulai 22 Mac 2015 – Disember 2019 (kohot 1) q Dibekalkan DSKP, panduan Pd. P/modul pembelajaran dan Modul Pengajaran Bertulis(WIM)

Uji Rintis KSSM Pendidikan Khas Tingkatan 1 q Dilaksanakan di 44 sekolah di seluruh Uji Rintis KSSM Pendidikan Khas Tingkatan 1 q Dilaksanakan di 44 sekolah di seluruh negara q Mulai 22 Mac 2015 – Disember 2015 (kohot 1) q Pemantauan sepanjang tahun bagi tujuan mengkaji kebolehlaksanaan DSKP KSSM PK q Menggunakan DSKP dan panduan pengajaran dan pembelajaran

Uji Rintis KSSM Pendidikan Khas Tingkatan 2 q Dilaksanakan di 39 buah sekolah di Uji Rintis KSSM Pendidikan Khas Tingkatan 2 q Dilaksanakan di 39 buah sekolah di seluruh negara q Mulai Jun 2016 – Jun 2017 (kohot 1) q Pemantauan sepanjang tahun bagi tujuan mengkaji kebolehlaksanaan DSKP KSSM PK q Menggunakan DSKP, panduan Pd. P (Teras) dan Panduan Pengajaran Bertulis (WIM)-(Kemahiran)

Pelaporan dan Pensijilan q Pelaporan deskriptif untuk melaporkan perkembangan dan pencapaian MBK dalam pembelajaran Pelaporan dan Pensijilan q Pelaporan deskriptif untuk melaporkan perkembangan dan pencapaian MBK dalam pembelajaran q MBK yang layak akan terima pengiktirafan melalui pensijilan dari badan profesional iaitu Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) q MBK yang tidak mencapai tahap SKM akan menerima Penyata Pencapaian (Performance Certificate)

PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN KSSM PENDIDIKAN KHAS 2017 PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN KSSM PENDIDIKAN KHAS 2017

PELAN TINDAKAN Bil. Perkara Tindakan 1. Pemilihan kursus Mengendalikan temuduga menggunakan SKM instrumen yang PELAN TINDAKAN Bil. Perkara Tindakan 1. Pemilihan kursus Mengendalikan temuduga menggunakan SKM instrumen yang bersesuaian bagi * Kriteria MBK menentukan kesesuaian penempatan dan bidang yang dipohon. Menyediakan ujian diagnostik bagi memastikan kesediaan dan potensi MBK untuk mengikuti kemahiran vokasional 2. Jadual waktu Penyediaan jadual waktu yang menepati syarat jumlah waktu pembelajaran setiap kursus pada tahap SKM yang ditawarkan samada tahap 1, 2 atau 3. Tempoh Pembelajaran Penetapan tempoh tahun pembelajaran samada 2 atau 3 tahun berdasarkan kepada pemberatan isi kandungan (WIM) kursus yang ditawarkan. Sasaran

Bil. Perkara Tindakan 4. RPI Penyediaan RPI yang bersesuaian 5. Modular sistem Status pelaksanaan Bil. Perkara Tindakan 4. RPI Penyediaan RPI yang bersesuaian 5. Modular sistem Status pelaksanaan modular 6. Kerjasama (networking) dengan pelbagai pihak termasuk NGO Panduan Perkhidmatan ‘job coach’ di tempat latihan Pendedahan tempat kerja atau ‘workplace development skill’ 7. Latihan Industri Ruang untuk latihan industri. Garis panduan pelaksanaan Menyediakan program latihan industri yang sistematik, berstruktur dan holistik berdasarkan kepada potensi MBK. Sasaran

Bil. Perkara Tindakan 8. Laluan Kerjaya Membina laluan kerjaya bagi MBK dengan rangkaian kerjasama Bil. Perkara Tindakan 8. Laluan Kerjaya Membina laluan kerjaya bagi MBK dengan rangkaian kerjasama ibu bapa, pihak industri, NGO dan komuniti melalui langkah-langkah berikut: Menubuhkan kumpulan sokongan ibu bapa [parent support group / Kumpulan Sokongan Keluarga (KSK)] 9. Khidmat sokongan Menyediakan khidmat sokongan khususnya dalam aspek sokongan psikologi, emosi dan pengurusan tingkah laku MBK 10. Kemudahan bengkel Memastikan kesediaan bengkel dan peralatan bengkel yang mencukupi dan diselenggara dengan berkala Sasaran

Bil. Perkara Tindakan 11. Pusat bertauliah Menyelaras pengoperasian Pusat Bertauliah Sijil Kemahiran Malaysia melalui Bil. Perkara Tindakan 11. Pusat bertauliah Menyelaras pengoperasian Pusat Bertauliah Sijil Kemahiran Malaysia melalui langkah-langkah berikut: Menyediakan seorang pegawai khusus yang bertanggungjawab merancang, menyelaras dan mengurus keperluan pengoperasian sekolah sebagai pusat bertauliah SKM. Memastikan permohonan kelulusan sebagai pusat bertauliah dengan pihak JPK Memastikan SMPKV memenuhi syarat pusat bertauliah dan memastikan status pusat bertauliah yang perlu diperbaharui setiap 3 tahun. Menyelaras dan mengurus keperluan penyelenggaraan peralatan dan kemudahan bengkel bagi memastikan instruktional dapat dijalankan dengan berkesan Sasaran

Bil. Perkara Tindakan 12. PCG Menyediakan kadar Gran Per Kapita (PCG) mata pelajaran vokasional Bil. Perkara Tindakan 12. PCG Menyediakan kadar Gran Per Kapita (PCG) mata pelajaran vokasional adalah terkini dan mencukupi bagi menampung keperluan latihan oleh MBK di bengkel kemahiran vokasional. 13. PVMA Penyelarasan secara berkala dengan pihak BPTV perlu diadakan bagi memastikan: Status pelaksanaan PVMA Semakan dan rujukan secara berkala dengan pihak BPTV Memastikan kesediaan sekolah dari aspek kemudahan dan peralatan bengkel Sasaran

Bil. Perkara Tindakan 15. Pelaksanaan Menyelaras pelaksanaan unit core abilities Core Abilities (Co. A) Bil. Perkara Tindakan 15. Pelaksanaan Menyelaras pelaksanaan unit core abilities Core Abilities (Co. A) dalam kurikulum SKM Memastikan unit Co. A dijalankan selama 140 jam bagi kursus SKM tahap 1, 2 dan 3. Memastikan unit Co. A dijalankan selama 160 jam bagi kursus SKM tahap 4 dan 5 Memastikan maksimum jam pelaksanaan Co. A adalah 320 jam. Menggunakan WIM dan soalan penilaian yang telah disediakan oleh pihak JPK berkuatkuasa pada Jun 2017. Memoderasikan soalan mengikut potensi MBK Sasaran

Bil. Perkara Tindakan 16. Pusat Bertauliah Menyediakan insentif perkhidmatan kepakaran pihak industri dalam membantu Bil. Perkara Tindakan 16. Pusat Bertauliah Menyediakan insentif perkhidmatan kepakaran pihak industri dalam membantu SMPKV memenuhi standard kualiti pusat bertauliah SKM. Melantik kumpulan ‘Technical Advisor Committee’ atau TAC bagi memastikan pematuhan standard Menyelaras keperluan kepakaran PP / PPD / PPL 17. Kepakaran guru Program latihan berterusan 18. Transisi Penggunaan modul transisi Sasaran

SEKIAN, TERIMA KASIH SEKIAN, TERIMA KASIH