Скачать презентацию КОНДИЦИОНИРАНЕ НА ОРГАНЕН ДОНОР Д-р Вилиян Платиканов Скачать презентацию КОНДИЦИОНИРАНЕ НА ОРГАНЕН ДОНОР Д-р Вилиян Платиканов

38e96145ba27d890ff5fb8c1c0213685.ppt

  • Количество слайдов: 25

КОНДИЦИОНИРАНЕ НА ОРГАНЕН ДОНОР Д-р Вилиян Платиканов КОНДИЦИОНИРАНЕ НА ОРГАНЕН ДОНОР Д-р Вилиян Платиканов

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПЪРВИ ДАННИ - 3 в ОТ Н. Е. • ЕТАПИ : • • ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПЪРВИ ДАННИ - 3 в ОТ Н. Е. • ЕТАПИ : • • • ДОСТАВЯНЕ НА ОРГАН ОПЕРАТИВНА АКТИВНОСТ СЛЕДОПЕРАТИВНО НАБЛЮДЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ • ОРГАННА БАНКА • • ЖИВИ ДОНОРИ С МОЗЪЧНА СМЪРТ С НЕБИЕЩО СЪРЦЕ КСЕНОДОНОРСТВО • ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА

ДОНОРИ С МОЗЪЧНА СМЪРТ ПОТЕНЦИАЛНИ • РЕАЛНИ ДОНОРИ • НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОНОРИ – причини МЕДИЦИНСКИ, ДОНОРИ С МОЗЪЧНА СМЪРТ ПОТЕНЦИАЛНИ • РЕАЛНИ ДОНОРИ • НЕРЕАЛИЗИРАНИ ДОНОРИ – причини МЕДИЦИНСКИ, ЕТИЧНИ, ЮРИДИЧЕСКИ …….

ДОНОР С МОЗЪЧНА СМЪРТ 1. УСТАНОВЯВАНЕ НА МС 2. КОНДИЦИОНИРАНЕ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДОНОР С МОЗЪЧНА СМЪРТ 1. УСТАНОВЯВАНЕ НА МС 2. КОНДИЦИОНИРАНЕ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕКСПЛАНТАЦИЯТА

ТЕРМИНОЛОГИЯ • КОНДИЦИОНИРАНЕ - ИЗКУСТВЕНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ КЛИНИЧНИ И ЛАБОРАТОРНИ ПАРАМЕТРИ ПОЧИНАЛ • ТЕРМИНОЛОГИЯ • КОНДИЦИОНИРАНЕ - ИЗКУСТВЕНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ КЛИНИЧНИ И ЛАБОРАТОРНИ ПАРАМЕТРИ ПОЧИНАЛ • ПОТЕНЦИАЛЕН ДОНОР - ПАЦИЕНТ С МС • УПРАВЛЕНИЕ /MANAGEMENT/ НА ДОНОРА – МЕДИЦИНСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ • ПОДХОДЯЩ, НЕПОДХОДЯЩ, МАРГИНАЛЕН • ТАРГЕТНИ ОРГАНИ

ПОТЕНЦИАЛЕН ДОНОР КОНДИЦИОНИРАНЕ ОРГАНИЗИРАНЕ ЕКСПЛАНТАЦИЯ РЕАЛЕН ДОНОР ПОТЕНЦИАЛЕН ДОНОР КОНДИЦИОНИРАНЕ ОРГАНИЗИРАНЕ ЕКСПЛАНТАЦИЯ РЕАЛЕН ДОНОР

ПОТЕНЦИАЛЕН ДОНОР ЗАДАЧИ: • РАЗГОВОР С БЛИЗКИ; • МЕДИЦИНСКО КОНДИЦИОНИРАНЕ; • СЕРОЛОГИЧНА ВЕРИФИКАЦИЯ; • ПОТЕНЦИАЛЕН ДОНОР ЗАДАЧИ: • РАЗГОВОР С БЛИЗКИ; • МЕДИЦИНСКО КОНДИЦИОНИРАНЕ; • СЕРОЛОГИЧНА ВЕРИФИКАЦИЯ; • СЕРТИФИЦИРАНЕ - медицинско; юридическо; • СПЕЦИФИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА МЕДИЦИНСКА ГОДНОСТ НА ОРГАНИТЕ; • “АНЕСТЕЗИЯ” ЗА ЕКСПЛАНТАЦИЯ: О Р Г А Н И З А Ц И Я

