Скачать презентацию Izbira kariere Miha Lovšin Center RS za poklicno Скачать презентацию Izbira kariere Miha Lovšin Center RS za poklicno

6bfdde46d0fbb600a5be3d7bf962320f.ppt

  • Количество слайдов: 12

Izbira kariere Miha Lovšin Center RS za poklicno izobraževanje Posveti 1. 2. – 5. Izbira kariere Miha Lovšin Center RS za poklicno izobraževanje Posveti 1. 2. – 5. 2. 2016 1

Zakaj ste izbrali študij Inkluzivne pedagogike? • Ker rad delam z mladimi. • Ker Zakaj ste izbrali študij Inkluzivne pedagogike? • Ker rad delam z mladimi. • Ker nisem imel pogojev za vpis v program specialna pedagogika. • Ker je fakulteta na obali. 2

Kako ste izbrali študentsko delo? • Dela nisem izbral, ampak se mi je ponudila Kako ste izbrali študentsko delo? • Dela nisem izbral, ampak se mi je ponudila priložnost. • Delo sem izbral zaradi dobrega zaslužka. • Poskušal se pri več delodajalcih in pri enem uspel.

Teorija priložnostnih struktur (Roberts, 1968) Ni posameznik tisti, ki izbere delo, ampak družbeno okolje Teorija priložnostnih struktur (Roberts, 1968) Ni posameznik tisti, ki izbere delo, ampak družbeno okolje določa to, kar bo posameznik sploh imel možnost izbrati. + Oblikovanje karierne odločitve je razumljeno kot proces, ki se odvija v interakciji z okoljem. Upoštevano je dejstvo, da posameznik ni tisti, ki v celoti vpliva oz. nadzoruje dejavnike kariernega odločanja. Vloga posameznika pri karierni odločitvi je v celoti opuščena. Posameznikova karierna pot ni zgolj determinirana z okoljem (ali po Parsonsu z lastnostmi).

Teorija socialne reprodukcije (Willis, 1977) Družbeno okolje je vrojeno v posameznika, kar predstavlja omejitev Teorija socialne reprodukcije (Willis, 1977) Družbeno okolje je vrojeno v posameznika, kar predstavlja omejitev pri izbiri poklica. + Oblikovanje karierne odločitve je razumljeno kot proces, ki se odvija v interakciji z okoljem. Upoštevano je dejstvo, da posameznik ni tisti, ki v celoti vpliva oz. nadzoruje dejavnike kariernega odločanja. Vloga posameznika pri karierni odločitvi je upoštevana. - Posameznikova karierna pot ni determinirana zgolj z vplivom pomembnih drugih.

Sociološka teorija kariernega odločanja (Hodkinson in Sparkes 1996) Sprejemanje karierne odločitve je kontekstualno vpeto Sociološka teorija kariernega odločanja (Hodkinson in Sparkes 1996) Sprejemanje karierne odločitve je kontekstualno vpeto v socialno in kulturno okolje. Odločitve so hkrati racionalne in emocionalne. Odločitve so pragmatične, oportunistične v smislu, da slonijo na naključnih kontaktih in izkušnjah.

Teorija habitusa (Bourdieu, 2001) „Habitus je sistem pridobljenih shem [iz okolja], ki v praktičnem Teorija habitusa (Bourdieu, 2001) „Habitus je sistem pridobljenih shem [iz okolja], ki v praktičnem stanju delujejo kot kategorije zaznave in presoje ali kot načela razvrščanja in hkrati kot organizacijska načela akcije“(Bourdieu, 2003, str. 19).

Vilhjalmsdottir & Arnkelsson, (2013) Habitus je možno zaznati pri skupini mladih med 19 in Vilhjalmsdottir & Arnkelsson, (2013) Habitus je možno zaznati pri skupini mladih med 19 in 22 letom (določen na osnovi prostočasnih aktivnosti in vrsti konzumirane kulture posameznikov). Skupine z enakim habitusom korelirajo z ostalimi socialnimi spremenljivkami kot so spol, socialni razred in kraj bivanja. Pri izbiri preferenčnih poklicev obstajajo razlike v habitusu. Pri dojemanju poklicev obstajajo razlike v habitusu. 8

Praksa Izvajanje prostovoljnega dela povezanega z nalogami skupnosti. Izvajanje poskusnih projektov in drugega poskusnega Praksa Izvajanje prostovoljnega dela povezanega z nalogami skupnosti. Izvajanje poskusnih projektov in drugega poskusnega dela v družbi. Nabiranje delovnih in številnih drugih izkušenj v skupnosti. Mreženje znotraj in izven skupnosti.

Dobra šola Organizacija šolske klime, ki starše spodbuja k zaupanju v samostojnost in odgovornost Dobra šola Organizacija šolske klime, ki starše spodbuja k zaupanju v samostojnost in odgovornost in svojih otrok. Organizacija šolske klime, ki učence in dijake spodbuja in navaja k: • samostojnosti, • obvladovanju učenja, • vključevanju v prostovoljno delo, • preizkušanju različnih vlog, del, nalog, opravil, … • medsebojni pomoči, • … Vključevanje učencev in dijakov v organizacijo: • obiska podjetij, • obiskov bivših učencev, dijakov, podjetnikov, predstavnikov srednjih šol in fakultet, • predstavitev razpisov za programe mobilnosti Centra RS za mobilnost in evropske programe na šoli, 10 • …

Viri • • Bourdieu, P. (2001). Distinction. V D. B. Grusky (Ured. ), Social Viri • • Bourdieu, P. (2001). Distinction. V D. B. Grusky (Ured. ), Social Stratification, Class, Race, & Gender in Sociological Perspective (str. 870– 893). Boulder (CO): Westview Press. Bourdieu, P. (2003). Sociologija kot politika. Ljubljana: Založba /*cf. Hodkinson, P. , & Sparkes, A. (1997). Careership: a sociological theory of career decision making. British Journal of Sociology of Education, 18(1), 29– 44. Lovšin, M. (2014). Informiranje in svetovanje. Predstavitev dostopna na http: //www. mizs. gov. si/fileadmin/mizs. gov. si/pageuploads/podrocje/ss/vpis/201 4/Gradiva_delovno_srecanje/Informiranje_in_svetovanje_2014. ppt Roberts, K. (1968). The entry into employment: an approach towards a general theory. Sociological Review, 165 -184. Willis, P. (1977). Learning to Labour: How Working-Class Kids Get Working. Class Jobs. Farnharm: Sayon House. Vilhjalmsdottir, G. , & Arnkelsson, G. B. (2013). Social aspects of career choice from the perspective of habitus theory. Journal of Vocational Behavior, 581590. 11

Kontakt www. facebook. com www. mojaizbira. si miha. lovsin@cpi. si Tel: +3861 5864 220 Kontakt www. facebook. com www. mojaizbira. si miha. [email protected] si Tel: +3861 5864 220