К з ж не ЛОР а заларыны ө

Скачать презентацию К з ж не ЛОР а заларыны ө Скачать презентацию К з ж не ЛОР а заларыны ө

kөz_lor.ppt

 • Размер: 1.3 Мб
 • Автор: Айбар Женисов
 • Количество слайдов: 54

Описание презентации К з ж не ЛОР а заларыны ө по слайдам

К з ж не ЛОР а заларыны ө ә ғ ң за ымдалуы кезіндеК з ж не ЛОР а заларыны ө ә ғ ң за ымдалуы кезінде ш ыл қ ұғ медициналы к мек к рсету а қ ө өмедициналы к мек к рсету ақ ө ө лгоритм іі Орындаған:

Жоспары КК өздің зақымдалуы Құлақтың зақымдалуы Мұрынның зақымдалуы Пайдаланылған әдебиеттер Жоспары КК өздің зақымдалуы Құлақтың зақымдалуы Мұрынның зақымдалуы Пайдаланылған әдебиеттер

 Мақсаты К з ж не ЛОР а заларыны за ымдалуы ө ә Мақсаты К з ж не ЛОР а заларыны за ымдалуы ө ә ғ ң қ кезінде ш ыл медициналы к мек к рсету ұғ қ ө ө аа лгоритм ін студенттерге т сіндіру үін студенттерге т сіндіруү

 К з ауруларымен ауыратын нау астар жиі ө қ арнайы к з К з ауруларымен ауыратын нау астар жиі ө қ арнайы к з ауруханаларыны , емхананы , ө ң ңарнайы к з ауруханаларыны , емхананы , ө ң ң к зді арнайы травмалы пунктеріні ө ң қ ңк зді арнайы травмалы пунктеріні ө ң қ ң к мегіне ж гінеді. Біра кенеттен к з ө ү қ ө к рмей ал анда, к зді жара аты мен ө қ ғ ө ң қ к йігінде жедел ж рдем д рігерлеріні ү ә ә ңк йігінде жедел ж рдем д рігерлеріні ү ә ә ң к мегін ажет етеді. ө қк мегін ажет етеді. ө қ

Классификация Жара атты алу шарты бойыншақ 1. нд Ө i р i стКлассификация Жара атты алу шарты бойыншақ 1. нд Ө i р i ст i к А. нерк с Ө ә i пт i к Б. Ауыл шаруашылы ты қ қ 2. Т рмысты ұ қ 3. Спортты қ 4. Транспортты қ 5. скери. Ә Жара ат себеб қ i бойынша: 1. К зд ө i механикалы закымдалуың қ -Микрожара аттар қ -Контузиялар 2. К з к й ө ү i ктер i: химиялы , қ жылулы , с улел қ ә i 3. К з су ө ү i. За ымдалу ауырлы ы бойынша қ ғ Же ң i л – ызметқ i н i т мендеуң ө i мен косметикалы дефектқ i жоқ Орташа – ызмет қ i н i 0, 5 дейң i н азда ан т мендеу немесе атты ғ ө қ б i л i нбейт i н косметикалы дефект болса. қ Ауыр — за ымдалу т ра ты т рде 0, 5 т мен болса немесе атты қ ұ қ ү ө қ б i л i нет i н косметикалы дефект қ i болса.

К зді жедел аурулары ө ң ( аба ты , к з алмасыны ,К зді жедел аурулары ө ң ( аба ты , к з алмасыны , қ қ ң ө ң аса абы ты аурулары, қ ң қ қ ң глаукоманы жедел стамасы); ң ұ К зді к йіктері ө ң ү (термиялы , химиялы ); қ қ К зді жара аттары ө ң қ ( аба пен конъюктиваны жара аты ж не қ қ ң қ ә б тен денені т суі, к з алмасыны , аса ө ң ү ө ң қ ң абы ты жара аттары, к зді қ қ ң қ ө ң контузиясы); Офтальмологияда жедел көмекті қажет ететін аурулар:

Глаукоманың жедел ұстамасы: 40 жастан ас ан адамдарда жиі кездеседі. қ Глаукоманы Глаукоманың жедел ұстамасы: 40 жастан ас ан адамдарда жиі кездеседі. қ Глаукоманы жедел стамасы кенеттен ң ұ басталады. детте, стаманы алдында Ә ұ ң к зді арауытуы, к з алдында рт рлі ө ң қ ө ә ү т сті ше берді болуы бай алады. К з ү ң ң қ ө ішіндегі ысымны жо арылауынан қ ң ғ к зді ауырсынуы болады. ө ң

