Скачать презентацию Концепция за финансова децентрализация на образованието Средното Скачать презентацию Концепция за финансова децентрализация на образованието Средното

ec28cc5fb6ab31494e699e14937ddc3c.ppt

  • Количество слайдов: 24

Концепция за финансова децентрализация на образованието Концепция за финансова децентрализация на образованието

Средното образование като публично благо Средното образование – местно или национално благо n Базови Средното образование като публично благо Средното образование – местно или национално благо n Базови цели n ¨ Равен достъп ¨ Всеобхватност ¨ Качество n Делегиране на правомощия

Концепция за финансова децентрализация n Същност ¨ Делегиране на управленски правомощия ¨ Разделение на Концепция за финансова децентрализация n Същност ¨ Делегиране на управленски правомощия ¨ Разделение на разходни отговорности n Местни и делегирани дейности ¨ Същност ¨ Разделение на дейностите в образованието

Делегирани дейности в образованието Целодневни детски градини - за заплати и други възнаграждения на Делегирани дейности в образованието Целодневни детски градини - за заплати и други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски от работодатели и част от издръжката /за здравословни и безопасни условия на труд и за квалификация на педагогическия персонал/ 2. Специални детски градини 3. Предучилищна подготовка на 6 г. деца; 4. Общообразователни училищата; 5. Специални училища; 6. Спортни училища; 7. Професионални училища и професионални паралелки към СОУ; 8. Домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа; 9. Общежития; 10. Извънучилищни дейности – разходите възнаграждения и осигурителни вноски; 11. Други дейности по образованието - разходите за персонал. 1.

Правомощия на общините n Какво казва Закона за общинските бюджети ¨ Приемане на общинския Правомощия на общините n Какво казва Закона за общинските бюджети ¨ Приемане на общинския бюджет ¨ Организация на изпълнението на общинския бюджет n Какво казва Закона за народната просвета Чл. 36 – секторни отговорности на общините ¨ Разпределение на правомощията между местните власти и училищата ¨

Училището като ВРБК n Характеристики на бюджетите на ВРБК ¨ Подчинени на ПРБК ¨ Училището като ВРБК n Характеристики на бюджетите на ВРБК ¨ Подчинени на ПРБК ¨ Част от бюджета на ПРБК n Ограничена финансова самостоятелност ¨ Превес норми на бюджетно-устройствените

Директора в системата на народната просвета n n n Сключва и прекратява трудовите договори Директора в системата на народната просвета n n n Сключва и прекратява трудовите договори с помощник-директорите, учителите и непедагогическия персонал Изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати Съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства

Реалността n n Общината или ПРБК до голяма степен определя бюджета или бюджетната сметка Реалността n n Общината или ПРБК до голяма степен определя бюджета или бюджетната сметка на училището Невъзможност за самостоятелно прехвърляне на средства между параграфи Реализираните икономии и допълнителни приходи често се изземват от финансиращия орган Броят на паралелките, числеността на персонала и индивидуалните възнаграждения са определени

Финансови правомощия на директорите - изводи n Силно ограничени ¨ Нормативна база n Административно-изпълнителски, Финансови правомощия на директорите - изводи n Силно ограничени ¨ Нормативна база n Административно-изпълнителски, а не мениджърски n Резултати: ¨ Ниска ефективност на разходите ¨ Неблагоприятна училищна среда ¨ Неудовлетворително качество

Новата образователна концепция n n Система, ориентирана около потребностите на учащите и пазара на Новата образователна концепция n n Система, ориентирана около потребностите на учащите и пазара на труда Цели ¨ Равен достъп ¨ Качествено образование n Децентрализация на управлението и финансирането ¨ Принцип на “субсидиарността”

Новата роля на директора Широки правомощия при оперативното управление на учебното заведение n Мениджър, Новата роля на директора Широки правомощия при оперативното управление на учебното заведение n Мениджър, а не администратор в две основни области n ¨ Управление на финансовите ресурси ¨ Управление на човешките ресурси n Мандатност на директорската длъжност ¨ Средство за контрол

