Скачать презентацию Към ЕКР Европейска квалификационна рамка за учене през Скачать презентацию Към ЕКР Европейска квалификационна рамка за учене през

35f7df7d9c6cb606c47f802896e450ad.ppt

  • Количество слайдов: 34

Към ЕКР Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот От Магда Кирш & Към ЕКР Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот От Магда Кирш & Ив Бернар Фрагменти of DG Ea. C Pw. P Europe. Aid/120164/D/SV/BG

Референтни материали • Официален консултативен текст на ЕС за ЕКР (05) • Синтез на Референтни материали • Официален консултативен текст на ЕС за ЕКР (05) • Синтез на отзивите, по проект на университета Pôle Universitaire Européen de Nancy за Главна Дирекция на ЕС по Образование и Култура (Април 06) • Национални квалификационни рамки на Ирландия и Шотландия • Квалификационна рамка на европейското висше образование Europe. Aid/120164/D/SV/BG

Принципни елементи на квалификационните рамки • Резултати от учението • Компетенции • Нива • Принципни елементи на квалификационните рамки • Резултати от учението • Компетенции • Нива • Квалификации • Кредити • Итзвършвана работа • Профил

Резултати от учението • = определени знания или умения и/или постигнати компетенции и/или възможности Резултати от учението • = определени знания или умения и/или постигнати компетенции и/или възможности на човека, показвани след завършване на учебния процес. • = изложение на това, какво учащите трябва да знаят, разбират и/или могат да вършат в края на учебния процес. • = да се улеснят прозрачността, сравнимостта, трансфера и признаването на кредити и звания.

Компетенции • Когнитивна компетентност включва използването на теорията и идеите, както и самостоятелно придобито Компетенции • Когнитивна компетентност включва използването на теорията и идеите, както и самостоятелно придобито от опит знание; (ЗНАНИЕ) • Функционална компетентност (умения или ноу хау); какво човек трябва да може да прави в дадено направление на работа, учебна или социална дейност; (УМЕНИЯ) • Лична компетентност включва знание за лично поведение в определена ситуация; • Етична компетентност предполага притежаване на определени лични и професионални ценности. (ШИРОКА КОМПЕТЕНТНОСТ)

Нива Могат да се разбират като: представящи серия от последователни стъпки (цялостно развитие), отразени Нива Могат да се разбират като: представящи серия от последователни стъпки (цялостно развитие), отразени спрямо областта на резултатите по направления, спрямо които могат да бъдат определени типични квалификации

Квалификации • Квалификация се постига когато компетентно тяло определи, че ученето на индивида е Квалификации • Квалификация се постига когато компетентно тяло определи, че ученето на индивида е постигнало определен стандарт (СТ) на знания, умения и широки компетентности. • СТ на резултатите от учението се потвърждава чрез процес на оценяване или успешно завършване на курс на обучение (и/или работен стаж). • Квалификацията дава официално признаване.

Част I • Национални квалификационни рамки Част I • Национални квалификационни рамки

Национални квалификационни рамки: определение Единственото описание на национално ниво. . . на една образователна Национални квалификационни рамки: определение Единственото описание на национално ниво. . . на една образователна система, което е международно разбираемо и чрез което всички квалификации и други постижения в учението при висшето образование могат да бъдат описани и сравнени с други такива по последователен начин, и която определя взаимоотношенията между квалификациите във висшето образование.

Същестуващи национални квалификационни рамки • Обединено кралство: Шотландия, Англия, Уелс, Северна Ирландия • Дания Същестуващи национални квалификационни рамки • Обединено кралство: Шотландия, Англия, Уелс, Северна Ирландия • Дания • Франция • Испания • Малта

Национални квалификационни рамки Характеристики • • Всички квалификации са включени Систематично описание Ясни взаимовръзки Национални квалификационни рамки Характеристики • • Всички квалификации са включени Систематично описание Ясни взаимовръзки Международно признание

Защо Национални квалификационни рамки? • Ясно формулиране на ползата и целта от квалификациите • Защо Национални квалификационни рамки? • Ясно формулиране на ползата и целта от квалификациите • Очертаване на допирните точки и съвпаденията • Осигурява условия за преглед и развиване на съществуващите квалификации • Осигурява условия за разработване на нови квалификации

SCQF - Шотландия (Шотландската рамка на кредити и квалификации) 12 SCQF нива Висше образование SCQF - Шотландия (Шотландската рамка на кредити и квалификации) 12 SCQF нива Висше образование Шотландски професионални квалификации 12 11 Doctorates Masters 10 9 Honours Degree (Graduate Diploma / Certificate) Ordinary Degree (Graduate Diploma / Certificate) 8 7 Advanced Higher National Diploma (Diploma in H. Ed. ) SVQ 4 Higher National Certificate (Certificate H. Ed. ) SVQ 5 6 Higher 5 Intermediate 2 Credit Standard Grade SVQ 3 SVQ 2 4 Intermediate 1 Credit Standard Grade 3 Access 3 Foundation Standard Grade SVQ 1 2 Access 2 1 Access 1

NFQ - Ирландия NFQ - Ирландия

Рамки на Англия, Уелс и Северна Ирландия Национална Квалификационна Рамка (НКР) Рамка на нивата Рамки на Англия, Уелс и Северна Ирландия Национална Квалификационна Рамка (НКР) Рамка на нивата на квалификация във Висшето Образование (РКВО) 8 Степени на Специалист D (doctoral) Докторати 7 Ниво 7 Diploma M (Masters) Магистърски степени, следдипломни Сертификати и дипломи 6 Ниво 6 diploma H (Honours) Бакалавърски степени, Сертификати за завършване и дипломи 5 Ниво 5 BTEC Висша Национална Диплома I (Intermediate) дипломи за Висше образование H. Ed. & F. Ed. , Foundation degrees, H. Nat. Diploma 4 Ниво 4 Сертификат C(Certificate)Сертификати за Висше образование 3 Ниво 3 Сертификат Ниво 3 NVQ `A` нива Ниво 2 Diploma Ниво 32 NVQ GCSEs Степени A-C Ниво 1 Сертификат Ниво 1 NVQ GCSEs Степени D-G 2 1 Входно Ниво Сертификат за грамотност