 Диагностикасы: к зіні атты ауырсынуы, ө ң қ ауырсынуды бас Диагностикасы: к зіні атты ауырсынуы, ө ң қ ауырсынуды бас а, т менгі ж не жо ар ы ң қ ө ә ғ ғ жа а таралуы, ло суы, к з к руіні нашарлауы, ққ қ ө ө ңжа а таралуы, ло суы, к з к руіні нашарлауы, ққ қ ө ө ң со ырлы ты дамуы. қ қ ңсо ырлы ты дамуы. қ қ ң Объективті: жас а у, к зді ызаруы, аса ғ ө ң қ қ ңОбъективті: жас а у, к зді ызаруы, аса ғ ө ң қ қ ң абы ты араюы (помутнение), к з қ қ ң қ ө арашы ыны вертикальді т рде ке еюі. Негізгі қ ғ ң ү ң симптом — к з ішіндегі ысымны жо арылауы. ө қ ң ғсимптом — к з ішіндегі ысымны жо арылауы. ө қ ң ғ С сауса пен нау асты аба ынан басып ұқ қ қ ң қ ғ к реді, егер бас анда к зді ты ызды ы атты ө қ ө ң ғ ғ қ болса, онда к з ішіні ысымы жо ары бол аны ө ң қ ғ ғ стама кезінде бас те атты ауырады. Ұ ө қ

 Сонымен атар, ло су, су болады. кінішке қ қ құ Сонымен атар, ло су, су болады. кінішке қ қ құ Ө орай, м ндай нау астар офтальмологиялы ұ қ қорай, м ндай нау астар офтальмологиялы ұ қ қ стационар а емес, «жедел гепатит» ғстационар а емес, «жедел гепатит» ғ диагнозымен ж палы аурулар немесе ұқ хирургиялы аурулар б лімшесіне т седі. қ ө үхирургиялы аурулар б лімшесіне т седі. қ ө ү Сонды тан жедел ж рдем д рігері нау асты қ ә ә қ ңСонды тан жедел ж рдем д рігері нау асты қ ә ә қ ң к зін басып к ріп, басы ауырады ма, ө өк зін басып к ріп, басы ауырады ма, ө ө ауырмайды ма с рау керек. ұауырмайды ма с рау керек. ұ

 Жедел ж рдем: ә К к тамыр а 2 -4 мл лазикс ө Жедел ж рдем: ә К к тамыр а 2 -4 мл лазикс ө ғ егу. Тері астына 2%-1 мл промедол немесе бас а анальгетик егеді. қбас а анальгетик егеді. қ К зге р 10 минут сайын пилокарпинні ө ә ңК зге р 10 минут сайын пилокарпинні ө ә ң 1% ерітіндісін тамызады. Ая а жылы ққ ванна жасау тиімді. Нау асты тез арада қ офтальмологиялы стационар а жеткізу қ ғ керек.

 К зді жара аттарыө ң қ ндірісте Ө аба пен конъюктива К зді жара аттарыө ң қ ндірісте Ө аба пен конъюктива жара атық қ қ бет, бас с йегіні жара атымен осарланып ү ң қ қ бірге кездеседі. Диагностика: аба пен конъюктиваны қ қ ңаба пен конъюктиваны қ қ ң жара атын аны тау иын а со тырмайды. Егер қ қ қ ғ қ т менгі аба ты терісі за ымдалма ан болса, ө қ қ ң қ ғт менгі аба ты терісі за ымдалма ан болса, ө қ қ ң қ ғ онда аба ты сауса пен т мен арай тартып, қ қ қ ө қонда аба ты сауса пен т мен арай тартып, қ қ қ ө қ конъюктиваны жара атын аны тайды. ң қ қконъюктиваны жара атын аны тайды. ң қ қ

К з ж не аба ты травмасы кезінде ө ә қ қ ң алК з ж не аба ты травмасы кезінде ө ә қ қ ң ал аш ы к мек ғ қ өал аш ы к мекғ қ ө Әрбір көзге 30 % натрий сульфацил (( альбуцид )) ерітіндісінің 2 тамшысын тамызу керек.

 EE кі к зді де та ышпен байлау керек ө ңғ (( егер EE кі к зді де та ышпен байлау керек ө ңғ (( егер екі к зді де байлама ан жа дайда сау к зді ө ғ ғ ө ңекі к зді де байлама ан жа дайда сау к зді ө ғ ғ ө ң оз алысы за ымдан ан к зді оз алуына қ ғ қ ғ ө ң қ ғ ж не ауырсынуына алып келеді әж не ауырсынуына алып келедіә )). Тез арада емдеу мекемелеріне жеткізу керек.

