Скачать презентацию jkt QSM 26 uo Ecj 1957 jkt QSM Скачать презентацию jkt QSM 26 uo Ecj 1957 jkt QSM

5a8d575d82baa006e36c268d7ccebfa2.ppt

  • Количество слайдов: 15

jkt. QSM 26 uo. Ecj 1957 jkt. QSM dh LFkkiuk ln. L; rk fg. jkt. QSM 26 uo. Ecj 1957 jkt. QSM dh LFkkiuk ln. L; rk fg. Llk iwath 16) (2015 - 249 ln. L; ¼ 235+ Ø-fo-l-l-] 1 jk. T; ljdkj] 6 la. [email protected]] 7 ukeek=½ 31 -03 -2016 dks 1636 -15 yk[k #¼jk. T; ljdkj 337 -25 yk[k : - Ø -fo-l-lfefr; k. [email protected] LFkk, a 1298 -90 yk[k : -½

mís’; 1. le. Fk. Zu @ okf. T; d ew. Y; ij [kjhn fdlkuksa mís’; 1. le. Fk. Zu @ okf. T; d ew. Y; ij [kjhn fdlkuksa dks mudh mit dk mfpr ew. Y; fnyokus gsrq ln. L; Ø; &foØ; lgdkjh lfefr; ksa ds ek/; e ls Hkkjr ljdkj }kjk ? kksf"kr U; wure le. Fk. Zu ew. Y; ij r. Fkk okf. T; d vk/kkj ij Ñf"k mit dh [kjhn. A 2 - [kkn @ cht @dh. Vuk’kd vkiwfr. Z fdlkuksa dks le; ij r. Fkk mfpr ew. Y; ij v. PNh fd. Le ds [kkn cht , oa dh. Vuk’kdksa dh vkiwfr. ZA 3 - i’kqvkgkj lgdkjh i'kqvkgkj QSDVªh ds ek/; e ls i'kqvkgkj dk m. Riknu o foØ; A 4 - jlksb. Z x. Sl t; iqj 'kgj ds mi. Hkks. Drkvksa ds fy; s jlksb. Z x. Sl forj. k dh O; o. LFkk djuk , oa bl gsrq baf. M; u vk. W; y dk. Wiks. Zjs’ku dh b. Msu x. Sl , ts. Ulh dk lapkyu djuk. A 5 - 'kh"k. Z la. LFkk jk. T; dh Ø; &foØ; lgdkjh lfefr; ksa dh 'kh"k. Z”la. LFkk ds : i esa mudk ekx. Zn'k. Zu , oa O; kolkf; d fodkl djuk , oa muds vf/kdkfj; ksa o de. Zpkfj; ksa ds izf’k{k. k dh leqfpr O; o. LFkk djuk. A 6 - vkf. Fk. Zd lgk; rk fpf. Ugr detksj Ø; &foØ; lgdkjh lfefr; ksa dks fj; k; rh C; kt nj ¼ 4 izfr’kr okf"k. Zd½ ij fjokf. Yoax Qa. M miy. C/k djokdj vkf. Fk. Zd l. Ecy iznku djuk. A

Ikz’kklfud <+kapk Ø iz’kkld , oe~ izca/k lapkyd ds v/khu jkt. QSM esa ikap Ikz’kklfud <+kapk Ø iz’kkld , oe~ izca/k lapkyd ds v/khu jkt. QSM esa ikap egkizca/kd g. S %& 1 - foÙk , oa ys[kk 2 - okf. k. T; 3 - Ñf"k vknku 4 - olwyh 5 - ekuo lalk/ku fodkl 6 - i'kqvkgkj QSDVªh

Vu. Zvksoj , oa yk. Hk o Vu. Zvksoj , oa yk. Hk o"k. Z ct. V y{; Vu. Z vksoj ¼djks. M : -½ 'kq) yk. Hk ¼yk[k : -½ 2010 -11 382. 50 560. 94 222. 88 2011 -12 638. 23 682. 23 928. 00 2012 -13 2013 -14 820. 02 764. 88 433. 87 802. 42 592. 44 357. 93 2014 -15 803. 47 729. 76 660. 71 2015 -16 773. 84 510. 00 410. 00 ¼vuqekfur ekp. Z 16 rd½

