Скачать презентацию КРЕМЕНЧУЦЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ Організація роботи юрисконсульта Литовченко Скачать презентацию КРЕМЕНЧУЦЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ Організація роботи юрисконсульта Литовченко

98a200bb93f3b1752ce0384409bf3880.ppt

  • Количество слайдов: 21

КРЕМЕНЧУЦЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ Організація роботи юрисконсульта Литовченко О. О. Проценко Н. К. м. КРЕМЕНЧУЦЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ Організація роботи юрисконсульта Литовченко О. О. Проценко Н. К. м. Кременчук 2013

Організація роботи юрисконсульта. – Кременчук, 2013. – 20 с. Упорядники: Литовченко О. О. – Організація роботи юрисконсульта. – Кременчук, 2013. – 20 с. Упорядники: Литовченко О. О. – головний спеціаліст Кременчуцького міського управління юстиції Проценко Н. К. – начальник Кременчуцького міського управління юстиції Методичні рекомендації розроблено з урахуванням нормативноправових актів, чинних станом на 1 червня 2013 року, що регулюють питання організації роботи юрисконсульта. Для юрисконсультів державних підприємств, установ, організацій, державних органів та органів місцевого самоврядування.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Зміст Вступ Система правової роботи; Завдання юридичного відділу; Нормативно-правове забезпечення діяльності юридичного відділу; Напрямки роботи; Організаційно-правові засади діяльності юридичного відділу/юрисконсульта; Планування роботи; Забезпечення законності прийнятих актів правового характеру; Локальні нормативні акти; Корпоративний нормативний акт; Ведення договірної роботи; Претензійно-позовна робота; Організація і проведення роботи по систематизації і обліку законодавства; Підвищення рівня правових знань працівників підприємства; Список використаних джерел.

Вступ Повсякденна робота юриста не тільки приваблива, але і почесна. Це важка, копітка робота. Вступ Повсякденна робота юриста не тільки приваблива, але і почесна. Це важка, копітка робота. Він повинен мати глибокі і різносторонні знання, певний професійний і життєвий досвід, бути принциповим і наполегливим, сумлінно виконувати службові обов’язки, дотримуватись законності і вірності присязі. Термін "організація правової роботи" дає підстави говорити про організуючу та координуючу діяльність юридичної служби, пов'язану із застосуванням норм права та спрямовану на правове забезпечення діяльності органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації.

Правова робота складається з системи, до якої належать: Суб'єкти господарювання -господарські організації – -юридичні Правова робота складається з системи, до якої належать: Суб'єкти господарювання -господарські організації – -юридичні особи, створені - громадяни України, іноземці відповідно до ЦК України, та особи без громадянства, державні та ін. які здійснюють господарську підприємства, створені -діяльність і особи, які відповідно до ГК України, здійснюють господарську ін. юридичні особи, які діяльність та здійснюють господарську зареєстровані відповідно діяльність та зареєстровані в до закону як підприємці, установленому законом а також філії, порядку представництва, ін. відокремлені підрозділи господарських організацій, структурні підрозділи підприємства Об'єкти правової роботи Дії суб'єктів правової роботи, правові процеси (розгляд господарських спорів у господарських судах, трудових спорів – у місцевих) правові документи (договори, акти, претензії, позовні заяви, положення, інструкції та ін. )

Юридичні (правові дії) Способи правової діяльності Засоби правової діяльності - це зовнішні акти поведінки Юридичні (правові дії) Способи правової діяльності Засоби правової діяльності - це зовнішні акти поведінки суб'єктів -це явища, предмети явищ і дій, правової діяльності, які забезпечують які вдосконалюють правові явища досягнення необхідного результату правової діяльності, нормативно-правові акти централізованого і локального регулювання, докази -це конкретні шляхи досягнення наміченого результату за допомогою конкретних засобів, обумовлених юридичною справою Результати правових дій -це підсумок відповідних операцій і дій, досягнутий за допомогою певних способів і засобів суб'єктами правової роботи

Основними завданнями юридичного відділу є: Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, додержання та Основними завданнями юридичного відділу є: Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, додержання та запобігання невиконанню вимог законодавчих та інших нормативних актів міністерствами, підприємствами, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків

Нормативно-правове забезпечення діяльності юридичного відділу Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу Нормативно-правове забезпечення діяльності юридичного відділу Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації Постанова Кабінету Міністрів України „Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади” Міжгалузеві норми чисельності працівників юридичної служби Господарський кодекс України (глава 19 Загальні положення про господарські зобов’язання, глава 20 Господарські договори) Цивільний кодекс України (підрозділ 2 Юридична особа) Господарський процесуальний кодекс України та ін.

