Скачать презентацию Кафедра Загальної та Теоретичної Фізики Сьогодні 7 березня Скачать презентацию Кафедра Загальної та Теоретичної Фізики Сьогодні 7 березня

1_Вступ.ppt

  • Количество слайдов: 34

Кафедра Загальної та Теоретичної Фізики Сьогодні: 7 березня 2013 року ФІЗИЧНИЙ ОБРАЗ СВІТУ Тема Кафедра Загальної та Теоретичної Фізики Сьогодні: 7 березня 2013 року ФІЗИЧНИЙ ОБРАЗ СВІТУ Тема лекції: Вступ

 ЛОПАТКІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ Зав. кафедри Загальної та Теоретичної Фізики, професор 3 -й поверх ЛОПАТКІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ Зав. кафедри Загальної та Теоретичної Фізики, професор 3 -й поверх ЕТ-корпуса каб. ЕТ-309 Електронна адреса yu. [email protected] com Телефон 050 737 88 77 Студенти: Координати ? ? ? Засоби навчання: Ментальна карта Електронний посібник Рекомендована література ПСК: Реферат Тести

Робоча програма курсу Робоча програма курсу "Фізичний образ світу" для гуманітарних спеціальностей ВНЗ l l Вступ. Мета курсу. Збагачення уявлень. Загальне уявлення про сучасний світ. Природознавство і релігійне відчуття. Науковий і художній опис світу. Про красу науки. Освіченість. "Фізичний образ світу" серед навчальних курсів. Тема 1. Покращення інструментарію. Науковий підхід до пізнання. Поняття методу і методології. Методи пізнання. Класифікація методів наукового пізнання. Загальнонаукові методи емпіричного пізнання. Загальнонаукові методи теоретичного пізнання. Загальнонаукові методи, вживані на емпіричному і теоретичному рівнях пізнання. Тема 2. Про проблему "двох культур" і можливість її вирішення. Чарльз Сноу проблему "двох культур". Природничо-наукова та гуманітарна культури. Humanities and Science. Природничо-наукова освіта гуманітаріїв: на шляху до єдиної культури. Півкулі мозку. Функції. Радіантне мислення. Синергетичний підхід. Тема 3. Пізнавання світу. Мистецтво та наука. Парадигма. Зміна парадигм і наукові революції. Наукові революції в історії природознавства: основні віхи. Науково-технічна революція, її природно-наукова складова і історичні етапи.

l Тема 4. Основні уявлення мегасвіту. Структурні рівні організації матерії. Масштаби простору, часу, енергії. l Тема 4. Основні уявлення мегасвіту. Структурні рівні організації матерії. Масштаби простору, часу, енергії. Стародавні системи світу. Сучасна система світу. Народження та розвиток. Структура Всесвіту. Галактики. Зірки. Астероїди. Чорні діри. Сонячна система. Простір і час. Темна матерія, темна енергія. l Тема 5. Основні уявлення мікросвіту. Поле і бозон Хиггса. Фізичний вакуум. Елементарні частинки. Античастинки. Ферміони. Лептони. Кварки. Бозони. Атоми. Попередні моделі атомів: Томсона, Резерфорда, Бора. Сучасна модель. Взаємодії між частинками. Молекули. Фізична природа хімічного зв’язку між атомами у молекулах. Фундаментальні взаємодії та їхні переносники. Закони збереження у мікросвіті. Корпускулярнохвильовий дуалізм. Світ ймовірності. Хвильова функція. l Тема 6. Деякі уявлення макросвіту. Поняття про стохастичні закони. Критичні стани. Флуктуації. Біфуркації. Атрактор. Ентропія, замкнуті та відкриті системи. Самоорганізація. Інформаціна самоорганізація. Антропний принцип. Слабкий принцип. Сильний принцип. Гіпотеза Геї. Сфери. Генетична гіпотеза еволюції планети.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 9. 1 ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА Навч. Лопаткін Ю. М. Фізичний МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 9. 1 ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА Навч. Лопаткін Ю. М. Фізичний образ світу: навч. посібник. – 1 посібн Суми: Сумський державний університет, 2011. − 195 с. ик Концепции современного естествознания: Учебник для вузов/ В. Н. Лавриненко, В. П. Підру 2 Ратников, Г. В. Баранов и др. , М. : ЮНИТИ, чник Концепції природознавства: 2003. – 303 с. сучасного Навчальний посібник / В. М. Ігнатенко, 3 посібн С. І. Кшнякіна. − Суми: Вид-во Сум. ДУ, 2003. – ик 110 с. 40 20 250 Сучасна фізична картина світу. Мікро-, макро- та мегасвіти. Навчальний посібник: В 4 3 ч. / А. С. Опанасюк. − Суми: Вид-во Сум. ДУ, 2005. − Ч. 1, 2. − 222 с. Навч. посібн ик 300 Сучасна фізична картина світу. Мікро-, макро- та мегасвіти. Навчальний посібник: В 5 3 ч. / А. С. Опанасюк. − Суми: Вид-во Сум. ДУ, 2005. − Ч. 3. − 122 с. Навч. посібн ик 300

