Скачать презентацию Kaposvár MJV Önkormányzata ÁROP-1 A 2 B A közbeszerzésekről Скачать презентацию Kaposvár MJV Önkormányzata ÁROP-1 A 2 B A közbeszerzésekről

2a9c31b5b33b2dd14c60297a75016a58.ppt

  • Количество слайдов: 22

Kaposvár MJV Önkormányzata ÁROP-1. A. 2/B A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. ÁROP Kaposvár MJV Önkormányzata ÁROP-1. A. 2/B A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. ÁROP 1. A. 2/B Kaposvár MJV Önkormányzata 1

Alapelvek l l Verseny tisztasága – GVH szerepe Nyilvánosság – KBT és saját honlap Alapelvek l l Verseny tisztasága – GVH szerepe Nyilvánosság – KBT és saját honlap l Átláthatósági megállapodás l Átláthatósági biztos Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód (nemzeti elbánás) Környezetvédelem („zöld közbeszerzés”) ÁROP 1. A. 2/B Kaposvár MJV Önkormányzata 2

A Kbt. alanyai Ajánlattevő/részvételre jelentkező l. Természetes személy, l. Jogi szem. nélküli szervezet l. A Kbt. alanyai Ajánlattevő/részvételre jelentkező l. Természetes személy, l. Jogi szem. nélküli szervezet l. Egyéni cég l. Személyes joga szerint jogképes l. Külföldi vállalkozás fióktelepe l. Eljárásban ajánlatot tesz ÁROP 1. A. 2/B Alvállalkozó l. Szervezet vagy Erőforrást nyújtó szervezet l. Személy, l. Szerződés vagy Ajánlatkérő Kbt. 22. § (1) és (2) bekezdés alapján l. Nem teljesítésében az ajánlattevő által bevontan l. Közvetlenül részt vesz minősül alvállalkozónak l. Ajánlattevőnek l. Szükséges mértékben l. Erőforrást biztosít Nem erőforrás l 66. § (1) a)- c) l 67. § (1) a), d)- f) l 67. § (2) a), d) és f) l 67. § (3) a), d)- f) KIVÉVE: Ptk. szerinti többségi befolyás Kaposvár MJV Önkormányzata 3

Értelmező rendelkezések Hamis adat/hamis nyilatkozat Írásbeli, írásban Kizárólagos jog lhamis írásbeli, írásban: bármely, szavakból Értelmező rendelkezések Hamis adat/hamis nyilatkozat Írásbeli, írásban Kizárólagos jog lhamis írásbeli, írásban: bármely, szavakból vagy számjegyekből álló kifejezési forma, lamely olvasható, reprodukálható, és ilyen módon terjeszthető; ltartalmazhat elektronikus úton továbbított és tárolt adatokat is, lígy különösen a levél, a távirat, valamint a távgépírón és telefax útján közölt nyilatkozat, ltovábbá a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumba foglalt nyilatkozat; l. Jogszabály, adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat; lhamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz; ÁROP 1. A. 2/B Kaposvár MJV Önkormányzata lközigazgatási határozat alapján legy vagy csak korlátozott számú szervezet (személy) ljogosultsága meghatározott tevékenység folytatására, illetőleg cselekményre, KIVÉVE: 125. § (2) b) pontja és a 225. § (1) b) pontja alkalmazásában, továbbá ha e törvény másként rendelkezik (166. §); 4

„IN-HOUSE” beszerzések ALANYOK TARTALOM l. Ajánlatkérő l 22. § (1) bekezdés szerinti ajánlatkérő l. „IN-HOUSE” beszerzések ALANYOK TARTALOM l. Ajánlatkérő l 22. § (1) bekezdés szerinti ajánlatkérő l. Gazdálkodó szervezet (2006. évi IV. tv. – Gt. ) ØKft. ØZrt. ÁROP 1. A. 2/B 100%-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezet l. Teljes körű irányítási és ellenőrzési jog l. A gazdálkodó szervezetnek a szerződéskötést követő évben a nettó árbevételének 90%-a ebből a szerződésből van Egyéb szabályok: l. Az üzletrész lehet több 22. § (1) szerinti ajánlatkérő tulajdonában l. Határozott idejű (legfeljebb 3 év), de meghosszabbítható! l 3 évente hatáselemzés (független szakértő) Kaposvár MJV Önkormányzata 5

