Кафедра: Оториноларингология Та ырып: қ М рынны ж

Скачать презентацию Кафедра: Оториноларингология Та ырып: қ М рынны ж Скачать презентацию Кафедра: Оториноларингология Та ырып: қ М рынны ж

777777777.ppt

 • Размер: 6.1 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 17

Описание презентации Кафедра: Оториноларингология Та ырып: қ М рынны ж по слайдам

Кафедра: Оториноларингология Та ырып: қ М рынны ж не ойнауларыны анмен амтамасыз етілуі.Кафедра: Оториноларингология Та ырып: қ М рынны ж не ойнауларыны анмен амтамасыз етілуі. ұ ң ә қ ң қ қ М рыннан ан кету. ұ қ Тексерген: Крушев Б. Х Орына ан: Сарман ғ л уанышқұ Қ Тобы: 13/008 —

І. Кіріспе М рынны ж не оны ойнауыны ан ерекшеліктері. ұ ңІ. Кіріспе М рынны ж не оны ойнауыны ан ерекшеліктері. ұ ң ә ң қ ІІ. Негізгі б лім: ө 1. М рыннан ан кетулер. ұ қ 2. Этиологиясы. Потогенезі. Жіктелуі. 3. То тату дістері. қ ә 4. олданылатын шаралар. Қ 5. Емдеу. ІІІ. орытынды Қ І V. Пайдаланыл ан дебиет ғ ә

 М рын анатомиялы рылысы жа ынан сырт ы м рын а ж М рын анатомиялы рылысы жа ынан сырт ы м рын а ж не ұ қ құ ғ қ ұ ғ ә м рын уысына б лінеді. Сырт ы м рын с йектерінен, ұ қ ө қ ұ ұ ү жо ар ы жа с йегіні ма дай сіндісінен т рады. Сырт ы ғ ғ қ ү ң ң ө ұ қ м рын бет ж не к з артериясы ар ылы оректенеді. ұ ә ө қ қ М рын уысы жо ар ы жа ынан алды ы бас с йек ойы ымен, ұ қ ғ ғ ғ ңғ ү ғ т менгі жа ынан ауыз уысымен, ал сырт жа ынан к з ө ғ қ ғ ө яларымен жал асады ж не оны м рынны осал ы уыстары ұ ғ ә ұ ң қ қ қ оршап т рады. қ ұ

 М рын уысыны анмен амтамасыз етілуі ішкі й ы артериясыны ұ қ М рын уысыны анмен амтамасыз етілуі ішкі й ы артериясыны ұ қ ң қ қ ұ қ ң орбитада зіні тарма тарын торлы с йекке беретін со ы тарма ы ө ң қ ү ңғ ғ (а. ophtalmica ) ар ылы ж зеге асады. Б л артерия тарма тары ( а. қ ү ұ қ ethmoidales anterior et posterior ) торлы с йек пен м рын уысыны арт ы жо ар ы ү ұ қ ң қ ғ ғ б лімдерін андандырады. М рын уысында ы е ірі тарма тарды бірі — ө қ ұ қ ғ ң қ ң a. sphenopalatina (ішкі й ы артерия ж йесіні жо ары жа артериясыны ұ қ ү ң ғ қ ң тарма ы). Б л артерия м рынішілік тарма тарын м рын уысыны б йір ғ ұ ұ қ ң ү беттеріне, м рын ал аншасына ж не барлы осал ы уыстар а береді. ұ қ қ ә қ қ ғ М рын ал аншасыны андану ерекшелігі болып оны алды ы б ліміні ұ қ қ ң ңғ ө ң штен біріндегі шырышты абатында тамырлар шо ыры ( ү қ ғ locus Kisselbachii ) орналасады. М нда шырышты абат жиі ж ар ан болады, сонды тан б л ұ қ ұқ ғ қ ұ айма та бас а айма тар а ара анда ан а у жиірек болады. Веналы қ қ қ ғ қ ғ қ тарма тар артерияларды бойлай ж реді. Веналы кері а уды ерекшелігі болып қ ү қ ғ ң оларды веналы рімдермен байланысын айту а болады, осылар ар ылы ң қ ө ғ қ м рын веналары басс йек веналарымен, к з я веналарымен ж не к мей ұ ү ө ұ ә ө веналарымен байланысады, ал б л з кезегінде риногенді басс йекішілік, ұ ө ү орбиталы ж не т. б. ас ынулар а алып келуі м мкін. қ ә қ ғ ү

М рыннан анкетуұ қ  М рыннан ұ анкету-м рыннан ж не қМ рыннан анкетуұ қ М рыннан ұ анкету-м рыннан ж не қ ұ ә ж т ынша ты арт ы ұ қ қ ң қ абыр асы ар ылы к піршікті қ ғ қ ө емес анны б лінуімен қ ң ө к рінетін жалпы ж не ө ә жергілікті патологиялы қ процестермен к рінетін ө клиникалы симптом. қ 85% м рыннан ан кетулер ұ қ андайда бір симптомикалы қ қ ауыруды симптомы болып ң табылады, 15% м рын ұ ысыны немесе м рыны құ ң осал ы ыстарыны қ қ құ ң ауруларымен ша ырылады. қ