Основні напрямки роботи організаційно-правові засади діяльності юридичного відділу/юрисконсульта; забезпечення законності прийнятих актів правового характеру; Основні напрямки роботи організаційно-правові засади діяльності юридичного відділу/юрисконсульта; забезпечення законності прийнятих актів правового характеру; договірна робота; претензійно-позовна робота; участь юрисконсульта в забезпеченні дотримання законодавства про працю та трудової дисципліни, організація і проведення роботи по систематизації і обліку законодавства; підвищення рівня правових знань працівників підприємства (установи, організації)

Організаційно-правові засади діяльності юридичного відділу/юрисконсульта положення про відділ, розподіл функціональних обов'язків; посадові інструкції, дотримання Організаційно-правові засади діяльності юридичного відділу/юрисконсульта положення про відділ, розподіл функціональних обов'язків; посадові інструкції, дотримання вимог Загального положення про юридичну службу, в т. ч. підпорядкованість; планування роботи, здійснення контролю за виконанням запланованих заходів, умови роботи (забезпечення окремим приміщенням, телефонним зв'язком, комп'ютерною технікою, забезпечення нормативно-правовою базою), підвищення кваліфікації

Планування роботи юридичної служби ПЛАН РОБОТИ юрисконсульта на 2013 рік № п/ п ЗАТВЕРДЖУЮ Планування роботи юридичної служби ПЛАН РОБОТИ юрисконсульта на 2013 рік № п/ п ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник підприємства ____________ (назва) _____ (Ініціали, прізвище) “____”______2013 року Термін проведення Найменування заходів 1. Забезпечення законності документів правового характеру. Робота по перевірці розпорядчих документів, їх візування січеньгрудень 2. Розгляд проектів договорів, їх візування січеньгрудень 3. Надання допомоги з організації контролю за виконанням договорів січеньгрудень 4. Розгляд претензій, пред’явлених підприємством або до нього по мірі надходження 5. Здійснення позовної роботи по мірі надходження 6. Організація і проведення роботи, пов’язаної з підвищенням рівня правових знань працівників підприємства 7. Проведення аналізу змін в діючому законодавстві, ознайомлення з ними керівника та працівників установи 8. Юрисконсульт Надання правової допомоги керівнику(підпис) та працівникам установи січеньгрудень (Ініціали, прізвище) січеньгрудень Відповідальний Відмітка про виконання

Забезпечення законності прийнятих актів правового характеру Наявність локальних нормативних актів, що регулюють діяльність підприємства: Забезпечення законності прийнятих актів правового характеру Наявність локальних нормативних актів, що регулюють діяльність підприємства: - Положення про установу або організацію, статут підприємства, - положення про структурні підрозділи, - посадові інструкції працівників; - Колективний договір, - Правила внутрішнього трудового розпорядку; - Інструкція з діловодства, - Номенклатура справ та ін. здійснення перевірки відповідності законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис керівнику підприємства, вжиття заходів щодо забезпечення законності наказів, розпоряджень, положень та інших документів правового характеру; дотримання встановленого порядку візування документів правового характеру, ознайомлення з наказами

Локальні нормативні акти Основне призначення – конкретизувати розпорядження закону стосовно умов діяльності відповідного колективу, Локальні нормативні акти Основне призначення – конкретизувати розпорядження закону стосовно умов діяльності відповідного колективу, не виходячи за рамки закону і не обмежуючи ініціативу виконавців, які діють у межах закону. Ці документи також називають корпоративними нормативними актами Статут, нормативний наказ, Інструкції (посадові, про нарахування заробітної плати тощо), положення (про структурні підрозділи, про преміювання, про організацію та ведення договірної, претензійнопозовної роботи тощо), Правила (внутрішнього трудового розпорядку) і т. д.