Közbeszerzési terv, statisztikai összegzés l l l l ELFOGADÁS: tárgyév április 15 -ig, Nyilvános, Közbeszerzési terv, statisztikai összegzés l l l l ELFOGADÁS: tárgyév április 15 -ig, Nyilvános, Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések, 5 évig meg kell őrizni, Módosítás – 5 munkanapon belül közzé kell tenni (KBT honlap, vagy saját honlap), A tervben szereplő beszerzést nem kötelező lefolytatni, illetve a tervben nem szereplőt is le lehet folytatni! FELELŐSSÉG: Közbeszerzési Szabályzat alapján! Statisztikai összegzés: tárgyévet követő év május 31 -ig! ÁROP 1. A. 2/B Kaposvár MJV Önkormányzata 6

Eljárásba bevont személyek l l l q q q Általános követelmények: Közbeszerzés tárgya szerinti Eljárásba bevont személyek l l l q q q Általános követelmények: Közbeszerzés tárgya szerinti Közbeszerzési, Pénzügyi Jogi szakértelem! Bíráló Bizottság Átláthatósági biztos (113/2010 Kormányrendelet) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó: ü ü ÁROP 1. A. 2/B közösségi értékhatár; EU-s támogatásból megvalósuló közbeszerzés; Kaposvár MJV Önkormányzata 7

Átláthatósági megállapodás l l l l l Alanyai: ajánlatkérő, átláthatósági biztos (eredményhirdetést követően a Átláthatósági megállapodás l l l l l Alanyai: ajánlatkérő, átláthatósági biztos (eredményhirdetést követően a nyertes ajánlattevő is féllé válik) Tárgya: monitoring szolgáltatás Tartalma: 113/2010. Kormányrendelet Átláthatósági biztos: Természetes személy Jogi, közgazdasági, mérnöki végzettség és szakképzettség Legalább 3 éves szakmai gyakorlat Büntetlen előéletű KBT – nyilvántartás Összeférhetetlenségi szabályok (Kbt. 11/A. §) ÁROP 1. A. 2/B Kaposvár MJV Önkormányzata 8

Nyilvánosság l l l Közzétételi kötelezettség (saját honlap) – 5 munkanap Eljárást megindító hirdetmény, Nyilvánosság l l l Közzétételi kötelezettség (saját honlap) – 5 munkanap Eljárást megindító hirdetmény, Eredményről (eredménytelenség) szóló tájékoztató, Szerződéskötés, Szerződések (2/A. § szerinti is!), Szerződésmódosításról, és a teljesítésről szóló hirdetmény, Előzetes összesített tájékoztató, Egyéb hirdetmények, Ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatokat, [305. § (5)-(6)] Jogorvoslati eljárás (kérelem és a határozat adatai), Éves statisztikai összegzés, ÁROP 1. A. 2/B Kaposvár MJV Önkormányzata 9

A közbeszerzés értéke, becsült érték számítása Árubeszerzés Tárgy: dolog használata, hasznosítási jogának megszerzése Határozott A közbeszerzés értéke, becsült érték számítása Árubeszerzés Tárgy: dolog használata, hasznosítási jogának megszerzése Határozott idejű szerződés l 1 évnél rövidebb – teljes időtartam l 1 évnél hosszabb – teljes időtartam Szolgáltatás Építési beruházás Határozott idő: 4 év vagy annál rövidebb – szerződés időtartama Több év alatt megvalósuló: a teljes időszak Határozatlan idő v. 4 évnél hosszabb – 1 hóx 48 Be kell számítani a hozzá kapcsolódó szolgáltatást és árubeszerzést Határozatlan idejű: 1 hóx 48 ÁROP 1. A. 2/B Kaposvár MJV Önkormányzata 10

Eljárás típusok Nyílt (48. §) lÁltalános Tárgyalásos (hirdetménnyel induló, hirdetmény nélküli) 125. § (2)-(5) Eljárás típusok Nyílt (48. §) lÁltalános Tárgyalásos (hirdetménnyel induló, hirdetmény nélküli) 125. § (2)-(5) (kiegészítő építési beruházás) Meghívásos (122. §) l. Kétszakaszos Gyorsított (136. §) 136. § (1) Az ajánlatkérő a meghívásos vagy a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetében gyorsított eljárást alkalmazhat, ha sürgősség miatt az ilyen eljárásokra előírt határidők nem lennének betarthatóak. Az ajánlatkérőnek a gyorsított eljárás alkalmazásának indokát az eljárást megindító hirdetményben meg kell adnia. (részvételi határidő: 10 nap) Keretmegállapodás (136/A. §) 2 szakaszos eljárás Legfeljebb 4 évre köthető Versenypárbeszéd (123/A. §) la ÁROP 1. A. 2/B szabályok alkalmazása eljárás l. Ajánlattételi határidő: min. 40 nap műszaki leírás meghatározására nem, vagy nem a nyílt, illetve meghívásos eljárásban szükséges részletességgel képes, illetőleg lb) a szerződés típusának vagy jogi, illetve pénzügyi feltételeinek meghatározására nem, vagy nem a nyílt, illetve meghívásos eljárásban szükséges részletességgel képes az ajánlatkérő Kaposvár MJV Önkormányzata 11