Препоръки за проекта на НКР • Разработването и редакцията на добра НКР са най-ефективни Препоръки за проекта на НКР • Разработването и редакцията на добра НКР са най-ефективни при участие на всички социални партньори • НКР трябва да идентифицира ясни цели съгласувани на национално ниво • НКР трябва изрично да води към академични стандарти и към системите за акредитация (институционални / национални)

Част II • Европейска квалификационна рамка ЕКР Част II • Европейска квалификационна рамка ЕКР

Какво е ЕКР? Средство за превод на сравними квалификации Неутрална отправна точка основана на Какво е ЕКР? Средство за превод на сравними квалификации Неутрална отправна точка основана на резултатите от ученето

Страна A Страна B ЕКР Ниво 8 Квалификация ЕКР Ниво 7 Квалификация ЕКР Ниво Страна A Страна B ЕКР Ниво 8 Квалификация ЕКР Ниво 7 Квалификация ЕКР Ниво 6 Квалификация ЕКР Ниво 5 Квалификация ЕКР Ниво 4 ЕКР Ниво 3 Квалификация ЕКР Ниво 2 ЕКР Ниво 1 Квалификация

Осемте Нива на ЕКР Знания Умения По-широки лични и професионални компетенции Всяко референтно ниво Осемте Нива на ЕКР Знания Умения По-широки лични и професионални компетенции Всяко референтно ниво на ЕКР

Фокус в резултатите от учението оу лн те оя са не мо че у Фокус в резултатите от учението оу лн те оя са не мо че у но Резултати от учение ст ал рм фо Не че н е ЕКР Официално учене

Бенефициенти на ЕКР: • Отделни хора • Сектори, работодатели и социални партньори Системите за Бенефициенти на ЕКР: • Отделни хора • Сектори, работодатели и социални партньори Системите за образование/обучение, и предоставящите обучение

Основни елементи на ЕКР 8 COMMON REFERENCE LEVELS Основни елементи на ЕКР 8 COMMON REFERENCE LEVELS

Основа за сътрудничество • ЕКР: прилагането е доброволно • Не налага юридически задължения на Основа за сътрудничество • ЕКР: прилагането е доброволно • Не налага юридически задължения на страните-членки или на секторите • Подпомага промяната като подкрепя и информира реформата

Какво НЕ е ЕКР! • ЕКР не подменя националните / секторните рамки • ЕКР Какво НЕ е ЕКР! • ЕКР не подменя националните / секторните рамки • ЕКР не е за съгласуване • ЕКР НЕ МОЖЕ да определя нови квалификации

Алтернатива на ЕКР: двустранни споразумения? Страна C Страна B Страна A …те бързо стават Алтернатива на ЕКР: двустранни споразумения? Страна C Страна B Страна A …те бързо стават прекалено сложни…

Алтернатива на ЕКР: двустранни споразумения? Алтернатива на ЕКР: двустранни споразумения?

Използване на ЕКР СЪЩНОСТНА ИНФОРМАЦИЯ Таблица 1: Резултати от ученето Насочени към ВЛАСТИТЕ, експерти Използване на ЕКР СЪЩНОСТНА ИНФОРМАЦИЯ Таблица 1: Резултати от ученето Насочени към ВЛАСТИТЕ, експерти : прави възможно сравняването между системите и рамките ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Таблица 2: Допълнителна информация Да бъде съставена и попълнена на национално и секторно ниво

Системи за Трансфер на кредити и натрупване : ECTS и ECVET ! Цел: да Системи за Трансфер на кредити и натрупване : ECTS и ECVET ! Цел: да създаде интегрирана система за трансфер на кредити на Европейско нива, като посрещнат нуждите на професионалните и академичните институции

Свързване на квалификациите с ЕКР: ролята на националните институции • Ангажираност за свързването на Свързване на квалификациите с ЕКР: ролята на националните институции • Ангажираност за свързването на националните квалификации с ЕКР • Дългосрочен процес на реформа • Квалификации основани, на резултатите от ученето • Национална квалификационна рамка?

Свързване на квалификациите с ЕКР: ролята на браншовите партньори • Покана към секторите да Свързване на квалификациите с ЕКР: ролята на браншовите партньори • Покана към секторите да свържат квалификациите към ЕКР • Улесняване на развитието по сектори • Улесняване връзката между националните и браншовите квалификации • Децентрализация и `самосертифициране`

Консултация Общоевропейски консултационен процес от юли до декември 2005: • 32 страни в ‘Образование Консултация Общоевропейски консултационен процес от юли до декември 2005: • 32 страни в ‘Образование и обучение 2010’ • Болонска група – продължение • Организации на Европейските социални партньори • Индустриални & браншови организации • Образование и обучение – нестопански организации

Консултация — Резултати • Принос към проект и препоръки на Съвета и на европейските Консултация — Резултати • Принос към проект и препоръки на Съвета и на европейските партньори през Пролетта на 2006 • Подкрепа от новата интегрирана програма за учене през целия живот

Проект на предложение за Българска НКР ! Проект на предложение за Българска НКР !