Скачать презентацию KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Język obcy w przedszkolu Скачать презентацию KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Język obcy w przedszkolu

3198b651ee570c690442ed3121e5cab7.ppt

  • Количество слайдов: 23

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Język obcy w przedszkolu Poznań, 21 marca 2015 r. KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Język obcy w przedszkolu Poznań, 21 marca 2015 r.

Podstawa prawna art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Podstawa prawna art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) Ø rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 1207, z późn. zm. ), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji Ø rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977, z późn. zm. ), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej Ø

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej Ø 1 września 2014 r. weszła w życie Nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej Ø 1 września 2014 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym

Zalecane warunki i sposób realizacji Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno Zalecane warunki i sposób realizacji Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Ø Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m. in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym nowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym. Ø Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy. Ø

Zalecane warunki i sposób realizacji Prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu kształtowania sprawności Zalecane warunki i sposób realizacji Prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu kształtowania sprawności fizycznej dzieci, wychowania przez sztukę oraz przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można powierzyć innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Stosowanie rozporządzenia w sprawie podstawy programowej w latach szkolnych obligatoryjnie Ø 2015/2016 i 2016/2017 Stosowanie rozporządzenia w sprawie podstawy programowej w latach szkolnych obligatoryjnie Ø 2015/2016 i 2016/2017 dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego do dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

Stosowanie rozporządzenia w sprawie podstawy programowej w latach szkolnych fakultatywnie 2014/2015 -2016/2017 (w zależności Stosowanie rozporządzenia w sprawie podstawy programowej w latach szkolnych fakultatywnie 2014/2015 -2016/2017 (w zależności od możliwości organizacyjnych przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego) Ø w przedszkolu oraz prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego innej formie wychowania przedszkolnego - dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej, po uzyskaniu: 1) opinii rady pedagogicznej oraz 2) zgody organu prowadzącego do wszystkich albo niektórych oddziałów w przedszkolu lub do wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innej formie wychowania przedszkolnego Ø w innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną - osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, 1) za zgodą organu prowadzącego do wszystkich dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w innej formie wychowania przedszkolnego

§ 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji Kwalifikacje do nauczania języków obcych w § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach ma osoba, która posiada przygotowanie pedagogiczne i ukończyła: Ø studia magisterskie na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego lub Ø studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy lub Ø studia pierwszego stopnia na kierunku filologia w specjalności danego języka obcego bądź Ø studia pierwszego stopnia w specjalności danego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego lub też Ø nauczycielskie kolegium języków obcych w specjalności odpowiadającej danemu językowi obcemu lub Ø studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia II przed Państwową Komisją Egzaminacyjną, powołaną na podstawie zarządzenia nr 33 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 sierpnia 1990 roku w sprawie egzaminów państwowych z języków obcych lub też Ø studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do cytowanego rozporządzenia

§ 11 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji Kwalifikacje do nauczania języka obcego w § 11 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji Kwalifikacje do nauczania języka obcego w przedszkolach posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach oraz legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym i ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania tego języka obcego.

Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych w stopniu podstawowym, zaawansowanym i biegłym zostały określone w Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych w stopniu podstawowym, zaawansowanym i biegłym zostały określone w enumeratywnym wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji

Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych Podstawowa znajomość języka: Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych Podstawowa znajomość języka:

język angielski: a) First Certificate in English (FCE) - ocena A lub B, University język angielski: a) First Certificate in English (FCE) - ocena A lub B, University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate), b) International English Language Testing System (IELTS) - z wynikiem 5, 0 -6, 0 pkt, University of Cambridge ESOL Examinations, British Council, IDP IELTS Australia, c) Test of English as a Foreign Language (TOEFL) - Educational Testing Service (ETS): – wersja i. BT (internetowa) - z wynikiem całkowitym minimum 57 pkt, – wersja CBT (komputerowa) - minimum 173 pkt i dodatkowo minimum 3, 5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE), – wersja PBT (tradycyjna) - minimum 500 pkt i dodatkowo minimum 3, 5 pkt z pracy pisemnej (TWE) oraz minimum 50 pkt z egzaminu ustnego (TSE), d) City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) Communicator (B 2) 500/1765/2 funkcjonujący również pod nazwą: City & Guilds International ESOL (IESOL) - poziom "Communicator" łącznie z City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (Spoken) Communicator (B 2) 500/1775/5 funkcjonującym również pod nazwą: City & Guilds International Spoken ESOL (ISESOL) - poziom "Communicator", e) Pearson Test of English General (dawniej London Tests of English), Level 3 - ocena: pass, merit lub distinction, Edexcel, Pearson Language Tests, f) Pearson Test of English Academic - z wynikiem 59 -75 pkt, Edexcel, Pearson Language Tests, g) Education Development International (EDI), London Chamber of Commerce and Industry IQ (LCCI IQ), JETSET poziom 5;