 Этиология  Жалпы ж не жергілікті белгіліерін ажыратады: ә Жалпы: - Этиология Жалпы ж не жергілікті белгіліерін ажыратады: ә Жалпы: — Ж йелі аурулар(атеросклероз, АГ, бауыр аурулары) ү — Инфекциялы аурулар(грипп, дифтерия, скарлатина, ызылша. ) қ қ — Гиповитаминоз. — Интоксикация (ауыр металлдар, хром, ор асын, фосфор) қ ғ — Д рілік заттар (антикоагулянттар, цитостатиктер) ә — ан аурулары (лейкоз, анемия, агранулоцитоз Қ ) — Эндокринды б зылыстар (ж ктілік, дисменорея) ұ ү — Сепсис — Атмосфералы ысымны бірден т мендеуі қ қ ң ө — Жалпы гипертермия — Физическикалы к ш т су қ ү ү — С улелі аурулар ә

 Жергілікті себептер. р аннан. Ұ ғ ла аннан кейінгі ан кету. Құ Жергілікті себептер. р аннан. Ұ ғ ла аннан кейінгі ан кету. Құ ғ қ Алды ы бас с йегі ойы ыны сынуы. ңғ ү ғ ң М рын пердесіні алды ы шетін сауса пен ұ ң ңғ қ за ымдау. қ

Патогенез. Тамырлар абыр асыны б тіндігіні б зылысы қ ғ ң ү ңПатогенез. Тамырлар абыр асыны б тіндігіні б зылысы қ ғ ң ү ң ұ бай алады: артериалы ( ж рек-тамыр ж йесі ауруларында) қ қ ү ү немесе венозды (м рын ж не м рын осал ыларыны ұ ә ұ қ қ ң абыну ауруларында) тамырлар за ымдалуы. қ қ

 Жіктелуі М рынны алды ы ж не арт ы уыс б лімдерінен ан Жіктелуі М рынны алды ы ж не арт ы уыс б лімдерінен ан ұ ң ңғ ә қ қ ө қ кетуіне байланысты: алды ы ж не арт ы м рыннан ңғ ә қ ұ анкету болып б лінеді. қ ө М рыннан анкету за ымдал ан тамырлар а байланысты ұ қ қ ғ ғ капиллярлы , артериалды и венозды болып б лінеді. ө Негізгі себептерге байланысты біріншілік(жергілікті себептерге байланысты) и екіншілік (жалпы себептерге байланысты) болып б лінеді. ө

 М рыннан ан кету кезінде диагноз ою онша иын емес, ұ қ қ М рыннан ан кету кезінде диагноз ою онша иын емес, ұ қ қ қ егер ан кету Кисельбахов айма ында болса онда анды қ ғ қ ң т сі ашы ызыл т сте болады. Егер ан кету м рын ү қ қ ү қ ұ уысыны тере айма ынан болса онда ан т йы ызыл қ ң ң ғ қ ұ қ қ т сте болады. лкен ан жо алту кезінде бас айналу, ү Ү қ ғ тахикардия, ж не ентігу болу м мкін. ә ү

М рына ан кетулер жо алт ан ан к лемі бойынша ажыратыладыұ қ ғМ рына ан кетулер жо алт ан ан к лемі бойынша ажыратыладыұ қ ғ қ қ ө Аз м лшерде ан кету, б л ыс а уа ыт ішінде ан к лемі бірнеше мл ө қ ұ қ қ ө тамшымен б лінеді. ө лсіз ан кету, лкендерде онда ан бірнеше мл-ден 200 мл-ге дейін. Ә қ ү ғ Гемодинамикалы згерісі детте физиологиялы алыпта болады. қ ө ә қ қ Ауыр ан кету, жо ал ан ан к лемі 200 мл-ден жо арлайды, кейде 1 қ ғ ғ қ ө ғ л-ге жетеді. Гемодинамика бірден б зылады, артериялы ысым ұ қ қ т мендейді, пульс жіп т різді болады. ө ә

 М рыннан анатын ал ан а жанастыру, м рын ысында ы ан ұ М рыннан анатын ал ан а жанастыру, м рын ысында ы ан ұ қ қ қ ғ ұ құ ғ қ кетіп жат ан жерді алды ы б ліміне 3%- ды сутегіні ас ын қ ң ңғ ө ң ң қ тоты ы мен аралас ан ма та шаригін енгізеді. ғ қ қ ан кеткен б лімді 40 -50% к міс нитратыны ертіндісімен к йдіру Қ ө ү ң ү ан кеткен айма ты шырышты абы ыны абытын алып тастау Қ қ ң қ ғ ң қ М рынны алды ы тампонадасы ұ ң ңғ Арт ы тампонадасы қ Торлы лабиринтте трансмаксиларлы операция. Сырт ы й ы артериясын (алды ы ж не арт ы торлы) деу қ ұ қ ңғ ә қ өң

