Скачать презентацию Jødedommen — en oversikt Religionsbegrepet En åpenbaringsreligion Скачать презентацию Jødedommen — en oversikt Religionsbegrepet En åpenbaringsreligion

3209897510c887db164bbbc2bc3e5bb4.ppt

  • Количество слайдов: 18

Jødedommen - en oversikt Jødedommen - en oversikt

Religionsbegrepet En åpenbaringsreligion Troen på én Gud Tilhørigheten til ett bestemt folk Am Israel Religionsbegrepet En åpenbaringsreligion Troen på én Gud Tilhørigheten til ett bestemt folk Am Israel (Israelsfolket) Født av en jødisk mor eller konvertert Troen på at Gud griper inn og gir seg til kjenne Jødene har en gjensidig pakt med Gud

Religionshistorie Abraham reiser fra Mesopotamia til Kanaan på Guds befaling Pakten om Kanaan (Israel) Religionshistorie Abraham reiser fra Mesopotamia til Kanaan på Guds befaling Pakten om Kanaan (Israel) til evig tid omskjæring av guttebarn Abraham & Sara Isak og Rebekka Jakob, Rakel og Lea Slaver for den egyptiske farao Gud, ved Moses (den største profeten), skal føre dem tilbake til Kanaan og befri dem fra slaveriet Sinaiørkenen Sinaifjellet De 10 bud og Toraen

Religionshistorie KONGETIDEN OG PROFETENE Kong Saul Profeten Samuel Kong David Erobrer mye land Hans Religionshistorie KONGETIDEN OG PROFETENE Kong Saul Profeten Samuel Kong David Erobrer mye land Hans sønn, kong Salomo samler stor rikdom og bygger tempel i Jerusalem Etter hans død blir riket delt i 2 Israel i nord og Juda i sør Assyrerne erobrer Israel og babylonerne erobrer Juda I det babylonske eksil, begynte bønn og skriftstudiene i synagogen – identitetsbevarende Jøder = judeer

Bibelen (Tanakh) 3 deler på hebraisk De 5 Mosebøkene (Tora loven / lære) 613 Bibelen (Tanakh) 3 deler på hebraisk De 5 Mosebøkene (Tora loven / lære) 613 påbud og forbud Profetene (Nevi’im) Josva Dommerne Samuelsbøkene Kongebøkene Profetene Skriftene (Ketuvim) Bibelens øvrige skrifter

Hellige bøker Talmud Misjna – den nedskrevne versjonen av den muntlige toraen (ikke Loven) Hellige bøker Talmud Misjna – den nedskrevne versjonen av den muntlige toraen (ikke Loven) Gemara – Kommentarer og forklaringer til Misjna Det finnes to talmud; det palestinske og det babylonske Siddur – bønnesamling Også fra Salmenes bok

Trosbekjennelsen (schema) Hør Israel Herren er vår Gud Herren er én (5. Mos. 6, Trosbekjennelsen (schema) Hør Israel Herren er vår Gud Herren er én (5. Mos. 6, 4)

Den praktiske troen Tror ikke på treenigheten Bruker ikke gudebilder Har bare et tempel Den praktiske troen Tror ikke på treenigheten Bruker ikke gudebilder Har bare et tempel (Jerusalem) som ble ødelagt av romerne i år 70 e. Kr. Eneste som er igjen er Vestmuren (Klagemuren) Sentrum for jødenes trosliv ble synagogene (forsamlingshus). Tora-skapet (arken) Bedepult og prekestol Ikke alter Kvinner sitter i en egen avdeling Kan også inneholde bibliotek, møtelokaler, studierom og renselsesbad.

Den praktiske troen Utstyr for en mannlig, ortodoks jøde Sidur (liturgi-, bønne- og sangbok) Den praktiske troen Utstyr for en mannlig, ortodoks jøde Sidur (liturgi-, bønne- og sangbok) Skrevet både på hebraisk og lokalt språk Tallit (bønnesjal) Kipa (kalott) Bønneremmer (tefillin) med sitater fra toraen (på pergament) i kapsler 3 bønnetider Morgen, ettermiddag og kveld. Rabbineren er ikke en prest, men en skriftlærd som rettleder og tar beslutninger. Alle menn over 13 år må kunne holde gudstjeneste og lese fra toraen på hebraisk I hjemmet er kvinnen den religiøse lederen

Den praktiske troen Sabbat Hver uke – på fredag kveld Ekstra god mat og Den praktiske troen Sabbat Hver uke – på fredag kveld Ekstra god mat og sabbatsbrød Hvite sabbatslys Mange påbud og forbud Ikke utføre arbeid Ikke bruke elektriske apparater Ikke kjøre bil Neste dag er sabbatsgudstjeneste og hviledag Koscher Dyret skal være renset for blod (dyrets sjel) Aldri blande kjøtt og melkeprodukter