 Ал егер бас с йегіні сыны ы болса ү ң ғ (м Ал егер бас с йегіні сыны ы болса ү ң ғ (м рнынан, ла ынан ан кетсе) ұ құ ғ қ –нейрохирургиялы стационар а жеткізу қ ғ керек. Егер нау асты аба ы толы ымен қ ң қ ғ ғ ж лынып кетсе, онда оны д рігер стерильді ұ ә салфетка а орап, физиологиялы ерітіндісі ғ қ бар ыдыс а салып, нау аспен бірге қ қ стационар а жеткізеді. ғ

 Конъюктивальді апшы а б тен қ ққ ө денені т суі ң Конъюктивальді апшы а б тен қ ққ ө денені т суі ң ү – б л нау астарды ұ қ ң травматологиялы пунктке жиі келетін қ себептеріні бірі. ңсебептеріні бірі. ң Диагностикасы: аба ты астында «б тен қ қ ң ө денені болу» сезімі, ауырсыну, жары а ң ққ арай алмауы, к зінен жас а уы, кейде — қ ө ғ к з к руіні нашарлауы. ө ө ңк з к руіні нашарлауы. ө ө ң

К зге б где дене т скенде ал аш ы к мекө ө үК зге б где дене т скенде ал аш ы к мекө ө ү ғ қ ө Көзді көп мөлшерде таза сумен жуу керек ( су барынша бөлме температурасында болғаны жөн ). Зақымдалмаған көзге су кірмейтіндей етіп жуу керек.

 Әрбір көзге 30 натрий сульфацил (( альбуцид )) ерітіндісінің 2 тамшысын тамызу Әрбір көзге 30 % натрий сульфацил (( альбуцид )) ерітіндісінің 2 тамшысын тамызу керек.

 Б где затты шы ара алма ан кезде екі к зді де та Б где затты шы ара алма ан кезде екі к зді де та ышпен ө ғ ғ ө ңғ байлау керек (( егер екі к зді де байлама ан жа дайда сау ө ғ ғ к зді оз алысы за ымдан ан к зді оз алуына ж не ө ң қ ғ қ ғ ө ң қ ғ ә ауырсынуына алып келеді )). Тез арада емдеу мекемелеріне жеткізу керек.

Көз алмасының жарақаты Зақымдану тереңдігіне байланысты көз жарақаты тесілген және тесілмеген болып 2 -геКөз алмасының жарақаты Зақымдану тереңдігіне байланысты көз жарақаты тесілген және тесілмеген болып 2 -ге бөлінеді. Диагностикасы: көздің шаншып ауырсыну, «көзге құмның түсіп кетуі» сезімінің болуы, науқастың жарыққа қарай алмауы, көрудің нашарлауы. Объективті: науқастың жарыққа қарай алмауы, көзінен жас ағуы, қабақтың спастикалық жиырылуы. Көзді қарау алдында жансыздандыратын дәріні тамызып алады.

 Жедел көмек: жарақат алған жерде көзге ауырсынуды басатын ерітінді және сульфацил натрийдің Жедел көмек: жарақат алған жерде көзге ауырсынуды басатын ерітінді және сульфацил натрийдің 20 -30% ерітіндісін (альбуцид) тамызу керек. Тасымалдау уақытында ауырсыну қайта мазаласа, ауырсынуды басатын ерітіндіні тамызу қажет. Тездетіп науқасты офтальмологиялық стационарға немесе травмпунктке жеткізу керек.

Қасаң қабықтың жарақаты - тесілуі Қасаң қабықтың тесілуі склераның тесілуіне қарағанда 2 есе жиіҚасаң қабықтың жарақаты — тесілуі Қасаң қабықтың тесілуі склераның тесілуіне қарағанда 2 есе жиі кездеседі. Өйткені қасаң қабық тек қабақтармен қорғалады, ал склера жан-жағынан көз шарасының сүйектік қабырғаларымен қорғалып тұрады. Диагностикасы: көзінің ауырсынуы, науқастың жарыққа қарай алмауы, көруінің нашарлауы немесе мүлдем көзінің көрмей қалуы. Тесілу жарақаттарына абсолюттік және салыстырмалы белгілер тән.

 Абсолюттік белгілері: сыртқа көздің ішкі құрамының және ішкі қабықтарының шығып кетуі, Абсолюттік белгілері: сыртқа көздің ішкі құрамының және ішкі қабықтарының шығып кетуі, көздің ішінде бөтен дененің болуы. Салыстырмалы белгілері: алдыңғы камераға қан құйылу, көз қарашығының деформациялануы мен орнынан ығысуы, нұрлы қабықтың зақымдануы, көз бұршағының (хрусталик) қараюы (помутнение), қөз ішілік қысымның төмендеуі. Жарақат кезінде сыртқа шыққан көздің тамырлық қабаты қара түйінге ұқсап тұрады. Кейбір дәрігерлер белместен, оны бөтен дене екен деп алып тастайды. Нәтижесінде бұл соқырлыққа алып келеді. Сондықтан көзде тұрған бөтен денені бірден алып тастамау керек. (бөтен дене қабақтың конъютивасында, яғни көздің беткейінде тұрса алуға болады).

