Скачать презентацию Клиничната лаборатория в съвременната хематология Клинична лаборатория Скачать презентацию Клиничната лаборатория в съвременната хематология Клинична лаборатория

c7a5b265f10b1f6ad63cd723a004fa6c.ppt

  • Количество слайдов: 26

Клиничната лаборатория в съвременната хематология Клиничната лаборатория в съвременната хематология

Клинична лаборатория История 1948 г. - НИХК 1955 г. - Клинична лаборатория Клинична лаборатория История 1948 г. - НИХК 1955 г. - Клинична лаборатория

Клинична лаборатория Диагностична дейност • Клиничната лаборатория е основното звено, през което преминава всеки Клинична лаборатория Диагностична дейност • Клиничната лаборатория е основното звено, през което преминава всеки новопостъпил пациент и е единствената, която осигурява ежедневно 24 -часово дежурство, включително в събота, неделя и през празничните дни. Обем на работа: Пример: За месец септември 2013 година имаме извършени 3 480 регистрации на пациенти с общ брой изработени показателя над 32 000.

Клинична лаборатория Учебна дейност: • База за обучение на лекари по специалността “Клинична лаборатория”; Клинична лаборатория Учебна дейност: • База за обучение на лекари по специалността “Клинична лаборатория”; • База за обучение на медицински лаборанти; • Участва в обучение на студенти - медици и в курсовете за следдипломно обучение.

Клинична лаборатория Клинична лаборатория

Клинична лаборатория Състав: 1. Началник Клинична лаборатория: доц. Арсов /работи в болницата от 1967 Клинична лаборатория Състав: 1. Началник Клинична лаборатория: доц. Арсов /работи в болницата от 1967 г. / 2. Лекари с призната специалност “Клинична лаборатория” и трудов стаж по нея, над 10 години – двама /д-р Св. Николов и д-р М. Стефанова/ 3. Медицински лаборанти –осем специалиста: • М. Тошева – Старши медицински лаборант на Консултативно -диагностичен блок на СБАЛХЗ • Д. Узунава • Св. Димитрова • А. Маркова • М. Райновска • А. Велева • В. Гребенарова • Кр. Божилова 4. Санитар: Д. Антова

Клинична лаборатория ОБОРУДВАНЕ: Изцяло ново, придобито след 2009 г. • Оборудването и апаратурата на Клинична лаборатория ОБОРУДВАНЕ: Изцяло ново, придобито след 2009 г. • Оборудването и апаратурата на Лабораторията отговарят на съвременните изисквания и позволяват провеждането на всички рутинни хематологични, биохимични, имунологични и уринни изследвания, както и на голям брой високо специализирани анализи. • Лабораторията работи по утвърдени международни стандарти с модерна и съвременна апаратура отговаряща на заявеното ниво на компетентност.

Клинична лаборатория СЕКТОР МОРФОЛОГИЯ: Хематологични анализатори: 1. 2. 3. 4. Cell Dyn 3700 (ABBOT) Клинична лаборатория СЕКТОР МОРФОЛОГИЯ: Хематологични анализатори: 1. 2. 3. 4. Cell Dyn 3700 (ABBOT) с пет типно диференциално броене и капацитет 80 проби на час; ABX Pentra XL 80 (Horiba) с пет типно диференциално броене; ABX Micros 60 (Horiba) с три типно диференциално броене; ADVIA 2120 (SIEMENS) – най-висок клас хематологичен анализатор

ADVIA 2120 (SIEMENS) ADVIA 2120 (SIEMENS)

ADVIA 2120 Уникален метод на миелопероксидазна активност за диференциране на левкоцити. Премахва интерференциите в ADVIA 2120 Уникален метод на миелопероксидазна активност за диференциране на левкоцити. Премахва интерференциите в общия брой Левкоцити. Еритроцити: брои Еритробласти, като абсолютна стойност и %, ANISO, HC VARO, HYPER, еритроцитни фрагменти, Ghost еритроцити. Ретикулоцити – нови показатели като абсолютни стойности и %: MCVr, CHCMr, RDWr, HDWr, CHDWr Директно измерване на хемоглобин в еритроцити и ретикулоцити. Тромбоцити- избягва интерференция от еритроцити /шизоцити/. Разпознава тромбоцитни групи и големи тромбоцити. Броене на клетки в ликвор: WBC, RBC, PMN, neut, lymph, mono. Производителност: 120 теста на час /за затворена система/

ADVIA 2120 i-Метод за диференциране на Левкоцити Цитохимична класификация според: N N Page 11 ADVIA 2120 i-Метод за диференциране на Левкоцити Цитохимична класификация според: N N Page 11 L L N M E N N M N • Пероксидазната активност • Плътността на ядрото • Размера на клетката • Гранулираноста M L E M N L L B N N

White cell cytograms Normal M 1 AML M 3 AML Page 12 White cell cytograms Normal M 1 AML M 3 AML Page 12

Typical erythrograms Iron deficiency Iron treatment Megaloblastic Cryoglobulins Hemolytic Uremia Spherocytosis Elliptocytosis Sickle Cell Typical erythrograms Iron deficiency Iron treatment Megaloblastic Cryoglobulins Hemolytic Uremia Spherocytosis Elliptocytosis Sickle Cell Anemia a Thalassemia β Thal Major Normal Page 13 Hemoglobin S+C

