КЕНЕЛІК ЭНЦЕФАЛИТ Д РІСТІ ЖОСПАРЫ: Ә Ң

Скачать презентацию КЕНЕЛІК ЭНЦЕФАЛИТ Д РІСТІ ЖОСПАРЫ: Ә Ң Скачать презентацию КЕНЕЛІК ЭНЦЕФАЛИТ Д РІСТІ ЖОСПАРЫ: Ә Ң

kenelіk_encefalit.ppt

 • Размер: 18.9 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 113

Описание презентации КЕНЕЛІК ЭНЦЕФАЛИТ Д РІСТІ ЖОСПАРЫ: Ә Ң по слайдам

КЕНЕЛІК ЭНЦЕФАЛИТ КЕНЕЛІК ЭНЦЕФАЛИТ

Д РІСТІ ЖОСПАРЫ: Ә Ң Кенелік энцефалитті ңКенелік энцефалиттің аны тамасық Та ырыптыД РІСТІ ЖОСПАРЫ: Ә Ң Кенелік энцефалитті ңКенелік энцефалиттің аны тамасық Та ырыпты ма ыздылы ы қ ң ң ғТа ырыпты ма ыздылы ық ң ң ғ Тарихи м ліметтері әТарихи м ліметтеріә Кенелік энцефалитті ңКенелік энцефалиттің э э тиология сысы Кенелік энцефалитті ңКенелік энцефалиттің э э пидемиология сы сы Кенелік энцефалитті ңКенелік энцефалиттің п п атогенез сатылары Кенелік энцефалитті ңКенелік энцефалиттің клиникасы Кенелік энцефалитті ңКенелік энцефалиттің дд иагностика сысы Кенелік энцефалитті ңКенелік энцефалиттің принциптері Кенелік энцефалитті ңКенелік энцефалиттің алдын алу шаралары

 Аны тамасық Кенелік энцефалит – – флавивирустармен оздырылатын, қфлавивирустармен оздырылатын, Аны тамасық Кенелік энцефалит – – флавивирустармен оздырылатын, қфлавивирустармен оздырылатын, қ трансмисссивті механизммен берілетін, клиникасы ызбамен, қберілетін, клиникасы ызбамен, қ орталы ж йке ж йесіні қ ү ү ңорталы ж йке ж йесіні қ ү ү ң за ымдануымен сипатталатын қза ымдануымен сипатталатын қ таби и-оша ты ауру. ғ қ қ

Та ырыпты зектілігі қ ң ө (1)(1) Кенелік энцефалит таби и-ошаТа ырыпты зектілігі қ ң ө (1)(1) Кенелік энцефалит таби и-оша ты ғ қ қтаби и-оша ты ғ қ қ трансмиссивті ауру. Ауруды таби и ң ғ оша тары Грецияда, Чехияда, қоша тары Грецияда, Чехияда, қ Швейцарияда, Латвияда, Белоруссияда, Батыс Украинада, ыр ызстанда аны тал ан. Қ ғ қ ғ

Та ырыпты зектілігі қ ң ө (2)(2) Ресейде ауруды таби и оша ыТа ырыпты зектілігі қ ң ө (2)(2) Ресейде ауруды таби и оша ы ң ғ ғ Калининград облысынан Сахалинге дейін территорияда орналас ан. қорналас ан. қ Жыл сайын Ресейде 10 мы ңЖыл сайын Ресейде 10 мы ң адам ауру а шалды ады. ғ ғадам ауру а шалды ады. ғ ғ

Кенелік энцефалит бойынша Қазақстандағы эндемиялық аймақтар Алматы облысы (Тал ар, Е бекші- аза ,Кенелік энцефалит бойынша Қазақстандағы эндемиялық аймақтар Алматы облысы (Тал ар, Е бекші- аза , ғ ң қ қ Каскелен, Райымбек, Алак л, А су, ө қКаскелен, Райымбек, Алак л, А су, ө қ Керб ла , ұ қ Сарканд айма тары, қ Алматы, Талды ор ан, Текели қ ғАлматы, Талды ор ан, Текелиқ ғ )) А мола облысы қА мола облысық Шы ыс- аза стан облысы ғ Қ қШы ыс- аза стан облысығ Қ қ останай облысы Қостанай облысыҚ ара анда облысы Қ ғара анда облысыҚ ғ Солт стік- аза стан облысы ү Қ қСолт стік- аза стан облысыү Қ қ

КЭ аза станда ы таби и оша тарыҚ қ ғ ғ қ КЭ тіркелмегенКЭ аза станда ы таби и оша тарыҚ қ ғ ғ қ КЭ тіркелмеген КЭ тіркелген

2001 -2007 жж аза станда ы КЭ тіркелуіҚ қ ғ 2001 -2007 жж аза станда ы КЭ тіркелуіҚ қ ғ

Та ырыпты зектілігі қ ң ө (3)(3) Ауру жо ары лім-жітімділік ғ өТа ырыпты зектілігі қ ң ө (3)(3) Ауру жо ары лім-жітімділік ғ ө к рсеткішімен, аурудан кейін дамитын ө алды тарды ауіпімен ерекшеленеді. қ қ ң қ

