Скачать презентацию ИСКОВЕТЕ ПО ЧЛ 71 И ЧЛ 74 ОТ Скачать презентацию ИСКОВЕТЕ ПО ЧЛ 71 И ЧЛ 74 ОТ

3582f7eb8b77f9d4f3861893a0625b0c.ppt

  • Количество слайдов: 14

ИСКОВЕТЕ ПО ЧЛ. 71 И ЧЛ. 74 ОТ ЗЗДиск: ПРОБЛЕМИ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА Д-р ИСКОВЕТЕ ПО ЧЛ. 71 И ЧЛ. 74 ОТ ЗЗДиск: ПРОБЛЕМИ НА СЪДЕБНАТА ПРАКТИКА Д-р Ива Пушкарова гл. ас. в СУ , , Св. Климент Охридски”

Чл. 71. (1) Извън случаите по раздел I, всяко лице, чиито права по този Чл. 71. (1) Извън случаите по раздел I, всяко лице, чиито права по този или по други закони, уреждащи равенство в третирането, са нарушени, може да предяви иск пред районния съд, с който да поиска: 1. установяване на нарушението; 2. осъждане на ответника да преустанови нарушението и да възстанови положението преди нарушението, както и да се въздържа в бъдеще от понататъшни нарушения; 3. обезщетение за вреди. (2) Синдикалните организации и техните поделения, както и юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, могат да предявят иск от името на лицата, чиито права са нарушени по тяхно искане. Тези организации могат да встъпят и като заинтересувана страна във висящ процес по ал. 1. (3) В случаите на дискриминация, когато са нарушени правата на множество лица, организациите по ал. 2 могат да предявят и самостоятелен иск. Лицата, чиито права са нарушени, могат да встъпят в процеса като подпомагаща страна по чл. 218 от Гражданския процесуален кодекс. Чл. 74. (1) В случаите по раздел I всяко лице, претърпяло вреди от нарушение на права по този или по други закони, уреждащи равенство в третирането, може да предяви иск за обезщетение по общия ред срещу лицата и/или органите, причинили вредите. (2) В случаите, когато вредите са причинени на граждани от незаконни актове, действия или бездействия на държавни органи и длъжностни лица, искът за обезщетение се предявява по реда на Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани.

Спорове за родова подсъдност на исковете по чл. 71 и чл. 74 n n Спорове за родова подсъдност на исковете по чл. 71 и чл. 74 n n Възникват при искове с неясен петитум или обективно съединени искове, с които се претендира обезщетение за вреди от незаконни актове, действия и бездействия на държавни органи на местно самоуправление Всички спорове са отрицателни Повечето са повдигнати от административните съдилища Почти всички са разрешени в полза на административната юрисдикция

Приложно поле на чл. 71 n Исковете са самостоятелни. Предявяването на осъдителните не е Приложно поле на чл. 71 n Исковете са самостоятелни. Предявяването на осъдителните не е обусловено от предявяване на установителния. Р № 1301/2009 г. д. № 5117/2007 І ГО, ВКС n Родово подсъдни на РС, включително когато ответникът е властнически субект, извършил нарушението в това качество Р № 3022/2009 адм. д. № 716/2009 VІІ отд. , ВАС n Липсва влязло в сила решение на КЗД, което установява нарушението, нарушителя и засегнатото лице

Приложно поле на чл. 74 n - - n Осъдителен иск за вреди в Приложно поле на чл. 74 n - - n Осъдителен иск за вреди в две хипотези: по ал. 1: предявява се пред РС по реда на ГПК, когато вредите произтичат от отношения на равнопоставеност; по ал. 2: предявява се пред АС по реда на ЗОДОВ (чл. 203 и сл. АПК), когато вредите произтичат от актове, действия или бездействия на субект на властнически правомощия при или по повод негова административна дейност. Налице е влязло в сила решение на КЗД, което установява нарушението, нарушителя и засегнатото лице/влязло в сила съдебно решение по установителен иск по чл. 71

Спорни моменти 1. По кой критерий се определя родовата подсъдност на иска по чл. Спорни моменти 1. По кой критерий се определя родовата подсъдност на иска по чл. 74: - Произход на вредите от действия на равнопоставеност или субординация (, , качество на ответника”) - Дали ищецът атакува властнически актове, действия и бездействия като незаконни или като дискриминационни - Има ли влязло в сила Р на КЗД (АС може ли да установява дискриминация) Опр. 58/2009 г. д. № 43/2009 смесен петчленен с-в 2. Какво е съотношението на чл. 71, ЗЗДиск и чл. 128, ал. 1, т. 5 / чл. 13 2, АПК: - чл. 71 не дерогира компетентността на АС по чл. 128, а само очертава правното основание на иска и правомощията на съда. Опр. № 23/2009 г. д. № 22/2009 смесен петчленен с-в Разпоредбата на чл. 128 установява общо правило. Независимо че е предявен на специално правно основание и касае неравно третиране, случят попада в обхвата й, тъй като претендираните вреди са от действия и бездействия на длъжностни лица с властнически правомощия. Опр. № 169/2008 по адм. д. № 156/2008 смесен петчленен с-в - чл. 71 е специален към чл. 132 и дерогира административната юрисдикция в полза на гражданската. Опр. № 147 /2007 адм. д. № 147/2007 смесен петчленен с-в

