Скачать презентацию Israel National VLBW Infant Database מסד הנתונים Скачать презентацию Israel National VLBW Infant Database מסד הנתונים

7dc1aaab706b2d163557d8a7f79bfcac.ppt

  • Количество слайдов: 22

 Israel National VLBW Infant Database מסד הנתונים הלאומי של תינוקות במשקל לידה נמוך Israel National VLBW Infant Database מסד הנתונים הלאומי של תינוקות במשקל לידה נמוך מאד )0051 גרם או פחות( פרופ' בריאן ריכמן גב' אורנה לויצקי גב' ולנטינה בויקו פרופ' ליאת לרנר גבע אוקטובר 3102 היחידה לחקר בריאות האישה והילד, מכון גרטנר, תל השומר המרכז הלאומי לבקרת מחלות ) , (ICDC תחום פרינטולוגיה THE ISRAEL NEONATAL NETWORK זכות היוצרים במצגת זו שייכת ליחידה לחקר בריאות האישה והילד, מכון גרטנר ול- Israel Neonatal Network

 דיווח מיוחד שיעורי תמותה ותחלואה של תינוקות מלנ דיווח מיוחד שיעורי תמותה ותחלואה של תינוקות מלנ"מ בישראל לעומת קנדה ויפן

 במהלך שני העשורים האחרונים הוקמו במדינות רבות מסדי נתונים לאומיים או רב-מרכזיים בנושא במהלך שני העשורים האחרונים הוקמו במדינות רבות מסדי נתונים לאומיים או רב-מרכזיים בנושא תינוקות במשקל לידה נמוך מאוד )מלנ"מ(. לאחרונה השוו מסדי הנתונים הנאונטולוגיים בקנדה וביפן את התוצאים של תינוקות מלנ"מ אשר אושפזו ביחידות לטיפול נמרץ ביילוד בשנים 8002 -6002, והדגימו שוני ניכר בתוצאות בין שתי המדינות. (Isayama T, Lee SK, Mori R, Kusuda S, Fujimura M, Ye XY, Shah PS; Canadian Neonatal Network; Neonatal Research Network of Japan, Comparison of mortality and morbidity of ). 2102 , 56 -759 very low birth weight infants between Canada and Japan, Pediatrics, 130(4): e

 התאמת האוכלוסייה • המחקר ההשוואתי של קנדה ויפן כלל תינוקות המאושפזים ביחידות טיפול התאמת האוכלוסייה • המחקר ההשוואתי של קנדה ויפן כלל תינוקות המאושפזים ביחידות טיפול נמרץ פגים שנולדו במשקל נמוך מ-0051 גר' ונולדו ללא מומים. • מתוך מסד הנתונים הלאומי הישראלי נכללו תינוקות מלנ"מ המתאימים להגדרות ולאוכלוסיית הפגים במחקר הקנדי והיפני. • לא נכללו תינוקות שנפטרו בחדר לידה, תינוקות ללא טיפול נמרץ )אינטובציה בחדר לידה( שנפטרו ביממה הראשונה לחייהם, תינוקות במשקל 005, 1 גר' בדיוק ותינוקות בעלי מומים מולדים. • בסך הכל נכללו 640, 8 תינוקות מלנ"מ אשר נולדו בישראל בין השנים 1102 -6002, בהשוואה ל-143, 5 תינוקות מקנדה ו-218, 9 מיפן.

 הגדרת התוצאים • תמותה - תמותה לפני השחרור הביתה • תחלואה נוירולוגית - הגדרת התוצאים • תמותה - תמותה לפני השחרור הביתה • תחלואה נוירולוגית - דימום מוחי בדרגות חמורות )4 -3 (IVH ו/או לוקומלציה באזור הפריונטריקולרי ) (PVL • - BPD מחלה ריאתית כרונית המוגדרת כטיפול בחמצן בגיל 63 שבועות מתוקן • - ROP מחלת רשתית העין של הפגות בדרגות חמורות )4 -3( • - NEC נמק מעי בדרגה 2 ומעלה • תוצא משולב ) - (Combined Outcome תמותה לפני השחרור הביתה או אחת מהתחלואות הקשות הכוללות 4 -3 NEC , ROP 3 -4 , BPD , PVL , IVH • אלח דם מאוחר - אלח דם בגיל 7 ימים או יותר • -PDA ligation ניתוח לסגירת דוקטוס ארטריוסוס פתוח השיעורים חושבו מתוך כלל אוכלוסיית תינוקות מלנ"מ בכל מדינה.