Этиологиясы (1)(1) Кенелі энцефалитті оздыр ышы ң қ ғ (TBEV) флавивирус (ВЭтиологиясы (1)(1) Кенелі энцефалитті оздыр ышы ң қ ғ (TBEV) флавивирус (В тобы) тегіне, тогавирус т ымдасты ына, ұқ ғтогавирус т ымдасты ына, ұқ ғ арбовирусты экологиялы топтарына ң қ атысы бар. қатысы бар. қ

Кенелік энцефалитті вирусың Кенелік энцефалитті вирусың

Этиологиясы (2)(2) оздыр ышты 3 т рі бар: Қ ғ ң ү иыршыЭтиологиясы (2)(2) оздыр ышты 3 т рі бар: Қ ғ ң ү иыршы ысты (lxodes persulcatus, қ ғ қиыршы ысты (lxodes persulcatus, қ ғ қ лім-жітімділігі 5 -20%) өлім-жітімділігі 5 -20%) ө батыс-сібірлік — lxodes persulcatus еуропалы ( лім-жітімділігі 1 -2%) — lxodes қ ө ricinus Вирус РНК -лы Термолабилді (пастеризация кезінде тіршілігін жояды) С тті та амдарда за са талады ү ғ ұ қ қ

Эпидемиологиясы Ауруды к зі – 130 т рлі кеміргіштер ж не ң ө үЭпидемиологиясы Ауруды к зі – 130 т рлі кеміргіштер ж не ң ө ү ә бас а жабайы с т оректілер — кенелерді қ ү қ “ оректендірушілер”, соны ішінде қ ң кеміргіштер ( оян, кірпі, тиін, алатыш ан, қ қкеміргіштер ( оян, кірпі, тиін, алатыш ан, қ қ дала тыш аны), оларды денесінде 20 -70 қ ң кене жабасып ж реді ү стар (сиыр йры сары шымшы , зяблик құ құ қ қ (сайрайтын орман сы), чечетка, шыбшы ), құ қ жырт ыштар ( ас ыр), й жануарлары қ қ қ ү (( сиыр, ешкі ))

Берілу жолдары Негізгі жолы - трансмиссивті Кенелік энцефалит алиментарлы жолмен де (ешкі мен сирекБерілу жолдары Негізгі жолы — трансмиссивті Кенелік энцефалит алиментарлы жолмен де (ешкі мен сирек сиырды ң шикі с тін ас а олдану) ар ылы ү қ қ қ беріледі. Вирустармен ж мыс істейтін ұ лабораторияны жа дайы б зыл анда, ң ғ ұ ғлабораторияны жа дайы б зыл анда, ң ғ ұ ғ ауа-тамшылы жолмен ж у о и алары ұғ қ ғ да кездескені белгілі.

Трансмиссивті механизм Ауру кенелерді ша уы ар ылы беріледі. ң ғ қ Вирусты тасымалдаушыларТрансмиссивті механизм Ауру кенелерді ша уы ар ылы беріледі. ң ғ қ Вирусты тасымалдаушылар – lxodes persulcatus, lxodes ricinus кенелері. Кенеге вирус залалдан ан жануарды анын сору ғ ң қ ар ылы ж ады. ан сор ан со , 5 -6 к ннен қ ұғ Қ ғ ң ү кейін вирус кенені барлы м шелеріне теді, ң қ ү өкейін вирус кенені барлы м шелеріне теді, ң қ ү ө вирустар жыныс аппаратына, ішекке, сілекей бездеріне шо ырланып, кенені барлы ғ ң қбездеріне шо ырланып, кенені барлы ғ ң қ міріне дейін са талады, я ни 2 -4 жыл. ө қ ғміріне дейін са талады, я ни 2 -4 жыл. ө қ ғ Кенелерде вирусты трансовариальді берілуі ң алыптас ан. қ қалыптас ан. қ қ

Трансмиссивті механизм Кене адам а шабуыл жаса анда ол иы , ғ ғТрансмиссивті механизм Кене адам а шабуыл жаса анда ол иы , ғ ғ қ кеуде, мойын, бас айма тарында жабысып қ ша ады. Кенені ша уын адам сезбейді, ғ ң ғша ады. Кенені ша уын адам сезбейді, ғ ң ғ себебі оларды сілекейіні анестезиялы ң ң қсебебі оларды сілекейіні анестезиялы ң ң қ сері бар. Жабыс ан кене адам денесінде 4 -6 ә қ к н бой ж реді. ү ү Таби и оша тарда кенелерді вирустармен ғ қ ң залалдануы (вириформность) 2 -5% — 40% райды. Вирус адам а кенелерді ыс а құ ғ ң қ қ уа ыт жабыс анда да, кенелерді алып қ қ таста аннан кейін де ж уы м мкін. ғ ұғ ү

Ixod е s кенелеріні дамуы ң Таби и оша тарда ғ қ кенелерді 15Ixod е s кенелеріні дамуы ң Таби и оша тарда ғ қ кенелерді 15% ң вириформды

