Скачать презентацию ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ Скачать презентацию ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ

e7070fc4c213d591824e7f66ca520f7d.ppt

  • Количество слайдов: 18

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДРИЯТИЯ НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Финансова схема ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДРИЯТИЯ НАЦИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ФОНД Финансова схема за подкрепа на иновативни предприятия в България ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО СЕДМА КОНКУРСНА СЕСИЯ 2014

Стартиране на изпълнението на проект Договорът за финансиране между Агенцията като Финансираща институция и Стартиране на изпълнението на проект Договорът за финансиране между Агенцията като Финансираща институция и Бенефициента регламентира условията и редът, при които Агенцията предоставя субсидия. Правото на получаване на субсидия не може да бъде прехвърляно на друго лице. За начало на проекта се счита датата, изрично посочена в договора – чл. 2, ал. 1. Приключване на проекта е налице, когато Агенцията е приела крайния резултат на проекта, двете страни са подписали окончателен приемо-предавателен протокол за приемане на този резултат и е извършено последното плащане на субсидията. 2

Права и задължения на Финансираща институция Извършва проверки на изпълнението на договора за финансиране; Права и задължения на Финансираща институция Извършва проверки на изпълнението на договора за финансиране; Изисква отчетни и разходооправдателни документи, писмени справки и др. ; Извършва служебни проверки и събира информация от други институции; Разглежда представения от Бенефициента отчет за съответния етап от проекта, произнася се по отчетния доклад и превежда субсидията за съответния етап при договорените условия. 3

Права и задължения на бенефициента Бенефициентът притежава правото на интелектуална собственост върху продуктите и Права и задължения на бенефициента Бенефициентът притежава правото на интелектуална собственост върху продуктите и резултатите, получени при изпълнението на проекта. ; Бенефициентът се задължава да изпълни Проекта и всички негови етапи в съответствие с проектното предложение. ; Извършените от бенефициента разходи по време на изпълнението на проекта следва да съответстват на изискванията за целесъобразност и допустимост, съгласно Договора и ПУСНИФ-2014. ; Бенефициентът се задължава да предоставя свободен достъп и възможност за планови, извънпланови и инцидентни проверки на място и документални такива за оценка на изпълнението на Проекта и спазването на условията на договора (чл. 26, т. 3 от договора); 4

Права и задължения на бенефициента В случаите, когато ползва статут на малко или средно Права и задължения на бенефициента В случаите, когато ползва статут на малко или средно предприятие, ежегодно да подава декларация по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП. (чл. 26, т. 7 от договора); При промяна на декларираните на етап кандидатстване обстоятелства, отнасящи се до получени държавни помощи, бенефициентът се задължава незабавно писмено да уведоми Финансиращата институция и да представи нова декларация за получени държавни помощи. (чл. 18 от договора); Бенефициентът се задължава да уведомява писмено Финансиращата институция за всяка промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския регистър. ; Бенефициентът се задължава да не извършва действия, имащи за цел неговото преобразуване (вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правна форма, ликвидация), без писменото разрешение на Финансиращата институция. ; 5

Права и задължения на бенефициента Бенефициентът следва да поддържа проектно досие: договор за финансиране Права и задължения на бенефициента Бенефициентът следва да поддържа проектно досие: договор за финансиране и приложенията към него, анекси, отчети, кореспонденция с Финансиращата институция, техническа и финансова документация; Бенефициентът следва да използва аналитична система на осчетоводяване, позволяваща проследяване на счетоводните операции; До 5 години, след приключването на Проекта, Бенефициентът има право да прехвърля права върху интелектуалната собственост, придобити в резултат на изпълнението на Проекта, само след писменото разрешение от страна на Финансиращата институция. ; Бенефициентът е длъжен да съхранява в продължение на 10 години след приключването на Проекта цялата отчетна документация по него. 6

Държавна помощ От влизането в сила на договора за финансиране бенефициентът се счита за Държавна помощ От влизането в сила на договора за финансиране бенефициентът се счита за получател на пълния размер на договорената в чл. 3, ал. 3 субсидия. Същата представлява държавна помощ по смисъла на чл. 87 от ДЕО, съобразно общия регламент за групово освобождаване (Регламент (ЕО) 800/2008 на Комисията от 06. 08. 2008 г. и изм. го Регламент (ЕС) 1224/2013 на Комисията от 29. 11. 2013 г. ) и следва да бъде декларирана съгласно Закона за държавните помощи. Партньорът по проекта следва да декларира размер на държавната помощ, съобразно договорения бюджет на проекта. 7

Отчитане изпълнението на етап Отчетен доклад – в срок от 10 работни дни от Отчитане изпълнението на етап Отчетен доклад – в срок от 10 работни дни от датата на изтичане на срока на съответния етап (чл. 13 от Процедурата) ◦ технически отчет ◦ финансов отчет Отчетите се представят: ◦ с придружително писмо ◦ на хартиен и електронен носител ◦ в папка класьор с твърди корици Съдържанието на Техническия отчет е в свободен текст. Необходимо е посочените резултати от дейностите, задачите и фазите да са разписани изчерпателно и да съответстват на заложените в проектното предложение. 8

Реквизити на отчетния доклад чл. 25, ал. 1, т. 1 от Договора за финансиране Реквизити на отчетния доклад чл. 25, ал. 1, т. 1 от Договора за финансиране Кратко резюме, описващо поставените цели и конкретните резултати, постигнати за етапа; Описание на дейностите, извършени от екипа; Описание на напредъка за постигане на целите на проекта; Аналитични материали, разработени през отчетния етап; Идентификация на възникналите проблеми и мерките за преодоляването им; Обосновка на изразходените трудови, материални и финансови ресурси; Заверени копия от разходооправдателни документи. 9

