Коронарлы синдромқ Дайындаған: доцент Л. Т. Алимбекова

Скачать презентацию Коронарлы синдромқ Дайындаған: доцент Л. Т. Алимбекова Скачать презентацию Коронарлы синдромқ Дайындаған: доцент Л. Т. Алимбекова

koronarlyқ_sindrom.ppt

 • Размер: 1.5 Мб
 • Автор: Белгісіз Адам
 • Количество слайдов: 36

Описание презентации Коронарлы синдромқ Дайындаған: доцент Л. Т. Алимбекова по слайдам

Коронарлы синдромқ Дайындаған: доцент Л. Т. Алимбекова Коронарлы синдромқ Дайындаған: доцент Л. Т. Алимбекова

Т ж артерияларыә Т ж артерияларыә

Анықтамасы КС КС –– б л миокардты анмен ұ ң қ амтамасызАнықтамасы КС КС –– б л миокардты анмен ұ ң қ амтамасыз етілуі мен оны оттегіне қ ң с ранысы арасында ы дисбаланс а ұ ғ қ байланысты ж ректі жедел (м ү ңбайланысты ж ректі жедел (мү ң иокард инфаркты) ж не созылмалы ә (стенокардия) т рде за ымдануы. ү қ

Стенокардия — коронарлы ан қ қ айналымны жеткіліксіздігінен ишемияны ң ңайналымныСтенокардия — коронарлы ан қ қ айналымны жеткіліксіздігінен ишемияны ң ңайналымны жеткіліксіздігінен ишемияны ң ң дамуы. Б л ж рек ыспасымен сипатталады. ұ ү қдамуы. Б л ж рек ыспасымен сипатталады. ұ ү қ Т с артында ы стамалы т рде ысып, ө ғ ұ ү қТ с артында ы стамалы т рде ысып, ө ғ ұ ү қ к йдіріп, ашып ауырсыну сезімімен білінеді. үк йдіріп, ашып ауырсыну сезімімен білінеді. ү Ауырсыну сол жа ол а, иы а, мойын а, қ қ ғ ққ ғАуырсыну сол жа ол а, иы а, мойын а, қ қ ғ ққ ғ жа а таралады. Нау ас бір орнында ққ қ оз алмай т рып алады, ор ыныш, рей қ ғ ұ қ қ қ ү сезімі пайда болады. за ты ы бірнеше Ұ қ ғ секундтан, 20 -30 минут а дейін, тынышты қ қ минут а дейін, тынышты қ қ к й са та анда немесе нитроглицерин ү қ ғ олдан анда ауырсыну басылады. қ ғолдан анда ауырсыну басылады. қ ғ Физикалы к ш т суі, эмоциялы жа дайлар қ ү ү қ ғ стаманы дамуына себепші болады. ұ ң

Стенокардиямен науқастың келбеті Стенокардиямен науқастың келбеті

МИ – миокардты оттегіне ң м тажды ын т ж артериясында ы анМИ – миокардты оттегіне ң м тажды ын т ж артериясында ы ан ұқ ғ ә ғ қ айналымны амтамасыз ете алмауынан ң қ дамитын миокардты ишемиялы некрозы. ң қдамитын миокардты ишемиялы некрозы. ң қ Ауырсыну сипаты стенокардияда — ыдай, біра те к шті, ғ қ ө үыдай, біра те к шті, ғ қ ө ү за ты ы жарты са аттан за бірнеше ұ қ ғ ғ ұ қ са ат а, т уліктерге дейін созылады, ғ қ әса ат а, т уліктерге дейін созылады, ғ қ ә тынышты к йге, нитроглицеринге қ ү басылмайды. Нау ас озу жа дайында қ қ ғ болады, лім рейі билейді, суы тер басады. ө ү қболады, лім рейі билейді, суы тер басады. ө ү қ

Даму себептері (этиологиясы) Негізгі себебі- т ж артерияларыны ә ң атеросклерозы. тромбоздыДаму себептері (этиологиясы) Негізгі себебі- т ж артерияларыны ә ң атеросклерозы. тромбозды салдарынан т ж ң ә артериясыны бітелуі (90%); ң стенозды стінде т ж артериясыны ң ү ә ңстенозды стінде т ж артериясыны ң ү ә ң т йілуі; ү т ж аретриясыны стенозы салдарынан ә ң миокардтты оттегіге с ранысыны к рт ң ұ ң ү артуы.