 Жедел көмек: бұлшық етке кең спектрлы антибиотикті егу. Ауырсынуда анальгетик беру. Жедел көмек: бұлшық етке кең спектрлы антибиотикті егу. Ауырсынуда анальгетик беру. Жарақаттанған көзге асептикалық таңғыш қою. Таңғыш қоймастан бұрын қабақ терісін тазалап, 1% бриллиант көгінің ерітіндісімен сүртеді. Науқасты зембілмен жедел түрде офтальмологиялық стационарға тасымалдау. Науқас жарақат алған бүйірімен жату керек.

К зді ө ң за ымдалуы қ • К здегі шаншу ө сезіміне, К зді ө ң за ымдалуы қ • К здегі шаншу ө сезіміне, • к здегі мны бар ө құ ң сезіміне, • жары тан ор у а, қ қ қ ғ • жас а у а, ғ ғ • к ру ызметіні ө қ ң нашарлауына ша ымданады. ғ тпелі емес Ө м йізгек абат ү қ Жедел жәрдем: 0, 5 -0, 25% дикаин ерітіндісін тамызады тпелі а абы пен м йізді абы жара аттары Ө қ қ қ ү қ қ қ Ша ымы: ғ К здегі ауыру сезіміне, жас а у а, жары тан ө ғ ғ қ ор у а, к з ызметіні нашарлауына немесе жо алуына қ қ ғ ө қ ң ғ Абсолютті белгілері: М йізді абы ты жарасыны ү қ қ ң ң жиектеріні іреюі, к зді ішінде б тен текті затты ң үң ө ң болуы. Салыстырмалы белгілері: к зді алды ы камерасына ө ң ңғ ан йылу, к з арашы ыны деформациясы мен қ құ ө қ ғ ң ы ысуы, к з б рша ыны лайлануы, к з ішілік ысым↓ ғ ө ұ ғ ң ө қ Жедел жәрдем: Көктамырға немесе бұлшықетке анальгетиктер зақымдалған көздің қабағының астына 20 % сульфацил натрий ерітіндісі, 0, 25 -0, 5 дикаин ерітіндісі. Жарақаттанған көзге асептикалық таңғыш. Ауруханаға жатқызу, науқасты зембілге жатқызып, офтальмологиялық ауруханаға жатқызу.

Көз алмасының контузиясы Өткір емес құралдармен көзді соққылағанда дамиды. Бұл кезде көздің ішкіКөз алмасының контузиясы Өткір емес құралдармен көзді соққылағанда дамиды. Бұл кезде көздің ішкі қабатымен бірге көздің ішкі құрамы да зақымданады. Диагностикасы: көздің ауырсынуы, көздің көруінің нашарлауы немесе көздің толығымен көрмей қалуы. Объективті белгілер айтарлықтай анықталмайды. Көмекке келген уақытта дәрігер науқастың көзінің ауырсынуы басылғанына және көздің көруінің қалпына келуіне қарамастан науқасты офтальмологиялық стационарға тасымалдау қажет

Электроофтальмия Көздің ультракүлгін сәулесімен зақымданғанында, әсіресе жиі арнайы көзді қорғайтын құралды қолданбайЭлектроофтальмия Көздің ультракүлгін сәулесімен зақымданғанында, әсіресе жиі арнайы көзді қорғайтын құралды қолданбай электродәнекерлеуші (электросварка) жұмыстарды істегенде болады. Сонымен қатар, альпинистерде күннің ультра күлгін сәулесімен зақымданғандарында болады.

 Диагностикасы: науқастың мүлдем жарыққа қарай алмауы, объективті қарағанда: көзден жас Диагностикасы: науқастың мүлдем жарыққа қарай алмауы, объективті қарағанда: көзден жас ағу, қабақтың спастикалық жиырылуы, конъюктиваның гиперемиясы. Аурудың латентті кезеңі болады. Клиникалық белгілері зақымданғаннан бірнеше сағаттан кейін мазалайды. Жедел көмек: 0, 5% дикаин, 4 % новокаин немесе лидокаин ерітінділерін тамызу керек. Мұз қою. Науқасты қараңғы бөлмеге отырғызу.