Livets gang Fødsel og omskjæring Guttebarn omskjæres 8 dager etter fødslen, slik som Abraham Livets gang Fødsel og omskjæring Guttebarn omskjæres 8 dager etter fødslen, slik som Abraham Da får også gutten navn Jenter får navn ved den første sabbaten etter fødselen Konfirmasjon En gutt blir ”bar mitzva” (Pliktens sønn) når han er 13 Han leser fra Profeten på sabbatsgudstjenesten i synagogen Ei jente blir ”bat mitzva” (Pliktens datter) når hun er 12 Hun feires ikke på sabbatsgudstjenesten, men spørres ut av rabbineren om jødisk historie, tradisjon osv. Ekteskap Svært hellig (etter Adam & Eva) De står under en baldakin, som symboliserer deres nye hjem. Følger ektekapslovene i det landet de bor. Død og begravelse Sørge uke (shiva) med syndsbekjennelse og bønn Begravelse, ikke kremasjon

De tre valfartsfestene Sederkvelden (i måneden nisam – mars/april) En del av pesah, den De tre valfartsfestene Sederkvelden (i måneden nisam – mars/april) En del av pesah, den jødiske påskefeiringen. Et måltid den første kvelden med spesielle skikker (seder) Måltidet inneholder: Kylling eller lam – skal minne om lammet som ble slaktet i Egypt Deig av frukt, nøtter og kanel – til minne om leiren og mursteinene i Egypt Bitre urter – skal minne om den bitre slavetiden Persille dyppet i saltvann – fedrenes tårer under slaveriet i Egypt Egg – festofferet som ble båret fram i Jerusalem Usyret brød – symboliserer hastverket under utferden fra Egypt.

De tre valfartsfestene Ukefesten (sjavuot) Varer i 2 dager, sju uker etter sederkvelden Til De tre valfartsfestene Ukefesten (sjavuot) Varer i 2 dager, sju uker etter sederkvelden Til minne om at Gud åpenbarte seg for Moses på Sinai og gav toraen til jødene. Løvhyttefesten Gledesfest for Loven, toraen Høsttakkefest Til minne om guds vern og ledelse undre ørkenvandringen September/oktober Det var vanlig å valfarte til templet i Jerusalem under disse tre høytidene

Andre høytider Nyttår 2 dager i september/oktober (i måneden tisjri) Høytiden innledes med toner Andre høytider Nyttår 2 dager i september/oktober (i måneden tisjri) Høytiden innledes med toner fra sjofar (et bukkehorn) Til minne om behovet for barmhjertighet og tilgivelse Bukkehornet symboliserer væren som ble ofret i Isaks sted Inngår i en ti dagers botstid Jom Kippur (den store forsoningsdagen) Årets viktigste dag Bekjenne sine synder for Gud i synagogene Ved solnedgang begynner 25 timers faste Jødene kler seg i hvitt fordi hvitt er renhetens farge Kol nidre-bønnen synges. Jødene ber om å bli løst fra de løftene til Gud som er umulige å holde Fra gammel tid - syndebukk

Andre høytider Chanukka En åtte dagers fest fra 24. kislev (november/desember) Til minne om Andre høytider Chanukka En åtte dagers fest fra 24. kislev (november/desember) Til minne om gjeninnvielse av tempelet i år 165 f. Kr. En lysfest med Chanukkalysestaken sentralt. Purim Til minne om hendelser beskrevet i Esters bok Feires om våren (i måneden Adar) Karneval og gaver

Jødedommen i Norge I 1851 ble jødeparagrafen opprettet Jødiske menigheter Oslo (1892) Trondheim (1905) Jødedommen i Norge I 1851 ble jødeparagrafen opprettet Jødiske menigheter Oslo (1892) Trondheim (1905) Under 2. verdenskrig ble 42% av norske jøder utryddet Det er ca. 1400 jøder i Norge Rabbineren i Oslo heter Michael Melchior

Jødiske ord og uttrykk Brit mila – omskjæring av guttebarn Haggada (fortelling) – boken Jødiske ord og uttrykk Brit mila – omskjæring av guttebarn Haggada (fortelling) – boken man leser i under påskemåltidet Huppa – bryllupsbaldakin Israel Det jødiske folk Nordriket Israel Staten Israel Kabbala – den jødiske mystikken Mezuza – Sylinder med bibeltekst (festes på venstre dørkarm)

Kilder Groth, Halvorsen, Kværne, Vogt – Levende religioner (s. 26 – 50) – Cappelen Kilder Groth, Halvorsen, Kværne, Vogt – Levende religioner (s. 26 – 50) – Cappelen Akademisk Forlag, 2002 Elseth, Myhre, Akslen, Opsal, Barth Pettersen, Østnor – Veier og visjoner (s. 76 – 90) – Aschehoug, 1992