Скачать презентацию КАФЕДРА ЗВ ЯЗКУ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ Старший викладач Скачать презентацию КАФЕДРА ЗВ ЯЗКУ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ Старший викладач

т1_1_L_2012.ppt

  • Количество слайдов: 37

КАФЕДРА ЗВ’ЯЗКУ, АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ Старший викладач кафедри ОСАДЧИЙ Віктор Павлович КАФЕДРА ЗВ’ЯЗКУ, АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ Старший викладач кафедри ОСАДЧИЙ Віктор Павлович

ІНФОРМАТИКА Мета вивчення навчальної дисципліни забезпечити отримання знань і вмінь, необхідних для практичного використання ІНФОРМАТИКА Мета вивчення навчальної дисципліни забезпечити отримання знань і вмінь, необхідних для практичного використання автоматизованих робочих місць при виконанні професійних обов'язків , а також розв'язанні тактичних, службово-технічних завдань та відпрацювання електронних документів за напрямком професійної діяльності.

У результаті вивчення дисципліни з н а т и : - можливості, загальну будову, У результаті вивчення дисципліни з н а т и : - можливості, загальну будову, принципи функціонування і застосування персональних ЕОМ у професійній діяльності; - системне програмне забезпечення в обсязі, достатньому для користувача ПЕОМ; - прикладне програмне забезпечення, яке знайшло найбільше застосування у державних установах за напрямком професійної діяльності; - шляхи ураження засобів обчислювальної техніки шкідливим програмним забезпеченням, прийоми способи та засоби запобігання такому ураженню; - порядок вирішення тактичних, службово-технічних завдань службово-прикладного характеру для розв'язання їх на персональних ЕОМ; - принципи побудови та порядок використання комп'ютерних мереж у професійній діяльності.

У результаті вивчення дисципліни у м і т и : - правильно та ефективно У результаті вивчення дисципліни у м і т и : - правильно та ефективно експлуатувати персональні ЕОМ; - обслуговувати магнітні носії, створювати системні гнучкі диски та системні розділи жорстких дисків; - конфігурувати систему; - працювати із сучасними оболонками операційних систем; - працювати з текстовими та графічними редакторами; - запобігати ураженню програмного забезпечення та проводити тестування носіїв на наявність шкідливих програм; - створювати архівні файли та працювати з ними; - проводити первинне тестування персональних ЕОМ; - проводити розрахунки на персональних ЕОМ, аналізувати й оцінювати результати розв'язання завдань на ПЕОМ; - працювати на автоматизованому робочому місці у складі

Структура дисципліни 1 модуль будова ПEOМ та основні принципи управління роботою обчислювальної системи з Структура дисципліни 1 модуль будова ПEOМ та основні принципи управління роботою обчислювальної системи з використанням системного програмного забезпечення 2 модуль отримання теоретичних знань та формування практичних навичок роботи в комп’ютерної мережі 3 модуль застосування прикладного програмного забезпечення для вирішення прикладних задач ЕКЗАМЕН

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ Номер Назва заняття теми 1 Інформатика та інформатизація Кількість годин 2 РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ Номер Назва заняття теми 1 Інформатика та інформатизація Кількість годин 2 2 Персональні ЕОМ 8 3 Системне програмне забезпечення Модульний контроль Комп’ютерні мережі Модульний контроль Прикладне програмне забезпечення Модульний контроль Екзамен 54 4 5 53 57 6 Всього 180

ЛІТЕРАТУРА 1. Нормативно-правові акти 1. Закон України „Про телекомунікації”. Відомості ВР, 2004, № 12. ЛІТЕРАТУРА 1. Нормативно-правові акти 1. Закон України „Про телекомунікації”. Відомості ВР, 2004, № 12. 2. Закон України «Про інформацію» . Відомості ВР, 1992, № 2657 3. Закон України «Про електронний цифровий підпис» . Відомості ВР, 2003, № 852 4. «Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти» Затверджено Наказом Держком України з нагляду за охороною праці. Наказ № 81 від 16. 03. 2004 р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 620/9219 від 17. 05. 2004 р.

ЛІТЕРАТУРА 2. Основна література: 2. 1. Желдак А. А. та ін. Інформатика та інформатизація. ЛІТЕРАТУРА 2. Основна література: 2. 1. Желдак А. А. та ін. Інформатика та інформатизація. - Хмельницький: Вид. НАДПСУ, 2001. - 268 c. 2. 2. Катеринчук І. С. , Мул Д. А. , Рачок Р. В. , Волинець Д. О. , Прокопенко Є. В. Програмно-технічні комплекси прикордонних підрозділів. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2010. – 271 с. 2. 3. Симонович С. В. и др. Информатика: Базовый курс - СПб. : Питер, 2003. - 640 с. : ил. 2. 4. Войтюшенко Н. М. , Остапець А. І. Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл. ]/ Н. М. Войтюшенко, А. І. Остапець. [2 -ге вид. ]. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 564 с. 2. 5. Віткуп М. О. , Петренко В. В. Microsoft Office в прикладах і завданнях з методикою їх розв’язання: Навчальний посібник. – 4 -е видання. – К. : Арістей, 2006 – 352 с.