Т ж артерияларыны атерияларыны ә ң ң атеросклерозы Т ж артерияларыны атерияларыны ә ң ң атеросклерозы

Даму механизмі (патогенезі): Белгілі бір айма а ан келуіні ққ қ ң нашарлауынан (ишемия),Даму механизмі (патогенезі): Белгілі бір айма а ан келуіні ққ қ ң нашарлауынан (ишемия), толы қнашарлауынан (ишемия), толы қ то тауынан немесе к рт т мендеуінен қ ү ө (некроз) дамиды. анмен амтамасыз етілуіне арай Қ қ қ за ымдал ан оша ты ш зонасын қ ғ қ ң ү айырады. Е сыртында ишемиялы ң қайырады. Е сыртында ишемиялы ң қ зона, одан кейін – за ымдану зонасы, қзона, одан кейін – за ымдану зонасы, қ ортасында – некроз оша ы. ғ

Жедел миокард инфаркты кезіндегі ш ү айма қИшемия За ымдану қ Некроз ИшемияЖедел миокард инфаркты кезіндегі ш ү айма қИшемия За ымдану қ Некроз Ишемия За ымдану қ

Некроз оша ында миомаляция мен ғ асептикалы абыну процесі ж реді. қНекроз оша ында миомаляция мен ғ асептикалы абыну процесі ж реді. қ қ үасептикалы абыну процесі ж реді. қ қ ү Осыдан миокард инфарктын д лелдейтін ә резорбциялы – некрозды синдром пайда қ қ болады (дене ызуыны жо арылауы, қ ң ғболады (дене ызуыны жо арылауы, қ ң ғ лейкоцитоз, ЭТЖ жо арылауы, анда ы ғ қ ғ ферменттерді жо арылауы: АЛТ, АСТ т. б. ). ң ғферменттерді жо арылауы: АЛТ, АСТ т. б. ). ң ғ За ымдану ж не ишемиялы зонада қ ә қ шала тірі ал ан кардиомиоциттер, ауыр қ ғ метоболимдік б зылыстар а шырауынан, ұ ғ ұметоболимдік б зылыстар а шырауынан, ұ ғ ұ мірге ауіп т ндіретін ыр а ө қ ө ғ қмірге ауіп т ндіретін ыр а ө қ ө ғ қ б зылыстарын туындатуы м мкін. ұ үб зылыстарын туындатуы м мкін. ұ ү

ЭКГ диагностикасы ЭКГ бойынша стенокардияны белгілері тек ң стама кезінде ана аны талады.ЭКГ диагностикасы ЭКГ бойынша стенокардияны белгілері тек ң стама кезінде ана аны талады. ұ ғ қ МИ некрозды тере ділігі мен к лемділігі: ң ң ө Ірі оша ты қІрі оша тық ірі оша ты трансмуральді (патологиялы қ қірі оша ты трансмуральді (патологиялы қ қ QSQS тісшесімен) ірі оша ты трансмуральді емес (патологиялы қ қірі оша ты трансмуральді емес (патологиялы қ қ QQ тісшесімен) са оша ты « Ұ қ қса оша ты «Ұ қ қ QQ -сыз миокард инфаркті» субэндокардиальді; интрамуральді.

ишемия -^ _. ^ Депрессия ST-сегмента Коронарная Т-волна. Стенокардия ұстамасы кезіндегі ЭКГ өзгерістеришемия «-^ _. ^ Депрессия ST-сегмента «Коронарная» Т-волна. Стенокардия ұстамасы кезіндегі ЭКГ өзгерістер

Миокард инфарктіні орналасуы: ң Сол арынша миокардыны инфакрты: қ ң алды ы ңғ алдыМиокард инфарктіні орналасуы: ң Сол арынша миокардыны инфакрты: қ ң алды ы ңғ алды ы — ал алы ңғ қ қ қалды ы — ал алыңғ қ қ қ ал алы қ қ қал алық қ қ б йірлік үб йірлікү алды ы-б йірлік ңғ үалды ы-б йірлікңғ ү арт ы қарт ық арт ы-б йірлік қ үарт ы-б йірлікқ ү алды ы – арт ы ңғ қалды ы – арт ыңғ қ

МИ кезе дері: ң ткір кезе де ( Ө ң 11 апта) –МИ кезе дері: ң ткір кезе де ( Ө ң 11 апта) – тере жалпа ң қ QQ тісше пайда болады. Трансмуральді миокард инфарктыны ткір кезе інде ң ө ң QSQS комплексі пайда болады. ткірлеу кезе ге (1 -2 апта а созылатын) келесі Ө ң ғ згерістер т н: ө әзгерістер т н: ө ә SТ аралы ыны изосызы а ғ ң ққ жа ындауы қжа ындауық. . “Коронарлы ” теріс Т – тісшесіні қ ң алыптасуы. қ Тырты тану кезе індегі к ріністері: қ ң ө SТ аралы ы ғ изосызы а т седі; ққ ү ТТ еріс Т- тісшені тере дігі ң ң біртіндеп тайыздалып, кейде о Т- тісшеге ң айналады. . Кейде тырты ты айналасында ы қ ң ғ миокардты гипертрофиялануынан Q – тісшесіні ң ңмиокардты гипертрофиялануынан Q – тісшесіні ң ң с л кішіреюі немесе QS ә комплексінің Qr комплексіне айналуы бай алады қбай аладық. .

 Миокард инфарктыны ЭКГ кезе дері: ң ң  Кезе дері: ң Миокард инфарктыны ЭКГ кезе дері: ң ң Кезе дері: ң те жедел Жеделдеу Тырты тануӨ қ Ұзақтығы: 30 30 мин -2 -2 са ғса ғ 2 -10 к н ү 4 -5 апта 3 -6 ай а ғ дейін

Миокард инфарктіні ЭКГ белгілері: ң Некроз айма ы - ғ QRSQRS компелексініМиокард инфарктіні ЭКГ белгілері: ң Некроз айма ы — ғ QRSQRS компелексіні ң згерісімен, өзгерісімен, ө за ымдану – қ SS Т аралы ыны ғ ң ауыт уымен, қауыт уымен, қ ишемия – Т – тісшесіні згерісімен ң ө білінеді.

Жедел миокард инфаркты кезіндегі ш ү айма қИшемия За ымдану қ Некроз ИшемияЖедел миокард инфаркты кезіндегі ш ү айма қИшемия За ымдану қ Некроз Ишемия За ымдану қ

Миокард инфарктыны жедел (аң - е), жеделше (ж), тырты тану (з) кезе інеМиокард инфарктыны жедел (аң — е), жеделше (ж), тырты тану (з) кезе іне байланысты ЭКГ к рінісі қ ң ө

а – субэндокардиалды және интрамуралды бөлімдердің деполяризация (0, 02– 0, 04 с) б –субэпикардиалдыа – субэндокардиалды және интрамуралды бөлімдердің деполяризация (0, 02– 0, 04 с) б –субэпикардиалды бөлімдердің деполяризациясы (0, 05– 0, 08 с) Алдыңғы қалқа бөлігінің және сол қарыншаның алдыңғы қабырғасының трансмуралды некрозы кезіндегі QRS комплексінің кеуде тіркемелерінде өзгеруі (қарамен боялған)

Алдыңғы қалқалық жүрек ұшын қамтығанда Негізгі өзгерістер V 1 -V 4 ЭКГ тәнАлдыңғы қалқалық жүрек ұшын қамтығанда Негізгі өзгерістер V 1 -V 4 ЭКГ тән өзгерістер: 1 Q немесе QSQS 2 +2 + ( ( RS-T )) 3 3 ““ — ”” TT

Алдыңғы қалқалық Негізгі өзгерістер V 1 -V 3 ЭКГ тән өзгерістер: 1 QАлдыңғы қалқалық Негізгі өзгерістер V 1 -V 3 ЭКГ тән өзгерістер: 1 Q немесе QSQS 2 +2 + ( ( RS-T )) 3 3 ““ — ”” TT

Алдыңғы бүйірлік Негізгі өзгерістер I, a. VL, V 5 -V 6 ЭКГ тәнАлдыңғы бүйірлік Негізгі өзгерістер I, a. VL, V 5 -V 6 ЭКГ тән өзгерістер: 1 Q немесе QSQS 2 +2 + ( ( RS-T )) 3 3 ““ — ”” TT

Алдыңғы жайылмалы болғанда Негізгі өзгерістер I, a. VL, V 1 -V 6 ЭКГАлдыңғы жайылмалы болғанда Негізгі өзгерістер I, a. VL, V 1 -V 6 ЭКГ тән өзгерістер: 1 Q немесе QSQS 2 +2 + ( ( RS-T )) 3 3 ““ — ”” TT

Алдыңғы базальді (жоғары тұрғанда) бөлігі болғанда Негізгі өзгерістер V 1 -V 3 ((Алдыңғы базальді (жоғары тұрғанда) бөлігі болғанда Негізгі өзгерістер V 1 -V 3 (( 22 )) , V 4 -V 6 (( 33 )) А) анықталмайды Б) электродты екі қабырға жоғары қойғанда анықталады ЭКГ тән өзгерістер: 1 Q немесе QSQS 2 +2 + ( ( RS-T )) 3 3 ““ — ”” TT

Артқы диафрагмальді МИ болғанда Негізгі өзгерістер III, a. VF, немесе II,Артқы диафрагмальді МИ болғанда Негізгі өзгерістер III, a. VF, немесе II, III, a. VF ЭКГ тән өзгерістер: 1 Q немесе QSQS 2 +2 + ( ( RS-T )) 3 3 ““ — ”” TT

Арт ы диафрагмальді қ МИ Негізгі згерістер өНегізгі згерістерө V 1 -V 3 ;Арт ы диафрагмальді қ МИ Негізгі згерістер өНегізгі згерістерө V 1 -V 3 ; ; VV 77 –V–V 99 (барлы қ (барлы қ жа дайда емес) ғжа дайда емес)ғ ЭКГ т н згерістер: ә ө Реципрокты згерістер: ө 1) -(RS-T); 2) +Т (биік); 3) R тісшесіні биіктеуі. ң

Артқы базальді МИ болғанда Негізгі өзгерістер V 7 -V 9 немесе VАртқы базальді МИ болғанда Негізгі өзгерістер V 7 -V 9 немесе V 1 -V 3 реципрокты өзгеріс ЭКГ тән өзгерістер: 1 Q немесе QSQS 2 +2 + ( ( RS-T ) немесе — ( ( RS-T )) +T +T (биік) , , RR ұлғайған 3 3 ““ — ”” TT

Артқы бүйірлік МИ болғанда Негізгі өзгерістер II, III, AVF, V 6 немесе Артқы бүйірлік МИ болғанда Негізгі өзгерістер II, III, AVF, V 6 немесе V 1 -V 3 реципрокты өзгеріс ЭКГ тән өзгерістер: 1 Q немесе QSQS 2 +2 + ( ( RS-T ) ) немесе — ( ( RS-T )) + + TT (биік) , , RR ұлғайған 3 3 ““ — ”” TT

са оша ты жедел МИ кезіндегі RS–T сегментіні Ұ қ қ ң ж неса оша ты жедел МИ кезіндегі RS–T сегментіні Ұ қ қ ң ж не Т тісшесіні згерістері ә ң өж не Т тісшесіні згерістеріә ң ө

са оша ты жедел МИ ЭКГ белгілерҰ қ қ RS–T сегменті изолиниядан жо арыса оша ты жедел МИ ЭКГ белгілерҰ қ қ RS–T сегменті изолиниядан жо ары ғ немесе т мен ы ысады, патологиялы ө ғ қ Т тісшесі рт рлі болып згереді (Т — ә ү ө тісшесі жиі теріс болады) Осы патологиялы згерістер МИ қ ө бастал аннан 3 -5 апта бойы са талады, ғ қбастал аннан 3 -5 апта бойы са талады, ғ қ кейде одан да за болады. ұ қ

МИ лабораторлы диагностикасы қ Бірінші са аттарында лейкоцитоз, ғБірінші са аттарында МИ лабораторлы диагностикасы қ Бірінші са аттарында лейкоцитоз, ғБірінші са аттарында лейкоцитоз, ғ лейкоформуланы сол а ы ысуымен ң ғ ғ нейтрофилез. Екі т уліктен кейін ЭТЖ жылдамдайды. ә « айшы» сипмтомы: бастап ыда қ қ лейкоцитоз кезінде ЭТЖ алыпты болуы, қлейкоцитоз кезінде ЭТЖ алыпты болуы, қ 3 3 т уліктен кейін анда ә қт уліктен кейін андаә қ лейкоциттерді ң алпына келуі, ал ЭТЖ жо арылауы қ ғ (тырты тану кезе і біткенге дейін). қ ң С-реактивті протеинні о болуы. ң ң

 Гиперферментемия :  Креатинфосфокиназа (КФК) – ал аш ы ғ Гиперферментемия : Креатинфосфокиназа (КФК) – ал аш ы ғ қ са аттарында (2 -4 са ), максимумы 12 ғ ғ са аттан 24 са атта. сіресе ғ ғ Ә КФККФК — ныңның МВ- изоферменті сипатты. Ба ылау р 6 са ат қ ә ғ сайын, тек 3 рет (-) реакция ана МИ жо а ғ ққ шы арады. МИ бастал аннан 48 са аттан ғ ғ ғ кейін аны тауды ма ызы жо. қ ң ң қ Лактатдегидрогиназа (ЛДГ) — — 10 -14 к ндерінде жо арылайды, ү ғк ндерінде жо арылайды, ү ғ (максимумыны 48 са атта жетеді) ж не 7 -12 к н са талады. ғ ә ү қ

 рылымдықұ қ белок миоцитті – миоглобинді ж не ж рылымдықұ қ белок миоцитті – миоглобинді ж не ж ректік тропонин ә ү II ж не Т ә (миокард некрозын аны тауда ы қ ғ жа а “алтын стандарт”). Тропониндер ң анда 4, 5 -5 са аттан со жо арылап, 12 -24 қ ғ ң ғ са атта шы ына жетеді, 5 к ндей (Т ғ ң үса атта шы ына жетеді, 5 к ндей (Тғ ң ү II ) ж не ә 14 к ндей (ТТ) са талады. ү қ Май ыш ылдарын байланыстыратын қ қ ж ректік белоктар үж ректік белоктарү – ST жо арылауынсыз ғ жедел коронарлы синдромда некрозды қ аны тауды осымша маркеры, ал аш а 2 қ ң қ ғ қ са атта жо арылайды, 6 са аттай ғ ғ ғ са талады. қ

МИ кезінде кардиоселективті ферменттерді ң жо арылау де гейі: ғ ң миоглобин 1– 4МИ кезінде кардиоселективті ферменттерді ң жо арылау де гейі: ғ ң миоглобин 1– 4 са ат (басталуы) 6– 7 са атта ғ ғ (шы ы), т улік со ында алпына келуі; ң ә ң қ(шы ы), т улік со ында алпына келуі; ң ә ң қ МВ-КФК 3– 4 са атта (басталуы) ж не ғ ә алпына келуі 48– 72 са атта. қ ғалпына келуі 48– 72 са атта. қ ғ тропонин Т ж не I миокард инфарктына е ә ңтропонин Т ж не I миокард инфарктына е ә ң сипатты ферменттер, басталуы З-4 са аттан ғ со , шы ы 24 са атта, алпына келуі 1– 2 ң ң ғ қ аптада.