Премахване интерференцията при броене на тромбоцити Impedance method Platelet? ADVIA 2120 i optical method Премахване интерференцията при броене на тромбоцити Impedance method Platelet? ADVIA 2120 i optical method Platelet Red Blood Cell

Клинична лаборатория СЕКТОР КЛИНИЧНА ХИМИЯ: ХИМИЯ Биохимични анализатори: ARCHITECT c 4000 (ABBOTT) DIMENSION Rx. Клинична лаборатория СЕКТОР КЛИНИЧНА ХИМИЯ: ХИМИЯ Биохимични анализатори: ARCHITECT c 4000 (ABBOTT) DIMENSION Rx. L Max (SIEMENS) и Pentra 400 (Horiba)

Извършвани изследвания: • Клинична химия - 32 показателя; • Специфични Протеини - 23 показателя: Извършвани изследвания: • Клинична химия - 32 показателя; • Специфични Протеини - 23 показателя: CRP; Ceruloplasmin; Haptoglobin; Transferrin; Microalbumin; • Специализирана химия - 10 показателя: HBDH; Cystatin C; Hb. A 1 c; - Глюкозо-6 -Фосфатдехидрогеназа в Еритроцити – за този показател сме търсени от цялата страна; - Показатели за антиоксидантен статус - Глутатион редуктаза, Глутатион пероксидаза, Супероксид дисмутаза и др. • Лекарствено мониториране.

Общ поглед към едно от лабораторните помещения Общ поглед към едно от лабораторните помещения

Клинична лаборатория СЕКТОР ИМУНОЛОГИЯ: Имунологични анализатори: ACCESS 2 (Beckman Coulter) Mini Vidas (Bio. Merieux) Клинична лаборатория СЕКТОР ИМУНОЛОГИЯ: Имунологични анализатори: ACCESS 2 (Beckman Coulter) Mini Vidas (Bio. Merieux)

Извършвани изследвания: • Анемия - 6 показателя: EPO (Erythropoietin); Ferritin; Folate/Folate RBC; s. Tf. Извършвани изследвания: • Анемия - 6 показателя: EPO (Erythropoietin); Ferritin; Folate/Folate RBC; s. Tf. R (Soluble Transferrin Receptor); Vitamin B 12; Intrinsic Factor Ab; • Сърдечни маркери - 5 показателя: Galectin 3 – нов маркер за сърдечна фиброза; • Туморни маркери-7 показателя: • Тиреоидни маркери - 9 показателя: • Надбъбречни хормони: Cortisol; • Полови хормони – 12 показателя: • Костни маркери – 4 показателя: Vitamin D – данни за участие в туморогенезата; • Други: D- Dimer (количествено); B 2 -MICROGLOBULIN; Insulin.

Клинична лаборатория Eлектролитен анализатор: • ALFA WASSERMAN Starlyte V - за K, Na, Ca++, Клинична лаборатория Eлектролитен анализатор: • ALFA WASSERMAN Starlyte V - за K, Na, Ca++, Cl, Li; Кръвно-газов анализатор /КГА/: • MEDICA Easy. Blood. Gas; Комбиниран КГА, Електролитен, глюкозен и кооксиметричен анализатор: • Rapidpoint 405 SIEMENS Уриненни анализатори: • Combi. Scan XL; • Urilyzer 100 PRO;

Rapidpoint 405 SIEMENS Rapidpoint 405 SIEMENS

Клинична лаборатория • • Parameter Specifications p. H p. CO 2 p. O 2 Клинична лаборатория • • Parameter Specifications p. H p. CO 2 p. O 2 • • Na+ K+ Ca++ Cl - • Glucose • • CO - oximetry Parameters: t. Hb s. O 2 % O 2 Hb - oxyhemoglobin % 0 – 100; HHb - hemoglobin Н % 0 – 100 COHb - carboxyhemoglobin % 0 – 100 Met. Hb - Methemoglobin % 0 – 100

Клинична лаборатория ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ: • Микроскопи: Leica – 2 бр. , единият е с Клинична лаборатория ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ: • Микроскопи: Leica – 2 бр. , единият е с фазов контраст; • Центрофуги: - Хладилна центрофуга Hettich Universal 320 R - Центрофуги Hearers и Eppendorf; - Хематокритна центрофуга Hettich. • Дейонизатори – 2 бр. • Термостат; • Сух стерилизатор; • Хладилници – 4 бр. • Лабораторни Ротатори, вортекси и др. • Напълно автоматизирана Система за оцветяване на кръвни натривки - оцветява и изсушава за 18 минути стъклата като приготвя ДКК с отлично качество!

Система за оцветяване на натривки – RAL Stainer Система за оцветяване на натривки – RAL Stainer

Клинична лаборатория • Лабораторията единствена разполага и активно използува възможностите на ЛИС /Лабораторна Информационна Клинична лаборатория • Лабораторията единствена разполага и активно използува възможностите на ЛИС /Лабораторна Информационна Система/, която е интегрирана в БИС /Болнична Информационна Система/.

Клинична лаборатория Благодаря за вниманието Клинична лаборатория Благодаря за вниманието