U; wure le. Fk. Zu ew. Y; 1 -2 lc , ts. UV ds U; wure le. Fk. Zu ew. Y; 1 -2 lc , ts. UV ds : Ik esa , Q-lh-vkb. Z- , oa us. QSM ds fy; s [kjhn , Q-lh-vkb. Z o"k. Z ft. Ul xsgw. W] cktjk 2012 -13 xsgw. W 2013 -14 xsgw. W 2014 -15 xsgw. W 2015 -16 xsgw. W 1 -3 fods. Unzhd`r [kjhn ; kstuk 2011 -12 o"k. Z ft. Ul 2013 -14 us. Qs. M [kjhn ¼djks. M : -½ ft. Ul [kjhn ¼djks. M : -½ 116. 62 puk] m. Mn 13. 95 532. 87 358. 99 303. 34 379. 40 m. Mn ewax. Qyh ljlksa] puk - 36. 19 285. 50 447. 43 - ek=k ¼e. SVu½ nj ¼#i; [email protected] Doa½ jkf’k ¼djks. M #-½ xsagw. W 54926. 93 (1350+150) 1500. 00 82. 39 2014 -15 xsagw. W 88497. 81 (1400+150)1550. 00 137. 17 2015 -16 xsagw. W 63866. 00 1450. 00 92. 56

eq[; xfrfof/k; ka , oa miyf. C/k; ka 1 - U; wure le. Fk. eq[; xfrfof/k; ka , oa miyf. C/k; ka 1 - U; wure le. Fk. Zu ew. Y; ij Ñf"k ft. Ulksa dh [kjhn 1 -1 jkt. LFkku esa jch dh eq[; Qlysa xsgwa] ljlksa] tk. Saa] puk] thjk] es. Fkh] /kfu; ka] b. Zlcxksy , oa [kjh. Q dh eq[; Qlysa cktjk] e. Ddk] lks; kchu] ewax. Qyh] ewax] eks. B] m. M+n] vjgj] Tokj] Xokj] vj. Mh] fry] dikl vkfn g. SA

U; wure le. Fk. Zu ew. Y; 1 -4 Hkkjr ljdkj }kjk jch 2015&16 U; wure le. Fk. Zu ew. Y; 1 -4 Hkkjr ljdkj }kjk jch 2015&16 dh eq[; Qlyksa ds U; wure le. Fk. Zu ew. Y; bl izdkj ? kksf"kr fd; s x; s. A Ø-l o"k. Z Qly 1 2 3 4 5 2015&16 ¼jch½ 2015&16 ¼jch½ Xksgw¡ Tkk. S elwj puk [email protected] M le. Fk. Zu ew. Y; ¼: f. Doa. Vy½ 1450 1150 3075 3100

Okkf. T; d [kjhn 2 - jkt. QSM dh okf. T; d [kjhn% o Okkf. T; d [kjhn 2 - jkt. QSM dh okf. T; d [kjhn% o"k. Z Qly 2010 -11 Lkjlksa] thjk] tk. S 32. 46 2011 -12 Lkjlks] puk] thjk] /kfu; k]m. Mn] lks; kchu Lkjlksa] puk] tk. S] lks; kchu] cktjk Lkjlksa] puk] tk. S] cktjk]thjk] /kfu; k tk. S] lks; kchu] eks. B] ewax]Xokj] cktjk Lkjlksa] tk. S] lks; kchu] eks. B] Xokj 31. 15 2012 -13 2013 -14 2014 -15 2015 -16 ¼vuq- ekp. Z 16 rd½ [kjhn ¼djks. M : ½ 40. 94 38. 38 24. 45 15. 44