Разделяне на дела n 1. 2. n Твърденията за неправомерно поведение по служба, в Разделяне на дела n 1. 2. n Твърденията за неправомерно поведение по служба, в което се изразява и неравно третиране, обуславят извод за обективно съединени искове: Иск за неимуществени вреди по чл. 203, ал. 1 от АПК, вр. чл. 1 от ЗОДОВ, подсъден на административен съд; и Иск за защита от дискриминация по чл. 71, подсъден на РС. Сезираният АС следва да укаже на ищеца да уточни: претендира ли да бъде обезщетен и за твърдяното дискриминационно отношение и в какъв размер. провел ли е производство пред КЗД. Ако ищецът изрично заяви, че поддържа самостоятелна претенция и не е провел производството пред КЗД, АС следва да раздели иска по чл. 71, ал. 1 и да го изпрати за разглеждане на местно компетентния РС. Опр. № 82 /2008 адм. д. № 66/2008 смесен петчленен с-в Опр. № 159 /2008 адм. д. № 123/2008 смесен петчленен с-в

n n n n n n Подсъдност: относими актове Р № 4180/2007 адм. д. n n n n n n Подсъдност: относими актове Р № 4180/2007 адм. д. № 7369/2006 V отд. , ВАС Р № 607/2009 адм. д. № 10911/2008 VІІ отд. , ВАС Р № 1301/2009 г. д. № 5117/2007 І ГО, ВКС Р № 2544/2009 адм. д. № 12827/2008 VІІ отд. , ВАС, Р № 2545 /2009 адм. д. № 14069/2008 VІІ отд. , ВАС Р № 3022/2009 адм. д. № 716/2009 VІІ отд. , ВАС Р № 6714/2009 адм. д. № 717/2009 VІІ отд. , ВАС Р № 6717/2009 адм. д. № 1125/2009 VІІ отд. , ВАС Р № 10160/2009 адм. д. № 1741/2009 VII ВАС Опр. № 146 /2007 адм. д. № 129/2007 смесен петчленен с-в Опр. № 147 /2007 адм. д. № 147/2007 смесен петчленен с-в Опр. № 82 /2008 адм. д. № 66/2008 смесен петчленен с-в Опр. № 159 /2008 адм. д. № 123/2008 смесен петчленен с-в Опр. № 169/2008 по адм. д. № 156/2008 смесен петчленен с-в Опр. № 21/2009 г. д. № 24/2009 смесен петчленен с-в Опр. № 23/2009 г. д. № 22/2009 смесен петчленен с-в Опр. № 25/2009 адм. д. № 23/2009 смесен петчленен с-в Опр. № 45/2009 г. д. № 33/2009 смесен петчленен с-в Опр. № 54/2009 адм. д. № 15/2009 смесен петчленен с-в Опр. № 55/2009 адм. д. № 35/2009 смесен петчленен с-в Опр. № 58/2009 г. д. № 43/2009 смесен петчленен с-в Опр. № 62/2009 ч. г. д. № 2091/2008 ІІІ ГО, ВКС Опр. № 11/2010 г. д. № 2/2010 петчленен с-в, ВКС Опр. № 22/2010 адм. д. № 10/2010 смесен петчленен с-в

ДОКАЗВАНЕ: Тежест на доказване n Разпределението на доказателствената тежест е съществен процесуален въпрос, който ДОКАЗВАНЕ: Тежест на доказване n Разпределението на доказателствената тежест е съществен процесуален въпрос, който може да обоснове касационно обжалване Опр. № 233/2009 г. д. № 6/2009 ІІІ ГО, ВКС n В тежест на ищеца е да докаже факти, които обуславят вероятност (предположение, не абсолютна увереност) за дискриминационно третиране. След това доказателствената тежест се прехвърля у ответника в условия на пряко, пълно и главно обратно доказване. Р от 01. 08. 2005 г. д. 2079/ 2004 на СРС Р от 05. 01. 2006 г. д. № 2996/2005 на СРС; Р № 1866/2005 в. г. д. № 794/2005 на ОС-Враца; Р № 36/2008 г. д. № 1996/2008 І ГО на ВКС; Р № 391/2009 г. д. № 811/2008 І ГО на ВКС; Р № 1158/2008 г. д. № 5162/2007 ІІ ГО на ВКС n Тежестта на доказване, че ответникът не е изпълнил задълженията си, от което произтича дискриминация, не е върху ищеца. Когато ищецът твърди факти, обуславящи вероятност да е дискриминиран, в тежест на ответника е да опровергае пълно и главно тази вероятност. В противен случай се приема, че е проявил дискриминация спрямо ищеца Р № 1432/2008 гр. д. № 1405/2006 на ВКС; Р № 1239/2009 г. д. № 5164/2007 І ГО на ВКС.