Ajánlattételi dokumentáció l. KÖTELEZŐ TARTALOM: l. Szerződés tervezet, l 305. § (4) esetére beszedési Ajánlattételi dokumentáció l. KÖTELEZŐ TARTALOM: l. Szerződés tervezet, l 305. § (4) esetére beszedési megbízás – felhatalmazó nyilatkozat l. Igazolások, nyilatkozatok jegyzéke l. A dokumentáció, valamint annak ellenértéke tíz napon belül visszajár , ha la) az ajánlatkérő visszavonja az ajánlati felhívást; lb) az eljárás a 92. § d), f) vagy g) pontja alapján eredménytelen; lc) az ajánlatkérő az eljárás eredményét az ajánlati felhívásban megjelölt vagy a módosított eredményhirdetési időpontig nem hirdeti ki. TÁJÉKOZÓDÁS - Építési beruházás, szolgáltatás: adózás, környezetvédelem, munkafeltételek! ÁROP 1. A. 2/B Kaposvár MJV Önkormányzata 12

Kiegészítő tájékoztatás IDEJE: l 10 nap – 6 nap - ajánlattételi határidő lejárta! Ha Kiegészítő tájékoztatás IDEJE: l 10 nap – 6 nap - ajánlattételi határidő lejárta! Ha célszerű, előbb is meg lehet adni a tájékoztatást VÁLASZ: l Ha az ajánlatkérő nem tudja határidőben megválaszolni – ajánlattételi határidő meghosszabbítása (NINCS hirdetmény!) MÓDJA: l Írásban vagy konzultáció (helyszíni bejárás) ÁROP 1. A. 2/B Kaposvár MJV Önkormányzata 13

Biztosítékok l l l Ajánlati biztosíték: 59. § l Rendelkezésre állás (érvénytelenség), visszafizetés (10 Biztosítékok l l l Ajánlati biztosíték: 59. § l Rendelkezésre állás (érvénytelenség), visszafizetés (10 napon belül eredményhirdetés) Teljesítési biztosíték (szerződés teljesítésének idejére) l Átutalás, l Bankgarancia l Kézfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény Kötbér (késedelmi, meghiúsulási) l Meghiúsulási kötbér – teljesítés követelése Jótállás l Építési beruházás (162/2004 Korm. Rendelet) – bírálati szempont Szavatosság l Hibás teljesítés l Szavatosság – jótállás – „garancia” ÁROP 1. A. 2/B Kaposvár MJV Önkormányzata 14

Kizáró okok igazolása l Ajánlatban nyilatkozik az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó: l Kizáró okok igazolása l Ajánlatban nyilatkozik az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó: l 60. § (1), 61. § (1)-(2) l És jogosult igazolni – KBT ajánlás l Külön nyilatkozat: (dokumentáció melléklete) l l Ajánlatban: igazolás hiánypótlás keretében is Eredményhirdetést követően: nincs hiánypótlás 63/A. § (1) Az ajánlatkérő nem kérheti azon tények, adatok igazolását, illetve az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő közhiteles elektronikus nyilvántartásból ingyenesen jogosult. Cégkivonat, OMMF és APEH honlap: nem közhiteles! ÁROP 1. A. 2/B Kaposvár MJV Önkormányzata 15

Előzetes vitarendezés Ideje: l Eredményhirdetés + 5 nap (írásban) Módja: l Fax vagy elektronikus Előzetes vitarendezés Ideje: l Eredményhirdetés + 5 nap (írásban) Módja: l Fax vagy elektronikus levél Ajánlatkérő: l beérkezik a kérelem + 3 nap (módja: ugyanabban a formában, mint a kérelem) l Válasz megküldése + 10 nap: nem köthető mega szerződés! Módosított összegzés: nincs helye előzetes vitarendezésnek A nyertes ajánlat jellemzőiről való tájékoztatás NEM = előzetes vitarendezés! ÁROP 1. A. 2/B Kaposvár MJV Önkormányzata 16