eq[; xfrfof/k; ka , oa miyf. C/k; ka 3 - Ñf eq[; xfrfof/k; ka , oa miyf. C/k; ka 3 - Ñf"k vknku forj. k l l jk. T; esa fdlkuksa }kjk eq[; r% Mh-, -ih-] ; wfj; k] , l-ih- , oa ft. Ile mo. Zjdksa dk mi; ksx fd; k tkrk g. SA Mh, ih , oa ; wfj; k dh vkiwfr. Z b. Qdks] ÑHkdk , oa vkb. Z-ih-, y r. Fkk , l-ih- fuek. Zrk d. Eifu; ksa }kjk jkt. QSM] Ø; &foØ; lgdkjh lfefr; ksa , oa xzke lsok lgdkjh lfefr; ksa ds ek/; e ls fdlkuksa dks dh tkrh g. SA lgdkjh {ks= esa jkt. QSM }kjk cht dh vkiwfr. Z] Ø; foØ; lgdkjh lfefr; ksa dks] jkt. LFkku jk. T; cht fuxe] us. QSM] vka/kz izns’k vk. Wby. QSM ls dz; dj dh tkrh g. Sa. A ekuuh; eq[; ea=h dh ct. V ? kks"k. kkvksa dh vuqikyuk esa o"k. Z 2013&14 esa 1 -50 yk[k e. S-Vu Mh -, -ih-] 3 -00 yk[k e. S-Vu ; wfj; k] 0 -50 yk[k e. S-Vu dk. WEiys. Dl [kkn , oa 0 -50 yk[k e. S-Vu , l-ih- dk vfxze Hk. Mkj. [email protected] k dk; Z ds fo: ) 65746 e. S-Vu Mh-, -ih- , oa 120821 e. S-Vu ; wfj; k dk lgdkjh lfefr; ksa ds ek/; e ls forj. k fd; k x; k. A o"k. Z 2014&15 esa 0 -65 yk[k e. S-Vu Mh-, -ih-] 3 -00 yk[k e. SVu ; wfj; k , oa 0 -50 yk[k e. S-Vu , l-ih- dk Hk. Mkj. [email protected] k dk; Z ds fo: ) 0 -58 yk[k e. S-Vu Mh-, -ih- , oa 191704 e. S-Vu ; wfj; k , oa 4337 e. S-Vu , l-ih dk lgdkjh lfefr; ksa ds ek/; e ls forj. k fd; k x; k g. S r. Fkk o"k. Z 2015&16 esa 1 -20 yk[k e. S-Vu Mh-, -ih- o 3 -00 yk[k e. S-Vu ; wfj; k dk Hk. Mkj. [email protected] k fd; k tkuk g. S] ftlds fo: +) ekg ekp. Z 2016 rd 121115 e. S-Vu Mh-, -ih- , oa 227665 e. S-Vu ; wfj; k dk Hk. Mkj. k fd; k x; k g. SA o"k. Z 2013&14 esa 2000 f. Doa- cktjk cht dz; dj izns’k dh lgdkjh lfefr; ksa ds ek/; e ls d`"kdksa dks miy. C/k djok; k x; k , oa 2014&15 esa 2621 f. Doa. Vy , p-ch- 67 o 124 f. Do. Vay , p-ch- 226 cktjk cht vk. Sj 3894 f. Doa lks; kchu cht vk. U/kzizns’k vk; Wy QSMjs’ku ls Ø; dj miy. C/k djok; k x; k g. S r. Fkk o"k. Z 2015&16 esa 2627 f. Doa. Vy cktjk , p-ch- 67 vk. U/kzizns’k vk; Wy QSMjs’ku ls , oa , u-, l-lh ls 13056 f. Doa. Vy lks; kchu cht Ø; dj miy. C/k djok; k x; k g. SA

Ñf Ñf"k vknku forj. k o"k. Z d`f"k vknku 2011 -12 Mh-, -ih-] ; wfj; k] , l-ih-] ft. Ile] cht 769. 85 2012 -13 Mh-, -ih-] ; wfj; k] , l-ih-] dk. Eiy. SDl [kkn] ft. Ile] cht 718. 70 2013 -14 Mh-, -ih-] ; wfj; k] ft. Ile] cht 261. 92 2014 -15 Mh-, -ih-] ; wfj; k] , l-ih-] ft. Ile] cht 269. 27 2015 -16 Mh-, -ih-] ; wfj; k] , l-ih-] ft. Ile] cht 466. 52 ¼vuqekfur ekp. Z 16 rd½ Ø; ¼djks. M : -a½

eq[; xfrfof/k; ka , oa miyf. C/k; ka 4 - i'kqvkgkj % lgdkjh i'kqvkgkj eq[; xfrfof/k; ka , oa miyf. C/k; ka 4 - i'kqvkgkj % lgdkjh i'kqvkgkj QSDVªh dh m. Riknu {kerk 80 e. [email protected] g. SA xq. koÙkk ds {ks= esa QSDVªh us v. Urjk. Z"Vªh; ekud vkb. Z, lvks 9001 izk. Ir dj fy; k g. SA o"k. Z {kerk foØ; 'kq) * m. Riknu okf"k. Zd i’kqvkgk mi; ksx ¼yk[k : yk. Hk {kerk % ½ ¼yk[k : j ¼e. S-½ Vu½ 2011 -12 24000 9857 34. 00 911. 32 40. 00 2012 -13 2013 -14 2014 -15 2015 -16 24000 20000 9591 11000 12419 14284 48. 07 46. 00 51. 44 71. 42 1189. 92 1652. 78 2086. 99 20. 00 122. 00 80. 00 ¼vuqekfur ekp. Z 16 rd½