аба ты термиялы к йігіҚ қ ң қ ү Бетті к йген кезінде болады.аба ты термиялы к йігіҚ қ ң қ ү Бетті к йген кезінде болады. ң үБетті к йген кезінде болады. ң ү Жедел к мек: өЖедел к мек: ө анальгетиктерді олдану, к йген қ ү жерді 1% бриллиант к гіні ерітіндісімен ө ң тазалайды. Егер тек ана аба ты к йігі болса, қ қ қ ң үтазалайды. Егер тек ана аба ты к йігі болса, қ қ қ ң ү онда нау асты офтальмологиялы стационар а қ қ ғ жеткізу. Ал аба ты к йігімен атар, денені қ қ ң ү қ ңжеткізу. Ал аба ты к йігімен атар, денені қ қ ң ү қ ң бас а да жерлері к йген болса, нау асты к йік қ ү қ ү орталы ына жеткізу. ғорталы ына жеткізу. ғ

Көздің термиялық күйігі Көздің ыстық нейтральді сұйықтықтармен, ыстық ауа немесе бумен күюі. Көздің термиялық күйігі Көздің ыстық нейтральді сұйықтықтармен, ыстық ауа немесе бумен күюі. Диагностикасы: көздің қатты ауыруы, жарыққа қарай алмауы, көздің көруінің нашарлауы немесе көздің толығымен көрмей қалуы. Қасаң қабықтың қараюы (помутнение). Жедел жәрдем: анальгетиктерді қолдану, 0, 5% дикаин, 4 % новокаин, немесе лидокаин ерітінділерін, сульфацил натрийдің 20 -30% ерітіндісін (альбуцид) тамызу керек. Жедел түрде офтальмологиялық стационарға жеткізу.

аба ты химиялы к йігіҚ қ ң қ ү ыш ылдар мен сілтілер серіненаба ты химиялы к йігіҚ қ ң қ ү ыш ылдар мен сілтілер серінен дамиды. Қ қ әыш ылдар мен сілтілер серінен дамиды. Қ қ ә детте бет к йген кезде болады. Ә үдетте бет к йген кезде болады. Ә ү Жедел к мек: өЖедел к мек: ө анальгетиктерді олдану, қ ыш ылмен к йген жерлерді сода ерітіндісіне қ қ ү малын ан ж мса тампонмен тазалау. Сілтімен ғ ұ қ к йген жерлерді 2 % бор ыш ылымен тазалау. ү қ қк йген жерлерді 2 % бор ыш ылымен тазалау. ү қ қ Егер тек ана аба ты к йігі болса, онда қ қ қ ң ү нау асты офтальмологиялы стационар а қ қ ғ жеткізу. Ал аба ты к йігімен атар, денені қ қ ң ү қ ңжеткізу. Ал аба ты к йігімен атар, денені қ қ ң ү қ ң бас а да жерлері к йген болса нау асты к йік қ ү қ ү орталы ына жеткізу керек. ғорталы ына жеткізу керек. ғ

К зді химиялы к йігіө ң қ ү К зге ыш ыл мен сілтіК зді химиялы к йігіө ң қ ү К зге ыш ыл мен сілті ерітінділеріні немесе ө қ қ ң нта тарыны т суінен дамиды. ұ қ ң үнта тарыны т суінен дамиды. ұ қ ң ү Диагностикасы: к зді атты ауыруы, жары а ө ң қ ққ арай алмауы, қ к зді к руіні нашарлауы. аса ө ң ө ң Қ ң абы ты лайлануы (помутнение). қ қ ңабы ты лайлануы (помутнение). қ қ ң Жедел к мек: өЖедел к мек: ө Бірінші к зден нта химиялы ө ұ қ қ затты р а ма тамен алып, содан кейін к зді құ ғ қ қ ө жуу керек. Ал с йы химиялы ерітіндімен ұ қ қ к йген кезде барынша к зді тез жуу керек. ү өк йген кезде барынша к зді тез жуу керек. ү ө

К зді химиялы к йігінде ал аш ы ө ң қ ү ғ қК зді химиялы к йігінде ал аш ы ө ң қ ү ғ қ к мек өк мекө аба ты абайлап сауса пен ашып, к зді к п Қ қ қ ө ө м лшерде таза сумен жуу керек ө (( су барынша б лме температурасында бол аны ж н ө ғ өб лме температурасында бол аны ж нө ғ ө )). Су м рыннан к зді сырт ы б рышына арай ұ ө ң қ ұ қ а атындай етіп жуу керек. ғ

 EE кі к зді де та ышпен байлау керек ө ңғ (( егер EE кі к зді де та ышпен байлау керек ө ңғ (( егер екі к зді де байлама ан жа дайда сау к зді ө ғ ғ ө ңекі к зді де байлама ан жа дайда сау к зді ө ғ ғ ө ң оз алысы за ымдан ан к зді оз алуына қ ғ қ ғ ө ң қ ғ ж не ауырсынуына алып келеді әж не ауырсынуына алып келедіә )). Тез арада емдеу мекемелеріне жеткізу керек