ДОКАЗВАНЕ: Тежест на доказване n - Ищецът следва да докаже: дискриминационния признак наличието на ДОКАЗВАНЕ: Тежест на доказване n - Ищецът следва да докаже: дискриминационния признак наличието на по-благоприятно третиране, което ответникът е предоставил другиму при равни други условия. Обратното доказване на ответника се отнася до: всички факти, на които се позовава ищецът; други факти, опровергаващи съществуването на фактите, установени от ищеца; други факти, от които може да се направи извод, че не е налице дискриминация, или че извършените действия са оправдани с оглед законова цел и средствата за постигането й са подходящи и необходими Р от 01. 08. 2005 г. д. 2079/ 2004 на СРС

ДОКАЗВАНЕ: особености според иска n n n Исковете по чл. 71, ал. 1, т. ДОКАЗВАНЕ: особености според иска n n n Исковете по чл. 71, ал. 1, т. 1 и 2 не изискват да бъде установено продължаване на нарушението за целия твърдян период от време. Предмет на установяване е дали към предявяването им и до приключване на производството ответникът извършва дискриминация. Решение № 1200/2008 г. д. № 5075/2007 V ГО на ВКС В производство по чл. 74 ищецът доказва, че спрямо него са били предприети дискриминационни действия от ответника, като се позовава на Решение на КЗД, с което те са установени. Съдът ги приема за безспорно установени и не събира нови доказателства за тях. Решение от 5. 11. 2009 г. д. 469 /2009 на РС-Габрово Правото на обезщетяване възниква, когато се установи съзнателно поддържано поведение на ответника, основано на един или повече от признаците по чл. 4 от ЗЗДиск, от което са настъпили вреди Р № 1286/2008 г. д. № 3371/2007 ІІІ ГО на ВКС, Р № 556/2008 г. д. № 1514/2007 на ВКС

КОНКУРЕНЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪС СЪДЕБЕН ПРОЦЕС Конкурентен съдебен процес е исково производство по чл. КОНКУРЕНЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪС СЪДЕБЕН ПРОЦЕС Конкурентен съдебен процес е исково производство по чл. 71 : Правилото на чл. 52, ал. 2 се прилага, когато лицето, което твърди, че е жертва на дискриминация, е предявило иск пред районния съд с правно основание чл. 71 Р № 10578/2007 адм. д. № 7651/2007 петчленен с-в, ВАС; Р № 728/2009 адм. д. № 13269/2008 VІІ, ВАС Р № 9990/2009 адм. д. № 6005/2009 VІІ, ВАС Опр. от 28. 11. 2008 адм. д. № 4077/2008, АССГ n Конкурентен е съдебен процес, заведен от жалбоподателя n Не представлява прекратително основание по чл. 52: - Отрицателен установителен иск на ответник по жалба пред КЗД за установяване със сила на пресъдено нещо, че не е извършил дискриминация спрямо жалбоподателя. Опр. № 8308 /2006 адм. д. № 6444/2006 V, ВАС Опр. № 11479/2006 адм. д. № 10270/2006 петчленен състав, ВАС - Трудов иск на жалбоподателя за отмяна на уволнение като незаконно Р № 728/2009 адм. д. № 13269/2008 VІІ, ВАС Р № 7144/2009 адм. д. № 4743/2009 петчленен състав, ВАС - Търговско дело по иск за отмяна на текстове от устав на НПО, атакувани като дискриминационни и пред КЗД Решение № 10578/2007 адм. д. № 7651/2007 петчленен с-в, ВАС n

КОНКУРЕНЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪС СЪДЕБЕН ПРОЦЕС n n , , Заведено дело по същия КОНКУРЕНЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪС СЪДЕБЕН ПРОЦЕС n n , , Заведено дело по същия спор" по смисъла на чл. 52, ал. 2 означава всяко съдебно дело, което може да бъде образувано за отменяване на акта на дискриминация. Образуваното производство пред КЗД е еднакво със заведеното делото, когато с двете се цели едно и също. Ако законодателят е имал предвид само установителния иск по чл. 71, ал. 1, щеше да го каже изрично. КЗД не може да образува производство за дискриминация, ако за лицето съществува съдебен ред за защита от дискриминация. Производството за дискриминация при уволнение е по същество искане за отмяна на уволнението. Ако съдът по иск за съдебна отмяна на уволнението потвърди заповедта за уволнение като законосъобразна, няма дискриминация. Ако я отмени като незаконосъобразна, отменя и нарушението, за което е сезирана КЗД трябва да се десезира от спора. Особено мнение по Решение № 7144/2009 адм. д. № 4743/2009 петчленен състав, ВАС (съдия И. Трендафилов)

БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ! БЛАГОДАРЯ ЗА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ!