Скачать презентацию Korelacije bivarijantna i multivarijanta regresija Statistika i fizičkom Скачать презентацию Korelacije bivarijantna i multivarijanta regresija Statistika i fizičkom

46c0ac7bad7622c8ef45827cddba1c47.ppt

  • Количество слайдов: 27

Korelacije, bivarijantna i multivarijanta regresija Statistika i fizičkom vaspitanju i sportu Korelacije, bivarijantna i multivarijanta regresija Statistika i fizičkom vaspitanju i sportu

Smisao i princip korelacije Brojna vrednost (koeficijent) koji označava u kojoj meri su dve Smisao i princip korelacije Brojna vrednost (koeficijent) koji označava u kojoj meri su dve varijable međusobno povezane naziva se Koeficijent korelacije Vrednosti od -1 do 1 Statistika u sportu

Smisao i princip korelacije Statistika u sportu Smisao i princip korelacije Statistika u sportu

Prikaz povezanosti dve varijable B Linija trenda A Statistika u sportu Prikaz povezanosti dve varijable B Linija trenda A Statistika u sportu

Prikaz povezanosti dve varijable Statistika u sportu Prikaz povezanosti dve varijable Statistika u sportu

Prikaz povezanosti dve varijable Statistika u sportu Prikaz povezanosti dve varijable Statistika u sportu

Prikaz povezanosti dve varijable Statistika u sportu Prikaz povezanosti dve varijable Statistika u sportu

Izračunavanje korelacionog koeficijenta Zx i Zy predstavljaju Z vrednosti odgovarajućih varijabli Prvo izračunamo srednje Izračunavanje korelacionog koeficijenta Zx i Zy predstavljaju Z vrednosti odgovarajućih varijabli Prvo izračunamo srednje vrednosti standardne devijacije za obe varijable. Zatim svaki pojedinačan rezultat (za obe varijable) pretvorimo u Z vrednost. Pomnožimo odgovarajuće Z vrednosti. Izračunamo sumu svih proizvoda pa je podelimo sa brojem parova. Vidi primer koji sledi. . . Statistika u sportu

Izračunavanje korelacionog koeficijenta Da li su i u kojoj meri varijable x i y Izračunavanje korelacionog koeficijenta Da li su i u kojoj meri varijable x i y međusobno povezane ? Statistika u sportu

Izračunavanje korelacionog koeficijenta Statistika u sportu Izračunavanje korelacionog koeficijenta Statistika u sportu

Izračunavanje korelacionog koeficijenta Formule: Statistika u sportu Izračunavanje korelacionog koeficijenta Formule: Statistika u sportu

Procena jačine korelacije • Za predviđanja, absolutna vrednost r < 0. 7, može uzrokovati Procena jačine korelacije • Za predviđanja, absolutna vrednost r < 0. 7, može uzrokovati neprihvatljivo “velike” greške, posebno ako su SD obe veličine i X & Y velike. • Opšta pretpostavka: – – absolutna vrednost r ≥ 0. 9 – “visoka” absolutna vrednost r = 0. 7 - 0. 8 – “umerena” absolutna vrednost r = 0. 5 - 0. 7 – “niska” Vrednosti r ≤ 0. 5 daju vrednost R 2 = 0. 25, ili 25%, što “onemogućava” validno predivđanje.

Venov dijagram prikazuje (R 2) – koji deo od varijanse Y koji se može Venov dijagram prikazuje (R 2) – koji deo od varijanse Y koji se može objasniti varijansom X. Slika 7. 5 Neobjašnjena varijansa Y: (1 -R 2) = 0. 36, odnosn 36% R 2=0. 64 (64%) Varijanse Y objašnjeno sa X

Značajnost korelacije • Određen je brojem parova • Što je N manje to r Značajnost korelacije • Određen je brojem parova • Što je N manje to r mora biti veće da bi korelacija bila značajna (i obrnuto) • Značajnost korelacija se određuje uz pomoć tablica ili upotrebom kompjuterskih programa: Statistika u sportu

Značajnost korelacije Korisna Web adresa. Dobar “udžbenik” statistike sa lepim ilustracijama (JAVA applets). http: Značajnost korelacije Korisna Web adresa. Dobar “udžbenik” statistike sa lepim ilustracijama (JAVA applets). http: //www. stat. berkeley. edu/users/stark/Java/Html/Correlation. htm Statistika u sportu

Rang-korelacija Ako su jedna ili obe varijable date u “rangu” (neki poredak), računa se Rang-korelacija Ako su jedna ili obe varijable date u “rangu” (neki poredak), računa se tzv. rang-korelacija Nije potrebno da varijable budu u linearnom odnosu. Rang korelaciia daje samo približnu Indikaciju “povezanosti” dve varijable Statistika u sportu

BIVARIJANTNA REGRESIJA BIVARIJANTNA REGRESIJA

Bivarijantna regresija Kada je korelacija između dve varijable dovoljno “velika” (visoka), na osnovu rezultata Bivarijantna regresija Kada je korelacija između dve varijable dovoljno “velika” (visoka), na osnovu rezultata varijable x (nezavisno promenljive) možemo predvideti rezultat varijable y (zavisno promenljive). . . Statistika u sportu

Bivarijantna regresija • To je od posebnog značaja u slučajevima kada nam je merenje Bivarijantna regresija • To je od posebnog značaja u slučajevima kada nam je merenje varijable x znatno lakše nego merenje varijable y (Npr. procena indirektne potrošnje kiseonika. . . ). Statistika u sportu

Bivarijantna regresija Statistika u sportu Bivarijantna regresija Statistika u sportu

Primer (udžbenik) strana 110 (tabela) 7 -3 Primer (udžbenik) strana 110 (tabela) 7 -3

Primer (udžbenik) strana 110 (tabela) 7 -3 Sveska (CH_7. xls; list: strana_110) Primer (udžbenik) strana 110 (tabela) 7 -3 Sveska (CH_7. xls; list: strana_110)

Primer (udžbenik) strana 110 (tabela) 7 -3 Sveska (sedmo_poglavlje. xls, list: Primer (udžbenik) strana 110 (tabela) 7 -3 Sveska (sedmo_poglavlje. xls, list:

Primer (udžbenik) strana 110 (tabela) 7 -3 Sveska (sedmo_poglavlje. xls, list: Primer (udžbenik) strana 110 (tabela) 7 -3 Sveska (sedmo_poglavlje. xls, list:

Multipla regresija • Ispituje uticaj dve ili više nezavisnih (prediktorskih) promenljivih na zavisno promenljivu. Multipla regresija • Ispituje uticaj dve ili više nezavisnih (prediktorskih) promenljivih na zavisno promenljivu. . . Y = a + b 1*X 1 + b 2*X 2 +. . . + bp*Xp Statistika u sportu

Multipla regresija PRIMER*: Posmatran je uticaj eksplozivne snage (x 1) i brzine trčanja (x Multipla regresija PRIMER*: Posmatran je uticaj eksplozivne snage (x 1) i brzine trčanja (x 2) na skok u dalj iz zaleta y (10 studenata Fakulteta za fizičku kulturu. . . ) * Primer preuzet iz: Perić D, Operacionalizacija 2, FINE Graf, 1996 Statistika u sportu

Multipla regresija Y = 0. 883271 + 0. 6181*X 1 – 0. 1574*X 2 Multipla regresija Y = 0. 883271 + 0. 6181*X 1 – 0. 1574*X 2 Statistika u sportu