Кене (анимация) Кене (анимация)

Кене (фото) Кене (фото)

Кенені басың Кенені басың

Кене (фото) Кене (фото)

Кене (анимация) Кене (анимация)

Кене (фото) Кене (фото)

Кенені алу Кенені алу

Кенелерді орналасуың Кенелерді орналасуың

Кенені адам а шабуың ғ Кенені адам а шабуың ғ

КЭ эпидемиологиялы қ ерекшеліктері Кенелі энцефалит ауруына к ктем-жаз ө мезгілділігі т н, кенелердіКЭ эпидемиологиялы қ ерекшеліктері Кенелі энцефалит ауруына к ктем-жаз ө мезгілділігі т н, кенелерді жо ары белсе ділігі ә ң ғ ң кезінде ауру ршиді. өкезінде ауру ршиді. ө 20 -40 жаста ы адамдар айры ша ауырып, ғ қ 20 -40 жаста ы адамдар айры ша ауырып, ғ қ жергілікті т р ындар а ара анда шеттен ұ ғ ғ қ ғ келгендер, алалы тар жиі ауырады. Жергілікті қ қ т р ындарда таби и иммунизация процессі ұ ғ ғ ж реді, сонды тан оларды ауыруы сирек ү қ ң кездеседі. Ауыр андарды 75%-ын ала т р ындары ғ ң қ ұ ғ рап, оларды ала шетіндегі ормандарда, құ ң қрап, оларды ала шетіндегі ормандарда, құ ң қ бау ж не ба шаларда бол аны аны талады. ә қ ғ қ

Эпидемиология кестесі Мелкие млекопитающие Ларвы Нимфа. Взрослый клещ. Человек Заражение клещами Инфицированные молочныеЭпидемиология кестесі Мелкие млекопитающие Ларвы Нимфа. Взрослый клещ. Человек Заражение клещами Инфицированные молочные продукты Домашние животные ( козы ) Жизненный цикл клещей Заражение. Яйца

Патогенез Ж тыру сатысы. ұқ Инфекцияны кіру ң а пасы трансмиссивті жолмен ж уПатогенез Ж тыру сатысы. ұқ Инфекцияны кіру ң а пасы трансмиссивті жолмен ж у қ қ ұғ кезінде – тері жабындысы, алиментарлы жолмен ж у кезінде — ас ұғ орыту жолдарыны шырышты абаты. қ ң қорыту жолдарыны шырышты абаты. қ ң қ Вирусемия сатысы. Вирус гематогенді ж не лимфогенді жолдармен лимфа ә т йіндерге, ішкі м шелерге тіп, ү ү өт йіндерге, ішкі м шелерге тіп, ү ү ө орталы ж йке ж йесіне жетеді. қ ү үорталы ж йке ж йесіне жетеді. қ ү ү

Патогенез Вирус жасушаларда фиксацияланып, дегенеративті згерістер т дырады. ө ү Ж лынны алПатогенез Вирус жасушаларда фиксацияланып, дегенеративті згерістер т дырады. ө ү Ж лынны ал ы м йіздерімен сопа ша ұ ң ғ ү қ миды ядролары за ымдалып, некрозды ң қ ж не дистрофиялы згерістер дамиды. ә қ өж не дистрофиялы згерістер дамиды. ә қ ө Миды абы шаларымен тамырлары ң қ қ за ым а шырайды. қ ғ ұза ым а шырайды. қ ғ ұ Вирусемия екі тол ынды сипатта болады. қВирусемия екі тол ынды сипатта болады. қ Біріншілк вирусемия ыс а мерзімді болады, қ қБіріншілк вирусемия ыс а мерзімді болады, қ қ айталама вирусемия вирус ар ынды қ қ қ к бейіп ОЖЖ за ымда анда дамиды. ө қ ғк бейіп ОЖЖ за ымда анда дамиды. ө қ ғ

Патогенез Вирус организмде за уа ыт са талуы ұ қ қ қ м мкін.Патогенез Вирус организмде за уа ыт са талуы ұ қ қ қ м мкін. үм мкін. ү Вирусты тасымалдаушылы ы, ң ғВирусты тасымалдаушылы ы, ң ғ латенттік инфекция, баяу дамитын созылмалы персистентті инфекция ретінде туі м мкін. ө үретінде туі м мкін. ө ү

Иммунитет Аурудан кейін т ра ты иммунитет ұ қ дамиды. Таби и ошаИммунитет Аурудан кейін т ра ты иммунитет ұ қ дамиды. Таби и оша та ы жергілікті т р ындарда ғ қ ғ ұ ғ таби и иммунизация процесі ғ алыптас ан. қ қ Антиденелер анда 1, 5 -2, 5 айдан кейін қ максимальді де гейіне жетіп, за ң ұ қ жылдары бойынша са талады. қ Антиденелер вакцинациядан кейін пайда болады