9. 2 ДОДАТКОВА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА Концепции современного естествознания: 1 Учебник для вузов. Лобачев А. 9. 2 ДОДАТКОВА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА Концепции современного естествознания: 1 Учебник для вузов. Лобачев А. И. – ЮНИТИ, обл. , 239 с. Підру чник 2 Грушевицкая Т. Г. , Садохин А. П. Концепции 2 современного естествознания: Учебное пособие, М. : Высшая школа, 1998 – 383 с. Навч. посіб ник 2 Концепции современного естествознания и 3 техники. Учебное пособие. Горохов В. Г. – Инфра-М, пер. , 608 с. Навч. посіб ник 2 Основные концепции современного естествознания. Учебное пособие для ВУЗов. 4 Данилова В. С. , Кожевников. – Аспект-Пресс, пер. , 256 с. Навч. посіб ник 2 Попков В. И. Концепции современного естествознания: логика и методология 5 естественных наук: Учебное пособие. - Брянск: БГТУ, 2005. - 104 с. Навч. посіб ник 1

Теми рефератів • Наука і журналістика : схожість і відмінність • Т. Кун про Теми рефератів • Наука і журналістика : схожість і відмінність • Т. Кун про наукові революції. Зміна наукової парадигми і журналістика. • Фундаментальні досягнення природних наук в XX столітті і журналістика • Класична і некласична наука очима журналістів. • Науково-популярна література про великі наукові відкриття сучасної фізики (Н. Бор, Э. Резерфорд, М. Планк та ін. ) • Сучасні концепції інформації • Ідеї О. Тоффлера про розвиток цивілізації і ролі в ній засобів масової інформації. • М. Кастельс про інформаційну цивілізацію. • Глобальні мережеві системи. • Мережеві ЗМІ • Особливості постіндустріального інформаційного суспільства. • ЗМІ як елемент цивілізації в концепції О. Шпенглера. • Роль журналістики у зв'язку з концепцією Н. Моисеева про еволюціонізм і бифуркационности.

Теми рефератів l l l Наука і журналістика : схожість і відмінність Т. Кун Теми рефератів l l l Наука і журналістика : схожість і відмінність Т. Кун про наукові революції. Зміна наукової парадигми і журналістика. Фундаментальні досягнення природних наук в XX столітті і журналістика Класична і некласична наука очима журналістів. Науково-популярна література про великі наукові відкриття сучасної фізики (Н. Бор, Э. Резерфорд, М. Планк та ін. ) Сучасні концепції інформації Ідеї О. Тоффлера про розвиток цивілізації і ролі в ній засобів масової інформації. М. Кастельс про інформаційну цивілізацію. Глобальні мережеві системи. Мережеві ЗМІ Особливості постіндустріального інформаційного суспільства. ЗМІ як елемент цивілізації в концепції О. Шпенглера.