 תחלואה אימהית ומאפייני התינוקות בלידה )באחוזים( ישראל )640, 8= (N קנדה )143, 5= תחלואה אימהית ומאפייני התינוקות בלידה )באחוזים( ישראל )640, 8= (N קנדה )143, 5= (N יפן )218, 9= (N תחלואה אימהית )%( אמניוניטיס סכרת מאפייני התינוקות בלידה )%( לידה מרובה ניתוח קיסרי יתר לחץ דם סטרואידים טרום-לידה 1. 6 7. 6 1. 02 4. 27 2. 34 1. 57 1. 41 1. 7 1. 32 9. 38 7. 03 0. 46 9. 41 5. 81 1. 04 6. 62 2. 67 • אחוז תינוקות מלנ"מ בישראל שאימותיהם סבלו מאמניוניטיס )%1. 6( הוא פחות ממחצית השיעור בקנדה וביפן. • בישראל שיעור גבוה יותר של תינוקות מלנ"מ שנולדו בלידה מרובת עוברים )%2. 34(. • אחוז האימהות עם סכרת הריונית ואחוז האימהות שקיבלו טיפול טרום-לידתי בסטרואידים נמוך מאוד ביפן יחסית לישראל ולקנדה.

 התפלגות משקל לידה )באחוזים( 05 )640, 8= (N ישראל )143, 5= (N קנדה התפלגות משקל לידה )באחוזים( 05 )640, 8= (N ישראל )143, 5= (N קנדה )218, 9= (N יפן 1. 93 0. 03 3. 23 9. 92 3. 32 03 3. 02 אחוז 2. 42 1. 72 6. 32 8. 81 4. 31 02 5. 21 7. 3 1250 -1499 g 1000 -1249 g 04 750 -999 g משקל לידה 500 -749 g 01 8. 0 0. 1 0 <500 g • ממוצע משקל הלידה של תינוקות מלנ"מ בישראל - 311, 1 גר' )ס. ת. 572 ±( גבוה יותר מאשר בקנדה וביפן - 770, 1 גר' )862 ו- 920, 1 גר' )303 ±(, בהתאמה. ±( • בישראל שיעור נמוך יותר של תינוקות במשקל לידה נמוך מ- 000, 1 גר' )%8. 33( לעומת קנדה )%8. 73( ויפן )%8. 54(.

 התפלגות שבוע הריון בלידה )באחוזים( 05 1. 64 )640, 8= (N ישראל )143, התפלגות שבוע הריון בלידה )באחוזים( 05 1. 64 )640, 8= (N ישראל )143, 5= (N קנדה )218, 9= (N יפן 8. 04 9. 63 04 8. 12 5. 02 4. 21 4. 11 5. 71 2. 81 5. 41 4. 5 02 3. 21 6. 8 7. 6 אחוז 0. 72 03 01 0 >32 wk 29 -32 wk 27 -28 wk שבוע הריון בלידה 25 -26 wk <25 wk • ממוצע שבוע ההריון בלידה בישראל הוא 92 )ס. ת. ± 9. 2(, בקנדה 82 )6. 2 ±( וביפן 82 )± 2. 3(. • אחוז התינוקות שנולדו בישראל בשבוע הריון נמוך מ-72 )%2. 12( נמוך לעומת קנדה )%8. 62( ויפן )%8. 92(. • בשבועות הריון הגבוהים מ-82, אחוז התינוקות בישראל )%5. 85( גבוה יותר לעומת קנדה )%2. 64( ויפן )%3. 84(.