Клиникасы Инкубациялы кезе 3 -25 т улікті қ ң ә райды (орташа 7 -14Клиникасы Инкубациялы кезе 3 -25 т улікті қ ң ә райды (орташа 7 -14 к н). Ауру жедел құ ү басталады. Клиникалы белгілеріне байланысты, қКлиникалы белгілеріне байланысты, қ ж йке ж йесіні за ымдануыны ү ү ң қ ңж йке ж йесіні за ымдануыны ү ү ң қ ң д режесі ж не сипаты, келесідегідей ә ә т рлерге б лінген: ү өт рлерге б лінген: ү ө

КЭ жіктелуі ызбалық қ менингеальды менингоэнцефалиттік менингоэнцефалополиомиелитттік (полиомиелиттік) полирадикулоневриттік КЭ жіктелуі ызбалық қ менингеальды менингоэнцефалиттік менингоэнцефалополиомиелитттік (полиомиелиттік) полирадикулоневриттік

32, 8 45, 2 13, 3 8, 7 01020304050 ЛФ МФ МЭФ ПМФ ЛФ32, 8% 45, 2% 13, 3% 8, 7% 01020304050 ЛФ МФ МЭФ ПМФ ЛФ — лихорадочная форма; М Ф — менингеальная форма; М ЭФ — менингоэнц ефалитическая форма; ПМ Ф — полиомиелитическая форма. В % к общему числу больных КЭ в году АИТОВ К. , 2005 КЭ клиникалы т рлеріні жиілігіқ ү ң

2, 9 12, 8 41, 2 100 0 20 40 60 80 100 1202, 9% 12, 8% 41, 2% 100% 0 20 40 60 80 100 120 ЛФМФМЭФПМФ ЛФ — лихорадочная форм а; МФ — м енингеаль ная форм а; МЭФ — м енингоэнцефалитическ ая форм а; ПМФ — полиом иелитическ ая форм а В % к ч и с л у б ол ь н ы х в груп п е. КЭ алды тары клиникалы қ қ қ т рлерімен байланысты ү

Клиникалы ерекшеліктеріқ Клинкалы т рлерімен симптомсыз жасырын қ ү т рлеріні салыстырмасы 1: 300Клиникалы ерекшеліктеріқ Клинкалы т рлерімен симптомсыз жасырын қ ү т рлеріні салыстырмасы 1: 300 до 1: 1000. ү ң Жо ары ызба, басты ауруы, су, ОЖЖ ғ қ ң құ за ымдануы қза ымдануық Нау асты беті, мойыны, ан аны шырышты қ ң қ ң абы шалары гиперемиялан ан, склера ж не қ қ ғ әабы шалары гиперемиялан ан, склера ж не қ қ ғ ә конъюнктивалар инъекциялан ан ғ Ене ша ан жерде эритема аны талуы м мкін. ққ қ ү Бронхит, пневмония сирек дамиды ОЖЖ за ымдан ан нау астарды 1/3 толы ө ғ қ ң өОЖЖ за ымдан ан нау астарды 1/3 толы ө ғ қ ң ө жазылады лім-жітімділігі — 20 -44%. Ө

Клиникалы кестеқ Неврологиялы қНеврологиялы қ синдром ызбалы т рі Қ қ үызбалы тКлиникалы кестеқ Неврологиялы қНеврологиялы қ синдром ызбалы т рі Қ қ үызбалы т ріҚ қ ү Асептическалы қ менингит Менингоэнцефалит Менингомиелоэнцефалит Жұқтыру Арнайый емес ызбалы ауру қ қызбалы ауруқ қ лсіздік Ә , анорексия , миалгиялар , басты ауруы ң , Ж ректі айнуы ү ң су ҚұсуҚұ Инкубациялы қИнкубациялы қ кезе ңкезең Кене ша анда ққКене ша андаққ 7 -14 күнкүн Сүт қабылдағанда 3 -4 күнкүн Субклиникалы қ инфекция 70 -98% Б ессим птом ны й период у части бол ьны х д о 8 дней

Схема динамики фаз патогенеза и диагностических возможностей Схема динамики фаз патогенеза и диагностических возможностей

Температурная кривая у больного при лабораторном заражении Температурная кривая у больного при лабораторном заражении

ЫЗБАЛЫ Т РІ (38)Қ Ү Жо ары ызба, ай ын бас ауруы, терініЫЗБАЛЫ Т РІ (38%)Қ Ү Жо ары ызба, ай ын бас ауруы, теріні ғ қ қ ңЖо ары ызба, ай ын бас ауруы, теріні ғ қ қ ң гиперемиясы, миалгиялар Менингеалді симптомдар жо қМенингеалді симптомдар жоқ Ауруды за ты ы 3 -7 к н ң ұ қ ғ үАуруды за ты ы 3 -7 к нң ұ қ ғ ү Болжамы олайлы қБолжамы олайлық

МЕНИНГЕАЛ ДІ Т РІҮ (48) Типтік т рі үТиптік т ріү Жо ары ызба,МЕНИНГЕАЛ ДІ Т РІҮ (48%) Типтік т рі үТиптік т ріү Жо ары ызба, басты ауруы, басты ғ қ ң ңЖо ары ызба, басты ауруы, басты ғ қ ң ң айналуы, су құайналуы, суқұ Менингеал ді ді сиси ндром Ж лын с йы ты ында л ұ ұ қ ғЖ лын с йы ты ында лұ ұ қ ғ имфоцитар лы лы плеоцитоз

МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТ ТІК Т РІҮ • Жо ары ызба, за ты ы ғ қМЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТ ТІК Т РІҮ • Жо ары ызба, за ты ы ғ қ ұ қ ғ • 4 -10 – 30 к н ү – 30 к нү • Менингеал діді синдром • Тежелу, естен айырылу • Сандыра тау қСандыра тауқ , , галлюцинаци ялар , психомотор лы лы озу қозуқ • Неврологи ялы қялы қ симптом дардар : : ай ын қ діріл , гемипарез дердер , , гиперкинез дердер , , эпилепти калы қкалы қ статус • лім-жітімділігі — Ө 25 -30%

МРКТ мозга 5 л девочки, больной КЭ. Видны значительные изменения в таламических зонахМРКТ мозга 5 л девочки, больной КЭ. Видны значительные изменения в таламических зонах (Зенц, 2003)

ПОЛИМИЕЛИТ ТІК Т РІ Ү (14) Ауруды е ауыр т рі ң ң үАурудыПОЛИМИЕЛИТ ТІК Т РІ Ү (14%) Ауруды е ауыр т рі ң ң үАуруды е ауыр т рің ң ү Салданулар алыпты температураны 5 -10 қ ң к ндерінде басталуы м мкін ү үк ндерінде басталуы м мкінү ү , , жиі алдында ая — олдарда, ар ада ай ын ауру сезімі пайда қ қ қ қ болады Мойын, ол б лшы еттеріні салданулары қ ұ қ ңМойын, ол б лшы еттеріні салдануларық ұ қ ң

ПОЛИРАДИКУЛОНЕВРИТ ТІК Т РІҮ Перифериялы ж йке ж йесі қ ү ү заПОЛИРАДИКУЛОНЕВРИТ ТІК Т РІҮ Перифериялы ж йке ж йесі қ ү ү за ымдалады қза ымдаладық Ж йке талшы тар бойынша ү қ пп арестези ялар , дистал ді б ліктерде — өді б ліктерде — ө сезімталды ты қ ңсезімталды ты қ ң полиневрал ді ді б зылыстары ұ

ОЖЖ за ымдануық ОЖЖ за ымдануық

Б лшы ұ қ етті ң атрофиясы Б лшы ұ қ етті ң атрофиясы

Б лшы ұ қ етті ң атрофиясы Б лшы ұ қ етті ң атрофиясы

Ауруды к м нді жа дайы ң ү ә ғ растырылма ан, себебі аурудыАуруды к м нді жа дайы ң ү ә ғ растырылма ан, себебі ауруды құ ғ ңрастырылма ан, себебі ауруды құ ғ ң клиникалы к ріністері полиморфты қ ө сипатта болады. Кенелік энцефалит жа дайын ғ стандартты аны тау: қ

Ауруды ы тимал жа дайы: ң қ ғ Ауруды ы тимал жа дайы: ң қ ғ

Ауруды ы тимал жа дайың қ ғ : : Жедел басталатын, ауыр д режедеАуруды ы тимал жа дайың қ ғ : : Жедел басталатын, ауыр д режеде ә тетін ай ын уланумен, жо ары ө қ ғ ызбамен, менингит ж не қ ә менингоэнцефалитті дамуымен ң сипатталатын ауру ж не келесі ә белгілерді аз дегенде т ртеуіні болуы ң ө ңбелгілерді аз дегенде т ртеуіні болуың ө ң

Ауруды ы тимал жа дайың қ ғ : : бетті ызаруы ж неАуруды ы тимал жа дайың қ ғ : : бетті ызаруы ж не ісінуі; ң қ ә лсіздік ж не озу; ә ә қ басты ауыруы; ң ж рек айну ж не су; ү ә құ о менингеальды нышандар. ң

Ауруды ы тимал жа дайың қ ғ : : Ж не әЖ неә КелесіАуруды ы тимал жа дайың қ ғ : : Ж не әЖ неә Келесі эпидемиологиялы қКелесі эпидемиологиялы қ м ліметтерді біреуі: ә ң кенені ша уы ң ғкенені ша уың ғ кенемен контакта болу растал ан жа даймен ғ ғ эпидемиологиялы байланыс қэпидемиологиялы байланысқ

Ауруды д лелденген жа дайың ә ғ. . Келесі айтыл андарды біреуі болу тиіс:Ауруды д лелденген жа дайың ә ғ. . Келесі айтыл андарды біреуі болу тиіс: ғ ң аннан немесе ж лын с йы ты ынан Қ ұ ұ қ ғ вирусты б лу; ө ПТР ар ылы кенелік энцефалит вирусыны қ ңПТР ар ылы кенелік энцефалит вирусыны қ ң РН аны тау; Қ қ ИФА дісімен сарысуда немесе ж лын ә ұ с йы ты ында кенелі энцефалит вирусына ұ қ ғ арсы Ig. M класында ы антиделерді аны тау; қ ғ қ кенелі энцефалит вирусына арсы Ig. M қ антиделерді титріні т рт ж не одан да к п ң ң ө ә ө есе суі. ө

