Скачать презентацию Класицизм та романтизм Презинтацію підготували учениці 9 -В Скачать презентацию Класицизм та романтизм Презинтацію підготували учениці 9 -В

Класицизм та романтизм.pptx

  • Количество слайдов: 17

Класицизм та романтизм Презинтацію підготували учениці 9 -В класу Якимчук Карина Грищук Світлана Класицизм та романтизм Презинтацію підготували учениці 9 -В класу Якимчук Карина Грищук Світлана

Загальне поняття • Класицизм — напрям в європейському мистецтві, який уперше заявив про себе Загальне поняття • Класицизм — напрям в європейському мистецтві, який уперше заявив про себе в італійській культурі XVI-го ст. Найбільшого розквіту досягає у Францїї (XVII ст. ). Певною мірою притаманний мистецтву усіх країн Європи, у деяких зберігав свої позиції аж до першої чверті XIX ст.

Будинок міської адміністрації Полтави побудований у стилі класицизм Будинок міської адміністрації Полтави побудований у стилі класицизм

Загальні риси класицизму v. Ясність і простота змісту. v Логічне розгортання сюжету. v. Стриманність Загальні риси класицизму v. Ясність і простота змісту. v Логічне розгортання сюжету. v. Стриманність почуттів, раціоналізм. v Правильність геометричних форм. v. Громадянський пафос. v Віра в силу розуму. v Чіткість і ясність моральних та естетичних оцінок. Найхарактерніші риси, притаманні класицизму, втілено в архітектурі.

 • Шедевром українського класицизму стає героїкокомічна поема Івана Котляревського «Енеїда» — твір бурлескний • Шедевром українського класицизму стає героїкокомічна поема Івана Котляревського «Енеїда» — твір бурлескний і травестійний

 • Поширюється також травестійна ода (І. Котляревський, П. Гулак-Артемовський) і байка (П. Білецький-Носенко, • Поширюється також травестійна ода (І. Котляревський, П. Гулак-Артемовський) і байка (П. Білецький-Носенко, П. Писаревський, С. Рудиковський). «Низькі» класицистичні жанри превалюють і в драматургії ( «Москаль-чарівник» та «Наталка Полтавка» І. Котляревського, .

 • «Сватання на Гончарівці» та «Шельменкоденщик» Г. Квітки-Основ'яненка), а в доробку Г. Квітки-Основ'яненка • «Сватання на Гончарівці» та «Шельменкоденщик» Г. Квітки-Основ'яненка), а в доробку Г. Квітки-Основ'яненка розвивається нетипова для літератури класицизму проза. З «високих» жанрів на зламі XVIII—XIX століть була поширена ода (І. Фальковський, І. Максимович, І. Шатович), яка створювалася з приводу урочистих дат або візитів чи тезо-іменитств світських і церковних можновладців.

Загальне поняття • Романтизм — ідейний рух у літературі й мистецтві, що виник наприкінці Загальне поняття • Романтизм — ідейний рух у літературі й мистецтві, що виник наприкінці 18 століття у Німеччині, Англії й Франції, поширився з початку 19 століття в Росії, Польщі й Австрії, а з середини 19 століття охопив інші країниЄвропи та Північної і Південної Америки

Загальні риси романтизму v Заперечення раціоналізму v Відмова від суворої нормативності в художній творчості Загальні риси романтизму v Заперечення раціоналізму v Відмова від суворої нормативності в художній творчості v Культ почуттів людини. v Його ідеологія спирається на культ індивідуалізму, на підкреслену, загострену увагу людської особистості до психологічних проблем, її внутрішнього "Я". У центрі зображення романтиків — винятковий характер у виняткових обставинах.

Романтизм в українській літературі Романтизм в українській літературі

Романтизм в Україні ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ: v. Велика роль в усіх родах літератури національно-історичної тематики; Романтизм в Україні ГОЛОВНІ ОСОБЛИВОСТІ: v. Велика роль в усіх родах літератури національно-історичної тематики; Ідеалізація патріархальних відносин; v Не характерне в цілому для романтизму поєднання національного і соціального начал(зокрема, наявність соціальної детермінованості характерів); v. Ліричний герой перебуває в гармонії з природою і природним життям; “світова туга” набуває характеру національної туги за минулою славою і волею України

Основні тематично-стильові течії в українському романтизмі ФОЛЬКЛОРНО ПОБУТОВА ФОЛЬКЛОРНО- ІСТОРИЧНА ГРОМАДЯНСЬКА ПСИХОЛОГО- ОСОБИСТІСНА Основні тематично-стильові течії в українському романтизмі ФОЛЬКЛОРНО ПОБУТОВА ФОЛЬКЛОРНО- ІСТОРИЧНА ГРОМАДЯНСЬКА ПСИХОЛОГО- ОСОБИСТІСНА

Фольклорно-побутова течія • В Україні основу романтичного напряму склав національно-культурний рух, який, власне, іц Фольклорно-побутова течія • В Україні основу романтичного напряму склав національно-культурний рух, який, власне, іц характеризувався зведенням до глибин народного життя й перш за все до глибин народної поезіїяк частини “природи”. Яка цінувалася вище за цивілізацію. Однак, хоч поети і користувалися фольклорними образотворчими прийомами та засобами, проте при реалізації художніх задумів вносили в твори чимало нового, суто авторського.

Фольклорно-історична течія • Була зумовлена як усною народною поетичною творчістю, так і науковими працями Фольклорно-історична течія • Була зумовлена як усною народною поетичною творчістю, так і науковими працями з історії України. Заглиблення в минуле, а почасти й милування ним стимулювалося передовсім невловоленням сучасністю, прагненням вирватися з її задушливої атмосфери. Погляди зверталися до козацьких визвольних рухів, в яких приваблювала романтиків відвага, героїка, благородний неспокій.

Громадянська течія • Пов’язувалася з оспівуванням боротьби народу проти чужоземних поневолювачів, оскільки крім загальноєвропейських Громадянська течія • Пов’язувалася з оспівуванням боротьби народу проти чужоземних поневолювачів, оскільки крім загальноєвропейських обставин, які мали вплив на формування романтизму як напряму і творчого методу, в східнослов’янських літературах склалася своєрідна ситуація у зв’язку з національно -визвольними рухами в країнах, що перебували в колонізаторській залежності від могутніх імперій, якими були Росія та Австро-Угорщина. Пафос національно-визвольної боротьби висуває патріотичну проблематику на перший план, а боротьба за розвиток національної літератури і мови стає естетичною програмою письменниківромантиків.

Психологічно-особистісна • Пов’язана з увагою письменників до внутрішнього світу особистості. Романтики відкрили надзвичайну складність, Психологічно-особистісна • Пов’язана з увагою письменників до внутрішнього світу особистості. Романтики відкрили надзвичайну складність, суперечливість людської душі її невичерпність. Художній психологізм у їхній творчості грунтується на розкритті незвичайності дій і вчинків героїв, підкресленні їхніх бурхливих, всепоглинаючих пристрастей, джерелом яких часто виступало ірраціональне, підсвідоме.

Літературні форми романтизму • Романтики зруйнували класицистичну ієрархію жанрів та поєднали в цілісні художні Літературні форми романтизму • Романтики зруйнували класицистичну ієрархію жанрів та поєднали в цілісні художні структури лірику, епос і драму. • Вони утвердили в літературі жанри побутової й історичної балади, історичної поеми, драми і трагедії, ліро-епічної поеми, любовної і громадянської лірики, “думи”, медитації