eq[; xfrfof/k; ka , oa miyf. C/k; ka 5 - jlksb. Z x. Sl eq[; xfrfof/k; ka , oa miyf. C/k; ka 5 - jlksb. Z x. Sl forj. k l jkt. QSM }kjk baf. M; u vk. W; y dk. Wiks. Zjs’ku dh b. Msu x. Sl , ts. Ulh dk lapkyu fd; k tk jgk g. S ftlds }kjk t; iqj ds lh&Ldhe] T; ksfr uxj] xka/kh uxj] flfoy ykb. Zal vkfn t. Sls vfr eg. Roiw. k. Z {ks= ds yx. Hkx 18000 mi. Hkks. Drkvksa dks jlksb. Z x. Sl dh vkiwfr. Z dh tk jgh g. SA o"k. Z flys. Mj vkiwfr. Z yk. [email protected] ¼la[; k½ ¼yk[k #-a½ 2011 -12 1, 44, 760 561. 87 9. 51 2012 -13 2013 -14 2014 -15 1, 43, 684 1, 45, 684 1, 61, 867 610. 78 648. 63 662. 95 16. 15 18. 51 29. 51 2015 -16 ¼vuqekfur ekp. Z 16 rd½ 1, 47, 638 874. 52 25. 00

eq[; xfrfof/k; ka , oa miyf. C/k; ka 6 - fjokf. Yoax Qa. M eq[; xfrfof/k; ka , oa miyf. C/k; ka 6 - fjokf. Yoax Qa. M l jkt. QSM }kjk vkf. Fk. Zd : i ls detksj 115 Ø; &foØ; lgdkjh lfefr; ksa dks yx. Hkx 2 yk[k #- izfr lfefr dh nj ls 2 -17 djks. M+ #- fj; k; rh C; kt nj 4 izfr’kr ij O; olk; gsrq fjoksf. Yoax Q. M ds : Ik esa miy. C/k djok; s x; s g. S rkfd ; s lfefr; ka vius O; olk; dk fo. Lrkj dj vkf. Fk. Zd : Ik ls vk. Refu. Hk. Zj gks lds. A ekp. Z 2016 rd 2 -04 djks. M : - lfefr; ksa ls olwy gks pqds g. Sa. A 7 - yk. Hkka’k l jkt. QSM }kjk o"k. Z 2013&14 esa 10 izfr’kr dh nj ls yk. Hkka’k ? kksf"kr dj ln. L; lgdkjh lfefr; [email protected] T; ljdkj o v. U; ln. L; ksa dks forfjr dj fn; k x; k g. SA jkt. QSM }kjk o"k. Z 2014&15 esa 10 izfr’kr dh nj ls yk. Hkka’k ? kksf"kr dj ln. L; lgdkjh lfefr; [email protected] T; ljdkj o v. U; ln. L; ksa dks forfjr dj fn; k x; k g. SA

o o"k. Z 2015&2016 dh dk; Z ; kstuk ¼v½ d`f"k ft. Ul% okf. T; d [kjhn dk; Zdze ¼ek=k e. S-Vuksa es½a yk[k : i; s esa½ ¼jkf’k

o o"k. Z 2015&2016 dh dk; Z; kstuk ¼ek=k e. S-Vuksa esa½ yk[k : i; s esa½ ¼jkf’k uks. V % d`f"k ft. Ulksa ds y{; ksa esa cktkj vkod , oa Hkkoksa dks e/; utj j[krs gq, la’kks/ku djus] d`f"k vknkuksa dk dz; djus ds y{; ksa esa lgdkjh lfefr; ksa dh ekax dks e/; utj j[krs gq, la’kks/ku djus dk vf/kdkj izca/k lapkyd] jkt. QSM esa fufgr gksxk A le. Fk. Zu ew. Y; [kjhn Hkkjr ljdkj ds ? kksf"kr le. Fk. Zu ew. Y; ksa o cktkj Hkko ij fu. Hk. Zj djrh g. Sa. A vr% blds y{; dk iwo. Z fu/kk. Zj. k ugha fd; k tkrk g. Sa. A le. Fk. Zu ew. Y; ij [kjhn gksus okyh ft. Ul dh okf. T; d [kjhn LFkfxr j[kh tkosxh. A