 תמותה ותחלואה תמותה ותחלואה

 תוצא משולב ) (Combined Outcome תמותה ותחלואה קשה • • • אחוז התינוקות תוצא משולב ) (Combined Outcome תמותה ותחלואה קשה • • • אחוז התינוקות עם תוצא משולב של תמותה או תחלואה קשה )הכוללת IVH (3 -4, PVL, BPD, ROP 3 -4, NEC עמד על %9. 92 בישראל, ודומה לזה שבקנדה )%2. 23( וביפן )%3. 03(. בולט השוני במרכיבי התוצא המשולב. בישראל היוותה התמותה %14 מהתוצא המשולב )%3. 21 תמותה מתוך %9. 92 תוצא משולב(, בקנדה %33 וביפן %12 בלבד. בישראל אחוז התינוקות שסבלו ממחלה ריאתית כרונית ) (BPD או ממחלת רשתית העין ) (ROP בדרגות קשות נמוך יותר לעומת קנדה ויפן. אחוז התינוקות שסבלו מנמק מעי ) (NEC או מתחלואה נוירולוגית קשה דומה בישראל ובקנדה, וגבוה יותר מיפן.

 תמותה לפי שבוע הריון בלידה )באחוזים( • שיעור התמותה בישראל היה %3. 21, תמותה לפי שבוע הריון בלידה )באחוזים( • שיעור התמותה בישראל היה %3. 21, לעומת %5. 01 בקנדה ו-%5. 6 ביפן. • אחוז התמותה בישראל גבוה יותר בכל קבוצות שבוע ההיריון בלידה. ההבדל ניכר במיוחד לעומת אחוזי התמותה ביפן, ובעיקר בקרב תינוקות שנולדו בשבועות הריון הנמוכים מ- 72, בהם שיעור התמותה בישראל הוא פי כשלושה משיעור התמותה ביפן.

 תחלואה אקוטית תחלואה אקוטית

 אלח דם מאוחר )בגיל 7 ימים או יותר( לפי שבוע הריון בלידה • אלח דם מאוחר )בגיל 7 ימים או יותר( לפי שבוע הריון בלידה • אחוז תינוקות מלנ"מ שסבלו מאלח דם מאוחר בגיל 7 ימים או יותר בישראל )%2. 02( גבוה מעט לעומת קנדה )%6. 61( וגבוה מאוד לעומת יפן )%5(. • אחוז התינוקות עם אלח דם מאוחר בישראל גבוה פי שניים מזה של יפן בקבוצת שבועות ההיריון הנמוכים מ-52, ועד פי שמונה בקבוצת שבועות הריון הגבוהים מ-23.

 נמק מעי ) (NEC לפי שבוע הריון בלידה • אחוז תינוקות מלנ נמק מעי ) (NEC לפי שבוע הריון בלידה • אחוז תינוקות מלנ"מ בישראל שסבלו מנמק מעי ) (NEC עומד על %9. 5, בדומה לזה שבקנדה, וגבוה מהאחוז ביפן )%6. 1(. • הבדל זה ניכר בכל קבוצות שבוע ההיריון בלידה.

 ניתוח לסגירת PDA לפי שבוע הריון בלידה • • אחוז תינוקות מלנ ניתוח לסגירת PDA לפי שבוע הריון בלידה • • אחוז תינוקות מלנ"מ בישראל שעברו ניתוח לסגירת נמוך מאוד )%9. 2( לעומת קנדה )%3. 8( ויפן )%2. 5(, הבדל זה נצפה בכל קבוצות שבוע ההיריון בלידה. בשבועות הריון הנמוכים מ-72 עברו ניתוח כזה בקנדה כרבע מהתינוקות, זאת לעומת כ-%01 בלבד בישראל. PDA

 תחלואה כרונית תחלואה כרונית

 תחלואה נוירולוגית קשה לפי שבוע הריון בלידה • • בישראל אחוז תינוקות מלנ תחלואה נוירולוגית קשה לפי שבוע הריון בלידה • • בישראל אחוז תינוקות מלנ"מ שסבלו מתחלואה נוירולוגית קשה, הכוללת דימום מוחי ) (IVH בדרגות 4 -3 ו/או לוקומלציה באזור הפריונטריקולרי ) , (PVL הוא %9. 11, דומה לזה שבקנדה )%4. 11( וגבוה מהאחוז ביפן )%8(. אחוז התחלואה הנוירולוגית הקשה בישראל גבוה כמעט בכל קבוצות שבוע ההיריון בלידה, וההבדל בולט במיוחד בקבוצות שבועות הריון הנמוכים מ-92.