ЕміЕмі Нау астар ауруханада жат ызылады, қ қ ауруды жедел кезе інде, организмні ЕміЕмі Нау астар ауруханада жат ызылады, қ қ ауруды жедел кезе інде, организмні ң ң ңауруды жедел кезе інде, организмні ң ң ң улану нышандары жойыл анша, ғулану нышандары жойыл анша, ғ нау ас а т сек тартып жату белгіленеді. қ қ өнау ас а т сек тартып жату белгіленеді. қ қ ө оз алыс а дерлік толы шек ою Қ ғ қ қ қ ажет, нау асты тасудан са тау керек. қ қ қ

Этиотропты терапия Кенелік энцефалитке арсы қ гаммаглобулині (к н сайын 6 мл, 3 кЭтиотропты терапия Кенелік энцефалитке арсы қ гаммаглобулині (к н сайын 6 мл, 3 к н ү ү ішінде) белгіленіп, ызбаны 2 -ші қ ң тол ыны пайда болса, препаратты қ айталап ргізуді талап ететіні м лім. қ җү әайталап ргізуді талап ететіні м лім. қ җү ә Гамма-глобулинді аншалы ты ерте қ қ ж ргізсе, соншалы ты емні сері тез ү қ ң ә басталатыны ай ын. қ

ЕміЕмі Со ы жылдары вирус а арсы ңғ қ қ препараттар ретінде, интерферон (реаферон,ЕміЕмі Со ы жылдары вирус а арсы ңғ қ қ препараттар ретінде, интерферон (реаферон, лейкинферон ж не т. б. ) ә ж не эндогендік интерфен индукторы ә (амиксин, циклоферон, ж не т. б. ) ә табылып, ке олданылуда. ң қтабылып, ке олданылуда. ң қ

Патогенетикалы емінеқ дезинтоксикациялы қдезинтоксикациялық ж не менингит кезінде ә дегидратациялы қдегидратациялық терапия жатады, аурудыПатогенетикалы емінеқ дезинтоксикациялы қдезинтоксикациялық ж не менингит кезінде ә дегидратациялы қдегидратациялық терапия жатады, ауруды ауыр ң а ымында ас ынуларды алдын алу ж не олармен ғ қ ә к ресу шаралар та айындалады. ү ғк ресу шаралар та айындалады. ү ғ Менингоэнцефалиттік, полиомиелиттік ж не ә полирадикулоневриттік т рлерінде ү кортикостероидтар белгіленетіні аны. қ белгіленетіні аны. қ Бульбарлы б зылыстар ар ылы дамитын ж т ынша ұ қ қБульбарлы б зылыстар ар ылы дамитын ж т ынша ұ қ қ пен тыныс алуды за ымдануында, тыныс алуды ң қ ңпен тыныс алуды за ымдануында, тыныс алуды ң қ ң жетіспеушілігі алыптас анда нау асты қ қ қ кпені ө ң жасанды вентиляция аппаратына осу керек. қ осу керек. қ

Патогенетикалы еміқ Гипоксиямен к рескенде, үГипоксиямен к рескенде, ү дым ылдан ан оттегіПатогенетикалы еміқ Гипоксиямен к рескенде, үГипоксиямен к рескенде, ү дым ылдан ан оттегі м рын т тігі қ ғ ұ ү ар ылы ж ргізіліп ( р са ат сайын 20 -30 қ ү ә ғ минуттан), гипербарикалы оксигенация қ олданылып (10 сеанс ысым бойынша қ қ РО 2 -0, 25 МПа), нейроплегин ж не ә антигипоксанттар (натрий оксибутират немесе седуксен) пайдаланылып, психомоторлы озуда литийлы оспа қ қ қ пайдаланатыны м лім. әпайдаланатыны м лім. ә

ЕміЕмі Гиперкинетикалы синдромды емдеу шін, қ ү ноотропил немесе пирацетам белгіленеді, миоклоникалы ЕміЕмі Гиперкинетикалы синдромды емдеу шін, қ ү ноотропил немесе пирацетам белгіленеді, миоклоникалы стама пайда бол анда — қ ұ ғ натрий оксибутират тамыр ішіне енгізіледі. Ауруды реконвалесценция кезе інде ң ң витаминдер В тобында ы, прозерин, дибазол, ғвитаминдер В тобында ы, прозерин, дибазол, ғ антигистаминдік препараттар белгіленеді. Реконвалесценттер невропатологтарды ңРеконвалесценттер невропатологтарды ң диспансерлі ба ылауында болуы тиісті. қ

Этиотропное лечение Индукторы интерферонов (циклоферон, ИИБЖ) Интерфероны Интерлейкины (ронколейкин) Противовирусные препараты (рибавирин, ацикловирЭтиотропное лечение Индукторы интерферонов (циклоферон, ИИБЖ) Интерфероны Интерлейкины (ронколейкин) Противовирусные препараты (рибавирин, ацикловир и др. )