Теми рефератів l l l Наука і журналістика : схожість і відмінність Т. Кун Теми рефератів l l l Наука і журналістика : схожість і відмінність Т. Кун про наукові революції. Зміна наукової парадигми і журналістика. Фундаментальні досягнення природних наук в XX столітті і журналістика Класична і некласична наука очима журналістів. Науково-популярна література про великі наукові відкриття сучасної фізики (Н. Бор, Э. Резерфорд, М. Планк та ін. ) Сучасні концепції інформації Ідеї О. Тоффлера про розвиток цивілізації і ролі в ній засобів масової інформації. М. Кастельс про інформаційну цивілізацію. Глобальні мережеві системи. Мережеві ЗМІ Особливості постіндустріального інформаційного суспільства. ЗМІ як елемент цивілізації в концепції О. Шпенглера.

l l l Роль журналістики у зв'язку з концепцією Н. Моисеева про еволюціонізм і l l l Роль журналістики у зв'язку з концепцією Н. Моисеева про еволюціонізм і бифуркационности. Осьовий час К. Ясперса і значення цієї теорії для розвитку інформаційних систем. Ідеї А. Л. Чижевского про історіометричні цикли і журналістика. Сучасні інтерпретації вчення Вернадського про біосферу і ноосферу. Тейяр де Шарден про стадії людського розвитку і місце інформаційних систем в цьому процесі. Ідеї креативності А. Маслоу в застосуванні до журналістської діяльності. Синергетичні ідеї у фізиці, соціальному житті і журналістиці. Ідеї І. Пригожина про нерівноважні системи. Журналістика як синергетична система. Кібернетика і журналістика Популяризація науки в системі журналістських спеціалізацій Освітлення в пресі проблеми екологічної безпеки Роль ЗМІ в забезпеченні концепції стійкого розвитку.

l l l Актуальні проблеми фізики як об'єкт журналістики Клонування як наукова і етична l l l Актуальні проблеми фізики як об'єкт журналістики Клонування як наукова і етична проблема. Роль ЗМІ в суперечках про можливість і межі застосування клонування. Актуальні проблеми космонавтики як об'єкт журналістики Актуальні проблеми астрономії як об'єкт журналістики Актуальні проблеми геологічної науки як об'єкт журналістики. Значення Нобелівської премії в розвитку науки(за матеріалами преси). Наукова творчість як предмет журналістських публікацій. Жанри наукової журналістики. Джерела інформації для наукового журналіста Інтернет як база даних для наукового журналіста. Професійна модель наукового журналіста. Наукова журналістика і її типи.

l l l Наукові журнали як тип видання. Журнал l l l Наукові журнали як тип видання. Журнал "Наука и жизнь": специфіка проблематики і форми публікацій. Освітлення наукової тематики на радіо. Наука і вчені на екрані ТБ. Наука в передачах радіо. Теорія Геї та антропоцентризм. "Темна енергія" - маразм чи джерело? Методи наукового дослідження в журналістиці. Півкулі мозку і синергетика. Синергетика в журналістиці. Наукова журналістика. Синергетика в філології.

l l l Науковий підхід у журналістському розслідуванні. Природно-наукові образи світу. Журналістика: наукові категорії. l l l Науковий підхід у журналістському розслідуванні. Природно-наукові образи світу. Журналістика: наукові категорії. Ймовірність, ентропія і самоорганізація. Фізики − письменники та поети. Взаємодія гуманітарних і природничих наук. Ноосфера та інформаційне поле. Наука як феномен культури. Мета і завдання науки. Специфіка природничо-наукового та гуманітарного типів культур. Наука і релігія. Шлях від боротьби до синтезу. Розвиток науки як зміна її парадигм. Чудеса нанотехнологій.