 רטינופתיה של הפגות ) (ROP בדרגות 4 -3 לפי שבוע הריון בלידה • רטינופתיה של הפגות ) (ROP בדרגות 4 -3 לפי שבוע הריון בלידה • אחוז תינוקות מלנ"מ שסבלו מרטינופתיה של הפגות בדרגות 4 -3 בישראל )%6. 3( נמוך לעומת האחוזים בקנדה )%2. 6( וביפן )%01(. • ההבדל ניכר בעיקר בקרב תינוקות שנולדו בשבועות הריון הנמוכים מ-72. ) (ROP

 מחלה ריאתית כרונית ) (BPD לפי שבוע הריון בלידה • • אחוז תינוקות מחלה ריאתית כרונית ) (BPD לפי שבוע הריון בלידה • • אחוז תינוקות מלנ"מ שסבלו ממחלה ריאתית כרונית, המוגדרת כטיפול בחמצן בגיל 63 שבועות מתוקן, בישראל )%6. 9( נמוך לעומת קנדה )%3. 21( ויפן )%6. 41(. בקבוצות שבועות ההיריון הגבוהים מ-62 שבועות, אחוזי בישראל היו דומים לקנדה וליפן. ה- BPD

 סיכום ודיון סיכום ודיון

 • בהשוואה בין תוצאים בקרב תינוקות מלנ • בהשוואה בין תוצאים בקרב תינוקות מלנ"מ בישראל לעומת קנדה ויפן נמצא כי שיעור התוצא המשולב של תמותה או תחלואה קשה ) (Combined Outcome דומה בשלוש המדינות. יחד עם זאת, ניתן לזהות הבדלים ביניהן במרכיבי התוצא המשולב. שיעור התמותה בישראל הוא %3. 21, וגבוה יותר לעומת השיעור בקנדה )%5. 01( וביפן )%5. 6(. בישראל מהווה מרכיב התמותה כ- %14 מהתוצא המשולב, בקנדה כ- %33 וביפן כ-%12 בלבד. מכאן נובע שמשקלו של מרכיב התחלואה הקשה בתוצא המשולב בקנדה וביפן גדול ממשקלו בישראל. • שיעור התינוקות שסבלו מתחלואה נוירולוגית קשה גבוה בישראל כמעט בכל קבוצות שבוע ההיריון בלידה. לעומת זאת, שיעור התינוקות בישראל שסבלו מ- ROP בדרגות קשות )4 -3( נמוך בישראל לעומת קנדה ויפן. כמו כן, שיעור תינוקות מלנ"מ בישראל שסבלו ממחלה ריאתית כרונית נמוך אף הוא לעומת קנדה ויפן. • ייתכן שההישרדות הגבוהה יותר ביפן ובקנדה, במיוחד של תינוקות שנולדו בשבועות הריון מוקדמים יותר, מסבירה את האחוזים הגבוהים יותר של תינוקות שסבלו מ- ROP בדרגות קשות או ממחלה ריאתית כרונית במדינות אלה.

 • ההשוואות המוצגות בדיווח הנוכחי הינן רטרוספקטיביות, ויתכן שישנה הטיית בחירה ) (Selection • ההשוואות המוצגות בדיווח הנוכחי הינן רטרוספקטיביות, ויתכן שישנה הטיית בחירה ) (Selection bias של האוכלוסיות המשתתפות בהשוואה. ההבדל יכול לנבוע מכך שבקנדה וביפן התינוקות שנכללו בהשוואה היו מאושפזים במרכזי-על, ולא נכללו תינוקות שלא הועברו למרכזים אלו, או תינוקות שנפטרו בבית חולים הלידה. לעומת זאת, בישראל נכללו כל תינוקות מלנ"מ, שנולדו בכל בתי החולים במדינה, העונים על הגדרות ההשוואה הנוכחית. • קיימים הבדלים בין אוכלוסיות שלוש המדינות הנובעים משוני במאפייני התינוקות )כגון שוני בהתפלגות משקלי לידה או שבועות הריון בלידה ושוני באחוז התינוקות שנולדו בלידה מרובה(, או הבדלים במאפייני האימהות )כמו גיל, רקע מיילדותי, סיבוכי הריון וטיפול בסטרואידים בעת ההיריון(. הבדלים אלו לא נלקחו בחשבון בהשוואות המוצגות בדיווח הנוכחי.