Профилактика вакцинация Оша тарда кенелерді шабуылына арсы қ ң қ ор аныш шараларын жПрофилактика вакцинация Оша тарда кенелерді шабуылына арсы қ ң қ ор аныш шараларын ж ргізу керек — қ ғ ү кенелерге арсы комбинезондар, қкенелерге арсы комбинезондар, қ репелленттер, зара жедел ашы таумен, ө қ қрепелленттер, зара жедел ашы таумен, ө қ қ к рінген кенелерді жою керек. ө

Вакцинация В настоящее время в городе Алматы в наличие имеется вакцина Энце. Вир пр-ваВакцинация В настоящее время в городе Алматы в наличие имеется вакцина Энце. Вир пр-ва РФ г. Томск. Схема № 1: 1 тур-в выбранный день 2 тур-через 1 -2 месяца 3 тур- через 12 месяцев Схема № 2: 1 тур-в выбранный день 2 тур-через 5 -7 месяцев 3 тур- через 12 месяцев Отдаленные ревакцинации проводятся каждые 3 года, однократно.

Серопрофилактика введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита показана непривитым лицам или лицам получившим неполный курсСеропрофилактика введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита показана непривитым лицам или лицам получившим неполный курс вакцинации, отметившим присасывание клещей. Привитым лицам вводят препарат в случаях повышенного риска заражения, т. е. когда отмечены многократные укусы или одновременное присасывание нескольких клещей.

Клинический пример (1) Ребенок Шестаков Д. , 8 лет Проживает в селе Язовая Катон-КарагайскогоКлинический пример (1) Ребенок Шестаков Д. , 8 лет Проживает в селе Язовая Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области. Заболел остро 06 июля 2006 г.

Клинический пример (1) Заболевание началось с высокой температуры, озноба, интоксикации. Отмечалось нарушение сознания.Клинический пример (1) Заболевание началось с высокой температуры, озноба, интоксикации. Отмечалось нарушение сознания. Около месяца назад с ребенка сняли клеща (еще не полностью присосавшегося). За иммунопрофилактикой не обращались.

Клинический пример (1) На второй день болезни сохранялась высокая температура (39 °° С), Клинический пример (1) На второй день болезни сохранялась высокая температура (39 °° С), слабость, анорексия, сонливость. Два раза была рвота. Вызвали фельдшера, при осмотре – гиперемия зева. Диагноз ОРВИ. Лечение — симптоматическое.

Клинический пример (1) На 3 день сохранялась высокая температура (до 40 °° С), интоксикация.Клинический пример (1) На 3 день сохранялась высокая температура (до 40 °° С), интоксикация. Продолжалось симптоматическое лечение. На 4 день госпитализирован в детское отделение. Диагноз: ОРВИ. Судорожный синдром (судороги в руке, левой).

Клинический пример (1) На 5 день проконсультирован инфекционистом. Выставлен диагноз: Клещевой энцефалит, Клинический пример (1) На 5 день проконсультирован инфекционистом. Выставлен диагноз: Клещевой энцефалит, менингоэнцефалитическая форма. Ребенок переведен в инфекционное отделение.

Клинический пример (1) Клинический пример (1)

Клинический пример (1) При поступлении в инфекционное отделение (5 день болезни, 2 день пребыванияКлинический пример (1) При поступлении в инфекционное отделение (5 день болезни, 2 день пребывания в стационаре). Общее состояние тяжелое, выраженная интоксикация, сознание отсутствует. Положение в постели пассивное (характерное – поза «легавой собаки» ). Температура 38 -39 °° С, гиперемия и одутловатость лица, гиперемия шеи, верхней части грудной клетки. Сохранение судорожной готовности и периодические тонические судороги.

Поза «легавой собаки» Поза «легавой собаки»

Клинический пример (1) У больного имелся менингеальный синдром: ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига, Клинический пример (1) У больного имелся менингеальный синдром: ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига, Брудзинского. Некоординированное движение правой руки. Парез левых руки и ноги.

Ригидность мышц затылка Ригидность мышц затылка

Симптом Кернига и Брудзинского (нижний), парез левой руки Симптом Кернига и Брудзинского (нижний), парез левой руки

Клинический пример (1) В периферической крови (на 5 день болезни): СОЭ – 10 ЛейкоцитовКлинический пример (1) В периферической крови (на 5 день болезни): СОЭ – 10 Лейкоцитов – 15 , 8 Нейтрофилов: Палочкоядерных – 3% Сегментоядерных – 65% Лимфоцитов – 29% Моноцитов – 2% Эозинофилов – 1% Анизоцитоз + В моче белок (0, 066)

Клинический пример (1) Ликвор: Бесцветный, прозрачный, вытекает под давлением, Белок – 0, 198 ПандиКлинический пример (1) Ликвор: Бесцветный, прозрачный, вытекает под давлением, Белок – 0, 198 Панди – слабо + Сахар – 3, 8 Цитоз – 9 (лимфоциты) Эритроциты – единичные

Клинический пример (1) Результаты ИФА на антитела к вирусу клещевого энцефалита (от 10. 07Клинический пример (1) Результаты ИФА на антитела к вирусу клещевого энцефалита (от 10. 07 – 5 день болезни) — Ig. M – положительны

Клинический пример (1) На 10 день болезни: Состояние остается тяжелым, но без отрицательной динамики.Клинический пример (1) На 10 день болезни: Состояние остается тяжелым, но без отрицательной динамики. Сознание отсутствует (сопор) Температура нормализовалась на 10 день. Кормление через желудочный зонд. Положение на спине обычное. Гиперемии лица нет.