Процедура за избор на доставчик Стойността на доставките се определя за всеки етап поотделно Процедура за избор на доставчик Стойността на доставките се определя за всеки етап поотделно по следните пера: ◦ инструменти/оборудване ◦ материали/консумативи Когато стойността на доставката е равна или по-голяма от 20 000 лева без ДДС за всеки отделен бюджетен ред от посочените пера, се прилага процедура за избор от наймалко три оферти. Бенефициентът избира съобразно заложения критерий: ◦ най-ниска цена ◦ икономически най-изгодно предложение. За определяне на заданието и разглеждане на офертите, бенефициентът назначава Комисия със заповед, която се състои най-малко от трима членове. В заповедта се посочва критерият за избор. 10

Често срещани пропуски процедурата за избор на доставчик Липсваща методика за определяне на оценката Често срещани пропуски процедурата за избор на доставчик Липсваща методика за определяне на оценката по всеки показател и относителната му тежест, в случай, че е избран критерии „икономически най-изгодно предложение“ (чл. 79, ал. 4 от Процедурата). Липсващ срок на валидност на представените оферти, на базата на които е осъществена процедурата по избор на доставчик (чл. 79, ал. 7 от Процедурата). Необходимо е при отправяне на запитване за оферта да се посочи изрично, че офертите трябва да съдържат срок на валидност; Процедурата за избор на доставчик следва да се прилага във всички случаи на закупуване на оборудване или консумативи на стойност над 20 000 лв. без ДДС, независимо от размера на амортизационните отчисления (за оборудване и инструменти), които представляват допустими разходи по проекта. 11

Често срещани пропуски процедурата за избор на доставчик В заповедта за назначаване на комисия Често срещани пропуски процедурата за избор на доставчик В заповедта за назначаване на комисия по процедурата за избор на изпълнител трябва да бъде изрично упоменат предметът на работа на комисията – определяне на критериите и заданието за обекта на доставка, а впоследствие, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти (чл. 79, ал. 10 от Процедурата). Протоколът за избор на доставчик, с който назначената комисия класира офертите, задължително трябва да бъде утвърден от представляващия бенефициента. Протоколът е нужно да съдържа изчерпателна информация относно работата на Комисията (описание на процеса по класиране от момента на получаване на офертите до избора на доставчик). Необходимо е офертите да бъдат събирани по еднакъв способ и чрез съблюдаване на принципа на равнопоставеност на кандидатите, да бъдат подписани и подпечатани от техния издател. 12

Мониторинг Извършва се от Звеното за оперативно управление на фонда (ЗОУФ), подпомагано от независими Мониторинг Извършва се от Звеното за оперативно управление на фонда (ЗОУФ), подпомагано от независими експерти Независимите експерти: • извършват мониторинг на мястото/местата на изпълнение на проекта след приключване на всеки етап от проекта, освен в случай на спиране изпълнението на проекта; • представят заключение по техническия отчет на бенефициента 13

Изменения на договора за финансиране Изменения и допълнения в договора за финансиране могат да Изменения на договора за финансиране Изменения и допълнения в договора за финансиране могат да се правят само по взаимно писмено съгласие на страните по него – чл. 42, ал. 3 от Договора за финансиране. промяна в екипа по проекта (след като такава е одобрена от Оценяващия комитет на базата на писмена мотивирана молба и приложена към нея автобиография/и на новите членове); смяна или отпадане на Партньор по проекта; предсрочно изпълнение на етап от проект; спиране изпълнението на етап за срок не по-дълъг от 12 месеца; установени технически или аритметични грешки в бюджета и др. Бенефициентът подава писмена мотивирана молба за промяна в договора за финансиране по НИФ. 14

Отчитане на крайния резултат на проекта Отчитането на крайния резултат по проекта се извършва Отчитане на крайния резултат на проекта Отчитането на крайния резултат по проекта се извършва в едномесечен срок след изтичане на последния етап на проекта. Бенефициентът може едновременно с отчитането на последния етап да представи отчетния доклад за крайния резултат на проекта. При отчитането на крайния резултат от проекта, Агенцията извършва проверка за съответствие на крайния финансов резултат, независимо от финансовите резултати, установени за всеки отделен етап. 15

Отчитане на крайния резултат на проекта Въз основа на доклада на Звеното за оперативно Отчитане на крайния резултат на проекта Въз основа на доклада на Звеното за оперативно управление на Фонда, изпълнителният директор на Агенцията с протоколно решение приема, че: ◦ е постигнат крайният резултат по проекта ◦ не е постигнат декларираният краен резултат по проекта, поради неизпълнение на всички или някои дейности, в съответствие с проектното предложение на бенефициента. В случай, че е постигнат крайният резултат на проекта, изпълнителният директор на Агенцията разрешава плащане на одобрения размер на субсидията за последния етап. В случай, че не е постигнат крайният резултат на проекта, договорът се прекратява едностранно от Агенцията и бенефициентът дължи връщане на пълния размер на субсидията, получена до датата на прекратяване на договора. 16

Комуникация Цялата кореспонденция между страните, участващи в изпълнението на договорите за финансиране, следва да Комуникация Цялата кореспонденция между страните, участващи в изпълнението на договорите за финансиране, следва да се води писмено (с цел гарантиране на прозрачност и проследимост), като официалната документация се адресира до Изпълнителния директор на ИАНМСП. Комуникацията от страна на бенефициента се осъществява от официалния представляващ или упълномощено от него лице (с нотариано заверено пълномощно). Адрес за кореспонденция: ул. “Леге” № 2 -4, София 1000 Сайт: www. sme. government. bg Телефон: 02/940 – 7940 Факс: 02/940 - 7993 17

Благодаря за вниманието! 18 Благодаря за вниманието! 18