Оцінка складається з: 5 лекцій 5 семінарів – − Тести Реферат: титул «зміст Оцінка складається з: 5 лекцій 5 семінарів – − Тести Реферат: титул «зміст" вступ висновок нумерація сторінок зміст посилання список литературы – – – – – Для різниці: 50 тести 50 реферат 10 10 +10 (дозволяється з ментальн. картами) 40 (дозволяється з ментальн. картами) 30 1 1 1 2 2 + 1 (перехрестні) 10 (кількість)+10(оформл. )

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ СУМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра общей и теоретической физики Специальность МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ СУМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Кафедра общей и теоретической физики Специальность "Журналистика" РЕФЕРАТ на тему: «Пероксид водорода» Подготовил: Проверил: студ. А. Г. Малашенко проф. Ю. М. Лопаткин Сумы 2013

Содержание Введение……………………………………… 3 1. Что такое пероксид водорода? . . . . 4 2. Содержание Введение……………………………………… 3 1. Что такое пероксид водорода? . . . . 4 2. Физические и химические свойства………………… 4 3. Реакция разложения. Катализаторы……………………. . . 5 3. 1 Реакции разложения Н 2 О 2 идут в присутствии различных металов………………………………… 6 3. 2 Золь металлического осмия, коллоидные растворы палладия, платины, иридия, золота, серебра……………. . 6 4. Радикалы ОН…………………………………. 7 5. Структура Н-О-О-Н…………………………. 8 Выводы………………………………………. . 9 Список использованной литературы …………………. 10

l 3. А. Долгоплоск, Е. И. Тинякова. Генерирование свободных радикалов и их реакции [Электронный l 3. А. Долгоплоск, Е. И. Тинякова. Генерирование свободных радикалов и их реакции [Электронный ресурс] М. , Химия, 1982 //. Режим доступа: http: //www. krugosvet. ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/VODORODA_PEROK SID. html? page=0, 0 <01. 03. 2013> l 4. http: //farmchem. ru/neorganicheskie-lekarstvennyie-veschestva/6 -gruppaperiodicheskoy-sistemyi/perekis-vod. html. Дата доступа: <01. 03. 2013> 5. http: //www. alnam. ru/book_chem. php? id=115. Дата доступа: <05. 03. 13> l l 6. Меликов А. З. , Пономаренко Л. А. , Рюмшин П. А. Математические модели многопотоковых систем обслуживания. - К. : Техніка, 1991. - 265 с. l 7. Меликов А. З. , Пономаренко Л. А. Оптимизация цифровой сети интегрального обслуживания с конечным числом пользователей и блокировками // Автоматика и телемеханика. - 1992. – Т. 3, № 6. - С. 3438.

ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ МЕНТАЛЬНОЙ КАРТЫ ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ МЕНТАЛЬНОЙ КАРТЫ

1. Начните с центра листа (формата не меньше А 4). 1. Начните с центра листа (формата не меньше А 4).

2. Передайте основную идею рисунком 2. Передайте основную идею рисунком

3. Используйте разные цвета, не менее 3 -х 3. Используйте разные цвета, не менее 3 -х

4. Соедините основные ответвления с рисунком в центре листа, а второстепенные и все остальные 4. Соедините основные ответвления с рисунком в центре листа, а второстепенные и все остальные — друг с другом

5. Ответвления должны быть не прямыми, а изогнутыми 5. Ответвления должны быть не прямыми, а изогнутыми

6. На каждой линии должно быть по одному рисунку (ключевому слову) 6. На каждой линии должно быть по одному рисунку (ключевому слову)

7. Используйте рисунки как можно чаще 7. Используйте рисунки как можно чаще

И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ГЛАВНОЕ: МЕНТАЛЬНАЯ КАРТА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА АССОЦИАЦИЯХ! И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ГЛАВНОЕ: МЕНТАЛЬНАЯ КАРТА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА АССОЦИАЦИЯХ!

Основна мета курсу Основна мета курсу "Фізичний образ світу" − дати студентам загальне уявлення про наукову картину навколишнього світу на основі сучасних наукових досягнень, розвинути допитливість студентів, поглибити їх здібності до критичного осмислення інформації, що поступає (особливо пара- і псевдонаукових фактів). Представляється важливим навчити студентів природничо-науковому підходу, щоб вони могли використовувати отриманий досвід в окремих областях гуманітарних наук.