   М рынны тампонадасы. ұ ң К рсетілімі. арапайым М рынны тампонадасы. ұ ң К рсетілімі. арапайым гемостатикалы шара н тижесінде м рыннан ө Қ қ ә ұ ан кету то тама анда олданылады. Алды ы тампонада те жиі қ қ ғ қ ңғ ө жасалады, себебі м рыннан ан кетуді 90 -95 ұ қ ң % -і м рын ал аныны ұ қ қ ң алды ы б лімінде бай алады. ңғ ө қ М рын тампонадасын жасау а олданылатын ажетті ралдар: пинцет ұ ғ қ қ құ немесе Гартманны м рынды ыс ышы, ені -1, ң ұ қ қ қ 5 , зынды ы-60 ж не 70 ұ ғ ә см — лік д келік турунда. ә М рын тампонадасын жасау ауыру сезімін тудыратын монипуляция, ұ сонды тан оны жасамас б рын м рын а 2%-тік дикаин немесе қ ұ ұ ғ 5%-кокаин ерітіндісін тамызады. Жансыздандыру эффектісін б лшы етке 1%- промедол ж не 2%- тік димедролды 1 мл-і, 50%- ұ қ ә ң анальгинні 2 мл-лік ерітіндісінен дайындал ан ж птастырыл ан ң ғ ұ ғ препаратты енгізуге болады. Тампонды ж не баллонды ж йені 24 -36 ә қ ү са аттан кейін алып тастау керек. те ауыр жа дайларда тампонды 6 -7 ғ Ө ғ к нге алдырады, оны к нде ине кигізілген шприц ар ылы пеницилин ү қ немесе аминокапрон ыш ылыны ерітінділерімен сулайды. қ қ ң

Жасалу дісіә : Алды ы риноскопия жаса анда м рын ңғ ғ ұЖасалу дісіә : Алды ы риноскопия жаса анда м рын ңғ ғ ұ уысына вазелин майы, ан то тататын паста, тромбин қ қ қ гемофобин жа ыл ан д келік тампонды м рын т бімен ғ ғ ә ұ ү хоаналар а дейін енгізеді. Алды ы б лімні ал анынан ғ ңғ ө ң қ қ ан кеткенде м рын уысына 7 -8 см етіп тампонды иректеп қ ұ қ бірінен со бірін енгізеді. Ол шін м рын ал анында ң ү ұ қ қ тампонды ысып стайды бір м рын а тампонада жасап қ ұ ұ ғ бол аннан кейін екінші м рыннан ан а у жал асатын ғ ұ қ ғ ғ жа дайлар к птеп кездескен, сонды тан тампонаданы екі ғ ө қ м рын а бірдей жасайды. Сонымен атар д келік ұ ғ қ ә турундамен бірге м рын уысына р а тромбин, ұ қ құ ғ қ фибриндік пленка, анто тататын губканы енгізуге болады. қ қ Тампонды енгізу кезінде шырышты абатты жара аттап қ қ алмау шін ыптылы са тау керек. ү ұқ қ қ Егер алды ы тампонада ой аннан кейін де ан а у ңғ қ ғ то тамаса, онда жедел арт ы тампонада жасау керек. қ қ

 М рын уысыны шырышты абатыны ан айналымы сырт ы ж не ұ М рын уысыны шырышты абатыны ан айналымы сырт ы ж не ұ қ ң қ қ ә ішкі й ы артериялар бассейнінен, та дайды магистральды ұ қ ң ң тамырларымен (a. sphenopalatinum), сырт ы й ы артериясы қ ұ қ ж йесінен, ж не де aa. еthmoidales anterior et posterior мен амтамасыз ү ә қ етіледі. Веналы кері а уды ерекшелігі болып оларды веналы қ ғ ң ң қ рімдермен байланысын айту а болады, осылар ар ылы м рын ө ғ қ ұ веналары басс йек веналарымен, к з я веналарымен ж не к мей ү ө ұ ә ө веналарымен байланысады, ал б л з кезегінде риногенді ұ ө басс йекішілік, орбиталы ж не т. б. ас ынулар а алып келуі м мкін. ү қ ә қ ғ ү М рын уысыны шырышты абатыны артерияларыны ұ қ ң ң за ымдалуы м рыннан ан кетуді негізгі себебі болады м ндай қ ұ қ ң ұ м рыннан ан кету жергілікті ж не жалпы болуы м мкін. ұ қ ә ү

1. Пальчук В. Т, “Болезни уха, горла”М. , 1978 г. 2. Ананьева С. В.1. Пальчук В. Т, “Болезни уха, горла”М. , 1978 г. 2. Ананьева С. В. “Болезни уха, горла, носа” Рн. Д. , 2005 г. 3. Тойба аров Е. ғ 4. http: //www. google. kz/search? q