 К зге ыш ыл т скен жа дайда к зді 2ө қ қ К зге ыш ыл т скен жа дайда к зді 2ө қ қ ү ғ ө %% ас ас содасыны ерітіндісімен жуу а болады ң ғсодасыны ерітіндісімен жуу а боладың ғ ( ( 1 1 стакан айна ан су а ас асы ты шында қ ғ ғ қ қ ң ұ ас содасын осамыз қ )). . Ал сілті т скен жа дайда 0, 1 ү ғ % % лимон ыш ылыны ерітіндісімен жуу а болады қ қ ң ғ (( 1 стакан айна ан су а 2 -3 тамшы лимон қ ғ ғ шырынын осамыз қшырынын осамызқ ))

 ыш ылмен к йген болса, сода ерітіндісіне Қ қ ү малын ан ж ыш ылмен к йген болса, сода ерітіндісіне Қ қ ү малын ан ж мса тампонмен, ал сілтімен ғ ұ қ к йген болса, 2 % бор ыш ылымен 10 -15 ү қ қ минут аралы ында жуу. ғ 0, 5% дикаин , 4 % новокаин, немесе лидокаин ерітінділерін, сульфацил натрийді 20 -30% ерітіндісін ң (альбуцид) тамызу керек. Анальгетиктерді олдану. Жедел т рде офтальмологиялы қ ү қолдану. Жедел т рде офтальмологиялы қ ү қ стационар а жеткізу. ғ

 ЛОР-а заларынығ ң , я ни жо ар ы тыныс алу ғ ғ ЛОР-а заларынығ ң , я ни жо ар ы тыныс алу ғ ғ ғ жолдары мен ла ты ауруларыны құ қ ң ң жолдары мен ла ты ауруларыны құ қ ң ң за ымдануларында организмні негізгі қ ң ызметтеріні б зылысы болады. қ ң ұызметтеріні б зылысы болады. қ ң ұ Сонды тан д рігер дер кезінде д рыс қ ә ұ жедел к мек к рсете білу керек. Жо ары ө ө ғ тыныс алу жолдарына м рын, м рын ма ы ұ ұ ң ойнаулары, ж т ынша , к мей, трахея қ ұ қ қ ө жатады.

ЛОР-ағзаларының жедел көмекті қажет ететін аурулары: 1. 1. ЛОР-а заларынанғ ан кету.ЛОР-ағзаларының жедел көмекті қажет ететін аурулары: 1. 1. ЛОР-а заларынанғ ан кету. қ 2. ЛОР-а заларыны жара аты. ғ ң қ 3. ЛОР-а заларына б тен денелерді т суі. ғ ө ң ү 4. К мейді стенозы ө ң 4. К мейді стенозыө ң 5. Адам міріне ауіп т ндіретін ө қ ө ЛОР-а заларыны ас ын ан абыну ғ ң қ ғ қ аурулары.

Мұрыннан қан кету М рыннан ан кету жиі кездеседі. М рыннан ұ қМұрыннан қан кету М рыннан ан кету жиі кездеседі. М рыннан ұ қ ұ ан кету бас а да аурулар кезінде кездеседі. қ қан кету бас а да аурулар кезінде кездеседі. қ қ Кейде себебі белгісіз болады. М рын пердесіні ұ ңКейде себебі белгісіз болады. М рын пердесіні ұ ң алды ы-т менгі б лігінен ан жиі кетеді. М ны ңғ ө ө қ ұ арнайы ралдарсыз аны тау а болады. Б л ан құ қ ғ ұ қ кету адам міріне ауіп тудырмайды. М рын ө қ ұ уысыны бас а б ліктерінен ан кету ауіпті қ ң қ ө қ қ ж не оны аны тау иын а со ады. ә қ қ ғ ғж не оны аны тау иын а со ады. ә қ қ ғ ғ

ан кетуді 3 д режесін Қ ң ә ажыратады: 1. 1. Жеан кетуді 3 д режесін Қ ң ә ажыратады: 1. 1. Же іл д режесі ң ә аз уа ыт тамшылап ан кету; қ қ 2. 2. Орташа д режесі ә 200 мл-ге дейін ан кету; қ 3. 3. Ауыр д режесі ә 200 мл-ден к п ан кету; ө қ К п м лшерде ан жо алт ан кезде терісіні ө ө қ ғ қ ңК п м лшерде ан жо алт ан кезде терісіні ө ө қ ғ қ ң бозаруы, сал ын тер, лсіз пульс, ан қ ә қ ысымыны т мендеуі бай алады. қ ң ө қ