język niemiecki: a) Goethe-Zertifikat B 2, Goethe-Institut, b) Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) - poziom język niemiecki: a) Goethe-Zertifikat B 2, Goethe-Institut, b) Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) - poziom B 2 Mittelstufe Deutsch, Österreich Institut; język francuski: a) Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF) B 2, Centre International d'Etudes Pedagogiques, b) Diplôme de Langue Française (DL) (B 2), Alliance Française; język włoski: a) Certificato di Italiano come Lingua Straniera (CILS Due B 2), Università per Stranieri di Siena, b) Certificato di Conoscenza delia Lingua Italiana, Livello B 2 (CELI 3), Università per Stranieri di Perugia, c) Certificato di Competenza in Lingua Italiana, PLIDA B 2, Società Dante język hiszpański: a) Diploma Básico de Español como Lengua Extranjera (DBE), Instituto Cervantes & Universidad de Salamanca, b) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel Intermedio, Instituto Cervantes, c) Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE) Nivel B 2, Instituto Cervantes.

Przygotowanie pedagogiczno – metodyczne w zakresie nauczania danego języka obcego Poprzez przygotowanie pedagogiczne należy Przygotowanie pedagogiczno – metodyczne w zakresie nauczania danego języka obcego Poprzez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej nauczanych w powiązaniu z kierunkiem kształcenia i praktyką pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin. W przypadku nauczycieli języków obcych przygotowanie pedagogiczno- metodyczne powinno obejmować: 1) metodykę nauczania danego języka obcego; 2) realioznawstwo (tj. wiedzę z zakresu historii, geografii, kultury i literatury danego obszaru językowego); 3) gramatykę pedagogiczną; 4) pedagogikę; 5) psychologię.

Kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogiczno-metodycznego do nauczania danego języka obcego oraz wczesnego nauczania danego Kwalifikacje w zakresie przygotowania pedagogiczno-metodycznego do nauczania danego języka obcego oraz wczesnego nauczania danego języka obcego Ø przygotowanie pedagogiczno-metodyczne w zakresie nauczania danego języka obcego można uzyskać poprzez ukończenie studiów podyplomowych, które zgodnie rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. poz. 131) Ø kurs kwalifikacyjny pedagogiczno - metodyczny w zakresie nauczania danego języka obcego; zgodę na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego wydaje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce siedziby placówki doskonalenia nauczycieli, która posiada akredytację Świadectwo ukończenia jest dokumentem uznawanym na terenie kraju; na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w boksie Nauczyciele/Doskonalenie znajdują się informacje o instytucjach, które uzyskały zgodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych

Lex specialis derogat legi generali Lex specialis derogat legi generali

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie kwalifikacji Zgodnie z § 28 a rozporządzenia w sprawie kwalifikacji Nowelizacja rozporządzenia w sprawie kwalifikacji Zgodnie z § 28 a rozporządzenia w sprawie kwalifikacji do dnia 31 sierpnia 2020 r. kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach posiada również osoba, która ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach określone w § 4 ust. 1 lub 2 oraz legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia. Od 29 sierpnia 2014 r. w okresie przejściowym, tj. do dnia 31 sierpnia 2020 r. , osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i legitymujące się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym posiadają kwalifikacje do nauczania języka obcego bez konieczności ukończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego nauczania danego języka obcego.

 § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji Ø Ø Ø studia wyższe § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji Ø Ø Ø studia wyższe na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia wyższe na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub studia wyższe na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt. 1 i 2 i studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom, lub zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w pkt. 4, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

§ 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach posiada również osoba, która ukończyła: 1) studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, lub 2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Poprzez studia wyższe rozumie się studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie, wyższe zawodowe) lub studia magisterskie.

poprzez studia wyższe rozumie się: Ø studia magisterskie Ø studia pierwszego stopnia: l licencjackie poprzez studia wyższe rozumie się: Ø studia magisterskie Ø studia pierwszego stopnia: l licencjackie inżynierskie wyższe zawodowe

§ 28 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, § 28 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki

wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2002 r. I PKN 849/00 pojęcie „stanowisko wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2002 r. I PKN 849/00 pojęcie „stanowisko pracy” należy interpretować zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wydział Organizacji Szkół i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli ul. Kościuszki 93 Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wydział Organizacji Szkół i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli ul. Kościuszki 93 61 -716 Poznań www. ko. poznan. pl [email protected] poznan. pl tel. 61 8541 573 tel. 61 8541 662 budynek B WUW w Poznaniu Opracowanie: Agata Krzywania, Bartosz Popiołek