Тема 1. ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ Заняття 1. ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ Навчальні питання 1. Інформатика Тема 1. ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ Заняття 1. ІНФОРМАТИКА ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ Навчальні питання 1. Інформатика та інформатизація. Політика інформатизації. 2. Поняття інформації. Основні інформаційні процеси. 3. Вимірювання інформації та її кодування. 1

Навчальне питання 1. Інформатика та інформатизація. Політика інформатизації. Навчальне питання 1. Інформатика та інформатизація. Політика інформатизації.

Інформатика - система знань про виробництво, переробку, зберігання і розповсюдження усіх видів інформації у Інформатика - система знань про виробництво, переробку, зберігання і розповсюдження усіх видів інформації у суспільстві, природі і технічних пристроях. Предметом інформатики є: забезпечення засобів обчислювальної ¨ апаратне техніки; ¨ програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки; ¨ засоби взаємодії апаратного і програмного забезпечення; ¨ засоби взаємодії людини з апаратними і програмними засобами.

Інформатизація - це сукупність взаємопов'язаних організаційних, нормативних, науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на створення умов Інформатизація - це сукупність взаємопов'язаних організаційних, нормативних, науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на створення умов для задоволення інформаційних потреб функціональних структур державних підприємств України, посадових осіб та персоналу на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, із застосуванням сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки. медіатизацію Процес інформатизації включає комп’ютеризацію інтелектуалізацію

Державна політика інформатизації (Information society policy) - сукупність основних напрямів і способів діяльності держави Державна політика інформатизації (Information society policy) - сукупність основних напрямів і способів діяльності держави для створення, зміцнення та сприяння нормативно-правового, методичного, науково-технічного, організаційного, фінансового та матеріально-технічного, захисного (охоронного) забезпечення та встановлення загальнодержавних пріоритетів розвитку інформаційного середовища і створення умов переходу до інформаційного суспільства.

Об'єктами державної інформаційної політики є: · інформаційні ресурси; · інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура; · інформаційні, телекомунікаційні Об'єктами державної інформаційної політики є: · інформаційні ресурси; · інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура; · інформаційні, телекомунікаційні технології, системи і засоби їх реалізації; · виробництво і споживання засобів інформатизації, інформаційних продуктів і послуг; · науково-технічний і виробничий потенціал інформатизації, телекомунікацій і зв'язку; · ринок інформації, інформаційних технологій, засобів, продуктів і послуг; · домашня комп'ютеризація; · політика у сфері масової інформації; · інформаційне право; · системи забезпечення інформаційної безпеки; · взаємодія інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури України з глобальними інформаційними мережами.

Навчальне питання 2. Поняття інформації. Основні інформаційні процеси. Навчальне питання 2. Поняття інформації. Основні інформаційні процеси.

У МАТЕРІАЛЬНОМУ СВІТІ Фізичні тіла Фізичні поля Фізичні тіла Взаємодії супроводжується передачею енергії - У МАТЕРІАЛЬНОМУ СВІТІ Фізичні тіла Фізичні поля Фізичні тіла Взаємодії супроводжується передачею енергії - сигналами При взаємодії сигналів з фізичними тілами – зміна їх властивостей – реєстрація сигналів

Дані – це зареєстровані сигнали Дані несуть інформацію, проте вони не тотожні інформації Дані – це зареєстровані сигнали Дані несуть інформацію, проте вони не тотожні інформації

Чіткого загальновизнаного визначення ІНФОРМАЦІЇ не існує, тому замість визначення використовується поняття інформації (informatio – Чіткого загальновизнаного визначення ІНФОРМАЦІЇ не існує, тому замість визначення використовується поняття інформації (informatio – відомості, роз’яснення, ознайомлення) - базове (не дається однозначно, вводиться на прикладах)

 Інформація – загально-наукове поняття, яке включає обмін відомостями між людьми, людиною та автоматом, Інформація – загально-наукове поняття, яке включає обмін відомостями між людьми, людиною та автоматом, автоматом та автоматом; обмін сигналами у тваринному та рослинному світах; передача ознак від клітини клітині, від організму до організму; загальна властивість матерії, яка проявляється у кібернетичних і комунікативних процесах. Інформація – це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються в галузі гуманітарні науки. Інформаційний ресурс – сукупність електронних даних у інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо).