РАЗГОВОР С БЛИЗКИ • • • САМО ИСТИНАТА КАТЕГОРИЧНОСТ ЯСНО ИЗГОВАРЯНЕ НА ДУМИТЕ БАВНО, РАЗГОВОР С БЛИЗКИ • • • САМО ИСТИНАТА КАТЕГОРИЧНОСТ ЯСНО ИЗГОВАРЯНЕ НА ДУМИТЕ БАВНО, БЕЗ ШЕГИ ИЗРАЗЯВАНЕ НА СЪПРИЧАСТНОСТ СЪГЛАСИЕ С ТЕХНИ МИСЛИ И МНЕНИЯ “ ПРАВО НА ДАРИТЕЛСТВО ” С РЕШЕНИЕТО ДА НЕ СЕ БЪРЗА ТИХА НАСТОЙЧИВОСТ ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД

МЕДИЦИНСКО КОНДИЦИОНИРАНЕ • • ПАТОФИЗИОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ ПОЗИЦИЯ В БОЛНИЧНОТО ЛЕГЛО ЦЕЛИ НА МЕРОПРИЯТИЯТА МОНИТОРИНГ МЕДИЦИНСКО КОНДИЦИОНИРАНЕ • • ПАТОФИЗИОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ ПОЗИЦИЯ В БОЛНИЧНОТО ЛЕГЛО ЦЕЛИ НА МЕРОПРИЯТИЯТА МОНИТОРИНГ ВАЖНИ УСЛОЖНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА АПАРАТНА ДИАГНОСТИКА

ПАТОФИЗИОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ • ОТПАДАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА РЕГУЛАТИВНА ФУНКЦИЯ: - СО - Хиповолемия - Хипотензия ПАТОФИЗИОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ • ОТПАДАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА РЕГУЛАТИВНА ФУНКЦИЯ: - СО - Хиповолемия - Хипотензия - Хипокалемия - Хипернатремия - Хипотермия - хипокапнея

ПОЗИЦИЯ В БОЛНИЧНОТО ЛЕГЛО • СТРОГО ХОРИЗОНТАЛНО - ? ? ? Конфликт с позиция ПОЗИЦИЯ В БОЛНИЧНОТО ЛЕГЛО • СТРОГО ХОРИЗОНТАЛНО - ? ? ? Конфликт с позиция за лечение на повишено ВЧН • ТОПЛИНЕН КОНФОРТ • ТОАЛЕТ • АСЕПТИКА И АНТИСЕПТИКА • ТРЕНДЕЛЕНБУРГ ( трансдюсери !!! )

ЦЕЛ - КАКВА: НАЛИЧНИ АДЕКВАТНИ ЦИРКУЛАЦИЯ И ОРГАННА ПЕРФУЗИЯ КОНКРЕТНИ ПАРАМЕТРИ - MAP : ЦЕЛ - КАКВА: НАЛИЧНИ АДЕКВАТНИ ЦИРКУЛАЦИЯ И ОРГАННА ПЕРФУЗИЯ КОНКРЕТНИ ПАРАМЕТРИ - MAP : 70 – 90 mm Hg - CVP : 7 – 9 mm Hg - Diuresis : 1 – 2 ml/h - Hb. Sa. O 2 - ≥ 95% - t : ≥ 35 o. C - Na : 135 – 155 mmol/l - K : 3. 5 – 5. 0 mmol/l - Htk : 20 – 30% - Кр. захар : 8 mmol/l - Лактат : < 3 mmol/l - Кръвни газове – в нормални граници

ЦЕЛ – КАК: • • - ПОЗИЦИЯ В ЛЕГЛОТО ИНФУЗИОННА ТЕРАПИЯ Глюкозни разтвори ( ЦЕЛ – КАК: • • - ПОЗИЦИЯ В ЛЕГЛОТО ИНФУЗИОННА ТЕРАПИЯ Глюкозни разтвори ( 5 и 10 %) Колоиди (ниско концентрирани), ПЗП – при нарушена хемостаза, Er – Ht < 25% Съотношение – 2. 5/1 – 3. 5/1 Скорост – инфузията догонва часовата диуреза !! Симпатикомиметици АДХ ектролитна субституция – концентрирани р-ри

ЦЕЛ – КАК: - ВЕНТИЛАЦИЯ: ДО : 6 – 8 мл/кг ДЧ : 8 ЦЕЛ – КАК: - ВЕНТИЛАЦИЯ: ДО : 6 – 8 мл/кг ДЧ : 8 - 0 – 12 / мин Fi O 2 – 1. 0 Et CO 2 : 25 – 30 mm Hg Hb. Sa. O 2 - > 95% ДИУРЕЗА Фурантрил при < 0. 5 мл/час АДХ при > 5 мл/кг ТТ/час