Szerződéskötés l Ideje: az összegzés „megküldésétől” számított 20. nap – 30. nap (épytésdi beruházás: Szerződéskötés l Ideje: az összegzés „megküldésétől” számított 20. nap – 30. nap (épytésdi beruházás: 60. nap) l KIVÉVE: l l Előre nem látható Elháríthatatlan ok Következtében beállott lényeges körülmény miatt Nem tud szerződést kötni, nem képes annak teljesítésére l Részajánlat: külön szerződést kell kötni l A szerződés: l l l Nyilvános Tartalma közérdekű adat KORLÁT: l ÁROP 1. A. 2/B Üzleti titok védelme Kaposvár MJV Önkormányzata 17

A szerződés módosítása 303. § A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, A szerződés módosítása 303. § A felek csak akkor módosíthatják a szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. ÁROP 1. A. 2/B Kaposvár MJV Önkormányzata 18

A szerződés teljesítése l Ajánlattevő – 10% feletti alvállalkozó – 10% alatti teljesítési segéd! A szerződés teljesítése l Ajánlattevő – 10% feletti alvállalkozó – 10% alatti teljesítési segéd! l Az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésében - ha az ajánlatkérő a felhívásban előírta a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók megjelölését - csak az ajánlatban megjelölt alvállalkozó működhet közre; ebben az esetben az alvállalkozó sem vehet igénybe saját teljesítésének tíz százalékát meghaladó mértékben teljesítési segédet. Ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval, az ajánlatkérőként szerződő fél más megjelölt szervezet (személy) közreműködéséhez is hozzájárulhat, ha az megfelel a közbeszerzési eljárásban az alvállalkozókra meghatározott követelményeknek. [304. § (3)] l Teljesítés + 15 nap – teljesítés igazolása vagy annak megtagadása Építési beruházás: készre jelentés + 15 nap (átadás-átvétel), ha nem, akkor köteles a teljesítési igazolást kiadni! Fizetési határidő: 30 nap, EU forrás: 60 nap – eredménytelen: beszedési megbízás (szerződésben szerepelnie kell a felhatalmazó nyilatkozatnak) l l ÁROP 1. A. 2/B Kaposvár MJV Önkormányzata 19

162/2004. Kormányrendelet l Kötelező alkalmasság: l l l Építési engedély köteles tevékenység esetében: l 162/2004. Kormányrendelet l Kötelező alkalmasság: l l l Építési engedély köteles tevékenység esetében: l l Munkagépek, berendezések Felelős műszaki vezető Egyéb szakemberek Bírálati szempont: összességében legelőnyösebb (legalább 2 feltétel) l l l forrás megléte: anyag-, gépköltség munkadíj (legnagyobb összegű részteljesítés) Előző 3 évben a mérleg szerinti eredmény nem negatív b) környezetvédelmi, klímavédelmi tulajdonságok, c) fenntartási, üzemeltetési költségek, d) jótállás időtartam, e) teljesítési határidő teljesítése lehet. Elektronikus költségvetés ÁROP 1. A. 2/B Kaposvár MJV Önkormányzata 20

191/2009. Kormányrendelet Építtetői fedezetkezelő: l - a (16) bekezdés kivételével - a Kbt. hatálya 191/2009. Kormányrendelet Építtetői fedezetkezelő: l - a (16) bekezdés kivételével - a Kbt. hatálya alá tartozó és a Kbt. szerinti egybeszámítás nélkül 90 millió forint becsült értéket elérő vagy meghaladó építési beruházás, l a Kbt. hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó - (3) bekezdés szerint számított - értékű építőipari kivitelezési tevékenység megvalósítása esetén. l Szankció: munka felfüggesztése és kártérítés a kivitelező részéről l Art. 36/A. § (1) A közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a közbeszerzésekről szóló törvény (a továbbiakban: Kbt. ) szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a polgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért - visszatartási kötelezettség nélkül - abban az esetben fizethet, ha l az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy l az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. l MÁK: alvállalkozói nyilvántartás – kifizetések visszatartása l Magyar Államkincstár – számlanyitás (az építési szerződés hatályba lépésének időpontjáig kell megnyitni) l Szerződés tervezet a MÁK honlapján ÁROP 1. A. 2/B Kaposvár MJV Önkormányzata 21

Köszönöm a figyelmet! Gál és Társa Ügyvédi Iroda HU-1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Köszönöm a figyelmet! Gál és Társa Ügyvédi Iroda HU-1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Dr. Magyar Balázs ÁROP 1. A. 2/B Kaposvár MJV Önkormányzata 22