 Жедел к мек: ө Жергілікті ан кетуді то тату. қ қ Д Жедел к мек: ө Жергілікті ан кетуді то тату. қ қ Д рігерге дейінгі кезе де ә ңД рігерге дейінгі кезе деә ң м рын уысына 3% ұ қ сутегіні ас ын тоты ына немесе 5% ң қ ғ аминокапрон ыш ылына малын ан қ қ ғаминокапрон ыш ылына малын анқ қ ғ ма тақ тампонын ою. Кейін м рын пердесіне арай қ ұ қ тампонды ж не танауды ысу. ә қтампонды ж не танауды ысу. ә қ М рын ж не ш йде б лігіне м здай ою керек. ұ ә ү ө ұ қМ рын ж не ш йде б лігіне м здай ою керек. ұ ә ү ө ұ қ анны коагуляциялы асиеттерін жо арылату Қ ң қ қ ғ ж не тамыр ткізгіштігін т мендету ма сатында ә ө ө қ гемостатикалы терапия (дицинон, аминокапрон қ ыш ылы ж не т. б. ) олданылады. қ қ ә қыш ылы ж не т. б. ) олданылады. қ қ ә қ

 Сиптоматикалы терапия негізгі ауру а с йкес қ ғ ә ж ргізіледі. Сиптоматикалы терапия негізгі ауру а с йкес қ ғ ә ж ргізіледі. ү Егер ан то тамаса, онда м рынны алды ы қ қ ұ ң ңғ тампонадасын, ал м рын-ж т ынша ж не ұ ұ қ қ ә м рынны арт ы б лігінен ан кетсе, арт ы ұ ң қ ө қ қ тампонадасын жасайды. М рынны арт ы тампонадасынан кейін де ұ ң қ за уа ыт бойы ан то тамаса, онда ұ қ қ қ қ аурухананы оториноларингологиялы ң қаурухананы оториноларингологиялы ң қ б лімшесіне жат ызады. ө қб лімшесіне жат ызады. ө қ

Мұрын сүйектерінің сынуы те жиі Ө кездеседі. Тікелей к штеуді ү ңМұрын сүйектерінің сынуы те жиі Ө кездеседі. Тікелей к штеуді ү ң серінен пайда ә болады. Шырышты абаттарды қ ң жыртылуымен бірге ж реді. ү Клиникасы : Сырт ы м рынны қ ұ ң деформациясы, ауыру сезімі, тыныс алуды ң б зылуы, к п ұ ө м лшердегі біра аз ө қ уа ытты м рыннан қ ұ ан кету қ Жедел ж рдем ә : ан кетуді Қ то тату, м з қ ұ басу, м рын ұ тампонадасы

Ж т ынша ты жара атыұ қ қ ң қ Ішкі ж не сыртЖ т ынша ты жара атыұ қ қ ң қ Ішкі ж не сырт ы болып 2 -ге б лінеді. Сырт ы ә қ ө қ жара аттары кесілген, шаншыл ан сипатта қ ғ болады. Ол мойын, бас с йегі, бет, ке ірдек, ү ңболады. Ол мойын, бас с йегі, бет, ке ірдек, ү ң еш жара аттары кезінде болады. Ішкі өң қ жара аттары ж т ынша а б тен денені т суі қ ұ қ ққ ө ң ү кезінде болады. Клиникасы: ж тынуды ұ ң ж тынуды ұ ң иындауы ж не ауырсынуы. Сонымен атар, қ ә қиындауы ж не ауырсынуы. Сонымен атар, қ ә қ за ымдан ан й ы артериясынан ан кету, қ ғ ұ қ қза ымдан ан й ы артериясынан ан кету, қ ғ ұ қ қ анны аспирациясы бай алады. қ ң қанны аспирациясы бай алады. қ ң қ Жедел к мек: өЖедел к мек: ө жара атта ан затты алу, анды қ ғ қ то тату, ауырсынуды басатын д рілер егу. қ ә

ла ты жара атыҚұ қ ң қ Механикалы , термиялы , химиялыла ты жара атыҚұ қ ң қ Механикалы , термиялы , химиялы факторларды қ қ қ ңМеханикалы , термиялы , химиялы факторларды қ қ қ ң сер етуі н тижесінде дамиды. те жиі сырт ы ә ә Ө қ ла ты жара аты кездеседі. ла ал аны атты құ қ ң қ Құ қ қ қ қ со ыл анда, атты ысыл анда жара аттанады. ғ ғ қ қ ғ қсо ыл анда, атты ысыл анда жара аттанады. ғ ғ қ қ ғ қ Отогематома болады. Жедел к мек: өЖедел к мек: ө егер жара ат же іл болса ж не ла қ ң ә құ қ ал аны жыртылып кетсе асептикалы та ыш салу қ қ қ ңғ керек. Аурухананы оториноларингологиялы ң қкерек. Аурухананы оториноларингологиялы ң қ б лімшесіне тасымалдау. ө