Корпоративний нормативний акт характеризується такими ознаками: має правотворчий характер, тому що в ньому корпоративні Корпоративний нормативний акт характеризується такими ознаками: має правотворчий характер, тому що в ньому корпоративні норми встановлюються, змінюються і припиняються; видається органом (посадовою особою) управління підприємства лише в межах його компетенції; видається з дотриманням передбаченого законом порядку, якщо такий встановлено (наприклад, разом або за погодженням з профспілковим комітетом); відповідає Конституції України, законодавству, а також нормативним актам, які мають вищу юридичну силу; має форму письмового акта-документа (рішення загальних зборів, ради директорів, наказ керівника і т. д. ) із певними реквізитами (найменування акта, дата, номер, підписи посадових осіб тощо)

Корпоративні нормативні акти поділяються за галузевою ознакою: вні трати ти іс адмін тивні ак Корпоративні нормативні акти поділяються за галузевою ознакою: вні трати ти іс адмін тивні ак ра корпо ві нансо акти фі вні орати корп ві трудо і акти ивн порат ор к ові -прав но цивіль ивні акти нормат акти, що регулюють сферу управління акти, що регулюють фінансову діяльність підприємства акти, що регулюють сферу застосування праці акти, що регулюють майнову сферу в межах підприємства

Ведення договірної роботи наявність наказу або інструкції/положення про ведення договірної роботи – розподіл договірної Ведення договірної роботи наявність наказу або інструкції/положення про ведення договірної роботи – розподіл договірної роботи між структурними підрозділами; організація роботи по укладенню договорів (підготовка, укладення, оформлення, візування), надання правової оцінки їх проектам; контроль за виконанням договорів; ведення відповідних журналів обліку господарських договорів

Претензійно-позовна робота наявність положення або іншого локального акта на підприємстві, який регулює претензійно-позовну роботу; Претензійно-позовна робота наявність положення або іншого локального акта на підприємстві, який регулює претензійно-позовну роботу; дотримання строків пред’явлення і розгляду претензій та позовів, їх обґрунтованість та результат розгляду; аналіз претензійно-позовної роботи; ведення журналів обліку претензій та позовних заяв

Організація і проведення роботи по систематизації і обліку законодавства наявність нормативно-правової бази; систематизований облік Організація і проведення роботи по систематизації і обліку законодавства наявність нормативно-правової бази; систематизований облік законодавства (офіційні видання, кодекси, картотека, комп'ютерно - правова бібліотека тощо); зберігання текстів законодавчих й інших нормативних актів; підтримання їх в контрольному стані

Підвищення рівня правових знань працівників підприємства надання роз’яснень чинного законодавства працівникам підприємства: - консультування; Підвищення рівня правових знань працівників підприємства надання роз’яснень чинного законодавства працівникам підприємства: - консультування; - проведення лекцій, бесід, групових консультацій, - оформлення стенду на правову тематику; - розгляд на оперативних нарадах огляду змін у чинному законодавстві, - розробка листівок, пам'яток, методичних рекомендацій, ведення Журналу обліку роз'яснень

Список використаних джерел: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Цивільний кодекс України Список використаних джерел: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Цивільний кодекс України від 16. 01. 2003 р. ; Господарський кодекс України від 16. 01. 2003 р. ; Постанова Кабінету Міністрів України від 26. 11. 2008 р. № 1040 «Про затвердження Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації» ; Указ Президента України „Про деякі заходи щодо зміцнення юридичних служб державних органів ” від 11 грудня 2001 р. № 1207/2001; Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» від 12. 04. 2012 № 578/5 Методичні рекомендації про участь юридичної служби в організації договірної роботи на підприємствах, установах, організаціях, затверджені заступником Міністра юстиції України від 22. 03. 1999 р. ; Рекомендації Міністерства юстиції України «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації» від 15. 01. 1996 р. , № 2; Домбровський С. Ф. «Організація правової роботи та юридичного обслуговування підприємств » . - Х. , 2005. – 396 с. .

Кременчуцьке міське управління юстиції 39605, м. Кременчук, вул. Радянська, 15/4 Телефон для довідок: (05366) Кременчуцьке міське управління юстиції 39605, м. Кременчук, вул. Радянська, 15/4 Телефон для довідок: (05366) 2 45 21 Електронна адреса: [email protected] ua Адреса сайту: http: //www. kremjust. gov. ua