Скачать презентацию Komunikačný plán a online komunikácia kultúrnej inštitúcie Скачать презентацию Komunikačný plán a online komunikácia kultúrnej inštitúcie

17f6006f6a99567741b2f0a81690c820.ppt

  • Количество слайдов: 26

Komunikačný plán a online komunikácia kultúrnej inštitúcie Komunikačný plán a online komunikácia kultúrnej inštitúcie

Komunikačný plán § je písomný dokument § popisuje ako odkomunikovať konkrétnu správu, informáciu o Komunikačný plán § je písomný dokument § popisuje ako odkomunikovať konkrétnu správu, informáciu o produkte, službe alebo značke, za využitia nástrojov komunikačného mixu, cieľovej skupine. § Rozdeľujeme na: - ročný komunikačný plán - mesačný komunikačný plán

Komunikačný plán pre TIC - návrh Komunikačný plán pre TIC - návrh

Online komunikácia TIC 5 krokov na vytvorenie efektívnej integrovanej online komunikácie: § § § Online komunikácia TIC 5 krokov na vytvorenie efektívnej integrovanej online komunikácie: § § § cieľové publikum, komunikačné ciele, vhodné médium (komunikačný nástroj), odovzdanie správy, získanie spätnej väzby, ktorá je podkladom pre určenie efektivity.

Nástroje online komunikácie Online komunikácia: komunikácia v reálnom čase. . . Hlavný cieľ : Nástroje online komunikácie Online komunikácia: komunikácia v reálnom čase. . . Hlavný cieľ : Sekundárne ciele: Cieľová skupina: Čím ich zaujať: Kedy ich zaujať: Ako si udržať pozornosť a priazeň:

Nástroje online komunikácie 1. WEBSTRÁNKA www. ki. sk je centrálnym styčným bodom pre: § Nástroje online komunikácie 1. WEBSTRÁNKA www. ki. sk je centrálnym styčným bodom pre: § § § základné informácie o kultúrnej inštitúcií, informácie o jej službách, informácie o oblasti, v ktorej pôsobí (udalosti), aktuality (oznamy) PR informácie (banery, slogany).

ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie Obsah webu: § web musí obsahovať všetky základné ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie Obsah webu: § web musí obsahovať všetky základné informácie o KI , jej službách a dianí v nej, § jej cieľom v tomto zmysle je pomôcť zorientovať sa potenciálnym návštevníkom stránky, § detailné informácie poskytuje cez banery, alebo odkazy,

ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie § web KI. sk združuje pod svojou hlavičkou ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie § web KI. sk združuje pod svojou hlavičkou webstránky všetkých ostatných súvisiacich inštitúcií, či aktivít v regióne, § centrálne je pritom riadený iba obsah samotnej domény ki. sk, § ostatné domény podliehajú autonómnej správe ich vlastníka, pričom pre zabezpečenie jednotného vzhľadu a príslušnosti k regiónu musia využívať spoločný navigačný panel.

ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie § dôležité mať obsah webu vždy aktuálny a ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie § dôležité mať obsah webu vždy aktuálny a správny, § v súlade s hlavným cieľom - prinášať nových návštevníkov KI - je dôležité, poskytovať všetky relevantné informácie potrebné k jeho návšteve, § k takýmto informáciám ale nepatrí príliš detailný popis. . . § detailné informácie sa môžu meniť a je ich ťažko kontrolovať a priebežne aktualizovať. . . § dať možnosť sa dotazovať na podrobnejšie informácie viacerými komunikačnými kanálmi (FB)

ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie Ciele webu: § prezentovať KI a jej služby, ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie Ciele webu: § prezentovať KI a jej služby, § priniesť nových návštevníkov, § informovať o aktivitách v danej KI, § predstaviť región, v ktorej KI pôsobí.

ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie 2. BLOG § Blog slúži autorom z prostredia ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie 2. BLOG § Blog slúži autorom z prostredia KI na prezentáciu svojej činnosti na verejnosti. Autorom blogu sa môže stať: § zamestnanec KI, § študent, bývalý alebo externý zamestnanec KI, § externý prispievateľ (návštevník, využívajúci služby KI, odborník z kultúry, partnerská inštitúcia. . . )

ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie Pri výbere autorov blogov je potrebné zvážiť nasledovné ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie Pri výbere autorov blogov je potrebné zvážiť nasledovné faktory: § schopnosť osloviť publikum atraktívnym prejavom, témami, § ochota prispievať na blog aj po skončení vzájomného vzťahu medzi KI a autorom, § úspešnosť a talent.

ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie § stály autorský tím blogu by nemal prekročiť ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie § stály autorský tím blogu by nemal prekročiť 10 členov, § nepravidelných prispievateľov môže byť neobmedzené množstvo, § stály autorský tím by mal mať vyvážené zloženie zamestnancov, študentov a externých prispievateľov.

ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie Obsah blogu: § Blog by mal obsahovať všetky ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie Obsah blogu: § Blog by mal obsahovať všetky informácie, ktoré sa nedajú jednoducho zahrnúť pod pojmy udalosť alebo aktualita, § môžu to byť teda reportáže, štúdie, vedecké články, prevzatý obsah z iných blogov atď. , § obsah blogu môžu dopĺňať reportáže z udalostí v regióne.

ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie § podstatou je, aby články v blogu boli ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie § podstatou je, aby články v blogu boli zaujímavé a aby vždy prezentovali aj svojich autorov, § nie je cieľom prezentácia osobných ambícií autorov, ale ich profesijný život a záujmy, aby tak títo autori zvyšovali svoj kredit a renomé, § každý autor by mal optimálne obsadiť určitú tému, ktorej sa bude venovať a k tejto téme pravidelne prispievať.

ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie Ciele blogu: § vytvárať databázu kontaktov, § prinášať ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie Ciele blogu: § vytvárať databázu kontaktov, § prinášať návštevnosť na ki. sk, § zvyšovať povedomie o kultúrnej inštitúcií a danom regióne.

ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie 3. SOCIÁLNE SIETE § sociálne siete nie sú ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie 3. SOCIÁLNE SIETE § sociálne siete nie sú miestom, kde KI informuje svet (na to slúžia webstránka, blog a newsletter), ale kde komunikuje so svetom, § v praxi to znamená, deklarovanie ochoty komunikovať priamo na webstránke a iných informačných kanáloch a následne aj aplikovanie tejto ochoty priamo na príslušnej sociálnej sieti.

ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie § je potrebné si uvedomiť, že oficiálna „fan ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie § je potrebné si uvedomiť, že oficiálna „fan page KI“ na Facebooku nie je jediným miestom a jedinou sociálnou sieťou, na ktorej sa KI objavuje, § komunita spojená s KI sa môže vyskytovať aj inde a je preto potrebné mať o týchto komunitách všeobecný prehľad a aspoň nepravidelne ich aj monitorovať.

ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie Obsah komunikácie na sociálnych sieťach sú témy ako: ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie Obsah komunikácie na sociálnych sieťach sú témy ako: § § služby a činnosť KI, nadviazanie kontaktov s návštevníkmi. . . , sťažnosti, kultúrno-spoločenské dianie v regióne. Komunikácia na sociálnych sieťach aktuálnejšia a živšia ako na iných kanáloch. Znamená to, že otázky väčšinou smerujú k tomu čo sa deje dnes, nie o týždeň, či mesiac. Preto je podstatné reagovať podľa možnosti rýchlo.

ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie Ciele na sociálnych sieťach: § vytvárať komunity, § ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie Ciele na sociálnych sieťach: § vytvárať komunity, § prinášať návštevnosť na blog, § priblížiť ľudí z kultúrnej inštitúcie verejnosti.

ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie 4. NEWSLETTER § Newsletter je vhodnou formou komunikácie ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie 4. NEWSLETTER § Newsletter je vhodnou formou komunikácie na cieľové skupiny, ktoré nemajú dôvod aktívne a pravidelne navštevovať stránky KI, § Vzhľadom na rozdielnosť cieľových skupín je možné newsletter vydávať vo viacerých edíciách: § pre partnerov KI, § verejnosť atď. § Newsletter by mala odosielať vždy KI a nemala by rozosielať cudzie newslettre.

ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie Obsah pre newsletter: § zaujímavé príspevky na blogu, ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie Obsah pre newsletter: § zaujímavé príspevky na blogu, § aktuálne udalosti a novinky z KI, § jednotlivé newslettre by mali byť pravidelné, avšak neznamená to automaticky, že majú mať vysokú frekvenciu, § stačí ak newsletter bude zasielaný kvartálne, avšak mal byť nabitý kvalitným obsahom, § vhodnou formou je vytváranie tématických newsletterov, kedy je obsah každého newslettera prispôsobený jednej konkrétnej téme.

ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie Ciele newslettera § prinášať návštevnosť na blog a ONLINE KOMUNIKÁCIA TIC Nástroje online komunikácie Ciele newslettera § prinášať návštevnosť na blog a webstránku • EMAIL: S pozdravom, meno funkcia Krajské osvetové stredisko v Nitre Fatranská 3 949 01 Nitra, Slovensko Tel: +421/37/ Fax: +421/37/ e-mail: web: www. kosnr. sk, www. nitra. sk facebook: Krajske osvetove stredisko v Nitre Aktuálny reklamný banner:

Nástroje online komunikácie 5. PRINTOVÉ MÉDIÁ § existujúce printové médiá odporúčame udržať aj v Nástroje online komunikácie 5. PRINTOVÉ MÉDIÁ § existujúce printové médiá odporúčame udržať aj v ich offline podobe, § v online prostredí navrhujeme ich obsah publikovať v rámci ostatných online kanálov (blog, webstránka, sociálne siete, newsletter) a to priamo v čase, kedy tento obsah vznikne (v súlade s edičným plánom).

Nástroje online komunikácie Ďalšie nástroje: § Tlačové správy § Events § napr. Svetový deň Nástroje online komunikácie Ďalšie nástroje: § Tlačové správy § Events § napr. Svetový deň sprievodcov CR, Svetový deň CR, Noc s Andersenom, DOD. . . § Online nástenky

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ Ďakujem za pozornosť Paed. Dr. Ivona Fraňová, Ph. D. Univerzita Konštantína ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ Ďakujem za pozornosť Paed. Dr. Ivona Fraňová, Ph. D. Univerzita Konštantína filozofa v Nitre Tr. A. Hlinku 1 949 74 Nitra Tel. : +421/911 705 760, E-mail: [email protected] sk