Новият финансов модел n n Необходима предпоставка за реализация на принципа на субсидиарността и Новият финансов модел n n Необходима предпоставка за реализация на принципа на субсидиарността и постигане на новите цели Принципи Хоризонтално равенство при финансирането ¨ Яснота и простота ¨ Устойчивост ¨ Предимство на вътрешните стимули за ефективност ¨ n Механизъм Единен стандарт ¨ Делегирани бюджети ¨ Програмно финансиране ¨

Единният стандарт n n n Обективен механизъм на финансиране Базиран на потребителския избор Стимулира Единният стандарт n n n Обективен механизъм на финансиране Базиран на потребителския избор Стимулира ефективното разпределение на ресурсите Подобрява достъпа и повишава посещаемостта Стимулира предоставянето на по-качествени образователни услуги Намалява възможностите за корупция

Изработване на бюджет Изработване на бюджет

Що е бюджет n n n Финансово-правна форма Сметка, която включва в себе си Що е бюджет n n n Финансово-правна форма Сметка, която включва в себе си приходи, разходи, субсидия, други финансирания Структура на бюджета ¨ Приходи ¨ Разходи ¨ Трансфери ¨ Финансиране ¨ Дефицит/излишък

Обща схема на бюджет Обща схема на бюджет

Единна бюджетна класификация n Три измерения ¨ Икономическа класификация ¨ Функционална класификация ¨ Организационна Единна бюджетна класификация n Три измерения ¨ Икономическа класификация ¨ Функционална класификация ¨ Организационна класификация

Място на бюджета на училището в “големия” бюджет консолидирана фискална програма държавен бюджет републикански Място на бюджета на училището в “големия” бюджет консолидирана фискална програма държавен бюджет републикански бюджет Бюджети на министерства и ведомства бюджет на училище ВРБК общински бюджет на училище ВРБК централен бюджет на Сметната палата бюджет на Висшия съдебен съвет (съдебна система) Бюджети на НОИ, НЗОК, ДВУ, БАН, БНТ, БНР, ИБФС и др.

Делегирани бюджети n n n Ясно разпределение на отговорностите между училището и финансиращия орган Делегирани бюджети n n n Ясно разпределение на отговорностите между училището и финансиращия орган Предвидимост и справедливост при разпределението на финансовите ресурси Право за разпореждане със собствените приходи Право на преходен остатък Уведомителен, а не разрешителен, режим за извършване на компенсирани промени по бюджета на училището в хода на изпълнението на бюджета По-широки правомощия при разпределението на средствата в училището в етапа на планиране

Разлика между традиционен и делегиран бюджет n n n Преходни остатъци Разпореждане с приходите Разлика между традиционен и делегиран бюджет n n n Преходни остатъци Разпореждане с приходите Прехвърляне на средства между параграфи Дефиниране на числеността на персонала Определяне на индивидуалните работни заплати на персонала

В какво се състои изготвянето на бюджета n n Формула, определяща общата сума на В какво се състои изготвянето на бюджета n n Формула, определяща общата сума на бюджета Разпределение на бюджета ¨ Заплати, други възнаграждения и осигурителни плащания ¨ Издръжка ¨ Стипендии ¨ Капиталови разходи – инвестиционни програми, собствени приходи и остатъци

Какво ще защитаваме от бюджета n n n n Средногодишен брой ученици Средногодишен брой Какво ще защитаваме от бюджета n n n n Средногодишен брой ученици Средногодишен брой паралелки Средногодишна численост на педагогически и непедагогически персонал Възнаграждения на персонала Размер на средствата за веществена издръжка Средства за капиталови разходи Собствени приходи

Изпълнение на бюджета n n n Месечно разпределение на бюджета Механизмът “ 90 на Изпълнение на бюджета n n n Месечно разпределение на бюджета Механизмът “ 90 на сто” Коригиране на бюджета ¨ Видове n n корекции Вътрешна организация за изпълнението на бюджета Отчитане на бюджета Счетоводна методология и бюджетни указания

Благодарим Ви за вниманието! Мариана Мотева – тел. : 98592254, ел. поща: m. moteva@minfin. Благодарим Ви за вниманието! Мариана Мотева – тел. : 98592254, ел. поща: m. [email protected] bg; Красимир Вълчев – тел. : 98592231, ел. поща: k. [email protected] bg; Иван Костов – тел. : 98592153, ел. поща: i. [email protected] bg