за родом виникнення, прийому та передачі дискретна та неперервна у фізикохімічних процесах органічна й за родом виникнення, прийому та передачі дискретна та неперервна у фізикохімічних процесах органічна й неорганічна Класифікація інформації у виробництві технологічна, економічна, статистична у побуті соціальна та правова в медицині статистична, біологічна, спадкова в науці геологічна, астрофізична, космічна, тощо

Адекватність Актуальність Повнота Властивості інформації Об’єктивність і суб’єктивність Достовірність Доступність Адекватність Актуальність Повнота Властивості інформації Об’єктивність і суб’єктивність Достовірність Доступність

Навчальне питання 3. Вимірювання інформації та її кодування. Навчальне питання 3. Вимірювання інформації та її кодування.

Для людини інформація – її знання. Висновок, повідомлення містить тим більше інформації, чим більше Для людини інформація – її знання. Висновок, повідомлення містить тим більше інформації, чим більше воно поповнює знання. ПРОГНОЗ ПОГОДИ Приклад: на завтра інформативне на вчора неінформативне Розрізняти лише граничні випадки недостатньо, потрібна одиниця вимірювання інформації.

Одиниці виміру БІТ – мала одиниця інформації 1 біт (binary digit, двійкова цифра) - Одиниці виміру БІТ – мала одиниця інформації 1 біт (binary digit, двійкова цифра) - це кількість інформації, яку ми отримуємо при виборі одного з двох можливих варіантів(питання: «Так» або «Ні» ? ) приклади: Ця стіна - зелена? Так. Двері відчинені? Ні. Сьогодні вихідний? Ні. Це новий автомобіль? Так. Ти будеш чай або каву? Каву. 28

Повідомлення, яке зменшує невизначеність знань в двічі, містить 1 біт інформації. Що я отримав, Повідомлення, яке зменшує невизначеність знань в двічі, містить 1 біт інформації. Що я отримав, “залік” чи “незалік” При отриманні відповіді невизначеність зменшиться в 2 рази – вона містить 1 біт.

Що я отримав “ 2”, “ 3”, “ 4”, “ 5” Скільки інформації? Кількість Що я отримав “ 2”, “ 3”, “ 4”, “ 5” Скільки інформації? Кількість інформації, яка міститься в повідомленні, що відбулась одна з N рівноімовірних подій

Якщо варіантів більше. . . «Да» або «Нет» ? 2 варіанта – 1 біт Якщо варіантів більше. . . «Да» або «Нет» ? 2 варіанта – 1 біт 4 варіанта – 2 біта 8 варіантов – 3 біта ? Чи зміниться кількість інформації, якщо відразу вказати на потрібний літак. 31

Якщо варіантів більше. . . кількість варіантів 2 4 8 16 Кількість біт інформації Якщо варіантів більше. . . кількість варіантів 2 4 8 16 Кількість біт інформації 1 2 3 4 32 64 5 6 128 256 512 1024 7 8 9 10 32

Одиниці виміру 1 байт (bytе) = 8 біт 1 Кб (кілобайт) = 1024 байта Одиниці виміру 1 байт (bytе) = 8 біт 1 Кб (кілобайт) = 1024 байта 1 Мб (мегабайт) = 1024 Кб 1 Гб (гігабайт) = 1024 Мб 1 Тб (терабайт) = 1024 Гб 1 Пб (петабайт) = 1024 Тб 210 КІЛОБАЙТ = 1024 БАЙТ = 210 БАЙТ (історично склалось) 33

Кодування інформації Кодування - це запис інформації за допомогою деякої знаковоїсистеми (мови). ? Навіщо Кодування інформації Кодування - це запис інформації за допомогою деякої знаковоїсистеми (мови). ? Навіщо кодуют інформацію? кодування Інформація передається, обробляється і берігається у дані (код) вигляді кодів. 101010 передача боротьба з перешкодами (спеціальні способи кодування) дані (код) 11111100010 передача обробка зберігання 35

Кодування Завдання 1. Закодуйте своє ім'я за допомогою азбуки Морзе. ВАСЯ ! Код нерівномірний, Кодування Завдання 1. Закодуйте своє ім'я за допомогою азбуки Морзе. ВАСЯ ! Код нерівномірний, потрібен роздільник! 36

Кодування Завдання 2. Закодуйте своє ім'я за допомогою кодової таблиці(Windows-1251): 0 1 2 3 Кодування Завдання 2. Закодуйте своє ім'я за допомогою кодової таблиці(Windows-1251): 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F C А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П D Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я ВАСЯ ! В А С Я С 2 С 0 D 1 DF Код рівномірний, роздільник НЕ потрібен! 37