Скачать презентацию Искуство со ДСГ на Универзитетска Клиника за Неврохирургија Скачать презентацию Искуство со ДСГ на Универзитетска Клиника за Неврохирургија

e3e88a01710d38854c009df29bbfcab7.ppt

  • Количество слайдов: 9

Искуство со ДСГ на Универзитетска Клиника за Неврохирургија Проф. Д-р Александар Чапароски Искуство со ДСГ на Универзитетска Клиника за Неврохирургија Проф. Д-р Александар Чапароски

ФЗОМ од 01. 2009 година започна со имплементација на ДСГ начинот на фактурирање на ФЗОМ од 01. 2009 година започна со имплементација на ДСГ начинот на фактурирање на здравствените услуги во јавните здравствени установи на секундарно и терцијарно ниво. Diagnosis-related gro Како дел од терцијарното ниво, оваа имплементација започна и на нашата клиника. DRG- Diagnostic Related Groups ДСГ представува процедура која служи како модул за наплата на болничкото или амбулантското лекување, а со тоа и подобро планирање на бројот на пациенти и финансиските планови.

ПЛАНИРАЊЕ • Планирање на вид и обем на услуги • Планирање на опрема и ПЛАНИРАЊЕ • Планирање на вид и обем на услуги • Планирање на опрема и лекови • Зголемен увид во застапеноста на болните по дијагноза кои се лекуваат на нашата клиника • Рационално и ефикасно трошење на средствата

ДСГ 2009/2010 • Во 2009 год се остварени 1504 ДСГ услуги • Во 2010 ДСГ 2009/2010 • Во 2009 год се остварени 1504 ДСГ услуги • Во 2010 год се остварени 1549 ДСГ услуги • Просечниот квартален индекс изнесува 105, 75 %(искористеност на капацитетите-планирано до остварено)

ДСГ 2009/2010 • Вкупен износ на ДСГ услуги во 2009 год. 99. 318. 638 ДСГ 2009/2010 • Вкупен износ на ДСГ услуги во 2009 год. 99. 318. 638 денари. • (Добиено 89. 000 - 89. 89%) • Вкупен износ на ДСГ услуги во 2010 год остварени се 100. 722. 885 денари. • (Добиено 95. 002. 000 – 94. 32%) • Зголемувањето на износот се должи на зголемениот број на пациенти и хирушки процедури. • Вкупно операции : 900 (2009/2010)

ДСГ 2009/2010 • Во 2009 год се остварени 14. 947 болнички денови. • Во ДСГ 2009/2010 • Во 2009 год се остварени 14. 947 болнички денови. • Во 2010 год се остварени 14. 392 болнички денови. • Просечниот престој на пациенти изнесува – за 2009 9, 56 денови – за 2010 9, 29 денови

Најчести 5 ДСГ групи во 2010 1 B 02. C 294 18. 98% 145 Најчести 5 ДСГ групи во 2010 1 B 02. C 294 18. 98% 145 9. 36% 133 8. 58% 124 8. 00% 119 7. 68% Краниотомии без КК последици 2 B 80. Z Повреди на главата 3 I 10. B `Рбет 4 B 70. C Мозочен удар без компликации 5 A 06. A Пролонгирана вентилација >96 h

Ниво на комплексност • А- Најголема поторошувачка по ДСГ опфатени 158 пациенти или 10, Ниво на комплексност • А- Најголема поторошувачка по ДСГ опфатени 158 пациенти или 10, 20 % од вкупниот број на лекувани болни • пациенти на активна вентилација со продолжено лекување во интензивна нега • Б- Најголема поторошувачка по ДСГ опфатени 514 пациенти или 33, 18 % од вкупниот број на лекувани болни

Бенефит од воведување на ДСГ • Од воведувањето на ДСГ моделот на нашата клиника Бенефит од воведување на ДСГ • Од воведувањето на ДСГ моделот на нашата клиника до сега постигнавме напредок во: • • Зголемена трошоци преку Намалување на квалитетна Рационално на годишните Обезбедување просечниот Намалени ефикасност во • Реален приказ трошење на болнички ден средствата користењето на расположливите внатрешна организација и здравствена заштита на потреби реорганизација пациентите средства