Клинический пример (1) Менингеальные симптомы сохранялись (ригидность затылочных мышц, Кернига). Левосторонний парез верхней конечности.Клинический пример (1) Менингеальные симптомы сохранялись (ригидность затылочных мышц, Кернига). Левосторонний парез верхней конечности. Гипертонус в левой ноге Судорожный спазм мышц стоп

Судорожный спазм мышц стоп Судорожный спазм мышц стоп

Ригидность затылочных мышц Ригидность затылочных мышц

Симптом Кернига Симптом Кернига

Клинический пример (1) В периферической крови: На 8 день б-ни СОЭ 40; наКлинический пример (1) В периферической крови: На 8 день б-ни СОЭ 40; на 10 – 19 Лейкоциты – 8, 7 и 6, 6 Нейтрофилы – Палоч 3% Сегм – 66% Лим – 26% Моноцитов – 2% Базофилов – 1% Эозиноф – 2% Моча нормализовалась

Клинический пример (1) Ликвор: Прозрачный, вытекает без давления Панди ++ Белок 0, 165 СахарКлинический пример (1) Ликвор: Прозрачный, вытекает без давления Панди ++ Белок 0, 165 Сахар 4, 8 Цитоз —

Клинический пример (1) Больному проводилось лечение: Противоклещевой иммуноглобулин 3. 0 мл х 2 разаКлинический пример (1) Больному проводилось лечение: Противоклещевой иммуноглобулин 3. 0 мл х 2 раза в день (1 : 80) Цефазолин в/в по 1, 0 х 2 р в д Гентамицин в/м по 40 мг х 2 р в д Рибавирин по 50 мг (через зонд) х 2 р в д Дезинтоксикация (до 800 мл) Мочегонные (маннит, лазикс) Сосудистые препараты

Клинический пример (1) На 15 день болезни больной пришел в сознание Клинический пример (1) На 15 день болезни больной пришел в сознание

Клинический пример (1) Ригидность затылочных мышц исчезла, однако сохранилась болезненность в мышцах спины приКлинический пример (1) Ригидность затылочных мышц исчезла, однако сохранилась болезненность в мышцах спины при сгибании головы

Клинический пример (1) Сохранялся легкий симптом Кернига, намек на нижний Брудзинский Клинический пример (1) Сохранялся легкий симптом Кернига, намек на нижний Брудзинский

Клинический пример (1) Восстановились движения в левой руке и ноге, однако мышечная сила оставаласьКлинический пример (1) Восстановились движения в левой руке и ноге, однако мышечная сила оставалась сниженной

Клинический пример (1) Сохранялся повышенный тонус в мышцах левой ноги и судорожный спазмКлинический пример (1) Сохранялся повышенный тонус в мышцах левой ноги и судорожный спазм мышц левой стопы

Клинический пример (1) Спасибо! Клинический пример (1) Спасибо!

Клинический пример (2) Больной Тиманов Д. , 17 лет Проживает в селе Катон-Карагайского районаКлинический пример (2) Больной Тиманов Д. , 17 лет Проживает в селе Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области. Заболел 5 июня Поступил 10 июня 2004 г. Перенес клещевой энцефалит тяжелое течение в 2004 г.

Клинический пример (2) Течение болезни было тяжелым Больной в течение 2 дней был вКлинический пример (2) Течение болезни было тяжелым Больной в течение 2 дней был в сопоре С 8 дня болезни присоединились явления пареза

Клинический пример (2) При выписке сохранялись явления пареза мышц шеи справа, глазодвигательного нерва,Клинический пример (2) При выписке сохранялись явления пареза мышц шеи справа, глазодвигательного нерва, лицевого нерва После выписки переведен в неврологическое отделения областной больницы

Клинический пример (2) Тем не менее у больного сохранились остаточные явления после перенесенного клещевогоКлинический пример (2) Тем не менее у больного сохранились остаточные явления после перенесенного клещевого энцефалита: При осмотре через 2 года сохраняются параличи мышц верхнего пояса и верхней конечности справа, мышц шеи справа, лицевого нерва справа

Атрофия мышц шеи справа Атрофия мышц шеи справа

Характерная поза для поддерживания головы Характерная поза для поддерживания головы

Атрофия мышц верхнего пояса справа Атрофия мышц верхнего пояса справа

Атрофия мышц верхнего пояса справа Атрофия мышц верхнего пояса справа