БАЗОВ МОНИТОРИНГ • • • ЕКГ ИНВАЗИВНО АРТ. НАЛЯГАНЕ ИНВАЗИВНО ЦВН ЧАСОВА ДИУРЕЗА ТЕЛЕСНА БАЗОВ МОНИТОРИНГ • • • ЕКГ ИНВАЗИВНО АРТ. НАЛЯГАНЕ ИНВАЗИВНО ЦВН ЧАСОВА ДИУРЕЗА ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА ПУЛСОКСИМЕТРИЯ КАПНОМЕТРИЯ ВСЕКИ ЧАС : воден баланс ВСЕКИ 2 - 4 ЧАС: Na, K, Ht, кр. захар, кр. газове

РАЗШИРЕН МОНИТОРИНГ - ХЕМОДИНАМИЧНО НЕСТАБИЛЕН ДОНОР ПУЛМО АРТЕРИАЛЕН КАТЕТЪР ВОДНО СЪДЪРЖАНИЕ В Б. ДРОБ РАЗШИРЕН МОНИТОРИНГ - ХЕМОДИНАМИЧНО НЕСТАБИЛЕН ДОНОР ПУЛМО АРТЕРИАЛЕН КАТЕТЪР ВОДНО СЪДЪРЖАНИЕ В Б. ДРОБ ТОРАКАЛЕН КРЪВЕН ОБЕМ СИСТЕМНО СЪДОВО СЪПРОТИВЛЕНИЕ ВКЛИНЕНО НАЛЯГАНЕ МИНУТЕН СЪРДЕЧЕН ОБЕМ Hb. Sa. O 2 В СМЕСЕНА ВЕНОЗНА КРЪВ

УСЛОЖНЕНИЯ: - ХИПОВОЛЕМИЯ / ХИПОТЕНЗИЯ ИНФУЗИИ – винаги в съчетание със симпатикомиметици, в или УСЛОЖНЕНИЯ: - ХИПОВОЛЕМИЯ / ХИПОТЕНЗИЯ ИНФУЗИИ – винаги в съчетание със симпатикомиметици, в или ниска α доза за осигуряване на О 2 доставка КОЛОИДИ, ПЗП ТРЕНДЕЛЕНБУРГ СИМПАТИКОМИМЕТИЦИ 1. Допамин в α доза или норадреналин; 2. Ако няма резултат – добавя се добутамин 3. Ако няма резултат – 200 мг Урбазон + инфузия 100 мг/час. Резултат се очаква след 1 - 2 часа 4. При достигане на желано САН – редукция на симпатикомиметици и намиране на подходящата доза чрез титриране

D. Insipidus centralis • Диагноза – часова диуреза >5 мл/кг/час, с отн. тегло <1005 D. Insipidus centralis • Диагноза – часова диуреза >5 мл/кг/час, с отн. тегло <1005 и бързо настъпваща хипер Na и хипо К • Медикаменти – Minirin(Desmopressin) Vasopressin(Pitressin) • Поведение: - субституция с АДХ – Минирин 0. 5 – 4. 0 г и контрол след 30 мин, или Питресин 20 -120 г/кг/ мин в инфузия в редки случаи - при персистираща полиурия – нова доза АДХ - ако настъпи бързо олигурия – налице е хиповолемия, която трябва да се замести и да се стимулира с фурантрил

Хипо К • С диагностициране на МС стартират инфузии на К със скорост 10 Хипо К • С диагностициране на МС стартират инфузии на К със скорост 10 ммол/час • След получаване на резултати от изследвания – адекватна субституция Хипер Na • Нископроцентни глюкозни разтвори с инсулин за инфузия • Диуретик ако диурезата не е 2 мл/кг/час

 • ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА • АПАРАТНА ДИАГНОСТИКА • ВИРУСОЛОГИЯ / СЕРОЛОГИЯ • МИКРОБИЛОГИЯ • ЛАБОРАТОРНА ДИАГНОСТИКА • АПАРАТНА ДИАГНОСТИКА • ВИРУСОЛОГИЯ / СЕРОЛОГИЯ • МИКРОБИЛОГИЯ

“ А Н Е С Т Е З И Я” за ЕКСПЛАНТАЦИЯ • ЕКСПЛАНТАЦИЯТА “ А Н Е С Т Е З И Я” за ЕКСПЛАНТАЦИЯ • ЕКСПЛАНТАЦИЯТА ПО СЪЩЕСТВО Е “ГОЛЯМА” ОПЕРАЦИЯ; • ПРИЛАГАТ СЕ ОБЕЗБОЛЯВАЩИ И РЕЛАКСАНТИ ПОРАДИ СЪХРАНЕНИ АВТОНОМНИ РЕФЛЕКСНИ РЕАКЦИИ; • МОНИТОРИНГ, ИНФУЗИИ И СУБСТИТУЦИЯ • АКО СЕ НАЛАГА КАРДИОПЛЕГИЯ, ТЯ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С КCl 60 – 100 m. Eq В БОЛУС;