ла ты Құ қ ң за ымдалуы қ ла ты Құ қ ңла ты Құ қ ң за ымдалуы қ ла ты Құ қ ң за ымдалуы рт рлі қ ә ү болып келеді ж не ә де жара аттаушы қ агентті сипатына ң байланысты болады. ла ал аныны Құ қ қ қ ң жара аттарына қ со ылар, кесілген ққ жара аттар, ла қ құ қ ал аныны қ қ ң т гелдей немесе бір ү б лігіні ж лынуы ө ң ұ жатады Клиникасы: ла та ы Құ қ ғ ауру сезімі, ла тан ан құ қ қ кетулер, ауызды аш анда ы қ ғ ж не шайна анда ы ауру ә ғ ғ сезімі, ло су, су болады. қ құ Дабыл жар а ыны ғ ғ ң за ымдалуы: қ ай ын ауру қ сезімі, ла ты құ қ ң шуылдауы, есту абілетіні қ ң т мендеуі. ө Орта ы ж не ішкі ла ңғ ә құ қ за ымдалса қ : есту жо алуы, бас айналу, бет ғ б лшы еттеріні салдануы ұ қ ң Жедел ж рдем: ә ла ал аны Құ қ қ қ жара аттанса қ асептикалы та ыш қ ңғ салады. Дабыл жар а ыны ғ ғ ң жара атында есту қ жолдарынан ан қ кетуді турунда енгізу ар ылы то татады. қ қ Оториноларингологи ялы б лімшеге қ ө жат ызылады. қ

М рын а б тен денені т суіұ ғ ө ң ү Жиі кездеседі.М рын а б тен денені т суіұ ғ ө ң ү Жиі кездеседі. сіресе балалар абайсызда майда Ә заттарды м рын а салып жебереді. (б рша , монша , ұ ғ ұ қ қзаттарды м рын а салып жебереді. (б рша , монша , ұ ғ ұ қ қ жемісті майда с йектері). ң үжемісті майда с йектері). ң ү ндірістік ж не скери жара аттарда да м рын а б тен Ө ә ә қ ұ ғ ө денелер (шыныны , металды майда ш ындары, о , ң ң ұ қ қденелер (шыныны , металды майда ш ындары, о , ң ң ұ қ қ снаряд ж не минаны майда б ліктері) т сіп кетеді. ә ң ө үснаряд ж не минаны майда б ліктері) т сіп кетеді. ә ң ө ү Рефлекторлы т рде т шкіру, к зден жас а у, м рын ү ү ө ғ ұ ар ылы дем алуды иындауы болады. қ ң қар ылы дем алуды иындауы болады. қ ң қ Жедел ж рдем: әЖедел ж рдем: ә М рынны шырышты абатын ұ ң қ жансыздандырып, м рын уысынан б тен денені ұ қ ө ілмекпен абайлап алу. Егер алынбаса, аурухананы ңілмекпен абайлап алу. Егер алынбаса, аурухананы ң оториноларингологиялы б лімшесіне жеткізу. қ ө

ла а б тен денені т суіҚұ ққ ө ң ү Органикалы жла а б тен денені т суіҚұ ққ ө ң ү Органикалы ж не бейорганикалы болып 2 -ге қ ә қ б лінеді. те жиі балаларда ( ла тарына майда ө Ө құ қ тастарды, жемістерді майда с йектерін, ң үтастарды, жемістерді майда с йектерін, ң ү монша , т йме, б рша тарды салып жіберу) қ ү ұ қ кездеседі. Ересектерде ла тарына сірі ке, құ қ ңкездеседі. Ересектерде ла тарына сірі ке, құ қ ң ма таны салып жіберу кездеседі. Сонымен атар, қ қма таны салып жіберу кездеседі. Сонымен атар, қ қ тірі ж ндіктерде еніп кетіп, ла та ауырсыну ә құ қ мен шу тудырады. Б тен денені аны тау иын а ө қ қ ғ со тырмайды. қсо тырмайды. қ

 Егер б тен дене орта ы ла а т ссе, онда ө ңғ Егер б тен дене орта ы ла а т ссе, онда ө ңғ құ ққ ү нау асты ла ы ауырып, естуі т мендейді, қ ң құ ғ өнау асты ла ы ауырып, естуі т мендейді, қ ң құ ғ ө ан кетуі, бас айналуы, нистагм, бет қ нервісіні перифериялы парезі болады. ң қ Жедел к мек: өЖедел к мек: ө Б тен денені алу. Б тен дене ө ө орта ы ла а т ссе аурухананы ңғ құ ққ ү ңорта ы ла а т ссе аурухананы ңғ құ ққ ү ң оториноларингологиялы б лімшесіне қ ө жат ызу. қ

Пайдаланыл ған әдебиеттер --. М. Т рланов, С. А. ал абаева « Жедел ҚПайдаланыл ған әдебиеттер —. М. Т рланов, С. А. ал абаева « Жедел Қ ұ Қ қ медициналы ж рдем» Алматы, 2008. қ ә — А. Саржанова, Н. Малтабарова «Неотложное состояние в клинике внутренних болезней» Астана, 2010 -google. kz — Medportal. kz — Allbest. ru